Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 29 maart 2001
gepubliceerd op 11 mei 2001

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 mei 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 1997 betreffende de arbeids- en beloningsvoorwaarden

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
2001012278
pub.
11/05/2001
prom.
29/03/2001
ELI
eli/besluit/2001/03/29/2001012278/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 MAART 2001. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 mei 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 1997 betreffende de arbeids- en beloningsvoorwaarden (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking, algemeen verbindend verklaard bij het koninklijk besluit van 21 juni 1999, inzonderheid op de artikelen 5, 7 en 11;

Gelet op het verzoek van Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking;

Op de voordracht van Onze Minister van Werkgelegenheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 20 mei 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 1997 betreffende de arbeids- en beloningsvoorwaarden.

Art. 2.Onze Minister van Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 29 maart 2001.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Koninklijk besluit van 21 juni 1999, Belgisch Staatsblad van 29 december 1999.

Bijlage Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking Collectieve arbeidsovereenkomst van 20 mei 1999 Wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 1997 betreffende arbeids- en beloningsvoorwaarden (Overeenkomst geregistreerd op 26 juli 1999 onder het nummer 51858/CO/222) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de bedienden die tewerkgesteld zijn in de ondernemingen die onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking vallen.

Zij werd afgesloten in toepassing van de wet van 26 juli 1996 betreffende de bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen en van zijn uitvoeringsbesluiten alsook in toepassing van het interprofessioneel akkoord van 8 december 1998. HOOFDSTUK II. - Wedden

Art. 2.In de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 1997 betreffende de arbeids- en loonsvoorwaarden wordt een artikel 5bis bijgevoegd dat luidt als volgt : « Art. 5bis : de minimummaandwedden worden per 1 januari 2000 als volgt vastgesteld : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Opmerking : deze weddeschaal staat tegenover de spilindex 105,02 stabilisatieschijf 103,47 tot 106,59.

Art. 3.Artikel 7 van dezelfde collectieve arbeidsovereenkomst wordt vervolledigd met de volgende 2 alinea's : «

Art. 7.Ten laatste op 1 juli 1999 worden de effectief uitbetaalde wedden verhoogd met 2,5 pct. Deze verhoging is suppletief en is slechts van toepassing bij ontstentenis van een collectieve arbeidsovereenkomst betreffende arbeids- en loonsvoorwaarden afgesloten op bedrijfsniveau en neergelegd op de griffie van de Dienst der collectieve arbeidsbetrekkingen vóór 1 juli 1999.

Vanaf 1 januari 2000 worden de effectief uitbetaalde wedden verhoogd met 1,5 pct. Deze verhoging vloeit voort uit de vervroeging van de weddeverhoging veroorzaakt door de overschrijding van de stabilisatieschijf 101,94 tot 105,01 door de viermaandelijkse gezondheidsindex. » HOOFDSTUK III. - Koppeling aan het indexcijfer

Art. 4.Artikel 11 van dezelfde collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 1997 wordt vervangen door : «

Art. 11.§ 1. Met uitzondering van de in artikels 4, 5 en 5bis vastgestelde minimumweddeschalen, evenals de werkelijk uitbetaalde wedden waarvan sprake in artikel 7, blijven de minimumweddeschalen evenals de werkelijk uitbetaalde wedden gekoppeld aan de viermaandelijkse gezondheidsindex.

Ten aanzien van het bijzondere geval van de bedienden die gedeeltelijk per prestatie worden bezoldigd, bij voorbeeld door commissies, premies of percentages, wordt enkel het vast gedeelte van de wedde, ongeacht het bedrag ervan, gekoppeld aan de schommelingen van de viermaandelijkse gezondheidsindex. § 2. Het referentieindexcijfer 100,43 vormt de spil van de eerste stabilisatieschijf 98,95 tot 101,93.

Met uitzondering van de artikels 4, 5, 5bis en 7, schommelen de miniumweddeschalen en de werkelijk uitbetaalde wedden met 1,5 pct. volgens de hierna vermelde stabilisatieschijven : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld § 3. De verhogingen en verlagingen ingevolge de schommelingen van de viermaandelijkse gezondheidsindex, hebben uitwerking met ingang van de eerste dag van de maand volgend op deze waarop het indexcijfer, dat de verhoging of verlaging van de weddeschalen en de werkelijk uitbetaalde wedden veroorzaakt, betrekking heeft. » HOOFDSTUK IV. - Slotbepalingen

Art. 5.Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 februari 1999 en houdt op van kracht te zijn op 31 januari 2001.

Zij wordt echter van jaar tot jaar stilzwijgend verlengd, behoudens opzegging door één der partijen bij een ter post aangetekende brief aan de voorzitter van het Paritair Comité der bedienden van de papier- en kartonbewerking, mits een opzeggingstermijn van drie maanden in acht wordt genomen.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 29 maart 2001.

De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX

^