Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 21 november 2021
gepubliceerd op 04 januari 2022

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de continue dienstverlening

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2021204832
pub.
04/01/2022
prom.
21/11/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 NOVEMBER 2021. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de continue dienstverlening (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de continue dienstverlening.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 21 november 2021.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap Collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2021 Continue dienstverlening (Overeenkomst geregistreerd op 14 september 2021 onder het nummer 167017/CO/318.02)

Artikel 1.Toepassingsgebied Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werknemers en de werkgevers van de diensten voor gezinszorg (gezins- en bejaardenhulp) van de Vlaamse Gemeenschap.

Onder "werknemers" wordt verstaan : alle werknemers die worden tewerkgesteld als verzorgenden, als oppashulpen, als begeleidend personeel of als administratief personeel, inbegrepen de werknemers betaald uit de middelen Sociale Maribel en de werknemers tewerkgesteld in een GESCO-statuut.

Art. 2.Continuïteit De noodzaak van thuiszorg veronderstelt een bepaalde vorm van continuïteit in de dienstverlening. Daartoe kan, onder de hierna vermelde voorwaarden, gewerkt worden buiten de normale arbeidsuren, met uitsluiting van iedere vorm van onderbroken dienst. Onder "normale arbeidsuren" wordt verstaan : - Verzorgenden en oppashulpen : de prestaties tussen 7 uur en 20 uur van maandag tot en met vrijdag; - Begeleidend personeel en administratief personeel : de prestaties tussen 8 uur en 18 uur van maandag tot en met vrijdag. Arbeidsroosters waarin gewerkt wordt vóór 8 uur en na 18 uur zijn slechts mogelijk indien opgenomen in het arbeidsreglement.

Overschrijdingen van de bij collectieve arbeidsovereenkomst voorziene wekelijkse arbeidsduur vallen onder toepassing van de arbeids wet van 16 maart 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 bron ministerie van binnenlandse zaken Arbeidswet - Duitse vertaling sluiten.

Art. 3.Nieuwe werktijden § 1. Partijen komen overeen dat de werknemers/werkneemsters kunnen worden tewerkgesteld op zaterdag, zondag, feestdag, 's avonds tussen 18 uur en 20 uur, 's avonds tussen 20 uur en 22 uur en 's nachts na 22 uur, met inachtname van de bij wet voorziene rusttijden. § 2. Voor verzorgenden en oppashulpen mag de werkperiode op zaterdag, zondag of feestdag niet korter zijn dan twee opeenvolgende uren.

Indien de werkperiode korter zou zijn dan twee uren, heeft de verzorgende recht op een vergoeding alsof hij/zij twee uren prestaties geleverd heeft op die betreffende dag. § 3. De nachtprestaties zijn prestaties tussen 22 uur 's avonds en 7 uur 's morgens. Voor elke prestatie door de verzorgende of oppashulp tussen 22 uur en 7 uur wordt minstens 8 uur arbeid betaald.

Art. 4.Opdrachten § 1. De opdrachten die op zaterdag, zondag, feestdag en 's avonds tussen 20 uur en 22 uur worden uitgevoerd door verzorgenden omhelzen de ADL-functies (Activiteit Dagelijks Leven, zoals bijvoorbeeld warme maaltijden bereiden, ontbijt maken, wassen, kleden, verplaatsen, toiletbezoek, continentie, eten), waarbij de klemtoon ligt op verzorgende activiteiten. § 2. De opdrachten voor nachtwerk na 22 uur zijn deze ADL-taken zoals omschreven in artikel 3, § 5 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2013 (registratienummer : 116512/CO/318.02) betreffende de omkadering bij nachtarbeid. § 3. De opdrachten, die op zaterdag, zondag, feestdag, 's avonds en 's nachts worden uitgevoerd door begeleidende medewerkers of administratief personeel omhelzen alle activiteiten die direct of indirect verband houden met de planning, organisatie en opvolging van opdrachten van verzorgenden of medewerkers van aanvullende thuiszorg.

Art. 5.Vergoeding § 1. De werknemer/werkneemster zoals bepaald in artikel 1 heeft bovenop het basisloon recht op volgende vergoeding : - voor werk op zaterdag : 30 pct.; - voor werk op zondag : 100 pct.; - voor werk op feestdag : 100 pct.; - voor werk 's avonds tussen 20 uur en 22 uur en 's nachts : 30 pct.; - voor werk 's avonds tussen 18 uur en 20 uur : 15 pct.

