Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 28 juni 2011
gepubliceerd op 08 juli 2011

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 augustus 2007 tot uitvoering van de artikelen 57 en 59 van de programmawet van 2 januari 2001 wat de harmonisering van de barema's en de loonsverhogingen in bepaalde gezondheidsinrichtingen betreft

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2011022227
pub.
08/07/2011
prom.
28/06/2011
ELI
eli/besluit/2011/06/28/2011022227/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

28 JUNI 2011. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 augustus 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/08/2007 pub. 21/09/2007 numac 2007023291 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 57 en 59 van de programmawet van 2 januari 2001 wat de harmonisering van de barema's en de loonsverhogingen in bepaalde gezondheidsinrichtingen betreft sluiten tot uitvoering van de artikelen 57 en 59 van de programmawet van 2 januari 2001 wat de harmonisering van de barema's en de loonsverhogingen in bepaalde gezondheidsinrichtingen betreft


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de programmawet van 2 januari 2001, artikelen 57 en 59;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 augustus 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/08/2007 pub. 21/09/2007 numac 2007023291 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 57 en 59 van de programmawet van 2 januari 2001 wat de harmonisering van de barema's en de loonsverhogingen in bepaalde gezondheidsinrichtingen betreft sluiten tot uitvoering van de artikelen 57 en 59 van de programmawet van 2 januari 2001 wat de harmonisering van de barema's en de loonsverhogingen in bepaalde gezondheidsinrichtingen betreft;

Gelet op het advies van de Commissie voor Begrotingscontrole van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, gegeven op 15 december 2010;

Gelet op het advies van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, gegeven op 20 december 2010;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 20 januari 2011;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Staatssecretaris voor Begroting van 23 februari 2011;

Gelet op het advies 49.535/2 van de Raad van State, gegeven op 11 mei 2011, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 3 van het koninklijk besluit van 17 augustus 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/08/2007 pub. 21/09/2007 numac 2007023291 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 57 en 59 van de programmawet van 2 januari 2001 wat de harmonisering van de barema's en de loonsverhogingen in bepaalde gezondheidsinrichtingen betreft sluiten tot uitvoering van de artikelen 57 en 59 van de programmawet van 2 januari 2001 wat de harmonisering van de barema's en de loonsverhogingen in bepaalde gezondheidsinrichtingen betreft, wordt vervangen als volgt : «

Art. 3.§ 1. Het recht op de tegemoetkoming bedoeld in artikel 2 is afhankelijk van de naleving, voor alle personeelsleden, van de barema's en de voordelen vastgelegd in artikel 30, 5°, van het ministerieel besluit van 6 november 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/11/2003 pub. 26/11/2003 numac 2003023017 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot vaststelling van het bedrag en de voorwaarden voor de toekenning van de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, in de rust- en verzorgingstehuizen en in de rustoorden voor bejaarden sluiten of in artikel 2, § 4, van het ministerieel besluit van 22 juni 2000, en van de naleving, voor alle bedoelde personeelsleden, vanaf 1 januari 2010 in de openbare instellingen en uiterlijk vanaf 1 juli 2010 in de privé-instellingen, van de voordelen bedoeld in artikel 30, 7° van het ministerieel besluit van 6 november 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/11/2003 pub. 26/11/2003 numac 2003023017 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot vaststelling van het bedrag en de voorwaarden voor de toekenning van de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, in de rust- en verzorgingstehuizen en in de rustoorden voor bejaarden sluiten.

De in de bijlage vermelde bedragen worden vanaf 1 januari 2010 alleen maar uitbetaald aan de werkgevers die alle vereisten die in het vorige lid zijn vermeld, vanaf 1 januari 2010 naleven.

In de openbare instellingen worden de voordelen bedoeld in artikel 30, 7° van het ministerieel besluit van 6 november 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/11/2003 pub. 26/11/2003 numac 2003023017 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot vaststelling van het bedrag en de voorwaarden voor de toekenning van de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, in de rust- en verzorgingstehuizen en in de rustoorden voor bejaarden sluiten uitgebreid tot alle personeelsleden. § 2. De in artikel 2 bedoelde tegemoetkoming wordt opgeschort op de eerste dag van het trimester waarin wordt vastgesteld dat de werkgever niet de in § 1 bedoelde barema's en voordelen toepast voor een of meerdere personeelsleden.

De opschorting wordt opgeheven op de eerste dag van het trimester dat volgt op het trimester waarin wordt vastgesteld dat de werkgever dat in orde gemaakt heeft. § 3. Zijn uitgesloten van het recht op de in artikel 2 bedoelde tegemoetkoming : 1° de personeelsleden die worden gefinancierd in het kader van het koninklijk besluit van 2 juli 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/07/2009 pub. 16/07/2009 numac 2009022346 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité met toepassing van artikel 56, § 2, eerste lid, 3°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, overeenkomsten kan sluiten voor de financiering van alternatieve en ondersteunende zorg voor kwetsbare ouderen sluiten tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité met toepassing van artikel 56, § 2, eerste lid, 3°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, overeenkomsten kan sluiten voor de financiering van alternatieve en ondersteunende zorg voor kwetsbare ouderen;2° de personeelsleden die worden gefinancierd in het kader van overeenkomsten die met toepassing van artikel 22 van de wet zijn gesloten;3° de loontrekkende kinesitherapeuten voor het aantal uren tijdens welke hun verstrekkingen per handeling worden gefactureerd volgens de nomenclatuur bedoeld in artikel 35, § 1 van de wet.»

