Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 17 februari 2022
gepubliceerd op 23 februari 2022

Koninklijk besluit tot vaststelling van de omschrijving van de nevenactiviteit uitgeoefend door boekhandelaars

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2022040201
pub.
23/02/2022
prom.
17/02/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 FEBRUARI 2022. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de omschrijving van de nevenactiviteit uitgeoefend door boekhandelaars


VERSLAG AAN DE KONING Sire, Het huidige ontwerp van koninklijk besluit dat U wordt voorgelegd, bepaalt de omschrijving van de nevenactiviteit uitgeoefend door de dagbladhandelaren, namelijk de aanneming van weddenschappen, met toepassing van artikel 43/4, § 5, 1°, tweede lid, van de wet van 7 mei 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 bron ministerie van justitie Wet op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers type wet prom. 07/05/1999 pub. 15/05/1999 numac 1999000386 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 54 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van artikel 57ter van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, van de artikelen 2, § 5, 5, § 2 en 11bis van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door openbare centra voor maatschappelijk welzijn sluiten op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, als gewijzigd bij de wet van 28 november 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/11/2021 pub. 15/12/2021 numac 2021022600 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie 28 NOVEMBER 2021. - Wetsontwerp tot omzetting van Richtlijn 2019/633 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 inzake oneerlijke handelspraktijken in de relaties tussen ondernemingen in de landbouw- en voedselvoorzieningsketen en(...) FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamer(...) sluiten om Justitie menselijker, sneller en straffer te maken.

Een koninklijk besluit van 22 december 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009989 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden tot aanneming van weddenschappen buiten kansspelinrichtingen klasse IV type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009988 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de vorm van de vergunning klasse F2, de wijze waarop de aanvragen voor een vergunning klasse F2 moeten worden ingediend en onderzocht en de verplichtingen waaraan vergunninghouders F2 moeten voldoen inzake beheer en boekhouding type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009987 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de vorm van de vergunning klasse F1, de wijze waarop de aanvragen voor een vergunning klasse F1 moeten worden ingediend en onderzocht en de verplichtingen waaraan vergunninghouders F1 moeten voldoen inzake beheer en boekhouding type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009984 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de regels van toezicht op en de controle van de kansspelen in de kansspelinrichtingen klasse IV en de plaatsen waar weddenschappen worden aangenomen bedoeld in artikel 43/4, § 5, van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, inzonderheid door middel van een passend informaticasysteem type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009992 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere voorwaarden onder dewelke onderlinge weddenschappen op paardenwedrennen die in het buitenland plaatsvinden kunnen worden ingericht sluiten bepaalt reeds voorwaarden tot aanneming van weddenschappen buiten kansspelinrichtingen klasse IV. In 2019 heeft de wetgever beslist om aan de dagbladhandelaren toe te staan om als nevenactiviteit weddenschappen aan te nemen. Hiermee wou de wetgever de dagbladhandelaren in de mogelijk stellen om de daling van het verkoopcijfers van de gedrukte pers ten gevolge van de opmars van de digitale media te compenseren. Het was de bedoeling van de wetgever om de aanneming van weddenschappen uitsluitend toe te staan in dagbladhandelaren. Echter het gebrek aan de bepaling van de kenmerken van een dagbladhandel en criteria voor de nevenactiviteit heeft ervoor gezorgd dat er zich ook inrichtingen gingen vestigen die weddenschappen aanbieden onder de noemer `dagbladhandelaar', terwijl ze in feite niet beantwoorden aan de kenmerken daarvan. Dit fenomeen noemt men `schijndagbladhandelaren'. Steeds meer ontwikkelen deze `schijndagbladhandelaren' zicht als kleine wedkantoren. Door dit fenomeen zagen we de afgelopen jaren een enorme toename van het aanbod van weddenschappen, want in tegenstelling tot de wedkantoren is er voor de dagbladhandelaren geen strikte beperking in het aantal vergunningen die toegekend kunnen worden. Deze praktijk zorgt er ook voor dat deze `schijndagbladhandelaren' de bepalingen inzake vestiging, die van toepassing zijn op wedkantoren, omzeilen, waardoor ze zich kunnen vestigen in de nabijheid van scholen en andere plaatsen die frequent bezocht worden door minderjarigen. Kortom, de praktijk van `schijndagbladhandelaren' ondermijnt de kansspelwet en daarom moet die worden aangepakt. Om de spelers, en in het bijzonder de minderjarigen, te beschermen tegen de invloeden van het gokken en om de maatschappij te behoeden voor een normalisering van het gokken, is het belangrijk om het aanbod en de toegang tot de kansspelen te beperken. Om die reden wordt het opportuun geacht om de praktijk van de `schijndagbladhandelaren' aan banden te leggen. De praktijk was tenslotte nooit door de wetgever bedoeld.

Teneinde de `schijndagbladhandelaren' te bestrijden, beoogt dit ontwerp de nevenactiviteit strikt te omschrijven en de voorwaarden tot aanneming van weddenschappen door de dagbladhandelaren aan te scherpen.

Om aan die doelstelling te voldoen, wijzigt dit ontwerp twee koninklijke besluiten: - het koninklijk besluit van 22 december 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009989 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden tot aanneming van weddenschappen buiten kansspelinrichtingen klasse IV type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009988 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de vorm van de vergunning klasse F2, de wijze waarop de aanvragen voor een vergunning klasse F2 moeten worden ingediend en onderzocht en de verplichtingen waaraan vergunninghouders F2 moeten voldoen inzake beheer en boekhouding type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009987 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de vorm van de vergunning klasse F1, de wijze waarop de aanvragen voor een vergunning klasse F1 moeten worden ingediend en onderzocht en de verplichtingen waaraan vergunninghouders F1 moeten voldoen inzake beheer en boekhouding type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009984 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de regels van toezicht op en de controle van de kansspelen in de kansspelinrichtingen klasse IV en de plaatsen waar weddenschappen worden aangenomen bedoeld in artikel 43/4, § 5, van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, inzonderheid door middel van een passend informaticasysteem type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009992 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere voorwaarden onder dewelke onderlinge weddenschappen op paardenwedrennen die in het buitenland plaatsvinden kunnen worden ingericht sluiten tot vaststelling van de voorwaarden tot aanneming van weddenschappen buiten kansspelinrichtingen klasse IV; - het koninklijk besluit van 22 december 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009989 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden tot aanneming van weddenschappen buiten kansspelinrichtingen klasse IV type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009988 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de vorm van de vergunning klasse F2, de wijze waarop de aanvragen voor een vergunning klasse F2 moeten worden ingediend en onderzocht en de verplichtingen waaraan vergunninghouders F2 moeten voldoen inzake beheer en boekhouding type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009987 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de vorm van de vergunning klasse F1, de wijze waarop de aanvragen voor een vergunning klasse F1 moeten worden ingediend en onderzocht en de verplichtingen waaraan vergunninghouders F1 moeten voldoen inzake beheer en boekhouding type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009984 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de regels van toezicht op en de controle van de kansspelen in de kansspelinrichtingen klasse IV en de plaatsen waar weddenschappen worden aangenomen bedoeld in artikel 43/4, § 5, van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, inzonderheid door middel van een passend informaticasysteem type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009992 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere voorwaarden onder dewelke onderlinge weddenschappen op paardenwedrennen die in het buitenland plaatsvinden kunnen worden ingericht sluiten betreffende de vorm van de vergunning klasse F2, de wijze waarop de aanvragen voor een vergunning klasse F2 moeten worden ingediend en onderzocht en de verplichtingen waaraan vergunninghouders klasse F2 moeten voldoen inzake beheer en boekhouding.

Artikelsgewijze bespreking De artikelen 1 tot 5 wijzigen het koninklijk besluit van 22 december 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009989 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden tot aanneming van weddenschappen buiten kansspelinrichtingen klasse IV type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009988 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de vorm van de vergunning klasse F2, de wijze waarop de aanvragen voor een vergunning klasse F2 moeten worden ingediend en onderzocht en de verplichtingen waaraan vergunninghouders F2 moeten voldoen inzake beheer en boekhouding type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009987 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de vorm van de vergunning klasse F1, de wijze waarop de aanvragen voor een vergunning klasse F1 moeten worden ingediend en onderzocht en de verplichtingen waaraan vergunninghouders F1 moeten voldoen inzake beheer en boekhouding type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009984 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de regels van toezicht op en de controle van de kansspelen in de kansspelinrichtingen klasse IV en de plaatsen waar weddenschappen worden aangenomen bedoeld in artikel 43/4, § 5, van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, inzonderheid door middel van een passend informaticasysteem type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009992 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere voorwaarden onder dewelke onderlinge weddenschappen op paardenwedrennen die in het buitenland plaatsvinden kunnen worden ingericht sluiten tot vaststelling van de voorwaarden tot aanneming van weddenschappen buiten kansspelinrichtingen klasse IV. De artikelen 6 en 7 wijzigen het koninklijk besluit van 22 december 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009989 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden tot aanneming van weddenschappen buiten kansspelinrichtingen klasse IV type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009988 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de vorm van de vergunning klasse F2, de wijze waarop de aanvragen voor een vergunning klasse F2 moeten worden ingediend en onderzocht en de verplichtingen waaraan vergunninghouders F2 moeten voldoen inzake beheer en boekhouding type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009987 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de vorm van de vergunning klasse F1, de wijze waarop de aanvragen voor een vergunning klasse F1 moeten worden ingediend en onderzocht en de verplichtingen waaraan vergunninghouders F1 moeten voldoen inzake beheer en boekhouding type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009984 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de regels van toezicht op en de controle van de kansspelen in de kansspelinrichtingen klasse IV en de plaatsen waar weddenschappen worden aangenomen bedoeld in artikel 43/4, § 5, van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, inzonderheid door middel van een passend informaticasysteem type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009992 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere voorwaarden onder dewelke onderlinge weddenschappen op paardenwedrennen die in het buitenland plaatsvinden kunnen worden ingericht sluiten betreffende de vorm van de vergunning klasse F2, de wijze waarop de aanvragen voor een vergunning klasse F2 moeten worden ingediend en onderzocht en de verplichtingen waaraan vergunninghouders F2 moeten voldoen inzake beheer en boekhouding.

