Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 21 november 2021
gepubliceerd op 04 januari 2022

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2012 tot invoering van het sociaal sectoraal pensioenstelsel (1)

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2021204833
pub.
04/01/2022
prom.
21/11/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 NOVEMBER 2021. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2012 tot invoering van het sociaal sectoraal pensioenstelsel (registratienummer 110552/CO/302) (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het hotelbedrijf;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2012 tot invoering van het sociaal sectoraal pensioenstelsel (registratienummer 110552/CO/302).

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 21 november 2021.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor het hotelbedrijf Collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2021 Wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2012 tot invoering van het sociaal sectoraal pensioenstelsel (registratienummer 110552/CO/302) (Overeenkomst geregistreerd op 10 september 2021 onder het nummer 167012/CO/302) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied en definities

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en hun werknemers die ressorteren onder het Paritair Comité voor het hotelbedrijf en die, in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2012 (registratienummer 110552/CO/302), niet zijn uitgesloten van het toepassingsgebied van het sociaal sectoraal aanvullend pensioenstelsel. HOOFDSTUK II. - Wijziging van pensioeninstelling

Art. 2.§ 1. Met ingang van 1 juli 2021 duidt de inrichter AG Insurance, Naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Emile Jacqmainlaan 53, toegelaten onder het codenummer 079, en gekend onder het KBO-nummer 0404494849, aan als enige beheerder van de pensioentoezegging. De eerste bijdragen waarvoor AG Insurance als enige beheerder zal optreden betreffen de bijdragen op het loon van het derde kwartaal van 2021. § 2. Bijgevolg eindigt de aanstelling van Integrale, Gemeenschappelijke Verzekeringskas, met maatschappelijke zetel te 4000 Luik, Place Saint-Jacques 11/101 toegelaten onder het codenummer 1530, en gekend onder het KBO-nummer 0221518504, als pensioeninstelling met ingang van 1 juli 2021.

Dit wil zeggen dat de eerste bijdragen waarvoor Integrale niet meer zal optreden als beheerder, de bijdragen betreffen op het loon van het derde kwartaal van 2021. § 3. Voor de reserves die tot en met 31 december 2021 worden opgebouwd met de bijdragen op het loon tot en met het tweede trimester van 2021 blijft het beheer toevertrouwd aan Integrale, handelend in de hoedanigheid van eerste verzekeraar voor 50 pct., en AG Insurance handelend in de hoedanigheid van aanvaardende medeverzekeraar voor 50 pct., vermits geen overdracht van reserves van Integrale aan AG Insurance plaatsvindt. HOOFDSTUK III. - Wijzigende bepalingen

Art. 3.Punt 9.2. van de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2012 tot invoering van het sociaal sectoraal pensioenstelsel wordt als volgt vervangen : "Het beheer van de pensioentoezegging omvat de volgende deelaspecten : administratief, financieel, boekhoudkundig en actuarieel beheer. Dit beheer wordt door de inrichter toevertrouwd aan AG Insurance, Naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Emile Jacqmainlaan 53, toegelaten onder het codenummer 079, en gekend onder het KBO-nummer 0404494849, hierna "de pensioeninstelling" genoemd.

Voor de reserves die tot en met 31 december 2021 werden opgebouwd, met de bijdragen op het loon tot en met het tweede trimester van 2021, blijf het beheer toevertrouwd aan Integrale, handelend in de hoedanigheid van eerste verzekeraar voor 50 pct., en AG Insurance, handelend in de hoedanigheid van aanvaardende medeverzekeraar voor 50 pct., vermits geen overdracht van reserves van Integrale aan AG Insurance plaatsvindt.". HOOFDSTUK IV. - Geldigheidsduur

Art. 4.§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 juli 2021 en wordt gesloten voor onbepaalde duur. § 2. Zij kan door één der partijen worden opgezegd mits een opzegging van zes maanden, bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor het hotelbedrijf en aan de erin vertegenwoordigde organisaties. De opzegging is alleen geldig voor zover artikel 10, § 1, 3° van de WAP is nageleefd.

Overeenkomstig artikel 14 van de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités worden voor wat betreft de ondertekening van deze collectieve arbeidsovereenkomst de handtekeningen van de personen die deze aangaan namens de werknemersorganisaties enerzijds en namens de werkgeversorganisaties anderzijds, vervangen door de, door de voorzitter en de secretaris ondertekende en door de leden goedgekeurde notulen van de vergadering.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 november 2021.

De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE

^