Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 29 juni 2016
gepubliceerd op 08 augustus 2016

Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van maximum 100.000 euro aan « het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen »

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2016024154
pub.
08/08/2016
prom.
29/06/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 JUNI 2016. - Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van maximum 100.000 euro aan « het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen »


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 18 december 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/12/2015 pub. 30/12/2015 numac 2015003459 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016, programma 25.55.1;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 20 april 2016;

Overwegende het koninklijk besluit van 31 mei 1933 betreffende de verklaringen af te leggen in verband met subsidies, vergoedingen en toelagen, artikel 1, vervangen bij de wet van 7 juni 1994;

Overwegende de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, artikelen 48, derde lid, 121 tot 124;

Overwegende de wet van 11 mei 1995Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/05/1995 pub. 11/06/1999 numac 1999015009 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende goedkeuring van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Volksrepubliek Bangladesh tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te Brussel op 18 oktober 1990 type wet prom. 11/05/1995 pub. 31/01/1998 numac 1997015045 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende goedkeuring van het Verdrag inzake de bescherming van het marien milieu van de Noordoostelijke Atlantische Oceaan, Bijlagen I, II, III en IV, en de Aanhangsels 1 en 2, gedaan te Parijs op 22 september 1992 sluiten houdende goedkeuring van het Verdrag inzake biologische diversiteit;

Overwegende dat het Verdrag inzake biologische diversiteit afgesloten op de Wereldconferentie over Milieu en Ontwikkeling te Rio de Janeiro op 5 juni 1992, voor ons land van kracht werd op 20 februari 1997;

Overwegende dat het noodzakelijk is de uitvoering in België van het Verdrag inzake biologische diversiteit te stimuleren;

Overwegende dat educatie en bewustmaking van het publiek essentiële elementen vormen van een effectieve uitvoering van het Verdrag inzake biologische diversiteit;

Overwegende dat het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen een wetenschappelijke instelling is voor onderzoek, dienstverlening en verspreiding, die over die expertise beschikt en een van de belangrijkste federale actoren is inzake biodiversiteit;

Overwegende dat het van fundamenteel belang is om de wetenschappelijke activiteiten van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de federale bevoegdheden inzake leefmilieu, te ondersteunen;

Op de voordracht van de Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een facultatieve toelage van maximum 100.000 euro aan te rekenen op het krediet voorzien bij de organisatieafdeling 55, basisallocatie 11.41.30.01 (programma 25.55.1) van de begroting van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu voor het begrotingsjaar 2016, wordt verleend aan het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, Vautierstraat 29B, te 1000 Brussel. (ondernemingsnummer : 0353.070.496) - als tussenkomst in zijn uitgaven voor zijn acties ter wetenschappelijke ondersteuning van de federale maatregelen die de biodiversiteit moeten promoten, in het bijzonder op het gebied van invasieve uitheemse soorten, bestuivers, de sectorale integratie van de biodiversiteit, de toegang tot de genetische hulpbronnen en de strategische milieubeoordeling van de plannen en programma's en in zijn hoedanigheid van Nationaal knooppunt voor het Verdrag inzake biologische diversiteit.

Art. 2.De periode gedekt door de toelage neemt een aanvang op 1 januari 2016 en eindigt op 31 december 2016.

Art. 3.§ 1. Het toegekende bedrag zal gestort worden op rekeningnummer BE72 6790 0916 8116 van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, Vautierstraat 29B, te 1000 Brussel. § 2. Het bedrag van de toelage zal worden gestort in twee schijven.

Een eerste schijf, van een maximum bedrag dat gelijk is aan vijfenvijftig procent van de toelage, wordt toegekend vanaf de kennisgeving van de toelage, op voorlegging van een deugdelijk en onvergolden verklaarde schuldvordering.

Het saldo wordt vereffend na goedkeuring van de uitgaven die zijn aangetoond tijdens de periode van 1 januari 2016 tot 31 december 2016, op voorlegging van een deugdelijk en onvergolden verklaarde schuldvordering, samen met de stukken die de toelage verantwoorden alsmede een eindrapport van de activiteiten en een financieel verslag.

Art. 4.§ 1. Alle schuldvorderingen en verantwoordingsstukken voor uitbetaling van de toelage moeten ten laatste op 30 juni 2017 ter beschikking liggen van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Ze worden in drie exemplaren ingediend ter attentie van het Stafdienst Budget en Beheers controle - Victor Hortaplein 40, bus 10, 9e verdieping, te 1060 Brussel. § 2. Op de vordering wordt de vermelding aangebracht: « Voor echt en waar verklaard voor de som in EUR van ........... . . . . . ... (in cijfers) .................................... . . . . . ....... (in letters) » .

Art. 5.Overeenkomstig het artikel 123 van de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, zal het in het kader van het hierboven vermelde project niet benutte gedeelte van de eerste schijf door « het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen » worden terugbetaald aan de financiële dienst van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, op het bankrekeningnummer IBAN BE42 6792 0059 1754 geopend bij de Bank van de Post (BIC/SWIFT : PCHQBEBB) op naam van « Diverse Ontvangsten » .

Art. 6.De minister bevoegd voor Leefmilieu is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 29 juni 2016.

FILIP Van Koningswege : De Minister voor Leefmilieu, Mevr. M.-C. MARGHEM

^