De artikelen 8 en 9 bevatten de slotbepalingen.

Art. 1.

Artikel 1 beperkt het aantal terminals of informaticatoepassingen dat mag worden geëxploiteerd door de dagbladhandelaren om weddenschappen aan te nemen. Dat aantal werd vastgelegd op vier.

Reeds in het koninklijk besluit van 22 december 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009989 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden tot aanneming van weddenschappen buiten kansspelinrichtingen klasse IV type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009988 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de vorm van de vergunning klasse F2, de wijze waarop de aanvragen voor een vergunning klasse F2 moeten worden ingediend en onderzocht en de verplichtingen waaraan vergunninghouders F2 moeten voldoen inzake beheer en boekhouding type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009987 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de vorm van de vergunning klasse F1, de wijze waarop de aanvragen voor een vergunning klasse F1 moeten worden ingediend en onderzocht en de verplichtingen waaraan vergunninghouders F1 moeten voldoen inzake beheer en boekhouding type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009984 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de regels van toezicht op en de controle van de kansspelen in de kansspelinrichtingen klasse IV en de plaatsen waar weddenschappen worden aangenomen bedoeld in artikel 43/4, § 5, van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, inzonderheid door middel van een passend informaticasysteem type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009992 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere voorwaarden onder dewelke onderlinge weddenschappen op paardenwedrennen die in het buitenland plaatsvinden kunnen worden ingericht sluiten tot vaststelling van de voorwaarden tot aanneming van weddenschappen buiten kansspelinrichtingen klasse IV werd het aantal terminals beperkt tot vier. In dit artikel wordt het woord "terminal" vervangen door "terminals of informaticatoepassingen". Door deze wijziging maakt het niet langer uit wie de aanname van de weddenschappen in het systeem ingeeft, ofwel is het de speler zelf via een zelfbedieningstoestel, ofwel wordt dit gedaan door de dagbladhandelaar zelf via zijn eigen informaticasysteem achter de toonbank. In totaal mogen er dus slechts 4 toestellen worden kunnen bediend, inclusief de toepassing bediend door de dagbladhandelaar.

Aangezien de aanname van weddenschappen in de dagbladhandel een strikt omschreven nevenactiviteit dient te blijven, kunnen niet meer dan 4 toestellen worden aanvaard. Deze bepaling beperkt tevens het aanbod van kansspelen beperking ter bescherming van de speler. De informaticatoepassingen waarvan sprake hebben geen betrekking op de toestellen voor loterijproducten.

Er moet op worden gewezen dat artikel 1 van het koninklijk besluit van 22 december 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009989 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden tot aanneming van weddenschappen buiten kansspelinrichtingen klasse IV type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009988 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de vorm van de vergunning klasse F2, de wijze waarop de aanvragen voor een vergunning klasse F2 moeten worden ingediend en onderzocht en de verplichtingen waaraan vergunninghouders F2 moeten voldoen inzake beheer en boekhouding type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009987 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de vorm van de vergunning klasse F1, de wijze waarop de aanvragen voor een vergunning klasse F1 moeten worden ingediend en onderzocht en de verplichtingen waaraan vergunninghouders F1 moeten voldoen inzake beheer en boekhouding type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009984 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de regels van toezicht op en de controle van de kansspelen in de kansspelinrichtingen klasse IV en de plaatsen waar weddenschappen worden aangenomen bedoeld in artikel 43/4, § 5, van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, inzonderheid door middel van een passend informaticasysteem type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009992 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere voorwaarden onder dewelke onderlinge weddenschappen op paardenwedrennen die in het buitenland plaatsvinden kunnen worden ingericht sluiten tot vaststelling van de voorwaarden tot aanneming van weddenschappen buiten kansspelinrichtingen klasse IV bepaalt dat de aanneming van weddenschappen door de dagbladhandelaars slechts is toegestaan voor weddenschappen waarvoor door de speler een inzet werd gedaan die het bedrag of de tegenwaarde van 200 euro niet overschrijdt. Indien dat bedrag of die tegenwaarde hoger is dan 200 euro, moet de dagbladhandelaar de inzet(ten) weigeren. Hij moet die inzetten dan ook controleren.

Art. 2 en 3.

Het ontworpen artikel 2 vervangt artikel 4 van het voornoemde koninklijk besluit van 22 december 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009989 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden tot aanneming van weddenschappen buiten kansspelinrichtingen klasse IV type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009988 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de vorm van de vergunning klasse F2, de wijze waarop de aanvragen voor een vergunning klasse F2 moeten worden ingediend en onderzocht en de verplichtingen waaraan vergunninghouders F2 moeten voldoen inzake beheer en boekhouding type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009987 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de vorm van de vergunning klasse F1, de wijze waarop de aanvragen voor een vergunning klasse F1 moeten worden ingediend en onderzocht en de verplichtingen waaraan vergunninghouders F1 moeten voldoen inzake beheer en boekhouding type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009984 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de regels van toezicht op en de controle van de kansspelen in de kansspelinrichtingen klasse IV en de plaatsen waar weddenschappen worden aangenomen bedoeld in artikel 43/4, § 5, van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, inzonderheid door middel van een passend informaticasysteem type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009992 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere voorwaarden onder dewelke onderlinge weddenschappen op paardenwedrennen die in het buitenland plaatsvinden kunnen worden ingericht sluiten.

Het bepaalt de cumulatieve voorwaarden die een dagbladhandelaar moet naleven opdat de aanneming van weddenschappen als nevenactiviteit wordt beschouwd.

Voor dagbladhandelaren geldt een uitzondering op de regels inzake sluitingsuren en wekelijkse rustdag voor de kleinhandel. Daarnaast moeten de dagbladhandelaren, in tegenstelling tot de wedkantoren, geen convenant met de gemeente afsluiten. Dergelijk convenant bepaalt onder andere de openingsuren van de kansspelinrichting. Dit gebrek aan regels inzake de openingsuren van de dagbladhandel, zorgt ervoor dat de weddenschappen heel toegankelijk zijn. Bijgevolg is het, met het oog op een betere bescherming van de spelers, opportuun dat de Koning de uren, waarop weddenschappen in dagbladhandels kunnen worden aangenomen, bepaalt. De dagbladhandels kunnen zich immers, in tegenstelling tot wedkantoren, vestigen in de nabijheid van plaatsen die vaak door jongeren bezocht worden. De aanneming van weddenschappen vindt plaats tussen 6u en 20u.

Het aannemen van weddenschappen in een dagbladhandelaar mag enkel als een strikt omschreven nevenactiviteit. Een duidelijk onderscheid met een wedkantoor is dus opportuun. Om de spelers beter te beschermen is het eveneens opportuun om het aanbod van de weddenschappen te beperken. Om die redenen worden de inzetten die de dagbladhandelaar jaarlijks mag aannemen beperkt. Deze inzetten zijn beperkt tot 250.000 euro per jaar. Met inzetten worden niet de uitgekeerde winsten die opnieuw worden ingezet bedoeld.

Om er zeker van te kunnen zijn dat wie weddenschappen aanbiedt wel degelijk een dagbladhandelaar is, bepaalt een nieuwe voorwaarde dat een dagbladhandelaar minstens 200 verschillende titels van dag-, week- en maandbladen met actuele verschijningsdatum te koop moet aanbieden.

De verkoop van deze titels moet minstens 25.000 euro van de totale omzet bedragen. Dat bedrag werd vastgesteld in overleg met de beroepsorganisaties van de Belgische onafhankelijke dagbladhandelaars/pers.

Tot slot verbiedt een nieuwe voorwaarde dat de overeenkomst tussen de dagbladhandelaar en de F1-vergunninghouder een exclusiviteitsclausule bevat. Enerzijds kan een dergelijke exclusiviteitsclausule de dagbladhandelaar nog meer afhankelijk maken van de F1-vergunninghouder, anderzijds zou zij kunnen worden gebruikt om het maximumaantal wedkantoren te omzeilen door dagbladhandels op te kopen en hen om te vormen in één enkele F1-vergunninghouder.

