Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 22 december 2010
gepubliceerd op 29 december 2010

Koninklijk besluit betreffende de regels van toezicht op en de controle van de kansspelen in de kansspelinrichtingen klasse IV en de plaatsen waar weddenschappen worden aangenomen bedoeld in artikel 43/4, § 5, van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, inzonderheid door middel van een passend informaticasysteem

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2010009984
pub.
29/12/2010
prom.
22/12/2010
ELI
eli/besluit/2010/12/22/2010009984/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

22 DECEMBER 2010. - Koninklijk besluit betreffende de regels van toezicht op en de controle van de kansspelen in de kansspelinrichtingen klasse IV en de plaatsen waar weddenschappen worden aangenomen bedoeld in artikel 43/4, § 5, van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, inzonderheid door middel van een passend informaticasysteem


VERSLAG AAN DE KONING Sire, 1. Inleiding Het huidige koninklijk besluit dat U wordt voorgelegd beoogt uitvoering te geven aan artikel 43/7, 5., van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers (hierna de Kansspelwet genoemd) zoals ingevoegd door de wet van 10 januari 2010 tot wijziging van de wetgeving inzake kansspelen (Belgisch Staatsblad van 1 februari 2010) waarbij de Koning gemachtigd wordt de werkingsregels van de weddenschappen te bepalen.

In zijn advies stelt de Raad van State dat de vermelde rechtsgrond uitdrukkelijk doelt op de controle van de weddenschapen en dat de werkingssfeer van het besluit tot de weddenschappen beperkt moet worden.

Artikel 43/4, § 2, stelt echter dat een vaste kansspelinrichting uitsluitend bestemd is voor het aannemen van weddenschappen, behoudens de exploitatie van maximaal twee automatische kansspelen die weddenschappen op soortgelijke activiteiten aanbieden als deze die aangegaan worden in het wedkantoor.

Uit dit artikel volgt dat de maximaal twee automatische kansspelen ook weddenschappen aanbieden en dat bijgevolg de controle van de weddenschappen in de vaste kansspelinrichtingen klasse IV tevens de controle op de twee automatische kansspelen behelst. 2. Artikelsgewijze bespreking Artikel 1 geeft de betekenis aan van de in het koninklijk besluit gebruikte afkortingen. Artikel 2 schrijft voor dat alle vergunninghouders F2 dienen te voorzien in een LAN (lokaal netwerk) dat wordt verbonden met dat van de Kansspelcommissie.

Vaste kansspelinrichtingen klasse IV dienen daarenboven te beschikken over een videobewakingssysteem.

De vergunninghouders F1 dienen te zorgen voor een netwerkverbinding tussen hun centrale server enerzijds en alle kansspelinrichtingen klasse IV en plaatsen waar weddenschappen worden aangenomen anderzijds.

De wetgever heeft op rechtsgeldige wijze de Koning gemachtigd de regels van toezicht op en controle van de weddenschappen door middel van gebruik van een passend informaticasysteem te organiseren. Een cameratoezicht is essentieel en noodzakelijk voor een effectieve controle en handhaving van de Kansspelwet als bijzondere strafwet.

Artikel 3 legt de kosten daarvan ten laste van de vergunninghouder F1.

Artikel 4 geeft de vereisten aan waaraan de hardware- en de softwareconfiguratie van het informaticasysteem dient te voldoen.

Artikel 5 schrijft voor dat het bestaan van het videotoezichtsysteem in de vaste kansspelinrichtingen klasse IV moet gemeld worden aan het personeel en de spelers.

De opnames worden gedurende vier weken bewaard in een aparte ruimte, enkel toegankelijk voor aangewezen personeelsleden of leden van de Kansspelcommissie.

Wanneer onregelmatigheden vastgesteld worden of een belangrijke ontregeling van het videotoezichtsysteem zich voordoet, wordt de Kansspelcommissie onmiddellijk op de hoogte gebracht, dewelke beslist over de verder te volgen procedure.

Artikel 6 heeft tot doel de Kansspelcommissie (aan de hand van codes) de nodige garanties te verschaffen opdat het goedgekeurde softwareproduct effectief gebruikt wordt.

Artikel 7 stelt dat de « clients » (zijnde de administratieve computers en de automatische spelen; zie artikel 1) op een permanente basis moeten verbonden zijn met een centrale server.

Wanneer een verbinding langer dan 24 uur uitvalt of hapert wordt het spel stilgelegd. Valt de centrale server langer dan 24 uur uit dan worden alle spellen stopgezet.

Een procedure van back-up en recovery wordt aan de Kansspelcommissie voorgelegd.

