Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 22 april 2013
gepubliceerd op 28 augustus 2013

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 september 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de invoering van een nieuwe arbeidsregeling in de kleine bakkerijen en banketbakkerijen

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2013202189
pub.
28/08/2013
prom.
22/04/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 APRIL 2013. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 september 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de invoering van een nieuwe arbeidsregeling in de kleine bakkerijen en banketbakkerijen (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 11 september 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de invoering van een nieuwe arbeidsregeling in de kleine bakkerijen en banketbakkerijen.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 22 april 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de voedingsnijverheid Collectieve arbeidsovereenkomst van 11 september 2012 Invoering van een nieuwe arbeidsregeling in de kleine bakkerijen en banketbakkerijen (Overeenkomst geregistreerd op 29 oktober 2012 onder het nummer 111887/CO/118) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de arbeiders van de kleine bakkerijen, de banketbakkerijen die "verse" producten vervaardigen voor onmiddellijke consumptie met zeer beperkte houdbaarheid en de verbruikszalen bij een banketbakkerij. § 2. Met "arbeiders" worden : de mannelijke en vrouwelijke arbeiders bedoeld. § 3. Onder "kleine bakkerijen en banketbakkerijen" wordt verstaan : de bakkerijen, de banketbakkerijen die verse producten vervaardigen voor onmiddellijke consumptie met zeer beperkte houdbaarheid en de verbruikszalen bij een banketbakkerij die gemiddeld minder dan 20 arbeiders (uitgedrukt in voltijdse equivalenten) tewerkstellen.

Het aantal arbeiders wordt berekend per technische bedrijfseenheid (TBE) in de zin van de bedrijfsorganisatiewet.

Het gemiddeld aantal arbeiders wordt jaarlijks op 30 september (= dag X) bepaald en dit op basis van de tewerkstelling van de arbeiders en de interim-arbeiders in de referteperiode, die loopt van 1 september tot 31 augustus voorafgaand aan dag X. Het aantal voltijdse equivalenten wordt bekomen door het aantal kalenderdagen dat elke arbeider en interim-arbeider in de referteperiode in dienst was te delen door 365.

Voor arbeiders die een uurregeling hebben van minder dan 75 pct. van een voltijdse uurregeling wordt het totaal aantal kalenderdagen zoals bekomen in toepassing van het vorige lid gedeeld door 2.

Periodes van schorsing van de arbeidsovereenkomst ingevolge langdurige ziekte (dit is vanaf meer dan 3 maanden ziekte) en volledige onderbreking van prestaties in het kader van tijdskrediet of thematische verloven tellen niet mee in deze berekening.

Het resultaat dat in toepassing van deze paragraaf op dag X wordt bekomen heeft uitwerking vanaf 1 januari volgend op dag X. Als het resultaat dat op dag X wordt bekomen tot gevolg heeft dat een onderneming overgaat van een kleine bakkerij en banketbakkerij naar een grote bakkerij en banketbakkerij of omgekeerd dient de werkgever de arbeiders hiervan uiterlijk op 31 oktober volgend op dag X schriftelijk in kennis stellen. HOOFDSTUK II. - Nieuwe arbeidsregeling

Art. 2.In uitvoering van de wet van 17 maart 1987Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/03/1987 pub. 18/03/2010 numac 2010000131 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de invoering van nieuwe arbeidsregelingen in de ondernemingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de invoering van nieuwe arbeidsregelingen in de onderneming en in afwijking op de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 maart 1988, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de invoering van nieuwe arbeidsregelingen in de ondernemingen (koninklijk besluit van 16 januari 1989, Belgisch Staatsblad van 2 februari 1989), gewijzigd bij collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1999 en 20 december 1999, kan de arbeidsduur in de in artikel 1 bedoelde ondernemingen afwijken van de grenzen bepaald door de artikelen 19, eerste lid, 20, 20bis en 27 van de arbeids wet van 16 maart 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 bron ministerie van binnenlandse zaken Arbeidswet - Duitse vertaling sluiten, en dit volgens de bepalingen van dit hoofdstuk.

Art. 3.§ 1. Voor de voltijds tewerkgestelde arbeiders, kan de arbeidsduur maximum 10 uren per dag en maximum 50 uren per week bedragen. § 2. Voor de deeltijds tewerkgestelde arbeiders, kan de arbeidsduur maximum 10 uren per dag bedragen of een bepaald aantal uren per week, die voor elke deeltijdse arbeider op basis van volgende formule wordt vastgesteld : Maximum aantal uren per week = 50 uren x A/B waarbij A : gemiddelde arbeidsduur per week van de deeltijdse arbeider B : gemiddelde arbeidsduur per week van de voltijdse arbeiders die tewerkgesteld zijn in de onderneming.

Art. 4.§ 1. De overschrijdingen van de grenzen vastgesteld bij de artikelen 19, eerste lid, 20, 20bis en 27 van voornoemde wet van 16 maart 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 bron ministerie van binnenlandse zaken Arbeidswet - Duitse vertaling sluiten zijn onderworpen aan de voorwaarden vastgesteld bij artikel 26bis, § 1 van dezelfde wet. § 2. De referteperiode voor de berekening van de gemiddelde arbeidsduur en de toekenning van de inhaalrust in toepassing van voorgaand artikel wordt vastgesteld op 12 maanden. Deze periode loopt telkens van 1 januari tot 31 december behoudens vaststelling van een andere periode van 12 maanden in het arbeidsreglement. § 3. Bij elke definitieve betaling ontvangen de arbeiders een staat van hun prestaties in verhouding met de dagelijkse en wekelijkse arbeidsduur die zij gehouden zijn te presteren, zoals het koninklijk besluit van 18 januari 1984 betreffende de informatie van de werknemers over de staat van hun prestaties het voorschrijft. HOOFDSTUK III. - Geldigheid

Art. 5.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2012 en is gesloten voor onbepaalde duur. Zij vervangt de collectieve arbeids overeenkomst van 20 december 1999Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 20/12/1999 pub. 24/05/2000 numac 2000022339 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Verordening tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 1963 houdende verordening op de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen sluiten, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, geregistreerd onder nummer 54542 en algemeen verbindend verklaard door koninklijk besluit van 12 juni 2002 (Belgische Staatsblad van 9 augustus 2002) en de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 september 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, geregistreerd onder nummer 106421/CO/118.

Zij kan opgezegd worden door één der ondertekende partijen mits een opzegging van drie maanden, met een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 22 april 2013.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

^