Om wetgevingstechnische redenen zijn de onderstaande voorwaarde in een afzonderlijk artikel 3 opgenomen.

De kansspelwet bepaalt dat de aanneming van weddenschappen door de dagbladhandelaren een nevenactiviteit moet betreffen. Bovendien is het voor de bescherming van de speler ook aangewezen om het aanbod aan weddenschappen te beperken. Het lijkt aldus noodzakelijk dat de omzet verkregen uit de aanneming van weddenschappen een bepaald bedrag niet mag overschrijden. De omzet is beperkt tot 20% van de totale jaaromzet.

Om de maatschappij te behoeden voor een normalisering van het gokken, is het aangewezen om ook de reclame te beperken. Daarom mag de aangebrachte reclame, zowel langs de straatzijde als in de winkelruimte zelf, voor maximaal 1/5e op de aanneming van weddenschappen gericht zijn en in totaal niet meer dan 3m2 in beslag mag nemen. Ook mag de aanneming van weddenschappen niet meer dan 1/5e van de totale winkelruimte in beslag nemen en kan in totaal niet meer dan 10 m2 in beslag nemen. Deze beperking is eveneens opportuun aangezien dagbladhandelaren slechts weddenschappen mogen aanbieden als strikte nevenactiviteit. Deze twee beperkingen zijn bedoeld om de ruimte in de dagbladhandel die aan weddenschappen zal worden gewijd, af te bakenen. Deze beperking beoogt een betere bescherming van de spelers door het aanbod aan weddenschappen te beperken en een duidelijker onderscheid te maken tussen de wedkantoren en de dagbladhandelaren. Aan de wedkantoren werden tenslotte tal van regels opgelegd om de bescherming van de spelers te bevorderen, zoals de toepassing van de EPIS-controle.

Art. 4.

Artikel 4 wijst op het beginsel dat de F2-vergunninghouder de leeftijd van de speler moet controleren. Krachtens artikel 54, § 1, derde lid, van de wet op de kansspelen zijn de weddenschappen in de dagbladhandels immers verboden voor minderjarigen.

Art. 5.

Artikel 5 houdt een technische verbetering in van artikel 5 van het voornoemde koninklijk besluit van 22 december 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009989 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden tot aanneming van weddenschappen buiten kansspelinrichtingen klasse IV type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009988 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de vorm van de vergunning klasse F2, de wijze waarop de aanvragen voor een vergunning klasse F2 moeten worden ingediend en onderzocht en de verplichtingen waaraan vergunninghouders F2 moeten voldoen inzake beheer en boekhouding type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009987 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de vorm van de vergunning klasse F1, de wijze waarop de aanvragen voor een vergunning klasse F1 moeten worden ingediend en onderzocht en de verplichtingen waaraan vergunninghouders F1 moeten voldoen inzake beheer en boekhouding type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009984 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de regels van toezicht op en de controle van de kansspelen in de kansspelinrichtingen klasse IV en de plaatsen waar weddenschappen worden aangenomen bedoeld in artikel 43/4, § 5, van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, inzonderheid door middel van een passend informaticasysteem type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009992 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere voorwaarden onder dewelke onderlinge weddenschappen op paardenwedrennen die in het buitenland plaatsvinden kunnen worden ingericht sluiten.

Art. 6.

Het ontworpen artikel 6 wijzigt artikel 2 van het koninklijk besluit van 22 december 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009989 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden tot aanneming van weddenschappen buiten kansspelinrichtingen klasse IV type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009988 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de vorm van de vergunning klasse F2, de wijze waarop de aanvragen voor een vergunning klasse F2 moeten worden ingediend en onderzocht en de verplichtingen waaraan vergunninghouders F2 moeten voldoen inzake beheer en boekhouding type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009987 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de vorm van de vergunning klasse F1, de wijze waarop de aanvragen voor een vergunning klasse F1 moeten worden ingediend en onderzocht en de verplichtingen waaraan vergunninghouders F1 moeten voldoen inzake beheer en boekhouding type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009984 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de regels van toezicht op en de controle van de kansspelen in de kansspelinrichtingen klasse IV en de plaatsen waar weddenschappen worden aangenomen bedoeld in artikel 43/4, § 5, van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, inzonderheid door middel van een passend informaticasysteem type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009992 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere voorwaarden onder dewelke onderlinge weddenschappen op paardenwedrennen die in het buitenland plaatsvinden kunnen worden ingericht sluiten betreffende de vorm van de vergunning klasse F2, de wijze waarop de aanvragen voor een vergunning klasse F2 moeten worden ingediend en onderzocht en de verplichtingen waaraan vergunninghouders F2 moeten voldoen inzake beheer en boekhouding.

Het verduidelijkt welke documenten door de dagbladhandelaar bij de aanvraag van de vergunning klasse F2 dienen te worden gevoegd.

De aanvrager van de vergunning klasse F2 moet een aantal documenten verstrekken op basis waarvan kan worden aangetoond dat hij wel degelijk een dagbladhandelaar is.

De aanvrager moet de factuur of het contract van de persdistributeur, eventueel aangevuld met een ander document, verstrekken waaruit blijkt dat er minstens 200 verschillende titels van dag-, week- en maandbladen te koop worden aangeboden, en de overeenkomst tussen de dagbladhandelaar en de F1-vergunninghouder waarvan de duur niet langer mag zijn dan de termijn waarvoor de dagbladhandelaar een vergunning F2 heeft, met een maximum van drie jaar.

Naast het typedocument "ADVIES BURGEMEESTER INZAKE DAGBLADHANDELAARS".

Het blijft evenwel de bevoegdheid van de Kansspelcommissie om de F2 vergunning toe te kennen en het dossier, en dus de naleving van de in dit besluit bedoelde voorwaarden, op alle vlakken te onderzoeken.

Zoals reeds was bepaald in het huidige artikel 2 van het koninklijk besluit van 22 december 2012, dat § 1 wordt, voorziet het ontworpen artikel in de procedure bij gebreke van advies van de burgemeester.

Naast de voormelde documenten moet de dagbladhandelaar die een hernieuwing van zijn vergunning aanvraagt, de boekhoudkundige documenten verstrekken waarmee kan worden vastgesteld dat zijn jaaromzet uit de verkoop van persuitgaven minstens 25 000 euro is en dat de inkomsten uit weddenschappen niet meer bedragen dan 20% van de totale omzet.

Tot slot moet de vergunninghouder in het geval van de aanvragen van nieuwe vergunningen binnen de drie maanden na de eerste periode van twaalf maanden na het bekomen van een vergunning zelf rapporten over de commissies verkregen uit weddenschappen en de jaaromzet uit de verkoop van persuitgaven. Nadien kan de controle door rapportering bij elke driejaarlijkse hernieuwing van de vergunning.

Art. 7.

Artikel 7 voert een nieuwe bijlage "ADVIES BURGEMEESTER INZAKE DAGBLADHANDELAARS" in, die is afgestemd op de dagbladhandelaren.

Er moet worden opgemerkt dat punt 6 van bijlage IV de burgemeester vraagt om eventuele bezwaren te geven die hij zou maken tegen de plaatsing van maximum vier terminals of informaticatoepassingen voor de aanneming van weddenschappen in een dagbladhandel. Een gemeente moet kunnen ingrijpen in de wijze waarop een beleid inzake kansspelen op zijn grondgebied moet worden gevoerd. De eventuele bezwaren van het advies kunnen dan ook inzonderheid worden gemotiveerd op grond van het beginsel van behoorlijk bestuur en ruimer zijn dan louter de kwestie van de overlast en de verstoringen van de openbare orde.

Art. 8.

Artikel 8 voorziet in een overgangsmaatregel voor de vergunninghouders F2, die, op het tijdstip van de inwerkingtreding van dit besluit, over een door de kansspelcommissie toegekende vergunning beschikken. Zij hebben tot 1 januari 2023 de tijd om aan de in de artikelen 1 en 3 genoemde verplichtingen te voldoen. Deze termijn moet de F2 vergunninghouder in de mogelijkheid stellen om de nodige maatregelen te nemen om aan deze bepalingen te voldoen.

Art. 9.

Artikel 9 bevat het uitvoeringsartikel.

Wij hebben de eer te zijn, Sire, Van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaars, De Minister van Economie, P.-Y. DERMAGNE De Minister van Financiën, V. VAN PETEGHEM De Minister van Volksgezondheid, F. VANDENBROUCKE De Minister van Justitie, V. VAN QUICKENBORNE De Minister van Binnenlandse Zaken, A. VERLINDEN De Staatssecretaris belast met de Nationale Loterij, S. MAHDI

ADVIES 70.974/4 VAN 10 FEBRUARI 2022 VAN DE RAAD VAN STATE, AFDELING WETGEVING, OVER EEN ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT `TOT VASTSTELLING VAN DE OMSCHRIJVING VAN DE NEVENACTIVITEIT UITGEOEFEND DOOR DAGBLADHANDELAARS' Op 4 februari 2022 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de Vice eersteminister en Minister van Justitie en Noordzee verzocht binnen een termijn van vijf werkdagen een advies te verstrekken over een ontwerp van koninklijk besluit `tot vaststelling van de omschrijving van de nevenactiviteit uitgeoefend door dagbladhandelaars'.

