Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 27 december 2021
gepubliceerd op 25 januari 2022

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 2020 houdende maatregelen ter bevordering van het psychologisch welzijn van de gebruikers van de dienstverlening van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en ter verbetering van de toepassing van de preventieve gezondheidsmaatregelen

bron
programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie
numac
2022020032
pub.
25/01/2022
prom.
27/12/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 DECEMBER 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/12/2020 pub. 14/01/2021 numac 2021020053 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende maatregelen ter bevordering van het psychologisch welzijn van de gebruikers van de dienstverlening van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en ter verbetering van de toepassing van de preventieve gezondheidsmaatregelen sluiten houdende maatregelen ter bevordering van het psychologisch welzijn van de gebruikers van de dienstverlening van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en ter verbetering van de toepassing van de preventieve gezondheidsmaatregelen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de financie wet van 20 december 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/12/2019 pub. 30/12/2019 numac 2019031116 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Financiewet voor het begrotingsjaar 2020 sluiten voor het begrotingsjaar 2020;

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. - Officieuze coördinatie in het Duits van de versie toepasselijk op de inwoners van het Duitse taalgebied sluiten betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, artikel 57, § 1, derde lid;

Gelet op de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, de artikelen 121 tot 124;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en begrotingscontrole;

Gelet op het koninklijk besluit van 24 december 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/12/2020 pub. 14/01/2021 numac 2021020053 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende maatregelen ter bevordering van het psychologisch welzijn van de gebruikers van de dienstverlening van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en ter verbetering van de toepassing van de preventieve gezondheidsmaatregelen sluiten houdende maatregelen ter bevordering van het psychologisch welzijn van de gebruikers van de dienstverlening van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en ter verbetering van de toepassing van de preventieve gezondheidsmaatregelen Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 17 november en 17 december 2021;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, gegeven op 21 december 2021;

Overwegende dat het verlenen van medische, sociaal-medische of psychologische hulp tot de opdracht behoort van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, Overwegende dat de afzonderingsmaatregelen, genomen in het kader van de strijd tegen de COVID-19-pandemie, het isolement en de psychologische problemen van de meest kwetsbare personen versterken;

Overwegende dat het naleven van de preventieve maatregelen in het kader van de strijd tegen de COVID-19-pandemie een prioriteit is en dat het absoluut noodzakelijk is dat deze maatregelen worden begrepen en toegepast door de personen die het verst verwijderd zijn van de traditionele communicatiekanalen;

Overwegende dat de regering, bijeen te Kern op 10 december 2021, heeft besloten de economische steunmaatregelen te verlengen die de Belgen in staat moeten stellen het hoofd te bieden aan de gezondheidsbeperkingen die het gevolg zijn van de bestrijding van de coronavirus-epidemie;

Op de voordracht van de Minister van Maatschappelijke Integratie en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 6, § 2 van het koninklijk besluit van 24 december 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/12/2020 pub. 14/01/2021 numac 2021020053 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende maatregelen ter bevordering van het psychologisch welzijn van de gebruikers van de dienstverlening van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en ter verbetering van de toepassing van de preventieve gezondheidsmaatregelen sluiten houdende maatregelen ter bevordering van het psychologisch welzijn van de gebruikers van de dienstverlening van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en ter verbetering van de toepassing van de preventieve gezondheidsmaatregelenwordt vervangen als volgt: " § 2. Om het gebruik van de toelage te verantwoorden dient het centrum: - vóór 28 februari 2022 een elektronisch verslag in, met de uitgavengegevens voor de jaren 2020 tot en met 2021; - vóór 28 februari 2023 een elektronisch verslag in, met de uitgavengegevens voor het jaar 2022.

Deze verslagen dienen via de webapplicatie "Uniek Jaarverslag" te worden overgemaakt.

De oorspronkelijke verantwoordingsstukken blijven ter beschikking met het oog op de controle op het gebruik van de toelage."

Art. 2.In artikel 6, § 3 van hetzelfde besluit, worden de woorden "op 1 november 2022" vervangen door de woorden "op 1 november 2023";

Art. 3.In artikel 7 van hetzelfde besluit, worden de woorden "tot en met 31 december 2021" vervangen door de woorden "tot en met 31 mars 2022";

Art. 4.De minister bevoegd voor Maatschappelijke Integratie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Ciergnon, 27 december 2021.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een beperking, Armoedebestrijding en Beliris, K. LALIEUX

^