Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 28 april 2021
gepubliceerd op 26 mei 2021

Koninklijk besluit houdende benoeming van een Regeringscommissaris bij het eHealth-platform

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2021202508
pub.
26/05/2021
prom.
28/04/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 APRIL 2021. - Koninklijk besluit houdende benoeming van een Regeringscommissaris bij het eHealth-platform


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 21 augustus 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/08/2008 pub. 13/10/2008 numac 2008022534 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende oprichting en organisatie van het eHealth-platform sluiten houdende oprichting en organisatie van het eHealth-platform, artikel 2;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 april 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 11/06/1997 numac 1997011154 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het Belgisch Instituut voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 05/07/1997 numac 1997002238 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan het « Belgisch Centrum voor Farmakoterapeutische informatie » voor het jaar 1997 type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 08/08/1997 numac 1997021144 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter van de beheerraad van het Nationaal Orkest van België sluiten houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid, met toepassing van artikel 47 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, artikel 23;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 november 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/11/2001 pub. 20/12/2001 numac 2001022884 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu, ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot regeling van de benoemingsvoorwaarden en de uitoefening van de opdracht van de Regeringscommissarissen bij de openbare instellingen van sociale zekerheid sluiten tot regeling van de benoemingsvoorwaarden en de uitoefening van de opdracht van de Regeringscommissarissen bij de openbare instellingen van sociale zekerheid;

Gelet op de oproep tot de kandidaten verschenen in het Belgisch Staatsblad van 17 februari 2021;

Overwegende dat twee kandidaturen tijdig werden ingediend;

Overwegende dat de twee kandidaturen beantwoorden aan de in de oproep gestelde toelaatbaarheidsvereisten;

Overwegende dat onder de twee ontvankelijke kandidaturen, mevrouw Nora Bougata aantoont dat zij kennis heeft op het gebied van overdracht van informaticagegevens, met name als Belgische vertegenwoordigster bij MISSOC, dat zij expertise heeft op het gebied van overleg met de sociale partners, dat zij de beleidsvisie van de minister kent in haar hoedanigheid van Policy Advisor van de FOD Sociale Zekerheid;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Mevrouw Nora Bougata wordt benoemd tot Regeringscommissaris bij het eHealth-platform.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 28 april 2021.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken, F. VANDENBROUCKE

^