Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 29 april 2021
gepubliceerd op 03 mei 2021

Koninklijk besluit houdende eervol ontslag en benoeming van leden van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht NMBS

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2021031285
pub.
03/05/2021
prom.
29/04/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER

Directoraat-generaal Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid


29 APRIL 2021. - Koninklijk besluit houdende eervol ontslag en benoeming van leden van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht NMBS


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 21 maart 1991Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, artikel 162bis, § 2, eerste lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 oktober 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/10/2013 pub. 18/10/2013 numac 2013014609 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot eervol ontslag en benoeming van de leden van de raad van bestuur en tot benoeming van de voorzitter van de naamloze vennootschap van publiek recht « NMBS-Holding » sluiten tot eervol ontslag en benoeming van de leden van de raad van bestuur en tot benoeming van de voorzitter van de naamloze vennootschap van publiek recht "NMBS-Holding";

Gelet op het koninklijk besluit van 25 december 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016014405 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende eervol ontslag en benoeming van leden van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht NMBS type koninklijk besluit prom. 25/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016014400 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende eervol ontslag en benoeming van leden van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht Infrabel type koninklijk besluit prom. 25/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016014404 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht NMBS die de gewesten vertegenwoordigen en houdende benoeming van een veertiende lid van de raad van bestuur type koninklijk besluit prom. 25/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016014406 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de raad van bestuur die de gewesten vertegenwoordigen en benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht Infrabel en houdende benoeming van een veertiende lid van de raad van bestuur sluiten houdende eervol ontslag en benoeming van leden van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht NMBS;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 december 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016014405 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende eervol ontslag en benoeming van leden van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht NMBS type koninklijk besluit prom. 25/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016014400 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende eervol ontslag en benoeming van leden van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht Infrabel type koninklijk besluit prom. 25/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016014404 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht NMBS die de gewesten vertegenwoordigen en houdende benoeming van een veertiende lid van de raad van bestuur type koninklijk besluit prom. 25/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016014406 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de raad van bestuur die de gewesten vertegenwoordigen en benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht Infrabel en houdende benoeming van een veertiende lid van de raad van bestuur sluiten houdende benoeming van de leden van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht NMBS die de gewesten vertegenwoordigen en houdende benoeming van een veertiende lid van de raad van bestuur;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 juli 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 16/08/2018 numac 2018031661 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende eervol ontslag en benoeming van leden van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht NMBS sluiten houdende eervol ontslag en benoeming van leden van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht NMBS;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 20 april 2021;

Overwegende dat de mandaten van bepaalde bestuurders van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht NMBS zijn verstreken op 14 oktober 2019;

Overwegende dat de leden van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht NMBS waarvan het mandaat is verstreken, hun functies zijn blijven uitoefenen teneinde de continuïteit van de dienst te verzekeren;

Overwegende dat overeenkomstig artikel 2, 3° van het koninklijk besluit van 25 april 2014 betreffende de vertegenwoordiging van de gewesten in de raad van bestuur van Infrabel en de NMBS en in het GEN-oriëntatiecomité van de NMBS, één lid van de raad van bestuur wordt benoemd door de Koning op voorstel van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Overwegende de beslissing van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 november 2019 die kennis neemt van het ontslag van de heer Yves GOLDSTEIN, ontslag geacteerd op datum van 29 november 2019;

Overwegende dat de raad van bestuur van de NMBS omwille van het vrijkomen van de post, de heer Eric MERCENIER heeft gecoöpteerd op datum van 29 november 2019;

Overwegende dat overeenkomstig paragraaf 4 van artikel 162bis van voornoemde wet van 21 maart 1991Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten de coöptatie van heer Eric MERCENIER voorlopig is tot op het moment van een definitieve benoeming;

Overwegende de beslissing van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering om aan de regering voor te stellen dat de heer Eric MERCENIER zou worden benoemd door de Koning om het lopende hernieuwbare mandaat van zes jaar van de heer Yves GOLDSTEIN, dat afloopt op 1 januari 2023, te voltooien;

Overwegende dat bijgevolg een eervol einde wordt gesteld aan de functies van de leden van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap van publiek NMBS, mevrouwen Laurence GLAUTIER, Ermeline GOSSELIN, Isabelle JEURISSEN, Saskia SCHATTEMAN en de heren Jean-Jacques CLOQUET, Marc DESCHEEMAECKER, Jean-Claude FONTINOY, Yves GOLDSTEIN, Kris LAUWERS, Dirk STERCKX;

Overwegende dat de bestuurders gekozen zijn volgens de complementariteit van hun competenties; dat het bijgevolg nodig is om een geheel van personen te benoemen die collectief beschikken over de meest uitgebreide competenties in materies zoals financiële en boekhoudkundige analyse, juridische aspecten, hun kennis van de vervoersector, hun deskundigheid inzake mobiliteit, personeelsstrategie en sociale relaties;

Overwegende dat de heer Thibaut GEORGIN, handelsingenieur van opleiding, een uitgebreide kennis van bedrijfsstrategie heeft door zijn ervaring bij het door hem opgerichte bedrijf Igneos en ook als bestuurder van vennootschappen, door de managementfuncties die hij heeft bekleed en de consultancyopdrachten die hij heeft geleid bij overheids- en privébedrijven;

