Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 22 oktober 2017
gepubliceerd op 13 november 2017

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 februari 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, tot wijziging van de statuten van het "Sociaal Fonds voor de bedienden metaal - Fonds voor bestaanszekerheid"

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2017204419
pub.
13/11/2017
prom.
22/10/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 OKTOBER 2017. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeids overeenkomst van 6 februari 2017Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 06/02/2017 pub. 20/02/2017 numac 2017010635 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, tot wijziging van de statuten van het "Sociaal Fonds voor de bedienden metaal - Fonds voor bestaanszekerheid" (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeids overeenkomst van 6 februari 2017Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 06/02/2017 pub. 20/02/2017 numac 2017010635 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, tot wijziging van de statuten van het "Sociaal Fonds voor de bedienden metaal - Fonds voor bestaanszekerheid".

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 22 oktober 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid Collectieve arbeids overeenkomst van 6 februari 2017Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 06/02/2017 pub. 20/02/2017 numac 2017010635 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten Wijziging van de statuten van het "Sociaal Fonds voor de bedienden metaal - Fonds voor bestaanszekerheid" (Overeenkomst geregistreerd op 6 maart 2017 onder het nummer 138192/CO/209)

Artikel 1.Toepassingsgebied Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en hun werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bedienden die behoren tot het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid.

Onder "bedienden" wordt verstaan : mannelijke en vrouwelijke bedienden.

Art. 2.Wijzigingen Volgende wijziging worden aangebracht aan de statuten van het "Sociaal Fonds voor de bedienden metaal - Fonds voor bestaanszekerheid", opgenomen in de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 september 2016 tot wijziging en coördinatie van de statuten van het "Sociaal Fonds voor de bedienden metaal - Fonds voor bestaanszekerheid", met registratienummer 135589/CO/209. - Artikel 6, § 2, 1ste alinea wordt vervangen door onderstaande : "Elke werkgever die gevestigd is in een Staat die deel uitmaakt van de Europese Economische Ruimte dient bij het "Fonds voor bestaanszekerheid van de metaalverwerkende nijverheid" aangifte te doen van de duur van zijn voorgenomen activiteit in België door middel van een geldig A1-formulier, overeenkomstig artikel 12, 1 van de Verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad en het artikel 14 van de Verordening (EG) nr. 987/2009 van het Europees Parlement en de Raad, of, indien het een werkgever betreft van een derde staat, door middel van een vergelijkbaar attest van zijn land van oorsprong.".

Art. 3.Duur Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2017 en wordt gesloten voor onbepaalde duur.

Zij kan door één van de partijen worden opgezegd mits een opzegging van drie maanden, betekend bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het paritair comité.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 22 oktober 2017.

De Minister van Werk, K. PEETERS

^