Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 29 juni 2016
gepubliceerd op 23 september 2016

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 juli 2009 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2016014186
pub.
23/09/2016
prom.
29/06/2016
ELI
eli/besluit/2016/06/29/2016014186/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER

Maritiem Vervoer


29 JUNI 2016. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 juli 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 31/07/2009 pub. 01/09/2009 numac 2009011359 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende aerosols sluiten betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 28 mei 1956 betreffende ontplofbare en voor deflagratie vatbare stoffen en mengsels en de daarmede geladen tuigen, artikel 1;

Gelet op de wet van 5 juni 1972 op de veiligheid van de vaartuigen, artikel 17ter, § 1, ingevoegd bij de wet van 22 januari 2007;

Gelet op de dierengezondheidswet van 24 maart 1987, artikel 9, gewijzigd bij de wet van 28 maart 2003;

Gelet op de wet van 15 april 1994Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, artikel 3, gewijzigd bij de wet van 2 april 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 31 juli 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 31/07/2009 pub. 01/09/2009 numac 2009011359 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende aerosols sluiten betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 31 juli 2015;

Gelet op de betrokkenheid van de Gewestregeringen;

Gelet op advies 58.272/4 van de Raad van State, gegeven op 28 oktober 2015, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Economie, de Minister van Binnenlandse Zaken, de Minister van Volksgezondheid en de Minister voor Mobiliteit, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 31 juli 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 31/07/2009 pub. 01/09/2009 numac 2009011359 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende aerosols sluiten betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren, gewijzigd door de koninklijke besluiten van 4 juli 2011 en 30 augustus 2013, worden de woorden "Voor de toepassing van dit besluit tot omzetting met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren van richtlijn 2008/68/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 september 2008 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over land, gewijzigd bij richtlijn 2010/61/EU van de Commissie van 2 september 2010 en bij richtlijn 2012/45/EU van 3 december 2012 van de Commissie" vervangen door de woorden "Voor de toepassing van dit besluit tot omzetting met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren van richtlijn 2008/68/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 september 2008 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over land, gewijzigd bij richtlijn 2010/61/EU van de Commissie van 2 september 2010, bij richtlijn 2012/45/EU van 3 december 2012 van de Commissie en bij richtlijn 2014/103/EU van de Commissie van 21 november 2014".

Art. 2.In artikel 2 van hetzelfde besluit worden de woorden "Dit besluit is van toepassing op het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren, met inbegrip van de activiteiten met betrekking tot het laden en lossen, de overbrenging van of naar een andere vervoersmodaliteit en het noodzakelijke oponthoud tijdens het vervoer." vervangen door de woorden "Dit besluit is van toepassing op het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren, met inbegrip van de activiteiten met betrekking tot het laden en lossen, de overbrenging van of naar een andere vervoersmodaliteit en het noodzakelijke oponthoud tijdens het vervoer, voor zover het een federale bevoegdheid betreft"

Art. 3.In artikel 5 van hetzelfde besluit, gewijzigd door het Koninklijk besluit van 30 augustus 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/08/2013 pub. 30/08/2013 numac 2013014447 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen type koninklijk besluit prom. 30/08/2013 pub. 09/09/2013 numac 2013011445 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende het aanmelden van de concentraties van ondernemingen bedoeld in artikel IV.10 van het Wetboek van economisch recht ingevoegd door de wetten van 3 april 2013 type koninklijk besluit prom. 30/08/2013 pub. 24/09/2013 numac 2013022467 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 20, § 1, f), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 30/08/2013 pub. 24/09/2013 numac 2013022466 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 26, § 4, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 30/08/2013 pub. 24/09/2013 numac 2013022468 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 34, § 1, a), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen sluiten, worden de woorden "De directeur van de Directie Scheepvaartcontrole van het Directoraat-generaal Maritiem Vervoer van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer kan" vervangen door de woorden "De directeur-generaal van het Directoraat-generaal Maritiem Vervoer van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer of zijn gemachtigde kan, voor zover het een federale bevoegdheid betreft,"

Art. 4.In hetzelfde besluit wordt de bijlage, vervangen door het koninklijk besluit van 30 augustus 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/08/2013 pub. 30/08/2013 numac 2013014447 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen type koninklijk besluit prom. 30/08/2013 pub. 09/09/2013 numac 2013011445 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende het aanmelden van de concentraties van ondernemingen bedoeld in artikel IV.10 van het Wetboek van economisch recht ingevoegd door de wetten van 3 april 2013 type koninklijk besluit prom. 30/08/2013 pub. 24/09/2013 numac 2013022467 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 20, § 1, f), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 30/08/2013 pub. 24/09/2013 numac 2013022466 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 26, § 4, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 30/08/2013 pub. 24/09/2013 numac 2013022468 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 34, § 1, a), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen sluiten, vervangen door de bijlage bij dit besluit.

Art. 5.De minister bevoegd voor Economie, de minister bevoegd voor Radioactieve Stoffen, de minister bevoegd voor de Binnenvaart en de minister bevoegd voor de Volksgezondheid zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 29 juni 2016.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Economie, Kris PEETERS De Minister van Binnenlandse Zaken, Jan JAMBON De Minister van Volksgezondheid, Maggie DE BLOCK De Minister van Mobiliteit, François BELLOT Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^