Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 13 november 2017

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 26/12/2013 pub. 13/11/2017 numac 2014015257 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Protocol, gedaan te Brussel op 15 september 2009, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Ijsland tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Brussel op 23 mei 2000 (2) (3) type wet prom. -- pub. 13/11/2017 numac 2017014010 bron federale overheidsdienst justitie Kansspelcommissie. - Lijst verboden websites De gewijzigde lijst van verboden websites krachtens de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, zoals gewijzigd bij de Wet van type wet prom. 06/07/2016 pub. 13/11/2017 numac 2017040794 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende instemming met het Verdrag van de Raad van Europa over de namaak van medische producten en soortgelijke misdrijven die een bedreiging vormen voor de volksgezondheid, gedaan te Moskou op 28 oktober 2011. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 31/10/2017 pub. 13/11/2017 numac 2017012594 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit nr. 57 met betrekking tot de plaats van diensten in functie van hun werkelijke gebruik of hun werkelijke exploitatie inzake belasting over de toegevoegde waarde wat goederenvervoerdiensten en ermee samenhangende diensten betreft type koninklijk besluit prom. 02/11/2017 pub. 13/11/2017 numac 2017013902 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gestelde PC, tablet, internetaansluiting, mobiele telefoon of vast of mobiel telefoonabonnement type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/11/2017 numac 2017031470 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Federale Wetenschappelijke Instellingen Bij koninklijk besluit van 10 september 2017 dat uitwerking heeft op 1 april 2017 wordt de heer Lemmers, Frédéric , geboren op 19 mei 1976, wetenschappelijk personeelslid van de klasse SW1 met de titel (...) Bij koninklijk besluit van 12 oktober 2017 dat uitwerking heeft op 1 september 2017 wordt de he(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/11/2017 numac 2017031072 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Adellijke gunsten Op voordracht van de Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken heeft de Koning bij koninklijke besluiten van 10 juli 2016 de volgende adellijke gunsten verleend: - vergunning van de persoonlijke titel van burgg - vergunning van de titel van baron voor zijn afstammelingen aan baron Dirk MUULS en baron André OO(...) type koninklijk besluit prom. 22/10/2017 pub. 13/11/2017 numac 2017040676 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, tot wijziging van afdeling A van de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2005 betreffende het sectoraal stelsel van bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/11/2017 numac 2017040805 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 25 oktober 2017, - is aan de heer Van den Abbeele, S., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Gent, afdeling Oostende; - Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren; - waarvan het mandaat in werking (...) type koninklijk besluit prom. 22/10/2017 pub. 13/11/2017 numac 2017204419 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 februari 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, tot wijziging van de statuten van het "Sociaal Fonds voor de bedienden metaal - Fonds voor bestaanszekerheid" type koninklijk besluit prom. 22/10/2017 pub. 13/11/2017 numac 2017204425 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, tot wijziging van artikel 20 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 1999 betreffende het nationaal akkoord 1999-2000 type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/11/2017 numac 2017040815 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Uitzondering op artikel 8 van het koninklijk besluit van 27 april 2007 betreffende het beheer van de nationale nummeringsruimte en de toekenning en intrekking van gebruiksrechten voor nummers Bij ministerieel besluit van 30 april 2015 tot het to Bij ministerieel besluit van 12 juni 2017 tot het toestaan van een uitzondering op de principes(...) type koninklijk besluit prom. 22/10/2017 pub. 13/11/2017 numac 2017204428 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 april 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de verlenging van de bepalingen van bepaalde duur van het nationaal akkoord 2015-2016 type koninklijk besluit prom. 22/10/2017 pub. 13/11/2017 numac 2017204440 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 mei 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de