Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 21 november 2021
gepubliceerd op 04 januari 2022

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juli 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende het tijdskrediet en landingsbanen

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2021204839
pub.
04/01/2022
prom.
21/11/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 NOVEMBER 2021. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juli 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende het tijdskrediet en landingsbanen (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de non-ferro metalen;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juli 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende het tijdskrediet en landingsbanen.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brusssel, 21 november 2021.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de non-ferro metalen Collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juli 2021 Tijdskrediet en landingsbanen (Overeenkomst geregistreerd op 10 september 2021 onder het nummer 166998/CO/105)

Artikel 1.Toepassingsgebied Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de arbeiders van de ondernemingen welke ressorteren onder het Paritair Comité voor de non-ferro metalen.

Tijdskrediet met motief

Art. 2.Uitbreiding duur tijdskrediet met motief Het recht op halftijds of voltijds tijdskrediet wordt uitgebreid tot 51 of 36 maanden voor de motieven van tijdskrediet zoals bedoeld in artikel 4, § 1, a), b) en c) (zorg) en § 2 (opleiding) van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van 27 juni 2012 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103bis van 27 april 2015, nr. 103ter van 20 december 2016 en nr. 103/4 van 29 januari 2018.

Landingsbanen

Art. 3.Landingsbaan vanaf 50 jaar na 28 jaar loopbaan In uitvoering van artikel 8, § 3 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van 27 juni 2012, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen, hebben de werknemers die minstens 50 jaar zijn en een beroepsloopbaan van 28 jaar doorlopen hebben, recht op een vermindering van de arbeidsprestaties met 1/5de.

Art. 4.Landingsbaan 4/5den vanaf 55 jaar - lange loopbaan of zwaar beroep In toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 156 van 15 juli 2021, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, wordt de leeftijd op 55 jaar gebracht voor de werknemers die hun arbeidsprestaties verminderen met 1/5de.

Art. 5.Halftijdse landingsbaan vanaf 55 jaar - lange loopbaan of zwaar beroep In toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 156 van 15 juli 2021, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, wordt de leeftijd op 55 jaar gebracht voor de werknemers die hun arbeidsprestaties verminderen tot een halftijdse betrekking.

Art. 6.Andere bepalingen De bepalingen in verband met de drempel, herstructurering, de organisatieregels en de organiseerbaarheid opgenomen in de artikelen 5 tot 9 van de collectieve arbeidsovereenkomst "tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen" van 5 juli 2019 (registratienummer 152953), blijven van toepassing.

Aanmoedigingspremies

Art. 7.Aanmoedigingspremies Deze overeenkomst is te beschouwen als een sectorakkoord zoals bepaald in het besluit van 1 maart 2002 van de Vlaamse Regering houdende hervorming van het stelsel van de aanmoedigingspremies in de privésector.

Aan de werknemer, tewerkgesteld in een vestigingseenheid in het Vlaamse Gewest, kan een aanmoedigingspremie worden toegekend in het kader van het opleidingskrediet, het zorgkrediet of in ondernemingen in moeilijkheden of in herstructurering.

Geldigheidsduur

Art. 8.Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten voor bepaalde duur. Zij treedt in werking op 1 januari 2021 en treedt buiten werking op 31 december 2021.

Overeenkomstig artikel 14 van de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités worden, voor wat betreft de ondertekening van deze collectieve arbeidsovereenkomst, de handtekeningen van de personen die deze aangaan namens de werknemersorganisaties enerzijds en namens de werkgeversorganisaties anderzijds, vervangen door de, door de voorzitter en de secretaris ondertekende en door de leden goedgekeurde notulen van de vergadering.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 november 2021.

De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE

^