Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 22 oktober 2017
gepubliceerd op 13 november 2017

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, tot wijziging van afdeling A van de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2005 betreffende het sectoraal stelsel van bestaanszekerheid

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2017040676
pub.
13/11/2017
prom.
22/10/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 OKTOBER 2017. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, tot wijziging van afdeling A van de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2005 betreffende het sectoraal stelsel van bestaanszekerheid (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de non-ferro metalen;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, tot wijziging van afdeling A van de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2005 betreffende het sectoraal stelsel van bestaanszekerheid.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 22 oktober 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de non-ferro metalen Collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2017 Wijziging van afdeling A van de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2005 betreffende het sectoraal stelsel van bestaanszekerheid (Overeenkomst geregistreerd op 22 juni 2017 onder het nummer 140042/CO/105)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de non-ferro metalen en op de werklieden die zij tewerkstellen.

Onder "werklieden" wordt verstaan : de mannelijke en vrouwelijke werklieden.

Art. 2.De tabel in artikel 4 van de collectieve arbeidsovereenkomst betreffende het sectoraal stelsel van bestaanszekerheid van 27 april 2005 (registratienummer 74724/CO/105, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 15 juli 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/07/2005 pub. 09/08/2005 numac 2005201749 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende het sectoraal stelsel van de bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. 15/07/2005 pub. 09/08/2005 numac 2005201735 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende het brugpensioen type koninklijk besluit prom. 15/07/2005 pub. 09/08/2005 numac 2005201759 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende de arbeidsorganisatie type koninklijk besluit prom. 15/07/2005 pub. 09/08/2005 numac 2005201747 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende het budget sluiten, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 9 augustus 2005) wordt vanaf 1 mei 2017 als volgt gewijzigd :

Duur/ Durée

Dagdienst/ Travail de jour

Ploegendienst/ Travail en équipes

Tot de 18de dag/ Jusqu'au 18ème jour

8,06 EUR

9,62 EUR

Vanaf de 19de dag tot de 36ste dag/ Du 19ème jour au 36ème jour

10,96 EUR

13,48 EUR

Vanaf de 37ste dag tot de 54ste dag/ Du 37ème jour au 54ème jour

14,02 EUR

17,36 EUR

Vanaf de 55ste dag/ A partir du 55ème jour

16,93 EUR

21,22 EUR


Art. 3.In afdeling A (aanvullende werkloosheidstoeslag bij tijdelijke werkloosheid) van de collectieve arbeidsovereenkomst betreffende het sectoraal stelsel van bestaanszekerheid van 27 april 2005 (registratienummer 74724/CO/105) wordt artikel 4bis als volgt aangepast : "

Art. 4bis.De telling van het aantal dagen tijdelijke werkloosheid van artikel 4 van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt niet opnieuw gestart bij het begin van 2017, noch bij het begin van 2018.

De teller wordt enkel opnieuw gestart indien de individuele werkman in een ononderbroken periode van 6 maanden geen economische werkloosheid heeft gehad.".

Art. 4.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2017 en is gesloten voor een onbepaalde duur, met uitzondering van artikel 3 dat buiten werking treedt op 31 december 2018.

Zij kan door elk van de partijen worden opgezegd met een opzegging van 3 maanden betekend bij een ter post aangetekende brief gericht aan de voorzitter van het paritair comité en aan elk van de ondertekenende partijen.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 22 oktober 2017.

De Minister van Werk, K. PEETERS

^