Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 22 juni 2018
gepubliceerd op 16 juli 2018

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, betreffende het tijdskrediet

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2018202056
pub.
16/07/2018
prom.
22/06/2018
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

22 JUNI 2018. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, betreffende het tijdskrediet (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 20 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, betreffende het tijdskrediet.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 22 juni 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector Collectieve arbeidsovereenkomst van 20 oktober 2017 Tijdskrediet (Overeenkomst geregistreerd op 28 november 2017 onder het nummer 143055/CO/332) Preambule De collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 die werd ondertekend in de Nationale Arbeidsraad op 27 juni 2012 betreffende het tijdskrediet en werd aangepast door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103bis van 27 april 2015 en de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103ter van 20 december 2016, voorziet in een recht op tijdskrediet a rato van een bepaalde tijd en volgens bepaalde modaliteiten : 1. Het recht op een tijdskrediet met motief voor maximum 51 maanden. Het wordt verdeeld onder één of meerdere van de volgende redenen : - zorg voor kind dat jonger is dan 8 jaar; - zorg voor een gezins- of familielid dat ernstig ziek is; - palliatieve zorgen toedienen aan een familielid.

Dit recht kan worden verkregen als een vermindering van de arbeidstijd met 1/5de.

Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 voorziet in de mogelijkheid op het vlak van het paritair comité of van de onderneming dat dit recht ook kan worden verworven als een halftijdse of volledige onderbreking; 2. Het tijdskrediet met motief voor een duur van 36 maanden om een opleiding te volgen. Dit recht kan worden verkregen als een vermindering van de arbeidstijd met 1/5de.

Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 voorziet in de mogelijkheid op het vlak van het paritair comité of van de onderneming dat dit recht ook kan worden verworven als een halftijdse of volledige onderbreking.

De duur van het tijdskrediet met motief mag in totaal niet meer dan 51 uur bedragen; 3. Voor de personen van 50 jaar en ouder voorziet de collectieve arbeidsovereenkomst nr.103 in de mogelijkheid om hun arbeidstijd te verminderen a rato van 1/5de in de volgende veronderstellingen : voordien werd een zwaar beroep uitgeoefend zoals bepaald in de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 gedurende ten minste vijf maanden gedurende de 10 vorige jaren of gedurende ten minste zeven jaar gedurende de 15 vorige jaren.

De overeenkomst bepaalt dat de sectoren op het vlak van het paritair comité of van de onderneming ook kunnen voorzien in het recht op een vermindering van de arbeidstijd met 1/5de voor alle personen die 50 jaar oud zijn en een loopbaan van ten minste 28 jaar hebben.

De leden van het paritair comité beslissen gebruik te maken van de mogelijkheden die de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 biedt en de verscheidene rechten aldus uit te breiden.

De collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 legt in artikel 16 een drempel voor het recht op tijdskrediet vast op 5 pct. van het aantal werknemers. De collectieve arbeidsovereenkomst bepaalt dat deze drempel kan worden verhoogd binnen de sectoren en de ondernemingen.

Daar de sociale partners van het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector reeds vergelijkbare maatregelen hebben genomen voor de sector van de kinderopvang, beslissen ze voor de andere sectoren de volgende overeenkomst te sluiten.

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werknemers van de inrichtingen en diensten die ressorteren onder het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, met uitzondering van zij die op regelmatige wijze de kinderopvang van minder dan 12 jaar organiseren, zoals de crèches, de peutertuinen, de gemeentelijke kinderopvangdiensten, de kinderopvangtehuizen, de kinderbewaarplaatsen - de kinderbewaarplaatsen voor dringende en flexibele opvang, de diensten voor buitenschoolse opvang, en de diensten voor geconventioneerde kinderopvang, de diensten voor thuisopvang van zieke kinderen.

Ze is van toepassing ongeacht het aantal werknemers.

Onder "werknemers" wordt verstaan : de mannelijke en vrouwelijke arbeiders en bedienden.

Art. 2.De ondertekenende partijen verwijzen naar de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 die binnen de Nationale Arbeidsraad werd gesloten op 27 juni 2012 en de opeenvolgende wijzigingen ervan (collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103bis van 27 april 2015 en de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103ter van 20 december 2016).