Het ontwerp is door de vierde kamer onderzocht op 10 februari 2022. De kamer was samengesteld uit Martine BAGUET, kamervoorzitter, Luc CAMBIER en Bernard BLERO, staatsraden, Marianne DONY, assessor, en Charles Henri VAN HOVE, toegevoegd griffier.

Het verslag is uitgebracht door Stéphane TELLIER, eerste auditeur.

Het advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 10 februari 2022.

Volgens artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten `op de Raad van State', gecoördineerd op 12 januari 1973, moeten in de adviesaanvraag in het bijzonder de redenen worden opgegeven tot staving van het spoedeisend karakter ervan.

In casu luidt de motivering in de brief met de adviesaanvraag als volgt: « Het verzoek om spoedbehandeling is gemotiveerd door een lacune in de wet van 28 november 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/11/2021 pub. 15/12/2021 numac 2021022600 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie 28 NOVEMBER 2021. - Wetsontwerp tot omzetting van Richtlijn 2019/633 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 inzake oneerlijke handelspraktijken in de relaties tussen ondernemingen in de landbouw- en voedselvoorzieningsketen en(...) FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamer(...) sluiten om justitie menselijker, sneller en straffer te maken. Sinds de inwerkingtreding van deze wet, op 10 december 2021, kunnen er geen nieuwe vergunningen aan dagbladhandelaars meer worden toegekend, noch vergunning worden hernieuwd. Overeenkomst het artikel 43/5 § 5 van de Kansspelwet, gewijzigd door de wet van 28 november 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/11/2021 pub. 15/12/2021 numac 2021022600 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie 28 NOVEMBER 2021. - Wetsontwerp tot omzetting van Richtlijn 2019/633 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 inzake oneerlijke handelspraktijken in de relaties tussen ondernemingen in de landbouw- en voedselvoorzieningsketen en(...) FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamer(...) sluiten, bepaalt de Koning de omschrijving van de nevenactiviteit en de nadere voorwaarden die dagbladhandelaars moeten naleven voor de aanneming van deze weddenschappen. Het koninklijk besluit van 22 december 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009989 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden tot aanneming van weddenschappen buiten kansspelinrichtingen klasse IV type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009988 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de vorm van de vergunning klasse F2, de wijze waarop de aanvragen voor een vergunning klasse F2 moeten worden ingediend en onderzocht en de verplichtingen waaraan vergunninghouders F2 moeten voldoen inzake beheer en boekhouding type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009987 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de vorm van de vergunning klasse F1, de wijze waarop de aanvragen voor een vergunning klasse F1 moeten worden ingediend en onderzocht en de verplichtingen waaraan vergunninghouders F1 moeten voldoen inzake beheer en boekhouding type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009984 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de regels van toezicht op en de controle van de kansspelen in de kansspelinrichtingen klasse IV en de plaatsen waar weddenschappen worden aangenomen bedoeld in artikel 43/4, § 5, van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, inzonderheid door middel van een passend informaticasysteem type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009992 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere voorwaarden onder dewelke onderlinge weddenschappen op paardenwedrennen die in het buitenland plaatsvinden kunnen worden ingericht sluiten tot vaststelling van de voorwaarden tot aanneming van weddenschappen buiten kansspelinrichtingen klasse IV en het koninklijk besluit van 22 december 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009989 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden tot aanneming van weddenschappen buiten kansspelinrichtingen klasse IV type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009988 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de vorm van de vergunning klasse F2, de wijze waarop de aanvragen voor een vergunning klasse F2 moeten worden ingediend en onderzocht en de verplichtingen waaraan vergunninghouders F2 moeten voldoen inzake beheer en boekhouding type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009987 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de vorm van de vergunning klasse F1, de wijze waarop de aanvragen voor een vergunning klasse F1 moeten worden ingediend en onderzocht en de verplichtingen waaraan vergunninghouders F1 moeten voldoen inzake beheer en boekhouding type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009984 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de regels van toezicht op en de controle van de kansspelen in de kansspelinrichtingen klasse IV en de plaatsen waar weddenschappen worden aangenomen bedoeld in artikel 43/4, § 5, van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, inzonderheid door middel van een passend informaticasysteem type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009992 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere voorwaarden onder dewelke onderlinge weddenschappen op paardenwedrennen die in het buitenland plaatsvinden kunnen worden ingericht sluiten betreffende de vorm van de vergunning klasse F2, de wijze waarop de aanvragen voor een vergunning klasse F2 moeten worden ingediend en onderzocht en de verplichtingen waaraan vergunninghouders klasse F2 moeten voldoen inzake beheer en boekhouding bepalen enkel de voorwaarden die een dagbladhandelaar moet naleven om een vergunning te kunnen bekomen en te behouden, maar bepaalt geen stikte omschrijving van de nevenactiviteit.

Overeenkomstig de vaste rechtspraak van de Raad van State komt het niet aan de Kansspelcommissie toe om de omschrijving van deze nevenactiviteit, die exclusief aan de Koning is voorbehouden, in te vullen.

Vooral het feit dat de bestaande vergunningen niet hernieuwd kunnen worden door deze lacune in de wet is problematisch. Sinds 10 december 2021 wachten al meer dan 135 dagbladhandelaars op een hernieuwing van hun vergunning en elke dag riskeren andere dagbladhandelaars hun vergunning te verliezen. We verwachten dat daar in februari nog eens 119 dagbladhandelaars bijkomen. Daarmee verliezen zij vaak een belangrijk deel van hun inkomsten of riskeren zij mogelijke sancties, indien zij toch nog weddenschappen aannemen zonder geldige vergunning.

Teneinde komaf te maken met deze ongewilde rechtsonzekerheid, dient het voorliggend koninklijk besluit zo snel mogelijk in werking te kunnen treden ».

Krachtens artikel 84, § 1, tweede lid, van de gecoördineerde wetten `op de Raad van State' moet de motivering van het spoedeisend karakter die in de adviesaanvraag opgegeven wordt, in de aanhef van het besluit overgenomen worden.

In casu is aan dat vereiste niet voldaan. De aanhef moet bijgevolg in die zin aangevuld worden.

Aangezien de adviesaanvraag ingediend is op basis van artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten `op de Raad van State', gecoördineerd op 12 januari 1973, beperkt de afdeling Wetgeving overeenkomstig artikel 84, § 3, van de voornoemde gecoördineerde wetten haar onderzoek tot de rechtsgrond van het ontwerp, de bevoegdheid van de steller van de handeling en de te vervullen voorafgaande vormvereisten.

Wat die drie punten betreft, geeft het ontwerp aanleiding tot de volgende opmerkingen.

ALGEMENE OPMERKINGEN 1. Artikel 43/4, § 5, 1°, van de wet van 7 mei 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 bron ministerie van justitie Wet op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers type wet prom. 07/05/1999 pub. 15/05/1999 numac 1999000386 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 54 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van artikel 57ter van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, van de artikelen 2, § 5, 5, § 2 en 11bis van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door openbare centra voor maatschappelijk welzijn sluiten `op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers', zoals gewijzigd bij de wet van 28 november 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/11/2021 pub. 15/12/2021 numac 2021022600 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie 28 NOVEMBER 2021. - Wetsontwerp tot omzetting van Richtlijn 2019/633 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 inzake oneerlijke handelspraktijken in de relaties tussen ondernemingen in de landbouw- en voedselvoorzieningsketen en(...) FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamer(...) sluiten `om justitie menselijker, sneller en straffer te maken', luidt als volgt: "Buiten voormelde kansspelinrichtingen klasse IV mogen tevens worden aangenomen : 1° de weddenschappen op sportevenementen en op paardenwedrennen, bij wijze van strikt omschreven nevenactiviteit door de dagbladhandelaars, natuurlijke personen of rechtspersonen, die als commerciële onderneming zijn ingeschreven in de Kruispuntbank voor ondernemingen, voor zover ze niet worden aangenomen in gelegenheden waar alcoholische dranken worden verkocht voor verbruik ter plaatse. De Koning bepaalt de omschrijving van de nevenactiviteit en de nadere voorwaarden die de dagbladhandelaars moeten naleven voor de aanneming van deze weddenschappen. Zij dienen te beschikken over een vergunning klasse F2".

