Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 25 januari 2022

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 10/11/2021 pub. 25/01/2022 numac 2021034220 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 28 oktober 2021 houdende de afkondiging van de epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19-pandemie. - Duitse vertaling type wet prom. -- pub. 25/01/2022 numac 2022020019 bron nationale bank van belgie Portefeuilleoverdracht van TT Club Mutual Insurance Limited naar UK P&I Club N.V. De High Court of Justice van Engeland en Wales heeft op 2 december 2021 de verzekeringsonderneming naar Brits recht TT Club Mutual Insurance Limited toegestaa Overeenkomstig artikel 17 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen maakt voorliggen(...) type wet prom. -- pub. 25/01/2022 numac 2022030355 bron wetgevende kamers, kamer van volksvertegenwoordigers Nieuwe oproep tot kandidaten voor de mandaten van lid van de Federale Controle- en evaluatiecommissie inzake de toepassing van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie Aangezien de vorige oproepen tot kandidaten voor de mandaten van lid De personen die zich ingevolge de vorige oproepen reeds kandidaat stelden, dienen hun kandidatuur n(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 25/01/2022 numac 2021022765 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie. - Deel IX type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/01/2022 numac 2021022725 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid. - Erkenning van instellingen voor medische en psychologische onderzoeken in het kader van het herstel van het recht tot sturen Bij toepassing van het artikel 73 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998, gewi 1. Numéro d'agrément de l'institution organisant (...) type koninklijk besluit prom. 21/12/2021 pub. 25/01/2022 numac 2021022867 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit betreffende de bevordering van geslachtgelijkheid in de selectiecommissies voor de federale topambtenaren type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/01/2022 numac 2021034293 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 9 september 2021, wordt Mevrouw Pascale STEINBERG, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3, met de titel van Adviseur bij Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veilig Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/01/2022 numac 2021043493 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Mobiliteit Bij koninklijk besluit van 29 augustus 2021 wordt de heer Fabrice WINKEL, rijksambtenaar in de klas(...) type koninklijk besluit prom. 15/12/2021 pub. 25/01/2022 numac 2021043472 bron federaal agentschap voor nucleaire controle Technisch reglement houdende aanduiding van de voorzitter van de Medische Jury in toepassing van artikel 50 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/01/2022 numac 2022020012 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 15 december 2021, wordt mevrouw Caroline JORIS, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3, met de titel van Adviseur bij de Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerst Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 23/12/2021 pub. 25/01/2022 numac 2022020016 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de voorlopige regels die als beheerscontract van Infrabel en NMBS gelden type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/01/2022 numac 2022020020 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 27 oktober 2021, wordt de heer Peter NAESSENS, rijksambtenaar bij FOD Justitie in de klasse A3 met de titel van Adviseur, ontslag uit zijn ambt verleend met ingang van 16 november 2021. Overeenk type koninklijk besluit prom. 27/12/2021 pub. 25/01/2022 numac 2022020031 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 maart 2021 ter ondersteuning van jongeren en studenten in een kwetsbare situatie ingevolge de COVID-19 crisis type koninklijk besluit prom. 27/12/2021 pub. 25/01/2022 numac 2022020032 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 2020 houdende maatregelen ter bevordering van het psychologisch welzijn van de gebruikers van de dienstverlening van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en ter verbetering van de toepassing van de preventieve gezondheidsmaatregelen type koninklijk besluit prom. 12/12/2021 pub. 25/01/2022 numac 2022030144 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een financiële hulp van 9.133.469,47 **** aan organisaties voor de aanwerving van personeel belast met de begeleiding van gerechtelijke maatregelen voor het jaar 2021 type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 25/01/2022 numac 2022040006 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende de controle van de kwaliteit van rauwe melk en de erkenning van de interprofessionele organismen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 14/01/2022 pub. 25/01/2022 numac 2022200292 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van het beheerscomité van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid type koninklijk besluit prom. 16/01/2022 pub. 25/01/2022 numac 2022200335 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 2018 tot verhoging van het jaarlijks kostenplafond, zoals bepaald in artikel 10, eerste lid van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers, voor bepaalde categorieën van vrijwilligers