Art. 3.Met toepassing van artikel 4, § 4 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103, komen de partijen overeen dat het tijdskrediet met motief bedoeld in artikel 4, § 1 en § 2 kan worden genomen als volledige onderbreking, vermindering tot een halftijdse betrekking of als 1/5de onderbreking voor de maximale periode waarin is voorzien in artikel 4 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103, namelijk : - 51 maanden voor de motieven bedoeld in artikel 4, § 1 : - om voor hun kind te zorgen tot de leeftijd van 8 jaar; - voor het verstrekken van palliatieve zorgen, zoals bepaald in artikel 100bis, § 2 van de herstel wet van 22 januari 1985Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten; - voor de bijstand of het verstrekken van zorgen aan een ernstig ziek gezins- of familielid, zoals bepaald in de artikelen 3 en 4 van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/08/1998 pub. 14/10/1998 numac 1998012608 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, betreffende de arbeidsvoorwaarden in de ondernemingen die sigaren en cigarillo's vervaardigen voor de jaren 1997-1998 type koninklijk besluit prom. 10/08/1998 pub. 14/10/1998 numac 1998012609 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, betreffende de regeling voor sommige oudere werklieden overeenkomstig de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 in de sigarettenbedrijven en gemengde ondernemingen type koninklijk besluit prom. 10/08/1998 pub. 15/10/1998 numac 1998012596 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de betaling van een aanvullende vergoeding aan het dubbel vakantiegeld type koninklijk besluit prom. 10/08/1998 pub. 15/10/1998 numac 1998012603 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de vaststelling van het bedrag van de aanvullende sociale toelage type koninklijk besluit prom. 10/08/1998 pub. 15/10/1998 numac 1998012622 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 maart 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de minimum loonschaal in de metaalsector van de provincie West-Vlaanderen sluiten; - om zorg te dragen voor hun gehandicapt kind tot de leeftijd van 21 jaar; - voor het verlenen van bijstand of verzorging aan hun minderjarig zwaar ziek kind of aan een minderjarig zwaar ziek kind dat gezinslid is, zoals gedefinieerd in artikel 4 van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/08/1998 pub. 14/10/1998 numac 1998012608 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, betreffende de arbeidsvoorwaarden in de ondernemingen die sigaren en cigarillo's vervaardigen voor de jaren 1997-1998 type koninklijk besluit prom. 10/08/1998 pub. 14/10/1998 numac 1998012609 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, betreffende de regeling voor sommige oudere werklieden overeenkomstig de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 in de sigarettenbedrijven en gemengde ondernemingen type koninklijk besluit prom. 10/08/1998 pub. 15/10/1998 numac 1998012596 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de betaling van een aanvullende vergoeding aan het dubbel vakantiegeld type koninklijk besluit prom. 10/08/1998 pub. 15/10/1998 numac 1998012603 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de vaststelling van het bedrag van de aanvullende sociale toelage type koninklijk besluit prom. 10/08/1998 pub. 15/10/1998 numac 1998012622 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 maart 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de minimum loonschaal in de metaalsector van de provincie West-Vlaanderen sluiten tot invoering van een recht op loopbaanonderbreking voor bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid; - 36 maanden voor de motieven bedoeld in artikel 4, § 2 : - een opleiding volgen die overeenstemt met de beschrijving van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103.

Met een maximum van 51 maanden, ongeacht het motief.

Art. 4.Met toepassing van artikel 8, § 3 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103, komen de partijen overeen dat alle werknemers van 50 jaar en ouder met een loopbaan van 28 jaar die voldoen aan de voorwaarden om een vermindering van de arbeidstijd met 1/5de te genieten die zijn bepaald in de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103, een vermindering van de arbeidstijd met 1/5de kunnen genieten.

Art. 5.Met toepassing van artikel 16, § 8 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103, wordt de drempel van het totaal aantal werknemers in de onderneming die tegelijkertijd het recht genieten dat voortvloeit uit deze collectieve arbeidsovereenkomst, van 5 pct. op 10 pct. van het totaal aantal werknemers gebracht dat voltijds of deeltijds tewerkgesteld is in de instelling op datum van 30 juni van het jaar dat voorafgaat aan de aanvraag, rekening houdend met de noodwendigheden van de dienst.

Boven de drempel van 5 pct. die is bepaald in artikel 16 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103, is echter het akkoord vereist van de werkgever in functie van de criteria die met de vakbondsafvaardiging werden onderhandeld, indien deze bestaat.

Art. 6.De voornoemde referentieovereenkomst nr. 103 is van toepassing voor alles wat niet geregeld is door deze overeenkomst voor de werknemers die een tijdskrediet genieten op basis van deze overeenkomst.

Art. 7.Deze overeenkomst schrapt en vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 mei 2013 betreffende het tijdskrediet, die op 26 juni 2013 werd geregistreerd onder het nummer 115713/CO/332 en die algemeen verbindend werd verklaard aan de hand van het koninklijk besluit van 26 januari 2014 - Belgisch Staatsblad van 22 mei 2014.

Art. 8.Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten voor onbepaalde duur. Zij kan worden opgezegd door elk van de partijen, mits een opzeggingstermijn van drie maanden, gericht bij een ter post aangetekend schrijven aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector.

Ze treedt in werking op 1 april 2017.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 22 juni 2018.

De Minister van Werk, K. PEETERS

^