Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 26 mei 2021

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/05/2021 numac 2021041502 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit ****. 3466 van 30 april 2021: **** bevorderd tot Commandeur in de **** op datum van 8 april 2021: LANDMACHT generaal-majoor **** ****. **** **** LUCHTMACHT luitenant-kolonel van het vliegwezen van het reservekader **** ****. **** bevorder(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/05/2021 numac 2021041549 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 28 april 2021, wordt mevrouw Godelieve COSIJN, rijksambtenaar bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in de klasse A2 met de titel van attaché, eervol ontsl Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 06/05/2021 pub. 26/05/2021 numac 2021041576 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 24, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, met betrekking tot de IgM antilichamen type koninklijk besluit prom. 06/05/2021 pub. 26/05/2021 numac 2021041577 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 24, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, met betrekking tot de endocrinologische diagnostiek type koninklijk besluit prom. 12/05/2021 pub. 26/05/2021 numac 2021041583 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 24, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, met betrekking tot de hemoculturen type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/05/2021 numac 2021041584 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Mobiliteit Bij koninklijk besluit van 11 maart 2021 wordt mevrouw Anny PHILIPPART, rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, via federale mobiliteit overgeplaatst in een betrekking van de kla Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 12/05/2021 pub. 26/05/2021 numac 2021041586 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 34, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, met betrekking tot het iliacaal aneurysma type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/05/2021 numac 2021041628 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 23 april 2021, uitwerking hebbend met ingang van 30 april 2021 `s avonds, is mevr. Verschelden C., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen, op haar verzoek in ruste gesteld; Betrokke Bij koninklijk besluit van 28 april 2021, is aan mevr. Jacobs K., griffier-hoofd van dienst bij(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/05/2021 numac 2021041629 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 23 april 2021 wordt mevr. Moereels A. definitief benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij het rechtsgebied van het hof van beroep Brussel; Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 3 Bij koninklijk besluit van 23 april 2021 wordt mevr. De Bruyn S. definitief benoemd in de graad(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/05/2021 numac 2021041631 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 4 mei 2021, uitwerking hebbend met ingang van 28 februari 2021 `s avonds, is de heer Leclerc M., griffier bij het hof van beroep Luik, op zijn verzoek in ruste gesteld; Betrokkene mag zijn aanspraa Bij koninklijk besluit van 4 mei 2021, is aan de heer Vandebosch M., attaché-coördinator Safety(...) type koninklijk besluit prom. 17/05/2021 pub. 26/05/2021 numac 2021041657 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2021 type koninklijk besluit prom. 17/05/2021 pub. 26/05/2021 numac 2021041664 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners voor het aanslagjaar 2021 type koninklijk besluit prom. 17/05/2021 pub. 26/05/2021 numac 2021041663 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake rechtspersonenbelasting voor het aanslagjaar 2021 type koninklijk besluit prom. 06/05/2021 pub. 26/05/2021 numac 2021202507 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van een Regeringscommissaris bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid type koninklijk besluit prom. 06/05/2021 pub. 26/05/2021 numac 2021202506 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van een Regeringscommissaris bij de Rijksdienst voor sociale zekerheid en van het Beheerscomité van de sociale zekerheid type koninklijk besluit prom. 06/05/2021 pub. 26/05/2021 numac 2021202509 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van een regeringscommissaris bij de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 28/04/2021 pub. 26/05/2021 numac 2021202508 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van een Regeringscommissaris bij het eHealth-platform type koninklijk besluit prom. 09/05/2021 pub. 26/05/2021 numac 2021202510 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van een regeringscommissaris bij het Beheerscomité van de uitkeringsverzekering voor werknemers van de Dienst voor uitkeringen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/05/2021 pub. 26/05/2021 numac 2021020985 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van vijf vennootschappen als landbouwonderneming en tot schrapping van deze vijf vennootschappen uit de lijst van vennootschappen die worden vermoed erkend te zijn als landbouwonderneming bedoeld in bijlage 2 van het ministerieel besluit van 27 augustus 2019 houdende de lijsten van vennootschappen die worden vermoed erkend te zijn als sociale onderneming of als landbouwonderneming type ministerieel besluit prom. 18/05/2021 pub. 26/05/2021 numac 2021041548 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden, van de voorzitter en ondervoorzitter van het College zoals bedoeld in de wet van 7 mei 2017 betreffende klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik type ministerieel besluit prom. -- pub. 26/05/2021 numac 2021041568 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Bevorderingen Bij ministeriële besluiten van 6 mei 2021 worden, met ingang van 1 mei 2021, bevorderd door verhoging in klasse naar de klasse A2, bij de Buitendiensten van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselkete De heer Yves MARTIN, attaché A1. De heer Klaas VANSTEENKISTE, attaché A1. Een beroep tot niet(...) type ministerieel besluit prom. 18/05/2021 pub. 26/05/2021 numac 2021041640 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot goedkeuring van de lijsten van significante netgebruikers met hoge prioriteit als onderdeel van het systeembeschermingsplan en van het herstelplan type ministerieel besluit prom. 20/05/2021 pub. 26/05/2021 numac 2021041698 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van drie vennootschappen als landbouwonderneming type ministerieel besluit prom. 20/05/2021 pub. 26/05/2021 numac 2021041696 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 december 2020 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het jaar 2021 tot het behoud van de visbestanden in zee