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/12/2021 pub. 25/01/2022 numac 2021022853 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende de fabricage van en de handel in voedingssupplementen die andere stoffen bevatten dan nutriënten en planten of plantenbereidingen type ministerieel besluit prom. 08/12/2021 pub. 25/01/2022 numac 2021034388 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot volledige of gedeeltelijke opheffing van meerdere ministeriële besluiten tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van overwegen type ministerieel besluit prom. 03/12/2021 pub. 25/01/2022 numac 2021043437 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de privé-overweg nr. 1Mexiconatie op de spoorlijn nr. 209, Kallo - Zwijndrecht , gelegen te Zwijndrecht, ter hoogte van de kilometerpaal 5.321 type ministerieel besluit prom. 03/12/2021 pub. 25/01/2022 numac 2021043438 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de privé-overweg nr. 2B op de spoorlijn nr. 208, Ketenis-Zuid - Industriezone Geslecht , gelegen te Beveren, ter hoogte van de kilometerpaal 3.014 type ministerieel besluit prom. 03/12/2021 pub. 25/01/2022 numac 2021043443 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de privé-overweg nr. 1bis op de spoorlijn nr. 217, Y Noord-Everstein - Y Evergem-Overdam, gelegen te Evergem, ter hoogte van de kilometerpaal 2.055 type ministerieel besluit prom. 03/12/2021 pub. 25/01/2022 numac 2021043447 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de privé-overweg nr. 17 op de spoorlijn nr. 207, Y Albertkanaal - Laakdal, gelegen te Oevel, ter hoogte van de kilometerpaal 8.170 type ministerieel besluit prom. 03/12/2021 pub. 25/01/2022 numac 2021043444 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de privé-overweg nr. 3KTN op de spoorlijn nr. 208, Y Ketenis-Zuid -Industriezone Geslecht , gelegen te Beveren, ter hoogte van de kilometerpaal 4.725 type ministerieel besluit prom. 03/12/2021 pub. 25/01/2022 numac 2021043450 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de privé-overweg Antwerpen-Waaslandhaven-Vrasene-1V, gelegen te Antwerpen type ministerieel besluit prom. 03/12/2021 pub. 25/01/2022 numac 2021043451 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de privé-overweg Antwerpen-Waaslandhaven-Mazda-3H, gelegen te Antwerpen type ministerieel besluit prom. 03/12/2021 pub. 25/01/2022 numac 2021043457 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de privé-overweg nr. 64 op de spoorlijn nr. 73, Deinze - De Panne, gelegen te Zarren-Werken, ter hoogte van de kilometerpaal 59.860 type ministerieel besluit prom. 03/12/2021 pub. 25/01/2022 numac 2021043458 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de privé-overweg nr. 70 op de spoorlijn nr. 58, Y Oost Driehoek Ledeberg - Eeklo, gelegen te Waarschoot, ter hoogte van de kilometerpaal 21.213 type ministerieel besluit prom. 03/12/2021 pub. 25/01/2022 numac 2021043452 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de privé-overweg nr. 91 op de spoorlijn nr. 73, Deinze - De Panne, gelegen te Diksmuide, ter hoogte van de kilometerpaal 72.305 type ministerieel besluit prom. 03/12/2021 pub. 25/01/2022 numac 2021043459 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de privé-overweg nr. 1ALC op de spoorlijn nr. 27C, Y Ekerse Dijk - Antwerpen-Noord , gelegen te Antwerpen, ter hoogte van de kilometerpaal 9.857 type ministerieel besluit prom. 03/12/2021 pub. 25/01/2022 numac 2021043461 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsvoorzieningen van de overweg Antwerpen-DS-Amerika Zuid-WESTERLUND2, gelegen te Antwerpen type ministerieel besluit prom. 03/12/2021 pub. 25/01/2022 numac 2021043463 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg Antwerpen-Waaslandhaven-Zuid-1229, gelegen te Beveren type ministerieel besluit prom. 03/12/2021 pub. 25/01/2022 numac 2021043462 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg Gent-ZeehavenDarsen-103, gelegen te Gent type ministerieel besluit prom. 03/12/2021 pub. 25/01/2022 numac 2021043460 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de privé-overweg nr. 14 op de spoorlijn nr. 13, Kontich-Lint - Lier, gelegen te Boechout, ter hoogte van de kilometerpaal 3.937 type ministerieel besluit prom. 03/12/2021 pub. 25/01/2022 numac 2021043464 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg Antwerpen-Waaslandhaven- Zuid-1223, gelegen te Beveren type ministerieel besluit prom. 10/12/2021 pub. 25/01/2022 numac 2021043473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2009 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en tot opheffing van het ministerieel besluit van 17 mei 1995 houdende delegatie van bevoegdheid van de minister inzake de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type ministerieel besluit prom. 03/01/2022 pub. 25/01/2022 numac 2022030089 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot ontslag en benoeming van vier leden van de Arbitragecommissie voorzien in titel 2 van boek X van het Wetboek van economisch recht betreffende de precontractuele informatie in het kader van commerciële samenwerkingsovereenkomsten type ministerieel besluit prom. 14/01/2022 pub. 25/01/2022 numac 2022030288 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 houdende de reglementering van de handel in en de keuring van zaaigranen