Artikel 8 schrijft voor dat wijzigingen aan het informaticasysteem vooraf dienen goedgekeurd worden door de Kansspelcommissie.

Artikel 9 bepaalt dat de toegang tot de server en de programma's wordt geregeld volgens een systeem van paswoorden, dat voor invoering aan de Kansspelcommissie wordt voorgelegd.

Het informaticasysteem en het videotoezichtsysteem dienen in afzonderlijke lokalen te worden ondergebracht met toegangscontrole.

Artikel 10 schrijft voor dat het informaticasysteem beveiligd moet zijn tegen elektromagnetische en elektrostatische interferentie en tegen radiogolven.

Artikel 11 geeft de inhoud weer van het informaticaprotocol dat in uitvoering van voorliggend koninklijk besluit zal worden opgesteld.

Artikel 12 van het besluit regelt de inwerkingtreding.

Wij hebben de eer te zijn, Sire, van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaars, De Minister van Justitie, S. DE CLERCK De Minister van Financiën, D. REYNDERS De Minister van Volksgezondheid, Mevr. L. ONKELINX De Minister voor Ondernemen, V. VAN QUICKENBORNE De Minister van Buitenlandse Zaken, Mevr. A. TURTELBOOM De Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister van Justitie, C. DEVLIES

22 DECEMBER 2010. - Koninklijk besluit betreffende de regels van toezicht op en de controle van de kansspelen in de kansspelinrichtingen klasse IV en de plaatsen waar weddenschappen worden aangenomen bedoeld in artikel 43/4, § 5, van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, inzonderheid door middel van een passend informaticasysteem ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de grondwet, artikel 108;

Gelet op de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, artikel 43/7, 5, ingevoegd bij de wet van 10 januari 2010;

Gelet op het advies van de Kansspelcommissie, gegeven op 2 december 2009;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 15 februari 2010;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, d.d. 28 april 2010;

Gelet op de mededeling aan de Europese Commissie 2010/0287/B, op 7 mei 2010, met toepassing van artikel 8, lid 1, van Richtlijn 98/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 juni 1998 betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij;

Gelet op advies 48.251/2 van de Raad van State, gegeven op 1 juni 2010, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Justitie, van de Minister van Financiën, van de Minister van Volksgezondheid, van de Minister voor Ondernemen, van de Minister van Binnenlandse Zaken en van de Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister van Justitie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 1°LAN : lokaal netwerk; 2° Client : iedere elektronische eenheid, dus zowel administratieve computers als automatische spellen;3° UPS : Uninterruptable Power Supply.

Art. 2.Alle kansspelinrichtingen klasse IV voorzien een LAN. Deze wordt verbonden met een LAN van de Kansspelcommissie.

Alle vaste kansspelinrichtingen klasse IV beschikken over een videobewakingssysteem.

De vergunninghouders F1 zijn verantwoordelijk voor de uitbouw en exploitatie van het netwerk teneinde alle kansspelinrichtingen klasse IV (vergunninghouders F2) en de plaatsen waar weddenschappen worden aangenomen, bedoeld in artikel 43/4, § 5, van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, te verbinden met hun centrale server.

Art. 3.Alle kosten voor de aankoop van het materiaal, het verkrijgen van de softwarelicenties, en de verschuldigde huurgelden zijn ten laste van de vergunninghouder F1.

Art. 4.Als hardwareconfiguratie wordt één centrale server voorzien die via het LAN verbonden is met alle clients.

Een databasesoftware wordt voorzien, van die aard dat de kwaliteit, de integriteit, de robuustheid en de meervoudige gelijktijdige toegang, voldoende gegarandeerd zijn.

Art. 5.Personeel en spelers moeten op een gepaste manier geïnformeerd worden over het bestaan en de werking van het videobewakingssysteem bedoeld in artikel 2, tweede lid.

De opnames worden bewaard in een aparte ruimte enkel toegankelijk voor aangewezen personeelsleden, leden van de Kansspelcommissie en haar secretariaat, alsmede personen extern aan de commissie die zij nominatief aanwijst.

De opnames, op een medium naar keuze, moeten vier weken bewaard blijven en moeten op éénvoudig verzoek van de kansspelcommissie haar ter beschikking worden gesteld.

Wanneer onregelmatigheden of inbreuken op het spel worden vastgesteld en gefilmd of wanneer een belangrijke ontregeling van het videobewakingssysteem wordt geconstateerd, wordt de Kansspelcommissie onmiddellijk op de hoogte gebracht. Zij beslist over de verder te volgen procedure en het verdere gebruik van de opnames. Geen enkele opname mag worden gewist of vernietigd voor deze beslissing.