decreet

type decreet prom. 12/02/2021 pub. 26/05/2021 numac 2021031270 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de onderwijsdoelen voor de tweede en de derde graad van het secundair onderwijs en diverse andere verwante maatregelen type decreet prom. 21/05/2021 pub. 26/05/2021 numac 2021041656 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 3 april 2020 tot afwijking van diverse bepalingen van het Energiedecreet van 8 mei 2009, het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, en de uitvoeringsbesluiten ervan, en tot dekking van de kosten voor elektriciteitsverbruik, verwarming of waterverbruik voor de eerste maand van tijdelijke werkloosheid ten gevolge van de coronacrisis

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/05/2021 pub. 26/05/2021 numac 2021041550 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de goedkeuring van de profielen opgesteld door de "Service francophone des métiers et des qualifications " van de " tuinbouwbeambte groenteteelt ", de " tuinbouwbeambte bloementeelt ", de " tuinbouwbeamte fruitteelt ", de " tuinbouwbeambte boomkwekerijen ", de " bestuurder kolenwagen ", de " bestuurder hydraulische graafmachine », de " bestuurder duw-bulldozer ", de " bestuurder wiellader " type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/05/2021 pub. 26/05/2021 numac 2021041552 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de vakanties en verloven in het basisonderwijs en in het secundair onderwijs voor het schooljaar 2021-2022 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/05/2021 pub. 26/05/2021 numac 2021041561 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de vakanties en verloven in het secundair kunstonderwijs met beperkt leerplan voor het schooljaar 2021-2022 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/05/2021 pub. 26/05/2021 numac 2021041562 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 mei 1981 betreffende de vakantie- en verlofregeling van het stagedoend en vastbenoemd technisch personeel van de rijks-psycho-medisch-sociale centra, de rijksvormingscentra en de inspectiediensten voor het schooljaar 2021-2022 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/05/2021 pub. 26/05/2021 numac 2021041566 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van de hoedanigheid van beëdigd ambtenaar aan leden van het secretariaat van de Hoge raad voor de audiovisuele sector met toepassing van artikel 9.2.2-5 van het decreet betreffende de audiovisuele mediadiensten en de videoplatformdiensten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 26/05/2021 numac 2021041563 bron ministerie van de franse gemeenschap Benoeming van de Kabinetschef van de Minister-President Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 mei 2021 wordt de heer Fabian Culot benoemd tot Kabinetschef van de Minister-President met ingang van 12 mei 2021. type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/05/2021 pub. 26/05/2021 numac 2021041567 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Adviescommissie voor creatie op radio

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2021 pub. 26/05/2021 numac 2021202494 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 18 januari 2019 tot aanwijzing van de sociale inspecteurs belast met de controle op de toepassing van de reglementaire bepalingen betreffende het beheers- en betalingsysteem van de gezinsbijslagen

bericht

type bericht prom. -- pub. 26/05/2021 numac 2021020970 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Georgette DE BUCK, Geert STROO, Danny STROO en de VZW GROE Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 16 februari 2021. Deze zaak is inges(...) type bericht prom. -- pub. 26/05/2021 numac 2021020969 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Martin COSTENOBLE, Lodewijk DEBEDTS, Suzanne VANDAMME, Pau Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 16 februari 2021 Deze zaak is ingesc(...) type bericht prom. -- pub. 26/05/2021 numac 2021020983 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Op 16 oktober 2020 werd de nietigverklaring gevorderd van Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 20 augustus 2020. Deze zaak is inges(...) type bericht prom. -- pub. 26/05/2021 numac 2021041474 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De vzw ARDENNES LIEGEOISES c.s. heeft de schorsing en de nietigverklaring gevorderd van het ministe(...) type bericht prom. -- pub. 26/05/2021 numac 2021041475 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De nv DERBY c.s. heeft de nietigverklaring gevorderd van h Dat besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 7 februari 2021. Deze zaak is ingesc(...) type bericht prom. -- pub. 26/05/2021 numac 2021041477 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De bvba Liga voor Mensenrechten heeft de nietigverklaring Dat besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 12 januari 2021. Deze zaak is ingesc(...) type bericht prom. -- pub. 26/05/2021 numac 2021041476 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De bvba GAUME BOIS c.s. heeft de nietigverklaring gevorde Deze zaak is ingeschreven onder rolnummer G/A. 233.125/XV-4700. Namens de Hoofdgriffier, Céci(...) type bericht prom. 20/05/2021 pub. 26/05/2021 numac 2021041699 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bericht met betrekking tot de goedkeuring van de norm, met als titel "norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van een inbreng in natura en quasi-inbreng"

