Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 21 november 2021
gepubliceerd op 10 januari 2022

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 september 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie, betreffende het werkloosheidsstelsel met toeslag van het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de beschutte werkplaatsen erkend door de Franse Gemeenschapscommissie" voor sommige oudere mindervalide werknemers of werknemers met ernstige lichamelijke problemen

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2021205001
pub.
10/01/2022
prom.
21/11/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 NOVEMBER 2021. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 september 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie, betreffende het werkloosheidsstelsel met toeslag van het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de beschutte werkplaatsen erkend door de Franse Gemeenschapscommissie" voor sommige oudere mindervalide werknemers of werknemers met ernstige lichamelijke problemen (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 10 september 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie, betreffende het werkloosheidsstelsel met toeslag van het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de beschutte werkplaatsen erkend door de Franse Gemeenschapscommissie" voor sommige oudere mindervalide werknemers of werknemers met ernstige lichamelijke problemen.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 21 november 2021.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsbladvan 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie Collectieve arbeidsovereenkomst van 10 september 2021 Werkloosheidsstelsel met toeslag van het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de beschutte werkplaatsen erkend door de Franse Gemeenschapscommissie" voor sommige oudere mindervalide werknemers of werknemers met ernstige lichamelijke problemen (Overeenkomst geregistreerd op 23 september 2021 onder het nummer 167282/CO/327.02)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is uitsluitend van toepassing op de werkgevers en werknemers die mindervalide zijn of met ernstige lichamelijke problemen kampen van de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie.

Onder "mindervalide werknemers of werknemers met ernstige lichamelijke problemen" wordt verstaan : het mannelijk en vrouwelijk personeel. 1. De mindervalide werknemers erkend door een bevoegde autoriteit : a) de werknemers die voldoen aan de medische voorwaarden om ingeschreven te worden in een agentschap voor personen met een handicap, meer bepaald : bij de Brusselse dienst "Personne handicapée autonomie recherchée" (Phare), bij het "Agence pour une vie de Qualité" (AViQ), bij de "Dienststelle für Personen mit Behinderung" (DPB), bij de "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding" (VDAB) en bij het "Vlaams Agentschap voor personen met een handicap" (VAPH);b) de werknemers die voldoen aan de medische voorwaarden om recht te hebben op een inkomensvervangende tegemoetkoming of een integratie-uitkering in overeenstemming met de wet van 27 februari 1987Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten Duitse vertaling sluiten betreffende personen met een handicap;c) de doelgroepwerknemers tewerkgesteld bij werkgevers die ressorteren onder het Paritair Subcomité nr.327.02 voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie; d) de werknemers met een blijvende arbeidsongeschiktheid van meer dan 65 pct.in het kader van de arbeidsongevallenwetgeving of de wetgeving inzake beroepsziekten; 2. De werknemers met ernstige lichamelijke problemen die geheel of gedeeltelijk veroorzaakt zijn door hun beroepsactiviteit of elke vroegere beroepsactiviteit en die de verdere uitoefening van hun beroep significant bemoeilijken, met uitsluiting van personen die op het ogenblik van de aanvraag een invaliditeitsuitkering genieten krachtens de wetgeving inzake de ziekte- en invaliditeitsverzekering en niet tewerkgesteld zijn in de zin dat zij geen effectieve arbeidsprestaties leveren.

Art. 2.Onverminderd de bepalingen van artikel 3, § 6 van het koninklijk besluit van 3 mei 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/05/2007 pub. 22/05/2007 numac 2007201185 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie sluiten tot regeling van het werkloosheidsstelsel met bedrijfs-toeslag en van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 150 van 15 juli 2021, gesloten in de Nationale Arbeidsraad (verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 133 van 23 april 2019, geregistreerd op 23 april 2019 onder nummer 151397/CO/300) tot invoering van een stelsel van aanvullende vergoeding voor sommige oudere mindervalide werknemers en werknemers met ernstige lichamelijke problemen, indien zij worden ontslagen, wordt het principe van de toepassing van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag van het type collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 in deze sector toegestaan voor het actiefpersoneel, ontslagen tussen 1 januari 2021 en 30 juni 2023, dat voor deze formule kiest, en voldoet aan de volgende voorwaarden : - de leeftijd van 58 jaar bereiken tijdens de periode tussen 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2023; - en aantonen van een beroepsverleden van ten minste 35 jaar als loontrekkende op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, waarvan vijf jaar in de sector.