Bij voorliggend koninklijk besluit wordt de machtiging waarin deze wettelijke bepaling voorziet, ten uitvoer gelegd door het koninklijk besluit van 22 december 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009989 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden tot aanneming van weddenschappen buiten kansspelinrichtingen klasse IV type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009988 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de vorm van de vergunning klasse F2, de wijze waarop de aanvragen voor een vergunning klasse F2 moeten worden ingediend en onderzocht en de verplichtingen waaraan vergunninghouders F2 moeten voldoen inzake beheer en boekhouding type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009987 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de vorm van de vergunning klasse F1, de wijze waarop de aanvragen voor een vergunning klasse F1 moeten worden ingediend en onderzocht en de verplichtingen waaraan vergunninghouders F1 moeten voldoen inzake beheer en boekhouding type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009984 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de regels van toezicht op en de controle van de kansspelen in de kansspelinrichtingen klasse IV en de plaatsen waar weddenschappen worden aangenomen bedoeld in artikel 43/4, § 5, van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, inzonderheid door middel van een passend informaticasysteem type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009992 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere voorwaarden onder dewelke onderlinge weddenschappen op paardenwedrennen die in het buitenland plaatsvinden kunnen worden ingericht sluiten `tot vaststelling van de voorwaarden tot aanneming van weddenschappen buiten kansspelinrichtingen klasse IV' (hierna: "het koninklijk besluit van 22 december 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009989 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden tot aanneming van weddenschappen buiten kansspelinrichtingen klasse IV type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009988 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de vorm van de vergunning klasse F2, de wijze waarop de aanvragen voor een vergunning klasse F2 moeten worden ingediend en onderzocht en de verplichtingen waaraan vergunninghouders F2 moeten voldoen inzake beheer en boekhouding type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009987 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de vorm van de vergunning klasse F1, de wijze waarop de aanvragen voor een vergunning klasse F1 moeten worden ingediend en onderzocht en de verplichtingen waaraan vergunninghouders F1 moeten voldoen inzake beheer en boekhouding type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009984 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de regels van toezicht op en de controle van de kansspelen in de kansspelinrichtingen klasse IV en de plaatsen waar weddenschappen worden aangenomen bedoeld in artikel 43/4, § 5, van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, inzonderheid door middel van een passend informaticasysteem type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009992 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere voorwaarden onder dewelke onderlinge weddenschappen op paardenwedrennen die in het buitenland plaatsvinden kunnen worden ingericht sluiten (I)") en het koninklijk besluit van 22 december 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009989 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden tot aanneming van weddenschappen buiten kansspelinrichtingen klasse IV type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009988 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de vorm van de vergunning klasse F2, de wijze waarop de aanvragen voor een vergunning klasse F2 moeten worden ingediend en onderzocht en de verplichtingen waaraan vergunninghouders F2 moeten voldoen inzake beheer en boekhouding type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009987 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de vorm van de vergunning klasse F1, de wijze waarop de aanvragen voor een vergunning klasse F1 moeten worden ingediend en onderzocht en de verplichtingen waaraan vergunninghouders F1 moeten voldoen inzake beheer en boekhouding type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009984 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de regels van toezicht op en de controle van de kansspelen in de kansspelinrichtingen klasse IV en de plaatsen waar weddenschappen worden aangenomen bedoeld in artikel 43/4, § 5, van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, inzonderheid door middel van een passend informaticasysteem type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009992 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere voorwaarden onder dewelke onderlinge weddenschappen op paardenwedrennen die in het buitenland plaatsvinden kunnen worden ingericht sluiten `betreffende de vorm van de vergunning klasse F2, de wijze waarop de aanvragen voor een vergunning klasse F2 moeten worden ingediend en onderzocht en de verplichtingen waaraan vergunningshouders F2 moeten voldoen inzake beheer en boekhouding' (hierna: "het koninklijk besluit van 22 december 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009989 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden tot aanneming van weddenschappen buiten kansspelinrichtingen klasse IV type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009988 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de vorm van de vergunning klasse F2, de wijze waarop de aanvragen voor een vergunning klasse F2 moeten worden ingediend en onderzocht en de verplichtingen waaraan vergunninghouders F2 moeten voldoen inzake beheer en boekhouding type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009987 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de vorm van de vergunning klasse F1, de wijze waarop de aanvragen voor een vergunning klasse F1 moeten worden ingediend en onderzocht en de verplichtingen waaraan vergunninghouders F1 moeten voldoen inzake beheer en boekhouding type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009984 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de regels van toezicht op en de controle van de kansspelen in de kansspelinrichtingen klasse IV en de plaatsen waar weddenschappen worden aangenomen bedoeld in artikel 43/4, § 5, van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, inzonderheid door middel van een passend informaticasysteem type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009992 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere voorwaarden onder dewelke onderlinge weddenschappen op paardenwedrennen die in het buitenland plaatsvinden kunnen worden ingericht sluiten (II)") aldus te wijzigen dat daarin bepaald wordt wat "de omschrijving van de nevenactiviteit [is] en [welke] nadere voorwaarden (...) de dagbladhandelaars moeten naleven voor de aanneming van (...) weddenschappen" in hun zaak.

In het verslag aan de Koning staat in dat verband het volgende: "Teneinde de `valse dagbladhandelaren' te bestrijden, beoogt dit ontwerp de voorwaarden tot aanneming van weddenschappen door de dagbladhandelaren aan te scherpen. Bepaalde inrichtingen bieden namelijk weddenschappen aan onder de noemer `dagbladhandelaar', terwijl ze in feite niet beantwoorden aan de kenmerken daarvan.". 2. Doordat de ontworpen regeling ertoe strekt een dienstenactiviteit vergunningsplichtig te maken en de voorwaarden voor die vergunning vast te stellen, vormt voorliggend koninklijk besluit een beperking van de vrijheid van vestiging en van het vrije verkeer van diensten, die door de artikelen 49 en 56 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie gewaarborgd worden.Een dergelijke beperking kan verantwoord worden door "dwingende redenen van algemeen belang". In casu worden daarvoor als redenen opgegeven de bestrijding van gokverslaving en de bescherming van de spelers, welke doelstellingen, zoals uit de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie blijkt, "beperkingen van de fundamentele vrijheden in de kansspelsector kunnen rechtvaardigen". Volgens diezelfde rechtspraak "moeten door de lidstaten opgelegde beperkingen evenwel voldoen aan het evenredigheidsbeginsel en is een nationale wettelijke regeling slechts geschikt om de verwezenlijking van de aangevoerde doelstelling te verzekeren wanneer de middelen om het doel te bereiken samenhangend en stelselmatig zijn."(1) In dat verband hebben zowel de inspecteur van Financiën als de Kansspelcommissie echter opmerkingen geformuleerd die twijfels doen rijzen over de vraag of bepaalde voorwaarden wel kunnen gelden, of ze proportioneel zijn ten opzichte van het nagestreefde doel en of ze wel een echte impact kunnen hebben op de bescherming van de spelers. Gelet op de voornoemde Europese rechtspraak dient de steller van het ontwerp dus in staat te zijn een verantwoording te geven voor elke aantasting, door het ontwerp, van de vrijheden die door het Europees recht gewaarborgd worden en moet hij kunnen aantonen dat de verwezenlijking van de aangevoerde doelstelling, namelijk de bescherming van de spelers, daardoor daadwerkelijk gegarandeerd kan worden, en wel door proportionele, samenhangende en stelselmatige middelen.

Die verantwoording zou in het verslag aan de Koning uiteengezet moeten worden. 3. In verband met het bindend advies van de burgemeester, vermeld in het ontworpen artikel 2, § 2, vierde lid, van het koninklijk besluit van 22 december 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009989 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden tot aanneming van weddenschappen buiten kansspelinrichtingen klasse IV type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009988 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de vorm van de vergunning klasse F2, de wijze waarop de aanvragen voor een vergunning klasse F2 moeten worden ingediend en onderzocht en de verplichtingen waaraan vergunninghouders F2 moeten voldoen inzake beheer en boekhouding type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009987 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de vorm van de vergunning klasse F1, de wijze waarop de aanvragen voor een vergunning klasse F1 moeten worden ingediend en onderzocht en de verplichtingen waaraan vergunninghouders F1 moeten voldoen inzake beheer en boekhouding type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009984 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de regels van toezicht op en de controle van de kansspelen in de kansspelinrichtingen klasse IV en de plaatsen waar weddenschappen worden aangenomen bedoeld in artikel 43/4, § 5, van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, inzonderheid door middel van een passend informaticasysteem type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009992 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere voorwaarden onder dewelke onderlinge weddenschappen op paardenwedrennen die in het buitenland plaatsvinden kunnen worden ingericht sluiten (II), dient, zoals de Kansspelcommissie in haar advies van 2 februari 2022 doet, verwezen te worden naar arrest nr. 249.048 van de Raad van State van 26 november 2020, waarin het volgende geoordeeld is: "19. Artikel 21 van de kansspelwet bepaalt dat de Kansspelcommissie zich bij een met redenen omklede beslissing uitspreekt over `de aanvragen tot toekenning van de vergunningen die in deze wet worden voorzien' ( § 1) en dat zij bij haar uitspraak nagaat `of al de door deze wet bepaalde voorwaarden met betrekking tot de aanvrager en de beoogde vergunning zijn vervuld' ( § 2). 20. Naar luid van het door het bestreden besluit ingevoegde artikel 1/1, laatste lid, van het koninklijk besluit van 22 december 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/12/2000 pub. 30/12/2000 numac 2000010148 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit betreffende de werking en het beheer van de kansspelinrichtingen klasse II, de wijze van aanvraag en de vorm van de vergunning klasse B type koninklijk besluit prom. 22/12/2000 pub. 30/12/2000 numac 2000010151 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit betreffende de werking en het beheer van de kansspelinrichtingen klasse III, de wijze van aanvraag en de vorm van de vergunning klasse C sluiten `betreffende de werking en het beheer van de kansspelinrichtingen klasse III, de wijze van aanvraag en de vorm van de vergunning klasse C', kan de Kansspelcommissie geen vergunning klasse C afleveren `indien de gemeente gemotiveerde bezwaren heeft [...] op basis van de proces-verbalen bedoeld in het modeldocument dat als bijlage III bij dit besluit is gevoegd'. In geval van een regelmatig gemotiveerd bezwaar van de gemeente, is de bevoegdheid van de Kansspelcommissie gebonden tot het weigeren van de gevraagde vergunning, zonder zelf te kunnen onderzoeken of de aanvraag al dan niet voldoet aan de door de kansspelwet bepaalde voorwaarden. Het toekennen van een vetorecht tegen het verlenen van de gevraagde kansspelvergunning via het gemotiveerd bezwaar van de gemeente, is een regeling die afwijkt van artikel 21 van de kansspelwet en die niet ingepast kan worden in de aan de Koning gegeven uitvoeringsbevoegdheid op grond van artikel 43 van de kansspelwet, dat luidens de aanhef ervan, dient als rechtsgrond voor het bestreden koninklijk besluit.