landingsbanen type koninklijk besluit prom. 22/10/2017 pub. 13/11/2017 numac 2017204481 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 februari 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de verlenging van de bepalingen van bepaalde duur van het nationaal akkoord 2015-2016 voor de arbeiders van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, sectie monteerders type koninklijk besluit prom. 18/10/2017 pub. 13/11/2017 numac 2017204484 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 april 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie, tot vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 maart 2012 betreffende de oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Fonds voor bestaanszekerheid voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie" type koninklijk besluit prom. 22/10/2017 pub. 13/11/2017 numac 2017204608 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel, betreffende de stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag type koninklijk besluit prom. 22/10/2017 pub. 13/11/2017 numac 2017204616 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag type koninklijk besluit prom. 18/10/2017 pub. 13/11/2017 numac 2017204615 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 juni 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de sectorale pensioentoezegging voor het jaar 2016 type koninklijk besluit prom. 18/10/2017 pub. 13/11/2017 numac 2017204623 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag type koninklijk besluit prom. 22/10/2017 pub. 13/11/2017 numac 2017204617 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 maart 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 maart 2017 van de Nationale Arbeidsraad, tot vaststelling, voor 2017-2018, van het interprofessioneel kader voor de verlaging van de leeftijdsgrens naar 55 jaar, voor wat de toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor werknemers met een lange loopbaan, zwaar beroep of uit een onderneming in moeilijkheden of herstructurering type koninklijk besluit prom. 22/10/2017 pub. 13/11/2017 numac 2017204620 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 2017, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 124 en van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 125 gesloten in de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. 18/10/2017 pub. 13/11/2017 numac 2017204627 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op de leeftijd van 58 en 59 jaar voor lange loopbaan in de ondernemingen van de dagbladpers (1)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 02/10/2017 pub. 13/11/2017 numac 2017013926 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlagen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 2005 houdende reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad van groenvoedergewassen, wat betreft de opname van nieuwe soorten en de botanische naam van de soort Lolium x hybridum Hausskn type ministerieel besluit prom. 04/10/2017 pub. 13/11/2017 numac 2017013983 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit ter uitvoering van artikel 37 van het decreet van 2 februari 2007 betreffende de aanstelling van de leden van de Commissie voor de evaluatie van de directeurs voor het basis- en secundair onderwijs type ministerieel besluit prom. -- pub. 13/11/2017 numac 2017014019 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Prijzencommissie voor de Farmaceutische Specialiteiten Ontslag en benoeming van twee leden Bij ministerieel besluit van 7 november 2017 dat in werking treedt op de dag van deze bekendmaking : - wordt aanvaard het ontslag aangeboden door Me - wordt aanvaard het ontslag aangeboden door dhr. Luc ADRIAENSSENS, plaatsvervangend lid van de Pri(...) type ministerieel besluit prom. 27/10/2017 pub. 13/11/2017 numac 2017040795 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2007 houdende uitvoering van een aantal bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode en het ministerieel besluit van 30 juli 2008 tot bepaling van nadere regels voor het vaststellen, de wijze van bijhouden, de inhoud en het actualiseren van het inschrijvingsregister voor kandidaat-huurders, wat betreft de taalkennisvereiste type ministerieel besluit prom. 30/10/2017 pub. 13/11/2017 numac 2017040799 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan Onderbreking van de elektriciteitsbevoorrading van de Gouverneur van de provincie Luik type ministerieel besluit prom. 17/10/2017 pub. 13/11/2017 numac 2017205775 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 27 oktober 2016 betreffende de toekenning van de opstartsteun voor de producentengroeperingen en -organisaties in de landbouwsector