De werknemer die voldoet aan de toelatingsvoorwaarden voor dit SWT en van wie de opzeggingstermijn afloopt na 30 juni 2023 behoudt het recht op de bedrijfstoeslag.

Art. 3.De toeslag van het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie" die wordt toegekend aan de werkloze met toeslag van 58 jaar oud is gelijk aan 65 pct. van het verschil tussen het netto referentieloon en de werkloosheidsuitkering. Hieronder wordt verstaan het brutobedrag, vóór enige wettelijke sociale en/of fiscale afhouding.

Art. 4.Het bedrag van de toeslag van het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie" is gekoppeld aan de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen volgens de modaliteiten die gelden voor de werkloosheidsvergoedingen, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 2 augustus 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij de wedden, lonen, pensioenen, toelagen en tegemoetkomingen ten laste van de openbare schatkist, sommige sociale uitkeringen, de bezoldigingsgrenzen waarmee rekening dient gehouden bij de berekening van sommige bijdragen van de sociale zekerheid der arbeiders, alsmede de verplichtingen op sociaal gebied opgelegd aan de zelfstandigen, aan het indexcijfer van de consumptieprijzen worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten (Belgisch Staatsblad van 20 augustus 1971).

Bovendien wordt het bedrag van de toeslag van het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de beschutte werkplaatsen erkend door de Franse Gemeenschapscommissie" jaarlijks op 1 januari herzien op basis van de coëfficiënt die wordt vastgesteld door de Nationale Arbeidsraad in functie van de evolutie van de lonen.

Art. 5.Om de lasten te verdelen van de stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag van het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie" die mogelijk zullen worden toegekend, hebben de sociale gesprekspartners besloten om het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de beschutte werkplaatsen door de Franse Gemeenschapscommissie", op te dragen om de dossiers werkloosheidsstelsel met toeslag van het FBZ te onderzoeken in functie van de voorwaarden bepaald in de regelgeving en om in te staan voor de uitbetaling van de toeslag van het FBZ. De sociale gesprekspartners zullen deze doelstelling realiseren binnen het kader van het budget dat hen daartoe ter beschikking wordt gesteld door het FBZ. Zij verklaren dat de leden van het beheerscomité van het fonds vanuit die optiek zullen moeten handelen.

Art. 6.De tenlasteneming van de toeslag van het fonds voor bestaanszekerheid wordt vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst tussen het fonds voor bestaanszekerheid en de werkgever. Indien de werkgever ontslaat met het oog op het werkloosheidsstelsel met toeslag van het fonds zonder het akkoord van het fonds, valt de toeslag van het FBZ te zijnen laste.

Art. 7.De werkloze met toeslag van het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie" zal worden vervangen volgens de wettelijke bepalingen.

Art. 8.Het werkloosheidsstelsel met toeslag van het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie" is facultatief.

De werkgever verbindt er zich toe te gelegener tijd de werknemer te informeren over de mogelijkheid voor deze laatste om te opteren voor een werkloosheidsstelsel met toeslag van het FBZ. In het bijzonder zal de werkgever de werknemer op de hoogte brengen van deze mogelijkheid vóór elke beslissing tot ontslag teneinde aan deze laatste elke vrijheid van keuze te laten.

Art. 9.Het vertrek in werkloosheidsstelsel met toeslag van het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie" onder de voorwaarden die hierboven in artikel 6 zijn bepaald, geeft voor de werknemer aanleiding tot het presteren van zijn opzeggingstermijn.

Art. 10.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2021, voor de werkloosheidsstelsels met bedrijfstoeslag die in werking treden vanaf 1 januari 2021 en houdt op van kracht te zijn op 30 juni 2023.

Conform artikel 14 van de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités worden, voor wat betreft de ondertekening van deze collectieve arbeidsovereenkomst, de handtekeningen van de personen die deze aangaan namens de werknemersorganisaties enerzijds en namens de werkgeversorganisaties anderzijds, vervangen door de notulen van de vergadering die zijn ondertekend door de voorzitter en de secretaris en goedgekeurd door de leden.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 november 2021.

De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE

^