Bovendien kan voor de bestreden regeling geen beroep worden gedaan op de algemene uitvoeringsbevoegdheid waarover de Koning beschikt op grond van artikel 108 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 41 van de kansspelwet. Op het ogenblik dat het bestreden koninklijk besluit werd genomen bepaalde voormeld artikel van de kansspelwet dat de aanvrager, of in geval van een rechtspersoon de bestuurders en de zaakvoerders, om een vergunning klasse C te kunnen verkrijgen zich moesten gedragen `op een wijze die beantwoordt aan de vereisten van de functie'. Door artikel 41 van de kansspelwet, dat later werd gewijzigd door artikel 19, 1°, van de wet van 7 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/05/2019 pub. 15/05/2019 numac 2019011970 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, en tot invoeging van artikel 37/1 in de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij type wet prom. 07/05/2019 pub. 20/06/2019 numac 2019013277 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot aanpassing van verschillende wettelijke bepalingen ingevolge de overdracht van bepaalde bevoegdheden van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid naar het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen en houdende bepaalde terminologische aanpassingen sluiten, werd de beoordeling van die voorwaarde overgelaten aan de appreciatiebevoegdheid van de Kansspelcommissie. De algemene uitvoeringsbevoegdheid van de Koning laat niet toe te voorzien in een afwijkende regeling waarbij in een modeldocument dat als bijlage bij een koninklijk besluit wordt gevoegd, de feiten worden aangeduid die na een gemotiveerd bezwaar van de gemeente automatisch leiden tot een vergunningsweigering door de Kansspelcommissie. Artikel 108 van de Grondwet verleent aan de Koning immers niet de bevoegdheid om de draagwijdte van de wet te verruimen, aan te vullen of te wijzigen of om de eventuele leemten ervan op te vullen » (2) .

Gelet op dat arrest dient vastgesteld te worden dat de Koning, door het advies van de burgemeester over een aanvraag om een vergunning klasse F2 ingediend door een dagbladhandelaar bindend te verklaren, de machtiging die bij artikel 43/4, § 5, 1°, tweede lid, van de wet van 7 mei 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 bron ministerie van justitie Wet op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers type wet prom. 07/05/1999 pub. 15/05/1999 numac 1999000386 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 54 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van artikel 57ter van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, van de artikelen 2, § 5, 5, § 2 en 11bis van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door openbare centra voor maatschappelijk welzijn sluiten verleend wordt, kennelijk te buiten gaat en de Kansspelcommissie iedere beoordelingsbevoegdheid betreffende de naleving van de voorwaarden om een nevenactiviteit inzake weddenschappen uit te oefenen in de zin van dit ontwerp en betreffende de voorwaarden voor het verlenen van de vergunning klasse F2 ontneemt, hoewel de Kansspelcommissie krachtens artikel 4, § 1, van dezelfde wet ter zake nochtans een beoordelingsbevoegdheid dient uit te oefenen. (3-4) Het ontwerp moet bijgevolg op dat punt herzien worden.

BIJZONDERE OPMERKINGEN AANHEF De verwijzing naar het advies van de Raad van State moet na de vermelding van het spoedeisend karakter staan en dient als volgt gesteld te worden: « Gelet op advies 70.974/4 van de Raad van State, gegeven op 10 februari 2022, met toepassing van het artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;" (5).

DISPOSITIEF Artikel 8 Aangezien deze bepaling alleen betrekking heeft op dagbladhandelaars die een vergunning F2 hebben, moet de bepaling in die zin verduidelijkt worden.

DE GRIFFIER, Charles Henri VAN HOVE DE VOORZITTER, Martine BAGUET _______ Nota's (1) Zie in die zin HvJ 22 juni 2017, C-49/16, ECLI:EU:C:2017:491, Unibet International Ltd, punten 32 tot 40.(2) RvS 26 november 2020, nr.249.048, bv Pascual Consult. (3) De Kansspelcommissie merkt ook op dat het bindend verklaren van het advies van de burgemeester enige rechtsonzekerheid dreigt te doen ontstaan doordat er in theorie evenveel adviezen zouden kunnen bestaan als er gemeenten zijn op Belgisch grondgebied;elke burgemeester beoordeelt het aannemen van weddenschappen door dagbladhandelaars die in zijn gemeente gevestigd zijn, immers op zijn eigen manier. (4) De inspecteur van Financiën stelt in zijn advies ook het volgende: "Het is niet duidelijk of het de bedoeling is dat de KSC de vergunningaanvraag verder nog moet beoordelen op de punten die niet behandeld worden in het advies van de burgemeester.Indien dat het geval is, maakt het KB ook niet duidelijk wie de eindverantwoordelijkheid heeft over het al dan niet toekennen van de vergunning. Mogelijk kan in het KB de rolverdeling tussen burgemeester (adviserend) en KSC (vergunnend) beter uitgeklaard worden." (5) Beginselen van de wetgevingstechniek - Handleiding voor het opstellen van wetgevende en reglementaire teksten, www.raadvst-consetat.be, tab "Wetgevingstechniek", aanbeveling 36.2 en formule F 3-5-3.

17 FEBRUARI 2022. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de omschrijving van de nevenactiviteit uitgeoefend door boekhandelaars FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 7 mei 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 bron ministerie van justitie Wet op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers type wet prom. 07/05/1999 pub. 15/05/1999 numac 1999000386 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 54 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van artikel 57ter van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, van de artikelen 2, § 5, 5, § 2 en 11bis van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door openbare centra voor maatschappelijk welzijn sluiten op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, artikel 43/4, § 5, 1°, tweede lid, ingevoegd bij de wet van 10 januari 2010, vervangen bij de wet van 7 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/05/2019 pub. 15/05/2019 numac 2019011970 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, en tot invoeging van artikel 37/1 in de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij type wet prom. 07/05/2019 pub. 20/06/2019 numac 2019013277 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot aanpassing van verschillende wettelijke bepalingen ingevolge de overdracht van bepaalde bevoegdheden van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid naar het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen en houdende bepaalde terminologische aanpassingen sluiten en gewijzigd bij de wet van 28 november 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/11/2021 pub. 15/12/2021 numac 2021022600 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie 28 NOVEMBER 2021. - Wetsontwerp tot omzetting van Richtlijn 2019/633 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 inzake oneerlijke handelspraktijken in de relaties tussen ondernemingen in de landbouw- en voedselvoorzieningsketen en(...) FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamer(...) sluiten;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 december 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009989 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden tot aanneming van weddenschappen buiten kansspelinrichtingen klasse IV type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009988 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de vorm van de vergunning klasse F2, de wijze waarop de aanvragen voor een vergunning klasse F2 moeten worden ingediend en onderzocht en de verplichtingen waaraan vergunninghouders F2 moeten voldoen inzake beheer en boekhouding type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009987 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de vorm van de vergunning klasse F1, de wijze waarop de aanvragen voor een vergunning klasse F1 moeten worden ingediend en onderzocht en de verplichtingen waaraan vergunninghouders F1 moeten voldoen inzake beheer en boekhouding type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009984 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de regels van toezicht op en de controle van de kansspelen in de kansspelinrichtingen klasse IV en de plaatsen waar weddenschappen worden aangenomen bedoeld in artikel 43/4, § 5, van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, inzonderheid door middel van een passend informaticasysteem type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009992 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere voorwaarden onder dewelke onderlinge weddenschappen op paardenwedrennen die in het buitenland plaatsvinden kunnen worden ingericht sluiten tot vaststelling van de voorwaarden tot aanneming van weddenschappen buiten kansspelinrichtingen klasse IV;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 december 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009989 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden tot aanneming van weddenschappen buiten kansspelinrichtingen klasse IV type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009988 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de vorm van de vergunning klasse F2, de wijze waarop de aanvragen voor een vergunning klasse F2 moeten worden ingediend en onderzocht en de verplichtingen waaraan vergunninghouders F2 moeten voldoen inzake beheer en boekhouding type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009987 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de vorm van de vergunning klasse F1, de wijze waarop de aanvragen voor een vergunning klasse F1 moeten worden ingediend en onderzocht en de verplichtingen waaraan vergunninghouders F1 moeten voldoen inzake beheer en boekhouding type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009984 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de regels van toezicht op en de controle van de kansspelen in de kansspelinrichtingen klasse IV en de plaatsen waar weddenschappen worden aangenomen bedoeld in artikel 43/4, § 5, van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, inzonderheid door middel van een passend informaticasysteem type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009992 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere voorwaarden onder dewelke onderlinge weddenschappen op paardenwedrennen die in het buitenland plaatsvinden kunnen worden ingericht sluiten betreffende de vorm van de vergunning klasse F2, de wijze waarop de aanvragen voor een vergunning klasse F2 moeten worden ingediend en onderzocht en de verplichtingen waaraan vergunninghouders klasse F2 moeten voldoen inzake beheer en boekhouding;