beschikking

type beschikking prom. 24/12/2021 pub. 25/01/2022 numac 2021043634 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Gezamenlijke ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot wijziging van de gezamenlijke ordonnantie van 27 juli 2017 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot vaststelling van de regels voor de verdeling van de algemene dotatie aan de gemeenten en de OCMW's van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vanaf het jaar 2017 type beschikking prom. 24/12/2021 pub. 25/01/2022 numac 2021043643 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de Middelenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2022

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 23/12/2021 pub. 25/01/2022 numac 2021022884 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit tot wijziging van het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 11 september 2014 tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de kabinetten van de leden van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/12/2021 pub. 25/01/2022 numac 2021043536 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de begrotingscontrole, de begrotingsopmaak, de begrotingswijzigingen en de monitoring van de uitvoering van de begroting van de gewestelijke entiteit

bericht

type bericht prom. -- pub. 25/01/2022 numac 2022020030 bron federale overheidsdienst financien Algemene administratie van de Patrimoniumdocumentatie. - Mededeling met betrekking tot de correctiefactor voorzien in artikel 478 van het Wetboek op de inkomstenbelastingen 1992 Overeenkomstig artikel 478, alinea 3 van het Wetboek op de inkomste Voor het jaar 2022 is de correctiefactor: 15,011. type bericht prom. -- pub. 25/01/2022 numac 2022030166 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De stad Nijvel heeft de nietigverklaring gevorderd van he Deze zaak is ingeschreven onder rolnummer G/A. 235.291/XIII-9510. Namens de Hoofdgriffier, C(...) type bericht prom. -- pub. 25/01/2022 numac 2022030186 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De vzw DROITS ET LIBERTES heeft de schorsing en de nietigverklaring gevorderd van het koninklijk be(...) type bericht prom. -- pub. 25/01/2022 numac 2022030190 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 Mevrouw B. BONFIGLIO heeft de schorsing en de nietigverklaring gevorderd van het koninklijk besluit(...) type bericht prom. -- pub. 25/01/2022 numac 2022030226 bron belgische mededingingsautoriteit Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. CONC-C/C-22/0001: Groupe RMGA/Groupe Lallemand. - Zaak die in aanmerking kan komen voor de vereenvoudigde procedure Op 10 januari 2022, ontving de auditeur-generaal van de Volgens de aanmelding heeft de concentratie betrekking op de sector (i) detailhandel in auto's en l(...) type bericht prom. -- pub. 25/01/2022 numac 2022200242 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij drie verzoekschriften die aan het Hof zijn toegezonden bij op 6, 7 en 10 januari 2022 ter post aangetekende brief en ter griffie zijn ingekomen op 7 en 11 januar Die zaken, ingeschreven onder de nummers 7722, 7724 en 7725 van de rol van het Hof, werden samengev(...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 25/01/2022 numac 2022200104 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij beslissing van 23 december 2021 van mevr. B. HEINDRICHS, Directrice-generaal van de Waalse Overheidsdienst Landbouw, Natuurlijke Hulpmiddelen en Leefmilieu, wordt de erkenning als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen en afgewe type erkenning prom. -- pub. 25/01/2022 numac 2022200141 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij beslissing van 29 december 2021 van mevr. B. HEINDRICHS, Directrice-generaal van de Waalse Overheidsdienst Landbouw, Natuurlijke Hulpmiddelen en Leefmilieu, wordt de schorsing van de erkenning als vervoerder van gevaarlijke afval

