Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 22 november 2022
gepubliceerd op 15 februari 2023

Koninklijk besluit houdende uitvoering van het HNS-Verdrag 2010 en tot wijziging van verschillende koninklijke besluiten

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2022043322
pub.
15/02/2023
prom.
22/11/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 NOVEMBER 2022. - Koninklijk besluit houdende uitvoering van het HNS-Verdrag 2010 en tot wijziging van verschillende koninklijke besluiten


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Belgisch Scheepvaartwetboek, artikel 2.7.3.31, ingevoegd bij de wet van 23 juni 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/06/2022 pub. 01/07/2022 numac 2022021016 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet betreffende de uitvoering van het HNS-Verdrag 2010 sluiten betreffende de uitvoering van het HNS-Verdrag 2010 ;

Gelet op de betrokkenheid van de gewestregeringen;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 20 april 2021;

Gelet op het advies 71.726/2 van de Raad van State, gegeven op 27 juli 2022 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van Minister van Justitie en van de Noordzee, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK 1. - Wijzigingsbepaling van het koninklijk besluit van 25 oktober 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/10/2007 pub. 09/11/2007 numac 2007023443 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende herstelmaatregelen ingevolge de aanmerkelijke aantasting van het mariene milieu en de terugvordering van de kosten voor de preventieve maatregelen, inperkingsmaatregelen en herstelmaatregelen sluiten betreffende de herstelmaatregelen na de significante aantasting van het mariene milieu en de terugvordering van de kosten voor de preventieve maatregelen, inperkingsmaatregelen en herstelmaatregelen

Artikel 1.In artikel 3, paragraaf 1, van het koninklijk besluit van 25 oktober 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/10/2007 pub. 09/11/2007 numac 2007023443 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende herstelmaatregelen ingevolge de aanmerkelijke aantasting van het mariene milieu en de terugvordering van de kosten voor de preventieve maatregelen, inperkingsmaatregelen en herstelmaatregelen sluiten betreffende de herstelmaatregelen na de significante aantasting van het mariene milieu en het verhaal van de kosten van preventieve maatregelen, inperkingsmaatregelen en herstelmaatregelen, wordt 4° vervangen als volgt: "4° het Internationaal Verdrag van 1996 inzake aansprakelijkheid en vergoeding voor schade in samenhang met het vervoer over zee van gevaarlijke en schadelijke stoffen, met Bijlagen, opgemaakt te Londen op 3 mei 1996 en gewijzigd door het Protocol van Londen van 2010, opgemaakt te Londen op 30 april 2010." HOOFDSTUK 2. - Wijzigingsbepalingen van het koninklijk besluit van 15 juli 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/07/2020 pub. 21/08/2020 numac 2020042450 bron federale overheidsdienst economie,k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit inzake milieuvriendelijke scheepvaart sluiten inzake milieuvriendelijke scheepvaart

Art. 2.In artikel 2.1.1 van het koninklijk besluit van 15 juli 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/07/2020 pub. 21/08/2020 numac 2020042450 bron federale overheidsdienst economie,k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit inzake milieuvriendelijke scheepvaart sluiten inzake milieuvriendelijke scheepvaart worden de volgende wijzigingen aangebracht: § 1. In 1° worden de woorden ", een HNS-certificaat" ingevoegd tussen de woorden "een WRC-certificaat" en de woorden "of een PAL-certificaat". § 2. In 2° worden de woorden ", het HNS-Verdrag 2010, " ingevoegd tussen de woorden "het WRC-Verdrag" en de woorden "en het PAL-Verdrag". § 3. Artikel 2.1.1 wordt vervolledigd met een 3° luidende: "3° geassocieerde persoon: iedere met een vennootschap verbonden vennootschap volgens de bepalingen van artikel 1:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen."

Art. 3.In artikel 2.1.4, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de woorden ", van de paragrafen 1 en 5 van artikel 12 van het HNS-Verdrag 2010" ingevoegd tussen de woorden "of paragraaf 1 en 6 van artikel 12 van het WRC-Verdrag" en de woorden "of paragraaf 1 en 6 van artikel 4bis van het PAL-Verdrag".