Overwegende dat mevrouw Deborah GERADON expertise heeft op het vlak van mobiliteit aangezien zij momenteel schepen van mobiliteit is en Voorzitster is geweest van de commissie Ruimtelijke ordening, mobiliteit van het Parlement van Wallonië;

Overwegende dat Mevrouw Laurence GLAUTIER over uitstekende juridische kennis beschikt en ze aanzienlijke kennis van de vervoersector en een zeer grote expertise in de materie mobiliteit heeft verworven, meer bepaald als adviseur bij het Waalse Parlement, in het bijzonder belast met het vervoer en als adviseur bij het kabinet van de Waalse Minister van Economie, belast met dossiers in het bijzonder betreffende mobiliteit. Mevrouw Laurence GLAUTIER beschikt ook over uitgebreide kennis op het vlak van personeelsbeleid die is verworven in het kader van functies die zij heeft uitgeoefend bij de Europese Commissie in het Directoraat-Generaal Onderzoek, belast met het beheer van menselijke en financiële middelen. Dat ze sinds 2018 bovendien lid is van de raad van bestuur van de NMBS;

Overwegende dat de heer Laurent LEVEQUE directeur is geweest op het kabinet van de Minister van Overheidsbedrijven, dat hij in de uitoefening van deze functie de voorbereiding en de opvolging van de budgetten heeft verzekerd en belast was met het dossier van de hervorming van de NMBS. Dat deze laatste dus beschikt over een goede budgettaire kennis, kennis van de sector van het spoorvervoer en van de overheidsbedrijven. Dat hij eveneens beschikt over een solide expertise op het vlak van de sociale relaties, aangezien hij belast was met de onderhandeling met de partners uit de non-profitsector en de overheidssector (gemeentebesturen), de hervorming van de EPA's en de organisatie van het gezamenlijk beheer tussen de vakbonden en de werkgeversorganisaties als Secretaris-coördinator van het Subregionaal Comité voor Werkgelegenheid en Opleiding van Charleroi;

Overwegende dat de heer Eric MERCENIER over belangrijke kennis beschikt van sociale zaken en arbeidsverhoudingen aangezien hij de leiding heeft verzekerd van verschillende ministeriële kabinetten die bevoegd waren voor deze aangelegenheden, evenals van juridische zaken in het algemeen, gelet op zijn opleiding op dit gebied aangezien hij een rechtendiploma heeft;

Overwegende dat mevrouw An POOT een brede expertise heeft verworven op het vlak van mobiliteit aangezien zij momenteel raadgever mobiliteit is bij een ministerieel kabinet van de Vlaamse regering en zij raadgever inzake mobiliteit is geweest bij opeenvolgend de Kamer van Volksvertegenwoordigers, bij de studiedienst van de CD&V en bij het Vlaams Parlement. Zij beschikt eveneens over nuttige bekwaamheden inzake bedrijfseconomie als gediplomeerd Handelsingenieur in de bedrijfseconomie;

Overwegende dat de heer Dirk STERCKX gedurende twaalf jaar lid is geweest van het Europees Parlement, waar hij lid was van de Parlementscommissie Transport. Hij heeft een grondige kennis opgebouwd van de Europese regelgeving, vooral op het vlak van transport en het spoorvervoer in het bijzonder, dat hij sinds 2013 bovendien lid is geweest van de raad van bestuur van de NMBS;

Overwegende dat de heer Wouter VAN BESIEN een expertise op het vlak van mobiliteit en op het vlak van financiële analyse heeft opgebouwd toen hij werkzaam was in de financiële sector en als specialist regionale mobiliteit in Antwerpen;

Overwegende dat zij verklaard hebben het mandaat te willen aanvaarden;

Op voordracht van de Minister van Mobiliteit en op advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Er wordt eervol ontslag verleend uit hun functies van lid van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht NMBS aan : - Mevrouw Laurence GLAUTIER; - Mevrouw Ermeline GOSSELIN; - Mevrouw Isabelle JEURISSEN; - Mevrouw Saskia SCHATTEMAN; - De heer Jean-Jacques CLOQUET; - De heer Marc DESCHEEMAECKER; - De heer Jean-Claude FONTINOY; - De heer Yves GOLDSTEIN; - De heer Kris LAUWERS; - De heer Dirk STERCKX.

Art. 2.Mevrouw Deborah GERADON, Mevrouw An POOT, Mevrouw Laurence GLAUTIER, de heer Thibaut GEORGIN, de heer Laurent LEVEQUE, de heer Dirk STERCKX en de heer Wouter VAN BESIEN worden benoemd als leden van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht NMBS voor een mandaat van zes jaar.

Art. 3.De heer Eric MERCENIER wordt benoemd als lid van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht NMBS om het hernieuwbare mandaat van zes jaar van de heer Yves GOLDSTEIN te voltooien dat afloopt op 1 januari 2023.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 5.De minister bevoegd voor het spoorwegvervoer is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 29 april 2021.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Mobiliteit, G. GILKINET

^