Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 8 mei 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 08/05/2013 numac 2013003142 bron nationale bank van belgie Toestemming voor fusie tussen een kredietinstellingen en een andere in de financiële sector bedrijvige instelling Met toepassing van artikel (...) Ingevolge artikel 31 van voornoemde wet van 22 maart 1993 is iedere overdracht tussen kredietinstel(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 09/01/2013 pub. 08/05/2013 numac 2012012157 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, ter wijziging van de pensioeninstelling van het sociaal sectoraal aanvullend pensioenstelsel voor de havenarbeiders van het algemeen contingent, het logistiek contingent en de vaklui type koninklijk besluit prom. 09/01/2013 pub. 08/05/2013 numac 2012012156 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, « Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen » genaamd, houdende wijziging van de statuten van het « Compensatiefonds voor bestaanszekerheid - Haven van Antwerpen » type koninklijk besluit prom. 09/01/2013 pub. 08/05/2013 numac 2012012161 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2011, gesloten in het Paritair Subcomité der haven van Antwerpen, « Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen » genaamd, betreffende de oprichting van het « Fonds voor bestaanszekerheid voor de solidariteitstoezegging van het sociaal sectoraal pensioenstelsel » en vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 09/01/2013 pub. 08/05/2013 numac 2012012187 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 oktober 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de notarisbedienden, betreffende oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/05/2013 numac 2012206700 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Kroonorde. - Benoemingen Gouden Palmen Koninklijk besluit van 5 december 2012 : De heer Adriaenssens Willy, Stekene Mevr. Aernoudt Christine, Oostkamp De heer Aernouts Jozef, Brecht De heer Alfonso Antonino, Ans De heer Mevr. Ally Jacqueline, Gent De heer Anciaux Bernard, Opzullik De heer Andre Michel, Zinnik (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/05/2013 numac 2012206712 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Kroonorde. - Benoemingen. - Zilveren Palmen Koninklijk besluit van 5 december 2012 : De heer Claeys Rogier, Roeselare De heer Hermans Leo, Baasrode Zij nemen vanaf 15 november 2012 hun rang in de Orde in. type koninklijk besluit prom. 09/01/2013 pub. 08/05/2013 numac 2012206850 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de werkzekerheidsclausule en overlegprocedure (1) type koninklijk besluit prom. 09/01/2013 pub. 08/05/2013 numac 2012206890 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de meester-kleermakers, de kleermaaksters en naaisters, betreffende vormings- en tewerkstellingsinitiatieven voor risicogroepen type koninklijk besluit prom. 09/01/2013 pub. 08/05/2013 numac 2012206889 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de meester-kleermakers, de kleermaaksters en naaisters, tot coördinatie van de regels inzake de tussenkomst van de werkgevers in de vervoerskosten type koninklijk besluit prom. 09/01/2013 pub. 08/05/2013 numac 2012206994 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 september 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende het brugpensioen na ontslag type koninklijk besluit prom. 09/01/2013 pub. 08/05/2013 numac 2012206997 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 september 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende het brugpensioen vanaf 58 jaar type koninklijk besluit prom. 09/01/2013 pub. 08/05/2013 numac 2012207028 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 september 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende het anciënniteitsverlof type koninklijk besluit prom. 09/01/2013 pub. 08/05/2013 numac 2012207189 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 september 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, houdende verlenging van sommige collectieve arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur type koninklijk besluit prom. 09/01/2013 pub. 08/05/2013 numac 2012207249 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 oktober 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de notarisbedienden, betreffende de extralegale gezinsbijlagen type koninklijk besluit prom. 09/01/2013 pub. 08/05/2013 numac 2012207297 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 september 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende de eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 09/01/2013 pub. 08/05/2013 numac 2012207298 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 september 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende de vorming en opleiding type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/05/2013 numac 2013000323 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit d.d. 23 april 2013 wordt de aanwijzing van de heer ENDELS, Walter, als korpschef van de lokale politie van de politiezone HERKO voor vijf jaar(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/05/2013 numac 2013000330 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie Aanwijzing Bij koninklijk besluit van 23 april 2013 wordt Mevr. CHRISTIAENS, Tamara, aangewezen bij de Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie met type koninklijk besluit prom. 30/04/2013 pub. 08/05/2013 numac 2013003086 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 1, 2, 3, 4, 7, 10, 13, 14, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 31, 39, 46, 48, 51, 53, 54 en 56 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde type koninklijk besluit prom. 30/04/2013 pub. 08/05/2013 numac 2013003151 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot aanpassing van artikel 106, § 7, eerste lid, van het KB/WIB 92 inzake de bedoelde beleggingsvennootschappen type koninklijk besluit prom. 18/04/2013 pub. 08/05/2013 numac 2013009187 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 juli 2011 tot uitvoering van de artikelen 16, 13°, 17, 20, 63, 70 en 88 van het Sociaal Strafwetboek en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 2 juni 2010 houdende bepalingen van het sociaal strafrecht type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/05/2013 numac 2013009196 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 6 maart 2013, in werking tredend op 30 juni 2013 's avonds, is Mevr. Vandevenne, J., hoofdgriffier in de vakklasse A2 van het vredegerecht van het eerste kanton Leuven, op haar verzoek, in ruste geste Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar amb(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/05/2013 numac 2013011183 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 3 april 2013 wordt aan de heer Guy NUTELET, attaché bij de Algemene Directie Economisch Potentieel, met