lijst

type lijst prom. -- pub. 25/01/2022 numac 2022200311 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Attachés Accreditatie (niveau A1) voor de FOD ECONOMIE, KMO, Middenstand en Energie. - Selectienummer: AFG22009 Solliciteren kan tot en met 08/02/2022 via www.selor.be De gedetailleerde functieb(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...) type lijst prom. -- pub. 25/01/2022 numac 2022200340 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van **** **** **** **** (niveau ****2) voor Regie der Gebouwen. - **** : ****21063 Deze selectie werd afgesloten op 08/11/2021. De lijst van geslaagden, zonder ra(...) Deze lijst wordt door de **** **** en Ontwikkeling verstuurd naar de afgevaardigde bestuurder (...) type lijst prom. -- pub. 25/01/2022 numac 2022200382 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Workplace strategisten (niveau A1) voor de Regie der Gebouwen. - Selectie-nummer : ANG22034 Solliciteren kan tot en met 09/02/2022 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jo(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 25/01/2022 numac 2022020013 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij besluit van 01/12/2021 wordt de vergunning voor het exploiteren van Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit: Statische bew(...)

erratum

type erratum prom. 23/12/2021 pub. 25/01/2022 numac 2022020037 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit ter uitvoering van de artikelen 14535, tweede lid, 4°, en 323/2, § 3 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en tot bepaling van de te communiceren gegevens door de in het artikel 14535, tweede lid, 3°, van hetzelfde Wetboek bedoelde instanties. - Erratum type erratum prom. -- pub. 25/01/2022 numac 2022030152 bron federale overheidsdienst justitie Omzendbrief 131/9 van 8 januari 2022 over de indexering van de tarieven van de gerechtskosten in strafzaken en de gelijkgestelde kosten. - Erratum Deze versie annuleert en vervangt de versie In het Belgisch Staatsblad van 11 januari 2022, op p. Aan de ambtenaren van de taxatiebureaus, met inbegrip van wie er door de griffies is gedetacheerd, (...) type erratum prom. -- pub. 25/01/2022 numac 2022200362 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Tentoonstellingstechnici (niveau C) voor het War Heritage Institute. - Selectienummer: ANG21399. - Erratum Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsblad op 10/01/2022. De ui(...) Solliciteren kan tot 07/02/2022 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhou(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 25/01/2022 numac 2022020034 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende plaatsen van assistent worden vacant verklaard voor benoeming via werving. Er wordt een bijkomende proef georganiseerd. Het maximum aantal deelnemers aan de bijkomende proef wordt beperkt tot 70 Assistent dossierbeheer bij de griffie van eerste aanleg ****, afdelingen Bergen en ****(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 25/01/2022 numac 2022020035 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1. Volgende plaats assistenten wordt vacant verklaard voor benoeming via werving. Er wordt een bijkomende proef georganiseerd. Het maximum aantal deelnemers aan de bijkomende proef wordt beperkt tot 10 Assistenten **** hoofdzakelijk ingeschakeld in de primaire processen bij het parket ****(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 25/01/2022 numac 2021022710 bron ministerie van landsverdediging **** van een repetitor **** voor het **** van de **** Militaire School 1. **** Minister van **** **** over tot het rekruteren van een repetitor (****/****) voor het **** van de **** Militaire **** (****) ****(...) 2. **** ****. lessen **** als derde taal geven aan studenten van de Militaire School (...)