Gelet op het advies van de Kansspelcommissie, gegeven op 24 november 2021;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 28 januari 2022;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatsecretaris van Begroting, d.d. 2 februari 2022;

Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd door de omstandigheid dat er een lacune in de wet van 28 november 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/11/2021 pub. 15/12/2021 numac 2021022600 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie 28 NOVEMBER 2021. - Wetsontwerp tot omzetting van Richtlijn 2019/633 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 inzake oneerlijke handelspraktijken in de relaties tussen ondernemingen in de landbouw- en voedselvoorzieningsketen en(...) FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamer(...) sluiten om justitie menselijker, sneller en straffer te maken, is. Sinds de inwerkingtreding van deze wet, op 10 december 2021, kunnen er geen nieuwe vergunningen aan dagbladhandelaars meer worden toegekend, noch vergunning worden hernieuwd. Overeenkomst het artikel 43/4, § 5 van de Kansspelwet, gewijzigd door de wet van 28 november 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/11/2021 pub. 15/12/2021 numac 2021022600 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie 28 NOVEMBER 2021. - Wetsontwerp tot omzetting van Richtlijn 2019/633 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 inzake oneerlijke handelspraktijken in de relaties tussen ondernemingen in de landbouw- en voedselvoorzieningsketen en(...) FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamer(...) sluiten, bepaalt de Koning de omschrijving van de nevenactiviteit en de nadere voorwaarden die dagbladhandelaars moeten naleven voor de aanneming van deze weddenschappen. Het koninklijk besluit van 22 december 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009989 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden tot aanneming van weddenschappen buiten kansspelinrichtingen klasse IV type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009988 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de vorm van de vergunning klasse F2, de wijze waarop de aanvragen voor een vergunning klasse F2 moeten worden ingediend en onderzocht en de verplichtingen waaraan vergunninghouders F2 moeten voldoen inzake beheer en boekhouding type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009987 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de vorm van de vergunning klasse F1, de wijze waarop de aanvragen voor een vergunning klasse F1 moeten worden ingediend en onderzocht en de verplichtingen waaraan vergunninghouders F1 moeten voldoen inzake beheer en boekhouding type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009984 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de regels van toezicht op en de controle van de kansspelen in de kansspelinrichtingen klasse IV en de plaatsen waar weddenschappen worden aangenomen bedoeld in artikel 43/4, § 5, van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, inzonderheid door middel van een passend informaticasysteem type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009992 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere voorwaarden onder dewelke onderlinge weddenschappen op paardenwedrennen die in het buitenland plaatsvinden kunnen worden ingericht sluiten tot vaststelling van de voorwaarden tot aanneming van weddenschappen buiten kansspelinrichtingen klasse IV en het koninklijk besluit van 22 december 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009989 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden tot aanneming van weddenschappen buiten kansspelinrichtingen klasse IV type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009988 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de vorm van de vergunning klasse F2, de wijze waarop de aanvragen voor een vergunning klasse F2 moeten worden ingediend en onderzocht en de verplichtingen waaraan vergunninghouders F2 moeten voldoen inzake beheer en boekhouding type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009987 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de vorm van de vergunning klasse F1, de wijze waarop de aanvragen voor een vergunning klasse F1 moeten worden ingediend en onderzocht en de verplichtingen waaraan vergunninghouders F1 moeten voldoen inzake beheer en boekhouding type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009984 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de regels van toezicht op en de controle van de kansspelen in de kansspelinrichtingen klasse IV en de plaatsen waar weddenschappen worden aangenomen bedoeld in artikel 43/4, § 5, van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, inzonderheid door middel van een passend informaticasysteem type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009992 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere voorwaarden onder dewelke onderlinge weddenschappen op paardenwedrennen die in het buitenland plaatsvinden kunnen worden ingericht sluiten betreffende de vorm van de vergunning klasse F2, de wijze waarop de aanvragen voor een vergunning klasse F2 moeten worden ingediend en onderzocht en de verplichtingen waaraan vergunninghouders klasse F2 moeten voldoen inzake beheer en boekhouding bepalen enkel de voorwaarden die een dagbladhandelaar moet naleven om een vergunning te kunnen bekomen en te behouden, maar bepaalt geen stikte omschrijving van de nevenactiviteit. Overeenkomstig de vaste rechtspraak van de Raad van State komt het niet aan de Kansspelcommissie toe om de omschrijving van deze nevenactiviteit, die exclusief aan de Koning is voorbehouden, in te vullen;

Dat het feit dat de bestaande vergunningen niet hernieuwd kunnen worden door deze lacune in de wet is problematisch. Sinds 10 december 2021 wachten al meer dan 135 dagbladhandelaars op een hernieuwing van hun vergunning en elke dag riskeren andere dagbladhandelaars hun vergunning te verliezen. We verwachten dat daar in februari nog eens 119 dagbladhandelaars bijkomen. Daarmee verliezen zij vaak een belangrijk deel van hun inkomsten of riskeren zij mogelijke sancties, indien zij toch nog weddenschappen aannemen zonder geldige vergunning.

Teneinde komaf te maken met deze ongewilde rechtsonzekerheid, dient het voorliggend koninklijk besluit zo snel mogelijk in werking te kunnen treden;

Gelet op advies 70.974/4 van de Raad van State, gegeven op 10 februari 2022, met toepassing van het artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Economie, van de Minister van Financiën, van de Minister van Volksgezondheid, van de Minister van Justitie, van de Minister van Binnenlandse Zaken, en van de Staatssecretaris belast met de Nationale Loterij, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK 1. - - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 22 december 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009989 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden tot aanneming van weddenschappen buiten kansspelinrichtingen klasse IV type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009988 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de vorm van de vergunning klasse F2, de wijze waarop de aanvragen voor een vergunning klasse F2 moeten worden ingediend en onderzocht en de verplichtingen waaraan vergunninghouders F2 moeten voldoen inzake beheer en boekhouding type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009987 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de vorm van de vergunning klasse F1, de wijze waarop de aanvragen voor een vergunning klasse F1 moeten worden ingediend en onderzocht en de verplichtingen waaraan vergunninghouders F1 moeten voldoen inzake beheer en boekhouding type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009984 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de regels van toezicht op en de controle van de kansspelen in de kansspelinrichtingen klasse IV en de plaatsen waar weddenschappen worden aangenomen bedoeld in artikel 43/4, § 5, van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, inzonderheid door middel van een passend informaticasysteem type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009992 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere voorwaarden onder dewelke onderlinge weddenschappen op paardenwedrennen die in het buitenland plaatsvinden kunnen worden ingericht sluiten tot vaststelling van de voorwaarden tot aanneming van weddenschappen buiten kansspelinrichtingen klasse IV

Artikel 1.In het koninklijk besluit van 22 december 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009989 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden tot aanneming van weddenschappen buiten kansspelinrichtingen klasse IV type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009988 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de vorm van de vergunning klasse F2, de wijze waarop de aanvragen voor een vergunning klasse F2 moeten worden ingediend en onderzocht en de verplichtingen waaraan vergunninghouders F2 moeten voldoen inzake beheer en boekhouding type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009987 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de vorm van de vergunning klasse F1, de wijze waarop de aanvragen voor een vergunning klasse F1 moeten worden ingediend en onderzocht en de verplichtingen waaraan vergunninghouders F1 moeten voldoen inzake beheer en boekhouding type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009984 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de regels van toezicht op en de controle van de kansspelen in de kansspelinrichtingen klasse IV en de plaatsen waar weddenschappen worden aangenomen bedoeld in artikel 43/4, § 5, van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, inzonderheid door middel van een passend informaticasysteem type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009992 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere voorwaarden onder dewelke onderlinge weddenschappen op paardenwedrennen die in het buitenland plaatsvinden kunnen worden ingericht sluiten tot vaststelling van de voorwaarden tot aanneming van weddenschappen buiten kansspelinrichtingen klasse IV, wordt een artikel 2/1 ingevoegd, luidende: "

Art. 2/1.Er mogen maximaal 4 terminals of informaticatoepassingen worden geëxploiteerd om weddenschappen aan te nemen.".