De opnames die te maken hebben met het spel, registratie en kassa's gebeuren vanaf de opening van de speelzaal tot het voltrekken van alle verrichtingen en tot het sluiten van de speelzaal. De overige opnames gebeuren op een permanente basis, zonder onderbreking.

Art. 6.De Kansspelcommissie verkrijgt een garantie, aan de hand van een broncode en een objectcode, dat het door haar goedgekeurde softwareproduct ook effectief draait.

Hiertoe kan zij te allen tijde een hercompilatie vragen teneinde na te gaan of wel degelijk de officiële broncode werd gecompileerd.

Art. 7.Alle clients zijn op een permanente basis verbonden met het informaticasysteem en meer in het bijzonder met de centrale server en databank. Een aangepaste UPS, met een autonomie van twee uren, wordt voorzien voor de centrale server. Wanneer de verbinding van een automatisch spel met het LAN uitvalt of eender welke hapering, mechanisch of technisch, optreedt en dit voor een periode langer dan vierentwintig uur, wordt het spel stilgelegd met in acht name van de werkingsregels omtrent het stopzetten en hernemen van automatische spellen.

Wanneer de centrale server langer dan vierentwintig uur uitvalt, worden alle spellen stopgezet.

Een procedure van back-up en recovery wordt door de Kansspelcommissie goedgekeurd, evenals het bewijs van tweemaandelijkse testuitvoeringen.

Art. 8.De installatie, alsook alle wijzigingen, van welke aard ook, aan het informaticasysteem dienen voorafgaandelijk goedgekeurd te worden door de Kansspelcommissie.

Art. 9.De toegang tot de centrale server, werkstations en programma's wordt geregeld volgens een systeem van paswoorden, dat voor invoering voorgelegd wordt aan de Kansspelcommissie.

Het informaticasysteem en het videobewakingssysteem worden in afzonderlijke lokalen ondergebracht. De toegang is slechts toegelaten na een procedure van toegangscontrole, dat voor de invoering wordt voorgelegd aan de Kansspelcommissie.

Art. 10.Het informaticasysteem is beveiligd tegen zowel elektromagnetische en elektrostatische interferentie als tegen radiogolven.

Art. 11.§ 1. De Kansspelcommissie stelt een protocol op dat de volgende elementen bevat : 1. Inhoud van dit document;2. Definities en afkortingen;3. Algemene vereisten;4. Technische vereisten gesteld aan de kablering en de passieve componenten van het LAN;5. Technische vereisten gesteld aan de actieve componenten van het LAN;6. Technische vereisten gesteld aan de clients en servers;7. Technische vereisten gesteld aan het lokaal voor het data-rack;8. Technische vereisten gesteld aan de dataverbinding met de Kansspelcommissie;9. Bijkomende vereisten gesteld aan het videobewakingssysteem;10. Vereisten inzake accounting- en financiële informatie;11. Vereisten inzake de registratie;12. Vereisten inzake de technische controle;13. Vereisten inzake de documentatie in verband met het informaticasysteem en het videobewakingssysteem;14. Gebruik van nieuwe technologieën;15. Standaarden inzake naamgeving voor de te verzenden bestanden;16. Goedkeuring. § 2. Dit protocol wordt aan alle vergunninghouders klasse IV bezorgd uiterlijk één week na de goedkeuring door de Kansspelcommissie.

Elke wijziging aan het protocol wordt aan alle vergunninghouders klasse IV bezorgd uiterlijk één week na de goedkeuring door de Kansspelcommissie.

Art. 12.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2011, met uitzondering van artikel 2, tweede lid, dat in werking treedt op 1 januari 2012.

Art. 13.De Minister bevoegd voor Justitie, de Minister bevoegd voor Financiën, de Minister bevoegd voor Volksgezondheid, de Minister bevoegd voor Ondernemen, de Minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken en de Minister tot wiens bevoegdheid de Nationale Loterij behoort, zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 22 december 2010.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Justitie, S. DE CLERCK De Minister van Financiën, D. REYNDERS De Minister van Volksgezondheid, Mevr. L. ONKELINX De Minister voor Ondernemen, V. VAN QUICKENBORNE De Minister van Buitenlandse Zaken, Mevr. A. TURTELBOOM De Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister van Justitie, C. DEVLIES