lijst

type lijst prom. -- pub. 26/05/2021 numac 2021041793 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Grondwettelijk Hof. - Voordracht door de Senaat van een lijst van twee kandidaten voor het ambt van Nederlandstalig rechter van het Grondwettelijk Hof Tijdens zijn vergadering van 21 mei 2021 heeft de Senaat de volgende lijst met twee kandidaten Eerste kandidaat: Mevrouw Sabine de Bethune, senator, gewezen lid van het Vlaams Parlement; Tweed(...) type lijst prom. -- pub. 26/05/2021 numac 2021202543 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige boekhouders (niveau B) voor Brussel Preventie & Veiligheid. - Selectienummer : AFB21021 Solliciteren kan tot 08/06/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, dee(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...) type lijst prom. -- pub. 26/05/2021 numac 2021202561 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van **** directeurs post- en **** (niveau ****3) voor de **** ****. - **** : ****20244 Deze selectie werd afgesloten op 25/03/2021. De lijst van geslaagden, ****(...) Deze lijst wordt door de **** **** en Ontwikkeling verstuurd naar de afgevaardigde bestuurder (...) type lijst prom. -- pub. 26/05/2021 numac 2021202562 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van **** adviseurs interne audit (niveau ****3) voor de **** ****. - **** : ****20256 Deze selectie werd afgesloten op 27/04/2021. De lijst van geslaagden, zonder ra(...) Deze lijst wordt door de **** **** en Ontwikkeling verstuurd naar de afgevaardigde bestuurder (...) type lijst prom. -- pub. 26/05/2021 numac 2021202565 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van **** adviseurs interne audit (niveau ****3) voor de **** ****. - **** : ****20347 Deze selectie werd afgesloten op 27/04/2021. De lijst van geslaagden, zonde(...) Deze lijst wordt door de **** **** en Ontwikkeling verstuurd naar de afgevaardigde bestuurder (...) type lijst prom. -- pub. 26/05/2021 numac 2021202564 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van **** directeurs post- en **** (niveau ****3) voor **** ****. - **** : ****20323 Deze selectie werd afgesloten op 25/03/2021. De lijst van geslaagden, (...) Deze lijst wordt door de **** **** en Ontwikkeling verstuurd naar de afgevaardigde bestuurder (...) type lijst prom. -- pub. 26/05/2021 numac 2021202573 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Beleidsondersteuners gezondheidszorg (niveau A1) voor RIZIV. - Selectienummer: ANG21147 Solliciteren kan tot 16/06/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, de(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...)

