Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 22 oktober 2017
gepubliceerd op 01 december 2017

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 juli 2009 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2017031498
pub.
01/12/2017
prom.
22/10/2017
ELI
eli/besluit/2017/10/22/2017031498/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

22 OKTOBER 2017. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 juli 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 31/07/2009 pub. 01/09/2009 numac 2009011359 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende aerosols sluiten betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren


Scheepvaart FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 28 mei 1956 betreffende ontplofbare en voor deflagratie vatbare stoffen en mengsels en de daarmede geladen tuigen, artikel 1;

Gelet op de wet van 5 juni 1972 op de veiligheid van de vaartuigen, artikel 17ter, § 1, ingevoegd bij de wet van 22 januari 2007;

Gelet op de dierengezondheidswet van 24 maart 1987, artikel 9, gewijzigd bij de wet van 28 maart 2003;

Gelet op de wet van 15 april 1994Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, artikel 3, gewijzigd bij de wet van 2 april 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 31 juli 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 31/07/2009 pub. 01/09/2009 numac 2009011359 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende aerosols sluiten betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 28 februari 2017;

Gelet op de betrokkenheid van de Gewestregeringen;

Gelet op advies 61.699/2/V van de Raad van State, gegeven op 24 juli 2017, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Economie, de Minister van Binnenlandse Zaken, de Minister van Volksgezondheid en de Minister voor Mobiliteit, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 31 juli 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 31/07/2009 pub. 01/09/2009 numac 2009011359 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende aerosols sluiten betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren, gewijzigd door de koninklijke besluiten van 4 juli 2011, 30 augustus 2013 en 29 juni 2016, worden de woorden "Voor de toepassing van dit besluit tot omzetting met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren van richtlijn 2008/68/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 september 2008 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over land, gewijzigd bij richtlijn 2010/61/EU van de Commissie van 2 september 2010, bij richtlijn 2012/45/EU van 3 december 2012 van de Commissie en bij richtlijn 2014/103/EU van de Commissie van 21 november 2014" vervangen door de woorden "Voor de toepassing van dit besluit tot omzetting met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren van richtlijn 2008/68/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 september 2008 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over land, gewijzigd bij richtlijn 2010/61/EU van de Commissie van 2 september 2010, bij richtlijn 2012/45/EU van 3 december 2012 van de Commissie, bij richtlijn 2014/103/EU van de Commissie van 21 november 2014 en bij richtlijn 2016/2309/EU van de Commissie van 16 december 2016".

Art. 2.In hetzelfde besluit wordt de bijlage, vervangen door het koninklijk besluit van 29 juni 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/06/2016 pub. 23/09/2016 numac 2016014186 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 juli 2009 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren sluiten, vervangen door de bijlage bij dit besluit.

Art. 3.De minister bevoegd voor Economie, de minister bevoegd voor Radioactieve Stoffen, de minister bevoegd voor de Binnenvaart en de minister bevoegd voor de Volksgezondheid zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 22 oktober 2017.

FILIP Van Koningswege : De minister van Economie, K. PEETERS De minister van Binnenlandse Zaken, J. JAMBON De Minister van Volksgezondheid, M. DE BLOCK De Minister van Mobiliteit, Fr. BELLOT

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^