Bijlage I bij het koninklijk besluit van 22 december 2010 betreffende de vorm van de vergunning klasse F1, de wijze waarop de aanvragen voor een vergunning klasse F1 moeten worden ingediend en onderzocht en de verplichtingen waaraan vergunningshouders F1 moeten voldoen inzake beheer en boekhouding Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij Ons besluit van 22 december 2010 betreffende de vorm van de vergunning klasse F1, de wijze waarop de aanvragen voor een vergunning klasse F1 moeten worden ingediend en onderzocht en de verplichtingen waaraan vergunningshouders F1 moeten voldoen inzake beheer en boekhouding.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Justitie, S. DE CLERCK De Minster van Financiën, D. REYNDERS De Minister van Volksgezondheid, Mevr. L. ONKELINX De Minister voor Ondernemen, V. VAN QUICKENBORNE De Minister van Binnenlandse zaken, Mevr. A. TURTELBOOM De Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister van Justitie, C. DEVLIES

Bijlage I bij het koninklijk besluit van 22 december 2010 betreffende de vorm van de vergunning klasse F2, de wijze waarop de aanvragen voor een vergunning klasse F2 moeten worden ingediend en onderzocht en de verplichtingen waaraan vergunningshouders F2 moeten voldoen inzake beheer en boekhouding Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij Ons besluit van 22 december 2010 betreffende de vorm van de vergunning klasse F2, de wijze waarop de aanvragen voor een vergunning klasse F2 moeten worden ingediend en onderzocht en de verplichtingen waaraan vergunningshouders F2 moeten voldoen inzake beheer en boekhouding.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Justitie, S. DE CLERCK De Minster van Financiën, D. REYNDERS De Minister van Volksgezondheid, Mevr. L. ONKELINX De Minister voor Ondernemen, V. VAN QUICKENBORNE De Minister van Binnenlandse zaken, Mevr. A. TURTELBOOM De Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister van Justitie, C. DEVLIES

Bijlage II bij het koninklijk besluit van 22 december 2010 betreffende de vorm van de vergunning klasse F2, de wijze waarop de aanvragen voor een vergunning klasse F2 moeten worden ingediend en onderzocht en de verplichtingen waaraan vergunningshouders F2 moeten voldoen inzake beheer en boekhouding Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij Ons besluit van 22 december 2010 betreffende de vorm van de vergunning klasse F2, de wijze waarop de aanvragen voor een vergunning klasse F2 moeten worden ingediend en onderzocht en de verplichtingen waaraan vergunningshouders F2 moeten voldoen inzake beheer en boekhouding.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Justitie, S. DE CLERCK De Minster van Financiën, D. REYNDERS De Minister van Volksgezondheid, Mevr. L. ONKELINX De Minister voor Ondernemen, V. VAN QUICKENBORNE De Minister van Binnenlandse zaken, Mevr. A. TURTELBOOM De Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister van Justitie, C. DEVLIES

Bijlage II bij het koninklijk besluit van 22 december 2010 betreffende de vorm van de vergunning klasse F1, de wijze waarop de aanvragen voor een vergunning klasse F1 moeten worden ingediend en onderzocht en de verplichtingen waaraan vergunningshouders F1 moeten voldoen inzake beheer en boekhouding Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij Ons besluit van 22 december 2010 betreffende de vorm van de vergunning klasse F1, de wijze waarop de aanvragen voor een vergunning klasse F1 moeten worden ingediend en onderzocht en de verplichtingen waaraan vergunningshouders F1 moeten voldoen inzake beheer en boekhouding.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Justitie, S. DE CLERCK De Minster van Financiën, D. REYNDERS De Minister van Volksgezondheid, Mevr. L. ONKELINX De Minister voor Ondernemen, V. VAN QUICKENBORNE De Minister van Binnenlandse zaken, Mevr. A. TURTELBOOM De Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister van Justitie, C. DEVLIES

Bijlage III bij het koninklijk besluit van 22 december 2010 betreffende de vorm van de vergunning klasse F2, de wijze waarop de aanvragen voor een vergunning klasse F2 moeten worden ingediend en onderzocht en de verplichtingen waaraan vergunningshouders F2 moeten voldoen inzake beheer en boekhouding Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij Ons besluit van 22 december 2010 betreffende de vorm van de vergunning klasse F2, de wijze waarop de aanvragen voor een vergunning klasse F2 moeten worden ingediend en onderzocht en de verplichtingen waaraan vergunningshouders F2 moeten voldoen inzake beheer en boekhouding.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Justitie, S. DE CLERCK De Minster van Financiën, D. REYNDERS De Minister van Volksgezondheid, Mevr. L. ONKELINX De Minister voor Ondernemen, V. VAN QUICKENBORNE De Minister van Binnenlandse zaken, Mevr. A. TURTELBOOM De Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister van Justitie, C. DEVLIES

^