Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 22 april 2013
gepubliceerd op 08 mei 2013

Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 13, § 3, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2013022241
pub.
08/05/2013
prom.
22/04/2013
ELI
eli/besluit/2013/04/22/2013022241/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

22 APRIL 2013. - Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 13, § 3, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/09/1984 pub. 16/12/2013 numac 2013000795 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Duitse vertaling van uittreksels sluiten tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35, § 1, gewijzigd bij de wetten van 20 december 1995, 22 februari 1998, 24 december 1999, 10 augustus 2001, 22 augustus 2002, 5 augustus 2003, 22 december 2003, 9 juli 2004, 27 april 2005 en 27 december 2005, en § 2, gewijzigd bij de wet van 20 december 1995, bij het koninklijk besluit van 25 april 1997, bekrachtigd bij de wet van 12 december 1997, en bij de wet van 10 augustus 2001;

Gelet op de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/09/1984 pub. 16/12/2013 numac 2013000795 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Duitse vertaling van uittreksels sluiten tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen;

Gelet op de wet van 25 april 1963Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg, artikel 15;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 18 januari 2013;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 17 april 2013;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat het koninklijk besluit van 20 september 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/09/2012 pub. 28/09/2012 numac 2012022330 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 35 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 20/09/2012 pub. 28/09/2012 numac 2012022355 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2012 tot wijziging van het artikel 35 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 20/09/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012022375 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 17quater, § 3, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 20/09/2012 pub. 28/09/2012 numac 2012022357 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 1, § 4bis, II, 20, § 1, f), f)bis, f)ter, en § 2, 25, § 2, e), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen sluiten tot wijziging van de artikelen 3, § 1, A, I, 11, 12, § 3, 2°, d), 13, 17, § 1, 12°, 17bis, § 1, 5, 17ter, A, 9°, 20, § 1, a), d), e), f), 25, § 2, a), 2° en 26, § 4, van de bijlage bij het koninlkijk besluit van 14 september1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, het artikel 13 van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen grondig herziet;

Overwegende dat voor deze herziening de verstrekkingen van artikel 13 van voornoemde nomenclatuur aangerekend konden worden door geneesheren van verschillende specialiteiten (inwendige geneeskundige, cardiologie, pneumologie, gastro-enterologie, reumatologie, pediatrie, anesthesie-reanimatie, chirugie, neurochirurgie, orthopedie, plastische chirurgie, urologie, neurologie, geriatrie, medische oncologie, urgentiegeneeskunde of acute geneeskunde);

Overwegende dat ten gevolge van deze herziening, artikel 13 van voornoemde nomenclatuur ingedeeld werd in 3 rubrieken; dat de verstrekkingen van rubriek A toegankelijk zijn voor alle geneesheer specialisten die, tot op heden, de verstrekkingen van artikel 13 van voornoemde nomenclatuur kunnen aanrekenen, dat de verstrekkingen van rubriek B voorbehouden zijn voor geneesheer specialisten houders van de bijzondere beroepstitel in de intensieve zorg en enkel kunnen worden aangerekend als ze werden verricht in een erkende functie intensieve zorg en dat de verstrekkingen van rubriek C toegankelijk zijn voor de geneesheer specialist in de kindergeneeskunde houder van de bijzondere beroepstitel in de neonatologie en enkel kunnen aangerekend worden indien ze werden verricht in een erkende dienst NIC;

Overwegende dat deze herziening het resultaat is van een diepgaand overleg met verschillende betrokken specialismen : dat gedurende dit complexe proces de actoren zich bewust waren van de noodzaak aan een overgangsperiode om enerzijds de vorming van geneesheer specialisten houders van de bijzondere beroepstitel in de intensieve zorg toe te laten en, anderzijds, de aantrekking van voldoende geneesheren tot de specialisatie in de intensieve zorg : dat daardoor, om het risico op het verstoren van het functioneren de erkende functies intensieve zorg, de verstrekkingen van artikel 13, § 1, B, tot en met 31 december 2012 kunnen aangerekend worden door alle geneesheren die in rubriek A worden beschouwd;

Overwegende desondanks dat, rekening houdende met de tijdsspanne die is verlopen tussen de goedkeuring door de overlegorganen en het in werking treden van het koninklijk besluit op 1 december 2012, de overgangsperiode slechts één maand bedraagt, wat te kort is om een overgang in goede omstandigheden toe te laten en het vermelde risico te vermijden, en dat daaruit voortvloeit dat de overgangsperiode niet kan eindigen op de oorspronkelijk voorziene datum, zodat dit besluit dat deze verlengt tot en met 31 december 2013 zo spoedig mogelijk moet worden genomen;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 13, § 3, vierde lid, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/09/1984 pub. 16/12/2013 numac 2013000795 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Duitse vertaling van uittreksels sluiten tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 20 september 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/09/2012 pub. 28/09/2012 numac 2012022330 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 35 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 20/09/2012 pub. 28/09/2012 numac 2012022355 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2012 tot wijziging van het artikel 35 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 20/09/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012022375 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 17quater, § 3, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 20/09/2012 pub. 28/09/2012 numac 2012022357 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 1, § 4bis, II, 20, § 1, f), f)bis, f)ter, en § 2, 25, § 2, e), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen sluiten, worden de woorden « Tot en met 31 december 2012 » vervangen door de woorden « Tot en met 31 december 2013 ».

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 december 2012.

Art. 3.De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 22 april 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, Mevr. L. ONKELINX

^