Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 29 maart 2001

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 29/03/2001 pub. 12/04/2001 numac 2001012212 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van het aantal leden van paritaire subcomités voor de textielnijverheid en het breiwerk type koninklijk besluit prom. 29/03/2001 pub. 12/04/2001 numac 2001012213 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor het bouwbedrijf type koninklijk besluit prom. 29/03/2001 pub. 12/04/2001 numac 2001012216 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor de orthopedische schoeisels type koninklijk besluit prom. 29/03/2001 pub. 11/04/2001 numac 2001012217 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor de steenbakkerij van de provincie Limburg en van Vlaams-Brabant type koninklijk besluit prom. 29/03/2001 pub. 11/04/2001 numac 2001012215 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor de havens van Oostende en Nieuwpoort type koninklijk besluit prom. 29/03/2001 pub. 16/05/2001 numac 2001012248 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, met betrekking tot de indexering van de bezoldigingen op 1 april 1999 type koninklijk besluit prom. 29/03/2001 pub. 18/05/2001 numac 2001012247 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 mei 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers, betreffende vormingsinitiatieven type koninklijk besluit prom. 29/03/2001 pub. 24/05/2001 numac 2001012254 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juli 1998 betreffende maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling in de sector van de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen "Andere" type koninklijk besluit prom. 29/03/2001 pub. 11/05/2001 numac 2001012257 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 mei 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking, betreffende het brugpensioen type koninklijk besluit prom. 29/03/2001 pub. 17/05/2001 numac 2001012255 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 januari 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, betreffende de koppeling van de lonen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen type koninklijk besluit prom. 29/03/2001 pub. 16/05/2001 numac 2001012256 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 mei 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, tot wijziging van de statuten van het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk" type koninklijk besluit prom. 29/03/2001 pub. 11/05/2001 numac 2001012278 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 mei 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 1997 betreffende de arbeids- en beloningsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 29/03/2001 pub. 29/05/2001 numac 2001012279 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 augustus 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende de uitvoering van het protocolakkoord van 24 juni 1999 - uitbreiding van het recht op beroepsloopbaanonderbreking type koninklijk besluit prom. 29/03/2001 pub. 16/05/2001 numac 2001016122 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende vaststelling van de verplichte bijdrage van de reders van Belgische vissersvaartuigen, tot spijzing van het Fonds voor Scheepsjongens in 2001 type koninklijk besluit prom. 29/03/2001 pub. 16/05/2001 numac 2001012277 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 september 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 februari 1987 tot regeling van de sociale begeleiding ten gunste van sommige afgedankte bedienden

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 29/03/2001 pub. 31/03/2001 numac 2001022214 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst, gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische specialiteiten en daarmee gelijkgestelde producten, met toepassing van artikel 35bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type ministerieel besluit prom. 29/03/2001 pub. 31/03/2001 numac 2001022215 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst, gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische specialiteiten en daarmee gelijkgestelde producten, met toepassing van artikel 35bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type ministerieel besluit prom. 29/03/2001 pub. 05/04/2001 numac 2001022252 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 februari 2001 tot benoeming van de leden van de algemene raad van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas type ministerieel besluit prom. 29/03/2001 pub. 18/04/2001 numac 2001022259 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende schorsing van de aflevering van geneesmiddelen die tolcapone bevatten

decreet

type decreet prom. 29/03/2001 pub. 14/04/2001 numac 2001029172 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van de regelgeving betreffende het statuut van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch, psychologisch en sociaal personeel der inrichtingen voor kleuter-, lager, buitengewoon, middelbaar, technisch onderwijs, onderwijs voor sociale promotie en kunstonderwijs van de Franse Gemeenschap, alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen en van de leden van de inspectiedienst die belast is met het toezicht op deze inrichtingen type decreet prom. 29/03/2001 pub. 25/04/2001 numac 2001029177 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugd in zijn bepalingen omtrent de Arrondissementsraden voor hulpverlening aan de jeugd type decreet prom. 29/03/2001 pub. 15/05/2001 numac 2001029181 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 5 augustus 1995 houdende diverse maatregelen inzake hoger onderwijs type decreet prom. 29/03/2001 pub. 28/04/2001 numac 2001029183 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Europees Handvest voor Lokale Autonomie, gedaan te Straatsburg op 15 oktober 1985 type decreet prom. 29/03/2001 pub. 15/05/2001 numac 2001029182 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot regeling van het huiswerk in het basisonderwijs type decreet prom. 29/03/2001 pub. 28/04/2001 numac 2001029184 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te geven, inzonderheid door de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie

beschikking

type beschikking prom. 29/03/2001 pub. 24/05/2001 numac 2001031189 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de oprichting van de Adviesraad voor huisvesting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type beschikking prom. 29/03/2001 pub. 06/07/2001 numac 2001031254 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie betreffende sommige instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type beschikking prom. 29/03/2001 pub. 24/04/2003 numac 2003031174 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot verbetering van de bezoldigingsregeling en van het sociaal statuut van de mandatarissen van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en tot beperking van de cumulatie van het mandaat van voorzitter van een raad voor maatschappelijk welzijn met andere ambten

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/03/2001 pub. 22/01/2002 numac 2001029458 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het indexcijfer « kostprijs televisie » voor het jaar 1999

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/03/2001 pub. 15/11/2001 numac 2001031443 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ter vervanging van een lid van de raad van bestuur van de Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel

erratum

type erratum prom. 29/03/2001 pub. 30/05/2001 numac 2001031197 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de oprichting van de Adviesraad voor huisvesting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. - Erratum

document

type document prom. 29/03/2001 pub. 26/07/2001 numac 2001033044 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot vaststelling van het schoolkalender voor de schooljaren 2001-2002 tot 2005-2006

erratum

type erratum prom. 29/03/2001 pub. 17/08/2002 numac 2002031426 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie betreffende sommige instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Erratum
^