ingang van 1 oktober 2013 eervol ontslag uit zijn functies verleend en wo De heer NUTELET wordt ertoe gemachtigd de titel van attaché eershalve te voeren. (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/05/2013 numac 2013011200 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Pensioneringen Bij koninklijk besluit van 14 april 2013 wordt aan de heer Michel ALLARDIN, adviseur bij de Algemene Directie Regulering en Organisatie van de Markt, met ingang van 1 januari 2014 eervol ontslag uit zij De heer ALLARDIN wordt ertoe gemachtigd de titel van adviseur eershalve te voeren. Bij konin(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/05/2013 numac 2013011202 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Pensioneringen Bij koninklijk besluit van 16 april 2013 wordt aan de heer Francis Laurent, attaché bij de Algemene Directie Controle en Bemiddeling, met ingang van 1 maart 2014 eervol ontslag uit zijn functies verlee De heer Laurent wordt ertoe gemachtigd de titel van attaché eershalve te voeren. Bij koninkl(...) type koninklijk besluit prom. 18/04/2013 pub. 08/05/2013 numac 2013011224 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van twee leden van de Commissie voor de Mededinging type koninklijk besluit prom. 18/04/2013 pub. 08/05/2013 numac 2013011225 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende hernieuwing van het mandaat van de voorzitter van de Commissie voor de Mededinging type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/05/2013 numac 2013015100 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse dienst. - Opening Posten Bij koninklijke besluiten van 14 april 2013 worden een Ambassade van België te Panama City en een Consulaat-Generaal van België te Chennai opgericht. Het beroep van nietigverklaring van de voormelde a Deze termijn wordt met dertig dagen verlengd ten behoeve van de personen die hun woonplaats hebben (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/05/2013 numac 2013015098 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse dienst. - Wijziging Consulaat Bij koninklijk besluit van 14 april 2013 wordt het Consulaat van België te Yaoundé bevorderd tot de rang van Ambassade. Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strek Deze termijn wordt met dertig dagen verlengd ten behoeve van de personen die hun woonplaats hebben (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/05/2013 numac 2013015099 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse dienst. - Sluiting Posten Bij koninklijk besluit van 14 april 2013 wordt de Ambassade van België te Valletta op datum van 13 maart 2013 afgeschaft. Bij koninklijke besluiten van 14 april 2013 worden het Consulaat-Generaal van Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. 22/04/2013 pub. 08/05/2013 numac 2013022241 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 13, § 3, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 14/04/2013 pub. 08/05/2013 numac 2013024156 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een financiële bijdrage aan het ASCOBANS Akkoord type koninklijk besluit prom. 14/04/2013 pub. 08/05/2013 numac 2013024155 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van de financiële bijdrage aan het Internationale Maasverdrag type koninklijk besluit prom. 14/04/2013 pub. 08/05/2013 numac 2013024157 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van de financiële bijdrage aan het OSPAR Verdrag type koninklijk besluit prom. 14/04/2013 pub. 08/05/2013 numac 2013024158 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van de financiële bijdrage aan het Internationale Scheldeverdrag type koninklijk besluit prom. 14/04/2013 pub. 08/05/2013 numac 2013024159 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van de financiële bijdrage aan het Bonn Akkoord type koninklijk besluit prom. 17/04/2013 pub. 08/05/2013 numac 2013201864 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2011 betreffende de lonen, loontoeslagen en premies type koninklijk besluit prom. 17/04/2013 pub. 08/05/2013 numac 2013201865 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, betreffende de uitzendarbeid type koninklijk besluit prom. 22/04/2013 pub. 08/05/2013 numac 2013202223 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de Adviesraad voor de tewerkstelling van buitenlandse werknemers type koninklijk besluit prom. 28/03/2013 pub. 08/05/2013 numac 2013202559 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 1973 tot bepaling van de te volgen gemeenschappelijke regels voor de vaststelling van de toelagen per dag toegekend voor onderhoud, opvoeding en behandeling van minderjarigen en van gehandicapten geplaatst ten laste van de openbare besturen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 30/04/2013 pub. 08/05/2013 numac 2013003144 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de departementale stagecommissie van de Federale Overheidsdienst Financiën type ministerieel besluit prom. 29/04/2013 pub. 08/05/2013 numac 2013003145 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte door de Belgische Staat van een lening genaamd « Lineaire obligaties - Floating Rate - 2 mei 2018 », afgekort « OLO FRN 2018 » type ministerieel besluit prom. 06/05/2013 pub. 08/05/2013 numac 2013024165 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage I van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende het op de markt brengen en het gebruiken van biocide, met het oog de correctie van bijlage I en de wijziging van bepaalde rubriekopschriften van bijlage I type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/05/2013 numac 2013029294 bron ministerie van de franse gemeenschap Beheerscomité van het Agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het hoger onderwijs. - Benoemingen Bij ministerieel besluit van 25 maart2013, in artikel 2 van het ministerieel besluit van 1 juni 2012 houdende aanstelling van de leden va type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/05/2013 numac 2013031298 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Particuliere bureaus voor arbeidsbemiddeling. - Erkenningen Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijke Gewest van 17 april 2013, wordt EXARIS INTERIM cvba so, Galerij van de Louizapoort 203, te 1050 Brussel, erkend als particulier - Terbeschikkingstelling van uitzendkrachten. Deze erkenning wordt toegekend voor een duur van 2(...) type ministerieel besluit prom. 21/03/2013 pub. 08/05/2013 numac 2013031320 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ministerieel besluit tot bepaling van het gesubsidieerde uurforfait in 2013 voor de gezins- of bejaardenhulpen en de huishoudelijke hulpen van de diensten voor thuiszorg type ministerieel besluit prom. 14/03/2013 pub. 08/05/2013 numac 2013202364 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 april 2008 houdende aanwijzing van de leden van de commissie voor de aanwijzing van de inrichtingshoofden in het secundair onderwijs