arrest

type arrest prom. -- pub. 13/11/2017 numac 2017204595 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 88/2017 van 6 juli 2017 Rolnummer : 6484 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 19bis-13, § 3, van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters E. De Groot en J. Spreutels, en de recht(...)

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 13/11/2017 numac 2017205827 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 12 september 2017 in zake Baudouin Jolly en Marie-Noëlle Jolly tegen het Vlaamse Gewest, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 9 « Schendt artikel 2244, § 1, 3de lid, van het Burgerlijk Wetboek de artikelen 10 en 11 van de (...)

decreet

type decreet prom. 20/10/2017 pub. 13/11/2017 numac 2017013951 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de overeenkomst inzake strategisch partnerschap tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Canada, anderzijds, ondertekend te Brussel op 30 oktober 2016 type decreet prom. 05/10/2017 pub. 13/11/2017 numac 2017013989 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 13 maart 2009 betreffende de overdracht van de herinnering aan misdaden van genocide, misdaden tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden en verzetsdaden of bewegingen die verzet boden tegen de regimes die deze misdaden hebben veroorzaakt

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 13/11/2017 numac 2017040825 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Hof van beroep te Brussel Bij beschikking van 25 oktober 2017, werd de heer Sury, Ph., ereplaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Brussel, door de eerste voorzitter van het hof van beroep te Brussel, aangewezen Hof van beroep te Gent Het hof, verenigd in algemene vergadering op 1 september 2017, heeft (...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 13/10/2017 pub. 13/11/2017 numac 2017013952 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2013 betreffende de loopbaanbegeleiding

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/10/2017 pub. 13/11/2017 numac 2017013985 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 september 2015 tot aanstelling van de leden van de centrale commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het vrij gesubsidieerd gewoon en gespecialiseerd secundair onderwijs, kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan, kunstsecundair onderwijs en secundair onderwijs voor sociale promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/10/2017 pub. 13/11/2017 numac 2017013984 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 september 2015 tot aanstelling van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het officieel gesubsidieerd gewoon en gespecialiseerd secundair onderwijs, kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan, kunstsecundair onderwijs en secundair onderwijs voor sociale promotie

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/10/2017 pub. 13/11/2017 numac 2017031474 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 mei 2012 houdende de samenstelling en de benoeming van de voorzitters van de Raad van Beroep bij Net Brussel, Gewestelijk Agentschap voor Netheid

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 26/10/2017 pub. 13/11/2017 numac 2017205767 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leerkrachten die de wetenschappelijke jury van het "Centre wallon de Recherches agronomiques" vormen type besluit van de waalse regering prom. 26/10/2017 pub. 13/11/2017 numac 2017205773 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 juni 2009 betreffende het vervoer via de weg of per spoor van gevaarlijke goederen, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen type besluit van de waalse regering prom. 26/10/2017 pub. 13/11/2017 numac 2017205776 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het addendum bij het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Durbuy type besluit van de waalse regering prom. 26/10/2017 pub. 13/11/2017 numac 2017205777 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Havelange type besluit van de waalse regering prom. 26/10/2017 pub. 13/11/2017 numac 2017205774 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 juli 2009 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren en het besluit van de Waalse Regering van 2 februari 2012 betreffende het binnenlands vervoer van gevaarlijke goederen over de waterweg

omzendbrief

type omzendbrief prom. 06/10/2017 pub. 13/11/2017 numac 2017013792 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Omzendbrief met betrekking tot het extraterritoriaal gebruik van buitenlandse nummeringsmiddelen in België. - Toepassing van artikel 8 van het koninklijk besluit van 27 april 2007 betreffende het beheer van de nationale nummeringsruimte en de toekenning en intrekking van gebruiksrechten voor nummers

bericht

type bericht prom. -- pub. 13/11/2017 numac 2017031466 bron belgische mededingingsautoriteit Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE-C/C-17/0034: D'Ieteren SA / groep Rietje Op 7 november 2017, ontving de auditeur-generaal van de Belgische Mededingingsautoriteit een aanmelding van een Volgens de aanmelding heeft de concentratie betrekking op de sector van de autodistributie. Het (...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 13/11/2017 numac 2017031367 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 2 november 2017 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleen

document betreffende de gerechtelijke diensten

type document betreffende de gerechtelijke diensten prom. -- pub. 13/11/2017 numac 2017013696 bron federale overheidsdienst justitie Dinant. - Adressen van de gerechtelijke diensten De onderstaande diensten zijn gevestigd te 5500 Dinant, rue Arthur Defoin 215 : 215A : Zitting en griffie van het Vredegerecht - Beauraing-Dinant-Gedinne 215B : Zitting en griffie van de Rec 215C : Zitting en griffie van de Politierechtbank (...)