Art. 4.Artikel 2.1.11 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt: "Art. 2.1.11. Voor de toepassing van deze afdeling, verstaat men onder "persoon die bijdragende olie ontvangt" elke natuurlijke of rechtspersoon die voor eigen rekening of voor rekening van een derde bijdragende olie ontvangt op het ogenblik dat die hoeveelheden, na vervoer over zee, in de haven of de terminalinstallatie van bestemming gelegen op het Belgische grondgebied worden ontscheept."

Art. 5.In hoofdstuk 1 van titel 2 van hetzelfde besluit wordt een afdeling 3 ingevoegd die de artikelen 2.1.16 tot 2.1.21 bevat, luidende: "Afdeling 3. - HNS-Fonds Onderafdeling 1. - Vóór de inwerkingtreding van het HNS-Verdrag 2010 Art. 2.1.16. Voor de toepassing van deze afdeling en vóór de inwerkingtreding van het HNS-Verdrag 2010, verstaat men onder "ontvanger" de rechtspersoon die de bijdragende lading ontvangt die wordt gelost in de havens en terminals van een Staat die Partij is.

Onderafdeling 2. - Na de inwerkingtreding van het HNS-Verdrag 2010 Art. 2.1.17. Voor de toepassing van deze afdeling en na de inwerkingtreding van het HNS-Verdrag 2010, verstaat men onder "ontvanger" de rechtspersoon die feitelijk de bijdragende lading ontvangt die wordt gelost in de havens en terminals van een Staat die partij is, met dien verstande dat indien ten tijde van de ontvangst de persoon die de lading feitelijk ontvangt, optreedt als lasthebber voor een andere persoon, de lastgever wordt geacht de ontvanger te zijn, mits de lasthebber aan het HNS-Fonds de identiteit van de lastgever bekend maakt.

Voor de toepassing van de eerste lid, indien de zetel van de lastgever buiten het Belgische grondgebied is gevestigd, wordt deze persoon vertegenwoordigd door een rechtspersoon met een maatschappelijke zetel in België.

Als er geen wettelijke vertegenwoordiger in België is aangewezen, dan wordt de lasthebber vermoed de wettelijke vertegenwoordiger van de lastgever te zijn.

Art. 2.1.18. § 1. Elke ontvanger is verplicht om na ontvangst van een betaaluitnodiging uitgaande van de Beheerder van het HNS-Fonds, de bijdragen bedoeld in de artikelen 16 tot 20 van het HNS-Verdrag 2010 te betalen. § 2. Alle bijdragen worden evenwel betaald door de persoon die, direct voorafgaand aan het lossen, de houder van de eigendomstitel op een LNG-lading gelost in een Belgische haven of terminal was, hierna de houder van de eigendomstitel genoemd, indien aan de onderstaande voorwaarden is voldaan: 1° de houder van de eigendomstitel op de lading met de ontvanger is overeengekomen dat de houder van de eigendomstitel deze bijdragen moet betalen;en 2° de ontvanger het Directoraat ervan in kennis heeft gesteld dat een dergelijke overeenkomst bestaat. Indien de houder van een eigendomstitel geen bijdragen betaalt aan het HNS-Fonds dan is de ontvanger verplicht de bijdragen voor de ontvangen hoeveelheden aan het HNS-Fonds te storten. § 3. Indien de hoeveelheid van een bepaalde soort bijdragende lading die door de hoofdontvanger in een kalenderjaar op het grondgebied van de Belgische Staat is ontvangen, en de hoeveelheden van dezelfde soort lading die in datzelfde jaar door een of meer geassocieerde personen zijn ontvangen, de in de leden 16 tot 20 van het HNS-Verdrag 2010 genoemde grens overschrijdt, dan is de hoofdontvanger verplicht de berekende bijdragen te betalen voor de door hem werkelijk ontvangen hoeveelheid, ook al hebben deze hoeveelheden de desbetreffende grens niet overschreden.