arrest

type arrest prom. -- pub. 08/05/2013 numac 2013009195 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij arrest nr. 223.280 van 25april 2013 van de Raad van State werd het koninklijk besluit van 2 juni 2012 waarbij Mevr. Vander Haegen, A., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te I Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeli(...) type arrest prom. 14/03/2013 pub. 08/05/2013 numac 2013202363 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit tot aanwijzing van de leden van de Sportcommissie

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/03/2013 pub. 08/05/2013 numac 2013029295 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 juli 2010 tot benoeming van de leden van de raden van bestuur van de publiekrechtelijke maatschappijen belast met het bestuur van de schoolgebouwen georganiseerd door de overheidsdiensten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 08/05/2013 numac 2013029298 bron ministerie van de franse gemeenschap Benoemingen van ambtenaren-generaal als mandaathouder Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 maart 2013, wordt Mevr. Isabelle Kuntziger, bij mandaat, benoemd om het ambt van directeur-generaal van de « Ecole d'Administrati Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 28 maart 2013, wordt de heer Fabrice (...) type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/03/2013 pub. 08/05/2013 numac 2013029305 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de Raad van beroep van de leden van het werkliedenpersoneel van de onderwijsinrichtingen ingericht door de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 08/05/2013 numac 2013029302 bron ministerie van de franse gemeenschap Het Belgische Rode Kruis. - Schenking Bij besluit van de Regering van de Franse gemeenschap van 21 maart 2013, wordt het Belgische Rode Kruis, Franse Gemeenschap, Stallestraat 96, te 1180 Brussel, ertoe gemachtigd het legaat ten bedrage van ong type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/04/2013 pub. 08/05/2013 numac 2013029308 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 mei 2007 tot benoeming van de leden van het College voor advies en het College voor vergunning en controle van de « Conseil supérieur de l'Audiovisuel » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/03/2013 pub. 08/05/2013 numac 2013029309 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de examencommissie die ertoe gemachtigd wordt een getuigschrift uit te reiken voor grondige kennis van een taal met het oog op taalbadonderwijs

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 25/04/2013 pub. 08/05/2013 numac 2013202694 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 26 mei 2011 tot benoeming van de leden van het beheerscomité van de Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi type besluit van de waalse regering prom. 25/04/2013 pub. 08/05/2013 numac 2013202695 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vervanging van sommige leden van het technisch comité van de toeristische bezienswaardigheden type besluit van de waalse regering prom. 25/04/2013 pub. 08/05/2013 numac 2013202693 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003 houdende het statuut van de ambtenaren van de "Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi" en van het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003 betreffende de voorwaarden voor de indienstneming en de administratieve en geldelijke toestand van de contractuele personeelsleden en houdende overgangsbepalingen wat betreft de voorwaarden waaronder toegang verleend wordt tot de staffuncties in de adviesverlenende beroepen