Art. 2.Artikel 4, § 2, van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 10 juli 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/07/2008 pub. 18/07/2008 numac 2008022410 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 augustus 2007 tot uitvoering van de artikelen 57 en 59 van de programmawet van 2 januari 2001 wat de harmonisering van de barema's en de loonsverhogingen in bepaalde gezondheidsinrichtingen betreft sluiten, wordt vervolledigd met het volgend lid : « De personeelsleden die onder de toepassing van de « fiscale maribel » vallen in toepassing van het koninklijk besluit van 13 juni 2010 tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector, worden niet in aanmerking genomen voor de berekening van het bovenvermelde plafond van 24.882 voltijdse equivalenten. »

Art. 3.De bijlage bij hetzelfde besluit wordt vervangen door de hier bijgevoegde bijlage.

Art. 4.Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 28 juni 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Mevr. L. ONKELINX

BIJLAGE Bijlage bij het koninklijk besluit van 28 juni 2011 Bedragen vanaf 1 januari 2004

Index 102,10 Basis 2004 = 100

verpleegkundige A1

verpleegkundige A2

verzorgenden

kinesitherapeuten ergotherapeuten logopedisten reactivering

administratief en logistiek personeel (privé)

administratief en logistiek personeel (publiek)

4.121,32 euro

3.791,10 euro

6.822,60 euro

2.221,31 euro

4.644,22 euro

1.351,40 euro


Bedragen vanaf 1 oktober 2004

Index 102,10 Basis 2004 = 100

verpleegkundige A1

verpleegkundige A2

verzorgenden

kinesitherapeuten ergotherapeuten logopedisten reactivering

administratief en logistiek personeel (privé)

administratief en logistiek personeel (publiek)

4.179,71 euro

3.937,08 euro

7.419,48 euro

2.396,48 euro

8.503,30 euro

2.474,34 euro


Bedragen vanaf 1 januari 2006

Index 102,10 Basis 2004 = 100

verpleegkundige A1

verpleegkundige A2

verzorgenden

kinesitherapeuten ergotherapeuten logopedisten reactivering

administratief en logistiek personeel (privé)

administratief en logistiek personeel (publiek)

4.903,37 euro

4.651,53 euro

8.107,74 euro

2.198,39 euro

8.142,93 euro

2.913,18 euro


Bedragen vanaf 1 januari 2007

Index 102,10 Basis 2004 = 100

verpleegkundige A1

verpleegkundige A2

verzorgenden

kinesitherapeuten ergotherapeuten logopedisten reactivering

administratief en logistiek personeel (privé)

administratief en logistiek personeel (publiek)

5.169,98 euro

4.911,71 euro

8.351,06 euro

2.375,04 euro

8.303,92 euro

2.970,78 euro


Bedragen vanaf 1 januari 2008

Index 102,10 Basis 2004 = 100

verpleegkundige A1

verpleegkundige A2

verzorgenden

kinesitherapeuten ergotherapeuten logopedisten reactivering

administratief en logistiek personeel (privé)

administratief en logistiek personeel (publiek)

5.345,82 euro

5.087,55 euro

8.526,90 euro

2.550,88 euro

8.479,76 euro

3.033,69 euro


Bedragen vanaf 1 januari 2009

Index 102,10 Basis 2004 = 100

verpleegkundige A1

verpleegkundige A2

verzorgenden

kinesitherapeuten ergotherapeuten logopedisten reactivering

administratief en logistiek personeel (privé)

administratief en logistiek personeel (publiek)

5.411,76 euro

5.153,49 euro

8.592,84 euro

2.616,82 euro

8.545,70 euro

3.057,28 euro


Bedragen vanaf 1 januari 2010 (*) of 1 juli 2010

Index 102,10 Basis 2004 = 100

verpleegkundige A1

verpleegkundige A2

verzorgenden

kinesitherapeuten ergotherapeuten logopedisten reactivering

administratief en logistiek personeel (privé)

administratief en logistiek personeel (publiek)

5.864,40 euro

5.556,30 euro

8.915,45 euro

2.616,82 euro

8.545,70 euro

3.076,85 euro


(*) Deze bedragen worden enkel gefinancierd aan de werkgevers die vanaf 1 januari 2010 alle voordelen zoals bedoeld in artikel 3, § 1, toekennen aan hun personeel.

Gezien om gevoegd te worden bij Ons besluit van 28 juni 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Mevr. L. ONKELINX

^