Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 28 augustus 2020
gepubliceerd op 03 september 2020

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 december 1950 houdende het algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2020042832
pub.
03/09/2020
prom.
28/08/2020
ELI
eli/besluit/2020/08/28/2020042832/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

28 AUGUSTUS 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 december 1950 houdende het algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikel 108 van de Grondwet;

Gelet op de wet van 23 maart 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/03/2019 pub. 19/04/2019 numac 2019011850 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende de gerechtskosten in strafzaken en gelijkgestelde kosten en tot invoeging van een artikel 648 in het Wetboek van strafvordering sluiten betreffende de gerechtskosten in strafzaken en gelijkgestelde kosten en tot invoeging van een artikel 648 in het Wetboek van Strafvordering;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 december 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/12/2019 pub. 27/12/2019 numac 2019031201 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de organisatie van de arrondissementele bureaus gerechtskosten en de procedure volgens dewelke gerechtskosten in strafzaken en gelijkgestelde kosten worden toegekend, geverifieerd, betaald en teruggevorderd sluiten tot vaststelling van de organisatie van de arrondissementele bureaus gerechtskosten en de procedure volgens dewelke gerechtskosten in strafzaken en gelijkgestelde kosten worden toegekend, geverifieerd, betaald en teruggevorderd, artikel 43 ;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 18 juni 2020;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze minister van Begroting van 13 juli 2020;

Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd door de omstandigheid dat het Hof van Cassatie heeft geoordeeld bij arrest van 19 mei 2020Relevante gevonden documenten type arrest prom. 19/05/2020 pub. 25/05/2020 numac 2020041430 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de organisatie van begrafenissen in het kader van de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken sluiten dat ingevolge artikel 43 van het koninklijk besluit van 15 december 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/12/2019 pub. 27/12/2019 numac 2019031201 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de organisatie van de arrondissementele bureaus gerechtskosten en de procedure volgens dewelke gerechtskosten in strafzaken en gelijkgestelde kosten worden toegekend, geverifieerd, betaald en teruggevorderd sluiten tot vaststelling van de organisatie van de arrondissementele bureaus gerechtskosten en de procedure volgens dewelke gerechtskosten in strafzaken en gelijkgestelde kosten worden toegekend, geverifieerd, betaald en teruggevorderd, in werking getreden op 1 januari 2020, de veroordeling op basis van artikel 91, tweede lid van het Algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken van 28 december 1950, geen rechtsgrond meer heeft. Het wegvallen van de rechtsgrond voor die kostenveroordeling betekent een aanzienlijk inkomstenverlies voor de Schatkist. Een herstel van de opgeheven bepaling dringt zich op. Een spoedige publicatie in het Belgisch Staatsblad van dit besluit is vereist.

Gelet op het advies 67.886/1/V van de Raad van State, gegeven op 29 juli 2020 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Justitie en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Besluit :

Artikel 1.In het koninklijk besluit van 28 december 1950 houdende het algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken wordt het artikel 91, opgeheven bij artikel 43 van het koninklijk besluit van 15 december 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/12/2019 pub. 27/12/2019 numac 2019031201 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de organisatie van de arrondissementele bureaus gerechtskosten en de procedure volgens dewelke gerechtskosten in strafzaken en gelijkgestelde kosten worden toegekend, geverifieerd, betaald en teruggevorderd sluiten tot vaststelling van de organisatie van de arrondissementele bureaus gerechtskosten en de procedure volgens dewelke gerechtskosten in strafzaken en gelijkgestelde kosten worden toegekend, geverifieerd, betaald en teruggevorderd, hersteld als volgt: "In criminele en correctionele zaken die kosten van brief- en pakketport hebben veroorzaakt, wordt door de rechter aan de Staat als correspondentiekosten een som toegeschat, die niet meer mag bedragen dan 10 procent van de gezamenlijke kosten.

Voor elke criminele, correctionele en politiezaak wordt door de rechter bovendien aan iedere veroordeelde een vergoeding van 50 euro opgelegd.".

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.De minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 28 augustus 2020.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Justitie, K. GEENS

^