registratie

type registratie prom. -- pub. 13/11/2017 numac 2017013958 bron brussels hoofdstedelijk gewest Bekendmaking, bij uittreksels, van de registraties als vervoerders van afvalstoffen. - Registraties als vervoerder van afvalstoffen Bij de beslissing van 23/10/2015 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd V. DUIVENBODEN TR VOF gelegen EB De registratie draagt het nummer ENR/T-D/001399666. Bij de beslissing van 21/04/2015 van de (...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 13/11/2017 numac 2017013968 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Machtiging. - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 264 van 31 oktober 2017, blz. 97160, in akte 2017/13834, worden de volgende wijzigingen aangebracht: in de Franse tekst moet "arrêté royal" in de Nederlandse tekst moet "koninklijk besluit" gelezen worden in plaats van "mini(...) type erratum prom. -- pub. 13/11/2017 numac 2017013971 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Machtiging. - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 264 van 31 oktober 2017, blz. 97160, in akte 2017/13838, worden de volgende wijzigingen aangebracht: in de Franse tekst moet "arrêté royal" in de Nederlandse tekst moet "koninklijk besluit" gelezen worden in plaats van "mini(...) type erratum prom. 22/10/2017 pub. 13/11/2017 numac 2017014014 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 16 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, wat het Waalse Gewest betreft. - Erratum

publicatie(s) ter kritiek

type publicatie(s) ter kritiek prom. -- pub. 13/11/2017 numac 2017031467 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bureau voor Normalisatie Publicatie ter kritiek Het Bureau voor normalisatie (NBN) publiceert ter kritiek de hierna volgende Belgische normontwerpen. Deze ontwerpen zijn verkrijgbaar tegen betaling bij het Bureau voor normalisatie, J(...) Opmerkingen en suggesties mogen overgemaakt worden aan het NBN (pe.nbn.be) tot op de sluitingsdatum(...)

huishoudelijk règlement

type huishoudelijk règlement prom. -- pub. 13/11/2017 numac 2017205862 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Huishoudelijk reglement van de Directieraad van Fedris, Federaal Agentschap voor Beroepsrisico's Artikel 1. De directieraad van Fedris is samengesteld uit de houders van een managementfunctie en de personeelsleden die zijn ingedeeld in de kla Art. 2. De administrateur-generaal of bij zijn afwezigheid, de adjunct-administrateur-generaal, (...)

document

type document prom. -- pub. 13/11/2017 numac 2017205865 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Verantwoordelijken Front-office Gebouwen (niveau B) voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. - Selectienummer : ANG17301 Solliciteren kan tot 27/11/2017 via www.selor.be De gedetailleerd(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 13/11/2017 numac 2017205876 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige juristen (niveau A) voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Selectienummer : AFB17035 Deze selectie werd afgesloten op 26/10/2017 Er zijn 17 laureaten. De lijst is 2 j(...) type document prom. -- pub. 13/11/2017 numac 2017205878 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Economisten (niveau A1) voor Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij. - Selectienummer : AFB17029 Deze selectie werd afgesloten op 27/10/2017. Er zijn 8 laureaten. De (...) type document prom. -- pub. 13/11/2017 numac 2017205880 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Manager reporting en milieueffecten (niveau A2) voor Leefmilieu Brussel. - Selectienummer : AFB17048 Deze selectie werd afgesloten op 07/11/2017. Er zijn 6 laureaten. De lijst(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/11/2017 numac 2017013917 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 30 juni 2017 wordt mevrouw Kathleen GYBELS, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 17 december 2016, in de titel van attaché in de klasse A2 op het Nederlandstalig taalkader, bij de Federa
^