Art. 2.Artikel 4 van hetzelfde besluit, wordt vervangen als volgt: "

Art. 4.De aanneming van weddenschappen kan slechts beschouwd worden als nevenactiviteit indien: 1° de weddenschappen enkel worden aangenomen tussen 6u en 20u; 2° de totale inzetten voor weddenschappen niet meer dan 250.000 euro per jaar bedragen; 3° de dagbladhandelaar minstens 200 verschillende titels van dag-, week- en maandbladen met actuele verschijningsdatum te koop aanbiedt en uitstalt en de jaaromzet uit de verkoop van deze titels minstens 25.000 euro bedraagt; 4° de dagbladhandelaar een overeenkomst heeft met een F1-vergunninghouder zonder enig exclusiviteitsbeding ten gunste van deze F1 vergunninghouder.".

Art. 3.Artikel 4 van hetzelfde besluit, vervangen door artikel 2, wordt aangevuld als volgt: " 5° de omzet uit de aanneming van weddenschappen niet meer bedragen dan 20% van de totale omzet; 6° de aangebrachte reclame, zowel langs de straatzijde als in de winkelruimte zelf, voor maximaal 1/5e op de aanneming van weddenschappen is gericht en in totaal niet meer dan 3 m2 in beslag neemt; 7° de aanneming van weddenschappen niet meer dan 1/5e van de totale winkelruimte in beslag neemt en in totaal niet meer dan 10 m2 in beslag neemt.".

Art. 4.In hetzelfde besluit wordt een artikel 4/1 ingevoegd, luidende: " Art. 4/1. De vergunninghouder F2 is gehouden de leeftijd van de speler zoals bepaald in artikel 54, § 1, derde lid, van de wet van 7 mei 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 bron ministerie van justitie Wet op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers type wet prom. 07/05/1999 pub. 15/05/1999 numac 1999000386 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 54 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van artikel 57ter van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, van de artikelen 2, § 5, 5, § 2 en 11bis van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door openbare centra voor maatschappelijk welzijn sluiten op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, te controleren.".

Art. 5.In artikel 5 van hetzelfde besluit worden de woorden "die een weddenschap aanneemt buiten een kansspelinrichting klasse IV" opgeheven. HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 22 december 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009989 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden tot aanneming van weddenschappen buiten kansspelinrichtingen klasse IV type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009988 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de vorm van de vergunning klasse F2, de wijze waarop de aanvragen voor een vergunning klasse F2 moeten worden ingediend en onderzocht en de verplichtingen waaraan vergunninghouders F2 moeten voldoen inzake beheer en boekhouding type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009987 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de vorm van de vergunning klasse F1, de wijze waarop de aanvragen voor een vergunning klasse F1 moeten worden ingediend en onderzocht en de verplichtingen waaraan vergunninghouders F1 moeten voldoen inzake beheer en boekhouding type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009984 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de regels van toezicht op en de controle van de kansspelen in de kansspelinrichtingen klasse IV en de plaatsen waar weddenschappen worden aangenomen bedoeld in artikel 43/4, § 5, van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, inzonderheid door middel van een passend informaticasysteem type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009992 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere voorwaarden onder dewelke onderlinge weddenschappen op paardenwedrennen die in het buitenland plaatsvinden kunnen worden ingericht sluiten betreffende de vorm van de vergunning klasse F2, de wijze waarop de aanvragen voor een vergunning klasse F2 moeten worden ingediend en onderzocht en de verplichtingen waaraan vergunninghouders klasse F2 moeten voldoen inzake beheer en boekhouding

Art. 6.In artikel 2 van het koninklijk besluit van 22 december 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009989 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden tot aanneming van weddenschappen buiten kansspelinrichtingen klasse IV type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009988 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de vorm van de vergunning klasse F2, de wijze waarop de aanvragen voor een vergunning klasse F2 moeten worden ingediend en onderzocht en de verplichtingen waaraan vergunninghouders F2 moeten voldoen inzake beheer en boekhouding type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009987 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de vorm van de vergunning klasse F1, de wijze waarop de aanvragen voor een vergunning klasse F1 moeten worden ingediend en onderzocht en de verplichtingen waaraan vergunninghouders F1 moeten voldoen inzake beheer en boekhouding type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009984 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de regels van toezicht op en de controle van de kansspelen in de kansspelinrichtingen klasse IV en de plaatsen waar weddenschappen worden aangenomen bedoeld in artikel 43/4, § 5, van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, inzonderheid door middel van een passend informaticasysteem type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010009992 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere voorwaarden onder dewelke onderlinge weddenschappen op paardenwedrennen die in het buitenland plaatsvinden kunnen worden ingericht sluiten betreffende de vorm van de vergunning klasse F2, de wijze waarop de aanvragen voor een vergunning klasse F2 moeten worden ingediend en onderzocht en de verplichtingen waaraan vergunninghouders klasse F2 moeten voldoen inzake beheer en boekhouding, worden de volgende wijzingen aangebracht : 1° de bestaande tekst van het eerste lid wordt paragraaf 1 vorm ;2° het tweede en het derde lid worden vervangen als volgt: " § 2.Voor de aanvragen en hernieuwingen die betrekking hebben op de aanneming van weddenschappen door de dagbladhandelaars zoals bedoeld in artikel 43/4, § 5, 1°, van de wet van 7 mei 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 bron ministerie van justitie Wet op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers type wet prom. 07/05/1999 pub. 15/05/1999 numac 1999000386 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 54 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van artikel 57ter van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, van de artikelen 2, § 5, 5, § 2 en 11bis van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door openbare centra voor maatschappelijk welzijn sluiten op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, dienen bij de aanvraag van de vergunning klasse F2 volgende documenten te worden gevoegd : 1° de factuur of het contract van de persdistributeur, eventueel aangevuld met een ander document, waaruit blijkt dat er minstens 200 verschillende titels van dag-, week- en maandbladen te koop worden aangeboden;2° de overeenkomst tussen de dagbladhandelaar en de F1-vergunninghouder waarvan de duur niet langer mag zijn dan de termijn waarvoor de dagbladhandelaar een vergunning F2 heeft, met een maximum van 3 jaar;3° het door de bevoegde instantie ingevulde en ondertekende typedocument "ADVIES BURGEMEESTER INZAKE DAGBLADHANDELAARS" waarvan het model als bijlage IV bij dit besluit is gevoegd.Dit advies dient minstens betrekking te hebben op de voorwaarden bepaald bij artikel 43/4, § 5, 1° van de Wet van 7 mei 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 bron ministerie van justitie Wet op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers type wet prom. 07/05/1999 pub. 15/05/1999 numac 1999000386 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 54 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van artikel 57ter van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, van de artikelen 2, § 5, 5, § 2 en 11bis van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door openbare centra voor maatschappelijk welzijn sluiten op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers.

De aanvragen tot vernieuwing van de vergunning klasse F2 door de dagbladhandelaars moeten eveneens boekhoudkundige documenten bevatten waarmee kan worden nagegaan of: 1° de jaarlijkse omzet uit de verkoop van perstitels minstens 25.000 euro bedraagt; 2° de jaarlijkse inkomsten uit de aanneming van weddenschappen niet meer bedragen dan 20% van de totale omzet. Voor elke nieuwe vergunningsaanvraag moet de dagbladhandelaar die F2-vergunninghouder wordt, binnen de drie maanden na de eerste periode van twaalf maanden na het bekomen van een vergunning zelf rapporten over de jaaromzet verkregen uit weddenschappen en de jaaromzet uit de verkoop van persuitgaven. Nadien gebeurt de controle door rapportering bij elke driejaarlijkse hernieuwing van de vergunning. § 3. Bij ontstentenis van advies bedoeld in de paragrafen 1 en 2 binnen de 2 maanden na datum van de verzending of na datum van ontvangstbewijs door de gemeente mag de procedure worden voortgezet.

Indien binnen de termijn bedoeld in het vorige lid niet is ingegaan op de adviesaanvraag, moet de aanvrager deze adviesaanvraag bij de vergunningsaanvraag voegen, samen met het bewijs van de datum van de adviesaanvraag.".

Art. 7.In hetzelfde besluit, wordt een bijlage IV ingevoegd die bij dit besluit als bijlage 1 wordt gevoegd. HOOFDSTUK 3. - Overgangs- en slotbepalingen

Art. 8.De dagbladhandelaars die houder zijn van een vergunning F2 en die op het tijdstip van de inwerkingtreding van dit besluit over een door de kansspelcommissie toegekende vergunning F2 beschikken, moeten uiterlijk op 1 januari 2023 voldoen aan de artikelen 1 en 3.

Art. 9.De Minister van Economie, de Minister van Financiën, de Minister van Volksgezondheid, de Minister van Justitie, de Minister van Binnenlandse Zaken, en de Staatssecretaris belast met de Nationale Loterij, zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 17 februari 2022.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Economie, P.-Y. DERMAGNE De Minister van Financiën, V. VAN PETEGHEM De Minister van Volksgezondheid, F. VANDENBROUCKE De Minister van Justitie, V. VAN QUICKENBORNE De Minister van Binnenlandse Zaken, A. VERLINDEN De Staatssecretaris belast met de Nationale Loterij, S. MAHDI

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^