document

type document prom. -- pub. 25/01/2022 numac 2021022823 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Verlenging van de geldigheid van het federaal geschiktheidsattest voor het deel fysieke geschiktheidsproeven 1. Organisatie van de fysieke geschiktheidsproeven De fysieke geschiktheidsproeven voor de (...) - Op 11 juni 2022, in de provincie Luxemburg, Centre Provincial luxembourgeois de formation des mem(...) type document prom. -- pub. 25/01/2022 numac 2021022824 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Oproep tot het behalen van het federaal geschiktheidsattest voor kandidaat brandweermannen (basiskader) 1. Organisatie van de geschiktheidsproeven De eerste test (competentietest) voor kandidaat (M/V/X)-brandweermannen (basiskader - b(...) -Op 26 en 28 april 2022, in de provincie Luxemburg, Centre Provincial luxembourgeois de formation d(...) type document prom. -- pub. 25/01/2022 numac 2021022835 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van **** **** in de psychologie (niveau ****) voor de gesloten centra van Dienst Vreemdelingenzaken - **** **** Zaken. - **** : ****21255 Deze selectie werd afgesloten(...) Er zijn 4 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig. (...) type document prom. -- pub. 25/01/2022 numac 2022030295 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie. - Instapkaart niveau C van Franstalige Penitentiaire Bewakingassistenten voor de FOD Justitie. - Selectienummer : AFG22006 Solliciteren kan tot 08/02/2022 via www.selor.be. De gedetailleerde functiebeschrijving(...) De laureaten van deze selectie bekomen de Instapkaart niveau C met een geldigheidsduur van vijf jaa(...) type document prom. -- pub. 25/01/2022 numac 2022030296 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie. - Instapkaart niveau C van Franstalige Penitentiaire Bewakingassistenten voor de FOD Justitie. - Selectienummer : ANG22033 Solliciteren kan tot 08/02/2022 via www.selor.be. De gedetailleerde functiebeschrijving(...) De laureaten van deze selectie bekomen de Instapkaart niveau C met een geldigheidsduur van vijf jaa(...) type document prom. -- pub. 25/01/2022 numac 2022200068 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij beslissing van 9 december 2021 van mevr. B. Heindrichs, Directrice-generaal van de Waalse Overheidsdienst Landbouw, Natuurlijke Hulpmiddelen en Leefmilieu, wordt de n.v. AERTSSEN INDUSTRIAL SERVICES, gevestigd Laageind 91 te 2940 Bij beslissing van 9 december 2021 van mevr. B. Heindrichs, Directrice-generaal van de Waalse O(...) type document prom. -- pub. 25/01/2022 numac 2022200102 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij verklaring van 17 december 2021 van de Waalse Overheidsdienst - Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu, wordt het "Institut Scientifique de Service Public" (ISSeP), gevestig(...) 1° het uittesten van of de controle op de toestellen of inrichtingen die niet-ioniserende stralinge(...) type document prom. -- pub. 25/01/2022 numac 2022200095 bron waalse overheidsdienst SPW Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu. - Personeel Bij besluit van de directeur-generaal van 20 januari 2021 wordt de delegatie van bevoegdheid die bij besluit van de directeur-generaal van 24 september 201(...) Bij besluit van de directeur-generaal van 20 januari 2021 wordt de delegatie van bevoegdheid di(...) type document prom. -- pub. 25/01/2022 numac 2022200338 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Project Management Officers (niveau A2) voor de Regie der Gebouwen. - Selectienummer : MFG21055 Deze selectie werd afgesloten op 01/11/2021. Er zijn geen laureaten. (...) type document prom. -- pub. 25/01/2022 numac 2022200371 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Programma Managers. - Inovatiebeleid (niveau A) voor de FOD Beleid en Ondersteuning. - Selectienummer: ANG21445 Deze selectie werd afgesloten op 20/01/2022. Er zijn 0 laure(...) type document prom. -- pub. 25/01/2022 numac 2022200361 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Architecten (niveau A1) voor de Regie der Gebouwen. - Selectienummer: ANG21362 Deze selectie werd afgesloten op 10/12/2021. Er zijn 2 laureaten. De lijst is 1 jaar geld(...) type document prom. -- pub. 25/01/2022 numac 2022200374 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Financieel Experten (niveau A1) voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Brussel Mobiliteit. - Selectienummer: ANB21027 Deze selectie werd afgesloten op 19/01/2022. (...) De lijst is 2 jaar geldig.
^