besluiten betreffende de leden van de paritaire comites

type besluiten betreffende de leden van de paritaire comites prom. -- pub. 08/05/2013 numac 2013202823 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Subcomité voor de porfiergroeven in de provincies Waals-Brabant en Henegouwen en de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brab Bij besluit van de Directeur-generaal van 25 april 2013, dat in werking treedt op 29 april 2013 :

bericht

type bericht prom. -- pub. 08/05/2013 numac 2013018221 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 Mevrouw Hatice OZAN en mevrouw Jamina AFENNAS, die beiden woonplaats kiezen bij Mr. Rika HEIJSE, ad(...) type bericht prom. -- pub. 08/05/2013 numac 2013020024 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Commissievergaderingen Secretariaat. - Bericht Commissie voor de Ruimtelijke Ordening, de Stedenbouw en het Grondbeleid Voorzitter : Mevr. Marie Nagy. De vergadering voorzien op donderdag 2 mei 2013, om 14 u. 30 m. wordt afgelast en n type bericht prom. -- pub. 08/05/2013 numac 2013202758 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 25 maart 2013 in zake het openbaar ministerie tegen L. V.D.P. en anderen, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 2 april 2013, h « Schenden, rekening gehouden met de in het overwegend gedeelte vermelde overwegingen [...], de bep(...) type bericht prom. -- pub. 08/05/2013 numac 2013202828 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 2 april 2013 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 4 april 2013, is, ingevolge het arre Die zaak is ingeschreven onder nummer 5623 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. Dutille(...)

document

type document prom. 21/02/2013 pub. 08/05/2013 numac 2013202361 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot instelling van de Adviesraad voor Gezondheidspromotie type document prom. 14/03/2013 pub. 08/05/2013 numac 2013202362 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van de leden van het begeleidingscomité "Mobiel jeugdwerk" type document prom. 28/03/2013 pub. 08/05/2013 numac 2013202558 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 12 december 1997 betreffende de organisatie en de subsidiëring van de dagcentra voor mindervaliden type document prom. 14/03/2013 pub. 08/05/2013 numac 2013202592 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van de leden van de commissie die belast is met de uitvoering van de procedure voor aanstellingen in het ambt van hoofd van de onderwijsinspectie en van het adviespunt voor schoolontwikkeling, het ambt van onderwijsinspecteur en het ambt van adviseur voor schoolontwikkeling type document prom. -- pub. 08/05/2013 numac 2013202903 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van een Nederlandstalig technisch analist (niveau A) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (ANG13067) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? ind(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/05/2013 numac 2012206714 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Orde van Leopold II. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 21 januari 2013 wordt de heer Debod Jean, Overijse en de heer Hoslet Jean-Marie tot Ridder in de Orde van Leopold II benoemd. Zij nemen vanaf 15 november 2012 hun rang in de Orde type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/05/2013 numac 2013003138 bron federale overheidsdienst financien Nationale Bank van België. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 19 april 2013, dat in werking treedt op 2 mei 2013, wordt het mandaat van de heer Rudi Bonte, in hoedanigheid van bijzonder mandataris bij de Nationale Bank van België verlengd me type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/05/2013 numac 2013015096 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière hoofdbestuur Personeel. - Vaste benoemingen Bij koninklijk besluit van 14 april 2013 en met ingang van 1 februari 2013 wordt Mevr. Véronique Joosten, in vast verband benoemd met de titel van attaché, in het Nederlands taalkader, met Bij koninklijk besluit van 14 april 2013 en met ingang van 1 februari 2013 wordt Mevr. Emilie D(...)

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 08/05/2013 numac 2013029297 bron ministerie van de franse gemeenschap Personeel. - Benoeming Bij besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 28 februari 2013 wordt op 1 juli 2009 Mevr. Michèle Dresse door verhoging in graad tot de graad van directrice (...) Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State, kan een ondertekend en gedateerd verz(...) type benoemingen prom. -- pub. 08/05/2013 numac 2013029299 bron ministerie van de franse gemeenschap Personeel. - Benoemingen Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 28 maart 2013 wordt op 1 april 2013, de heer Jean Alsteen door verhoging in graad tot de graad van directeur (...) Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 28 maart 2013 wordt op 1 april 2013, (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/05/2013 numac 2013202591 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 17 april 2013 wordt de de heer Dietert De Vos met ingang van 1 maart 2013 tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1, met als titel attaché en ranginneming op 1 maart 2012.

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 08/05/2013 numac 2013009194 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 25 januari 2013, bladzijde 4051, regel 20, lezen : « secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel : 33 Fr

document

type document prom. 03/04/2013 pub. 08/05/2013 numac 2013035414 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale orden. - Intrekkingen
^