overhandiging van geloofsbrieven

type overhandiging van geloofsbrieven prom. -- pub. 26/05/2021 numac 2021041485 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse ambassades in België Overhandiging van geloofsbrieven Op 11 mei 2021 hebben H.E. de heer Mohammed Haneche, de heer Lim Hong Huai, mevrouw Frances-Galatia Lanitou Williams en de heer Ammon Mutembwa de eer gehad aan de Koning, in o H.E. werden in de automobielen van het Hof naar het Paleis gevoerd en, na afloop van de audiëntie, (...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 26/05/2021 numac 2021041585 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federale Politie. - Mandaat. - ERRATUM In het Belgisch Staatsblad van 14 mei 2021, eerste editie, akte nr. 2021/31483, Pagina 47928, in de Nederlandse en Franse tekst, dient gelezen te worden "Overtveldt" in plaats van "Overtveld& type erratum prom. -- pub. 26/05/2021 numac 2021202567 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Ingenieurs HVAC Antwerpen (niveau A2), voor de Regie der Gebouwen. - Selectienummer : ANG21118. - ERRATUM Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsblad op 27/04/2021. De uit(...) Solliciteren kan tot 9/6/2021 via www.selor.be. De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud(...) type erratum prom. -- pub. 26/05/2021 numac 2021202574 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau A1 voor de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie: Attaché's interne controle (m/v/x) - BFG21020. - Erratum Het resultaat van deze selectie is reeds versch(...) Er is geen laureaat. Deze selectie werd afgesloten op 10 mei 2021 (datum PV). Er is geen lij(...) type erratum prom. -- pub. 26/05/2021 numac 2021202575 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie: Attaché's interne controle (m/v/x). - BNG21179. - Erratum Het resultaat van deze selectie is reeds ve(...) Er is één laureaat. Deze selectie werd afgesloten op 10 mei 2021 (datum PV). De lijst van la(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 26/05/2021 numac 2021041569 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1. Volgende plaatsen van griffier worden vacant verklaard voor benoeming via bevordering. Er is geen bijkomende proef : Griffier dossierbeheerder hoofdzakelijk ingeschakeld in de primaire processen bi Toelichting: Attesten Voor de plaatsen die vacant worden verklaard via bevordering, kan men z(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 26/05/2021 numac 2021041581 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad voor ****. - Bericht Tijdens haar zitting van 26 maart 2021 heeft de algemene vergadering van de Raad voor **** een drievoudige kandidatenlijst voorgedragen voor de eerste vacante betrekking van **** **** kandidaat: ***** kandidaat: ***** ka(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 26/05/2021 numac 2021041616 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van 14 mei 2021, bladzijde 47937, betreffende de vacante plaats van substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Luik, dienen de woorde type vacante bettreking prom. -- pub. 26/05/2021 numac 2021202527 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Oproep tot kandidaten voor een mandaat van Regeringscommissaris bij het Beheerscomité van de uitkeringsverzekering voor zelfstandigen, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (...) Références : - Op 14 juli 1994 gecoördineerde wet betreffende de verplichte verzekering voor ge(...)

document

type document prom. -- pub. 26/05/2021 numac 2021041595 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Overeenkomstencommissie Orthopedisten - Verzekeringsinstellingen van 30 maart 2021 Interpretatieregels betreffende de verstrekkingen van artikel 29, § 1, van de nomenclatuur van(...) type document prom. -- pub. 26/05/2021 numac 2021202387 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Vernieuwing van het mandaat van de leden van sommige paritaire comités en paritaire subcomités Vernieuwing van het mandaat van de leden van sommige paritaire comités en paritaire subcomités. De Minister van Werk, wiens kantoren gevestigd zi Paritair Comité Datum 1. Paritair Subcomité voor de metaalhandel (nr. 149.04) 05.09.2021 (...) type document prom. -- pub. 26/05/2021 numac 2021202523 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau C , voor de Nationaal Geografisch Instituut : Technisch assistenten (veldcartografen) (m/v/x) (BFG21075) De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarde(...) Solliciteren kan tot 9-06-2021. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich ric(...) type document prom. -- pub. 26/05/2021 numac 2021202540 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Enterprise Architecten (niveau A4), voor de FOD Beleid en Ondersteuning. - Selectienummer : AFG21033 Deze selectie werd afgesloten op 17/05/2021. Er zijn geen geslaagden.(...) type document prom. -- pub. 26/05/2021 numac 2021202541 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Begrotingscoördinatoren (niveau A1), voor de FOD Beleid en Ondersteuning. - Selectienummer : AFG21019 Deze selectie werd afgesloten op 11/05/2021. Er zijn 15 laureaten. De (...) type document prom. -- pub. 26/05/2021 numac 2021202563 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige ingenieurs (niveau A2) voor de Federale Pensioendienst. - Selectie-nummer : AFG21023 Deze selectie werd afgesloten op 18/05/2021. Er zijn 2 laureaten. De lijst is 1 jaar ge(...) type document prom. -- pub. 26/05/2021 numac 2021202577 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau C voor de Regie der Gebouwen: Administratief Assistent (m/v/x). - BFG21078 De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden om te solliciteren worden d(...) Solliciteren kan tot 09/06/2021 Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich ric(...) type document prom. -- pub. 26/05/2021 numac 2021202588 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de Regie der Gebouwen: Administratief Deskundige (m/v/x). - BFG21079 De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden om te solliciteren worden (...) Solliciteren kan tot 09/06/2021 Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich ric(...) type document prom. -- pub. 26/05/2021 numac 2021202590 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Begrotingscoördinatoren (niveau A1) voor de FOD BOSA. - Selectienummer: ANG21034 Deze selectie werd afgesloten op 18/05/2021. Er zijn 7 laureaten. De lijst is 1 jaar gel(...)
^