Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 29 december 2010

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 18/08/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010000715 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 5 en 6 van de archiefwet van 24 juni 1955. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 18/08/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010000716 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikelen 1, 5 en 6bis van de archiefwet van 24 juni 1955. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010000724 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende de toekenning van een federale dotatie voor het jaar 2010 om het **** in **** te stimuleren type koninklijk besluit prom. 19/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010000722 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de bedragen van de correctie van de indexatie van de federale basistoelage 2009 en de toekenning van een federale basistoelage aan de gemeente of aan de politiezone en een toelage voor uitrusting handhaving openbare orde voor de lokale politie voor het jaar 2010 type koninklijk besluit prom. 19/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010000725 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een bijkomende federale toelage ter financiering van de lokale politie voor het jaar 2010 type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009985 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende het maximum aantal inrichters van weddenschappen en de procedure voor het behandelen van vergunningsaanvragen ingeval een vergunning vrijkomt wegens intrekking of stopzetting type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009984 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de regels van toezicht op en de controle van de kansspelen in de kansspelinrichtingen klasse IV en de plaatsen waar weddenschappen worden aangenomen bedoeld in artikel 43/4, § 5, van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, inzonderheid door middel van een passend informaticasysteem type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009986 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het maximum aantal vaste en mobiele kansspelinrichtingen klasse IV, de criteria die ertoe strekken een spreiding van deze inrichtingen te organiseren en de procedure voor de behandeling van de aanvragen ingeval een vergunning vrijkomt wegens intrekking of stopzetting type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009987 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de vorm van de vergunning klasse F1, de wijze waarop de aanvragen voor een vergunning klasse F1 moeten worden ingediend en onderzocht en de verplichtingen waaraan vergunninghouders F1 moeten voldoen inzake beheer en boekhouding type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009990 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag of de tegenwaarde van de inzet van weddenschappen waarvoor een registratieplicht geldt en tot vaststelling van de inhoud en de wijze van deze registratie type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009988 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de vorm van de vergunning klasse F2, de wijze waarop de aanvragen voor een vergunning klasse F2 moeten worden ingediend en onderzocht en de verplichtingen waaraan vergunninghouders F2 moeten voldoen inzake beheer en boekhouding type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009989 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden tot aanneming van weddenschappen buiten kansspelinrichtingen klasse IV type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009992 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere voorwaarden onder dewelke onderlinge weddenschappen op paardenwedrennen die in het buitenland plaatsvinden kunnen worden ingericht type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009993 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de lijst van de automatische kansspelen waarvan de exploitatie is toegelaten in de kansspelinrichtingen klasse IV type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009991 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de werkingsregels van de weddenschappen type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009994 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de werkingsregels van de automatische kansspelen waarvan de exploitatie is toegelaten in de kansspelinrichtingen klasse IV type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010010030 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de waarborg voor de vergunningen klasse C voor het kalenderjaar 2011 type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010010031 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de Kansspelcommissie verschuldigd door de houders van de vergunningen klasse A, A+, B, B+, C, E, F, F+ en G voor het kalenderjaar 2011 type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/12/2010 numac 2010010053 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij koninklijke besluiten van 20 december 2010 : - is aan de heer De Maré, M., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Saint-Hubert; - is het aantal notarissen van het gere De standplaats te Saint-Hubert, vacant ingevolge het ontslag van de heer De Maré, M., wordt opgehev(...) type koninklijk besluit prom. 19/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010014173 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 oktober 1974 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de bromfietsen, de motorfietsen en hun aanhangwagens moeten voldoen type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010014271 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende havenstaatcontrole type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010022532 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het percentage van het voorschot van de subsidiaire heffing voorzien door artikel 191, eerste lid, 15°undecies van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 en tot vaststelling van de uitzonderingsmodaliteiten voor sommige farmaceutische specialiteiten. - Jaar 2010 type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010022534 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 5, § 3, van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 29/12/2010 numac 2010010058 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 24 december 2010 is de heer Freyne, Th., substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Brussel, aangesteld tot verbindingsmagistraat van het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Ve Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type ministerieel besluit prom. 16/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010011509 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 december 2009 tot vastlegging van de uitsplitsing van de omzet in het rekeningenstelsel van de ondernemingsloketten type ministerieel besluit prom. -- pub. 29/12/2010 numac 2010011516 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Levering van elektriciteit. - Individuele vergunning EF 2010-0023-A Bij ministerieel besluit van 22 december 2010 wordt een individuele vergunning voor de levering van elektriciteit toegekend aan de maatschappij PFALZWERKE A.G., gevestigd te type ministerieel besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010035978 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 03/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010206547 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot verlenging van de erkenning van instellingen voor natuur- en boseducatie

decreet

type decreet prom. 10/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010035988 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de private arbeidsbemiddeling Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : Decreet betreffende de private arbeidsbemiddeling. HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen Artikel 1. D(...) Art. 2. Dit decreet voorziet in de omzetting van de Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parleme(...) type decreet prom. 23/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010036015 bron vlaamse overheid Decreet houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2011

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 03/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010035986 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de gedeeltelijke verdeling van de provisionele kredieten ingeschreven onder de basisallocaties FB0 FB001 0100 en FB0 FB003 0100 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010 type besluit van de vlaamse regering prom. 22/10/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010035998 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de aanvullende voorwaarden en de procedure voor de erkenning als sociale huisvestingsmaatschappij en tot vaststelling van de procedure voor de beoordeling van de prestaties van sociale huisvestingsmaatschappijen type besluit van de vlaamse regering prom. 10/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010036022 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de private arbeidsbemiddeling

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 09/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010206563 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de certificering in de sector hop

document

type document prom. -- pub. 29/12/2010 numac 2010206542 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige communicatiemedewerkers. - Uitslag De vergelijkende selectie van Nederlandstalige communicatiemedewerkers (niveau B) voor de Regie der Gebouwen (ANG10025) werd afgesloten op 20 december 2010(...) Er zijn 4 geslaagden.
^