Onderafdeling 3. - Algemene bepalingen betreffende het HNS-Fonds Art. 2.1.19. § 1. Elke ontvanger geeft uiterlijk op 15 maart van elk kalenderjaar de hoeveelheden bijdragende ontvangen lading aan in de loop van het voorgaande kalanderjaar . § 2. De verplichting valt om de ontvangen hoeveelheden bijdragende lading aan te geven op de leden van het wettelijk bestuursorgaan. § 3. De verplichting tot aangifte geldt: 1° wanneer de ontvangen hoeveelheden olie meer dan 150.000 ton bedragen; 2° ongeacht welke hoeveelheid vloeibaar aardgas (CNG) is ontvangen; 3° wanneer de ontvangen hoeveelheden andere gevaarlijke en schadelijke stoffen meer dan 15.000 ton bedragen. § 4. Een aangifte wordt eveneens voorgelegd door elke persoon die gedurende het betrokken kalenderjaar individueel een hoeveelheid bijdragende lading heeft ontvangen die niet meer dan in het eerste lid vermelde hoeveelheden bedraagt, indien die persoon deel uitmaakt van een groep geassocieerde personen die gezamenlijk, in de loop van het betrokken kalenderjaar, op het Belgisch grondgebied hoeveelheden bijdragende lading ontvangen hebben die meer dan de in het eerste lid vermelde hoeveelheden bedragen. § 5. In zijn verklaring vermeldt de ontvanger de voor rekening van een andere persoon ontvangen hoeveelheden, alsmede de contactgegevens van die persoon.

Art. 2.1.20. Het rapport bedoeld in artikel 2.1.19 wordt afgeleverd aan de Scheepvaartcontrole volgens de procedure die op haar webpagina is aangegeven.

Art. 2.1.21. § 1. Overeenkomstig artikel 21van het HNS-Verdrag 2010 deelt het Directoraat aan de Beheerder van het HNS-FONDS de benaming en het adres mee van iedere persoon bedoeld in 2.7.3.30 van het Belgisch Scheepvaartwetboek, alsook de gegevens over de hoeveelheden bijdragende lading die deze persoon in de loop van het voorgaande kalenderjaar heeft ontvangen. § 2. Wanneer een persoon de in artikel 2.7.3.30 van het Belgisch Scheepvaartwetboek bedoelde verplichting niet of te laat nakomt, bepaalt het Directoraat de gegevens over de bijdragende ladinghoeveelheden voor deze persoon en het deelt deze aan de Beheerder van het HNS-Fonds mee. § 3. Bij aangetekende zending deelt het Directoraat aan iedere persoon de hem betreffende gegevens mee welke het Beheerder van het HNS-Fonds meedeelt. Al de voormelde mededelingen gebeuren gelijktijdig. Ingeval in de mededelingen wordt afgeweken van de aangifte die verricht is overeenkomstig artikel 2.3.7.30 van het Belgisch Scheepvaartwetboek of ingeval de mededelingen worden verricht overeenkomstig paragraaf 2, wordt daarvan in de mededeling aan de betrokken persoon melding gemaakt. § 4. De betrokken persoon kan aan het Directoraat zijn opmerkingen bij de mededelingen aan de Beheerder van het HNS-Fonds meedelen bij een aangetekende zending welke moet worden verzonden binnen tien dagen nadat die persoon van de mededelingen overeenkomstig het vorige lid op de hoogte werd gebracht. Nadat de betrokken persoon werd gehoord, kan het Directoraat de mededelingen wijzigen binnen dertig dagen nadat deze aan de Beheerder van het HNS-Fonds werden toegezonden. Na het verstrijken van voormelde termijn kan in de mededelingen geen enkele wijziging meer worden aangebracht. § 5. Het Directoraat brengt de betrokken persoon op de hoogte van het gevolg dat aan zijn opmerkingen is gegeven bij een aangetekende zending welke moet worden verzonden binnen veertig dagen nadat de mededelingen hem werden toegezonden. " HOOFDSTUK 3. - Wijziging van het koninklijk besluit van 21 september 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/09/2020 pub. 28/09/2020 numac 2020042893 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van de retributies inzake scheepvaart sluiten tot vaststelling van de retributies inzake scheepvaart

Art. 6.In artikel 1.1, 3°, van het koninklijk besluit van 21 september 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/09/2020 pub. 28/09/2020 numac 2020042893 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van de retributies inzake scheepvaart sluiten tot vaststelling van de retributies inzake scheepvaart worden de woorden "het HNS-Verdrag 2010," ingevoegd tussen de woorden "het CSC-Verdrag," en de woorden "het LL-Verdrag". HOOFDSTUK 4. - Inwerkingtreding

Art. 7.Artikelen 2 en 3 treden in werking op de datum van de inwerkingtreding van het HNS-Verdrag 2010. HOOFDSTUK 5. - Slotbepaling

Art. 8.De minister bevoegd voor maritieme mobiliteit is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 22 november 2022.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Noordzee, V. VAN QUICKENBORNE

^