Voormelde vergoedingen kunnen niet worden gecumuleerd. Hiervan kan per onderneming worden afgeweken bij collectieve arbeidsovereenkomst en voor zover de vergoeding minstens evenwaardig is. § 2. Deze toeslag zal worden uitbetaald in geld, maar de werknemer/werkneemster kan er tevens voor kiezen de toeslag via inhaalrust te compenseren. Procedures hiervoor worden op bedrijfsniveau uitgewerkt. De verzorgende of oppashulp zal zijn/haar inhaalrust in blokken van minimum 4 uren opnemen, voor zover hij/zij er vragende partij voor is. De inhaalrust zal worden genomen op verzoek van de verzorgende of oppashulp, zonder dat hierdoor de goede werking van de dienst wordt verstoord.

Art. 6.Bereikbaarheid § 1. De werkgevers verbinden zich ertoe dat de dienst bereikbaar zal zijn voor dringende problemen gedurende alle uren tijdens dewelke prestaties worden verricht door de verzorgenden of oppashulpen. § 2. Om de bereikbaarheid zoals bepaald in § 1 te organiseren kan de werkgever een wachtsysteem organiseren buiten de in de organisatie gebruikelijke normale werkuren van het begeleidend personeel of administratief personeel, waaronder wordt verstaan : - telefonische bereikbaarheid voor de verzorgenden of oppashulpen die aan het werk zijn; - buiten het uurrooster van het begeleidend of administratief personeelslid; - waarbij deze medewerker zich niet op de werkplaats bevindt en zich vrij kan verplaatsen voor privédoeleinden. § 3. Indien in dit kader op bedrijfsniveau afspraken bestaan of worden gemaakt, wordt hierover minimaal volgende compensatieregeling afgesproken : - Wie de hierboven beschreven wacht opneemt, ontvangt een forfaitaire vergoeding. Deze vergoeding is vastgesteld op een vaste vergoeding van 55 EUR bruto voor een wachtperiode van 24 uur aan 100 pct. Voor wachtperiodes van minder of meer dan 24 uur wordt de vergoeding pro rata toegekend; - Voor de periodes in het wachtsysteem die vallen op zaterdag, zondag, feestdag, 's avonds of 's nachts worden de vergoedingen vermeld in artikel 5, § 1 toegepast op de forfaitaire vergoeding; - Een telefonische oproep alsook de eruit volgende prestaties buiten de werkuren, tellen als werktijd met een minimum van een kwartier. Op het basisloon worden de vergoedingen vermeld in artikel 5, § 1 toegepast. § 4. De operationele uitwerking van het wachtsysteem en berekeningsmodaliteiten van de bijhorende vergoeding gebeurt op niveau van de dienst en wordt besproken in de ondernemingsraad, bij ontstentenis, het CPBW, bij ontstentenis, met de syndicale afvaardiging. Bij ontstentenis van syndicale overlegorganen wordt het wachtsysteem vastgelegd in een ondernemings-collectieve arbeidsovereenkomst.

De operationele uitwerking bevat minimaal volgende elementen : - Vastleggen van de wachtperiodes; - Het systeem van toewijzing van het wachtsysteem; - Inbouwen van voorrang voor medewerkers die de wachtperiode vrijwillig wensen op te nemen; - Ter beschikking stellen door de werkgever van noodzakelijke hulpmiddelen (GSM, computer/tablet, data-abonnement,...).

Art. 7.Wacht voor verzorgenden § 1. Bij het organiseren van wachtbeurten voor verzorgenden dient het principe van vrijwilligheid gegarandeerd te worden en de regeling in verband met de vergoeding dient op ondernemingsniveau te worden vastgelegd. § 2. De ondernemingen sluiten hieromtrent een collectieve arbeidsovereenkomst op ondernemingsniveau.

Art. 8.Inspraak en opvolging § 1. De onregelmatige prestaties zoals voorzien in artikel 3 worden voor de verzorgenden beperkt tot het percentage zoals bepaald in de regelgeving en mits overleg tussen de sociale partners. § 2. De organisatie van de prestaties buiten de normale arbeidsuren zullen worden besproken en geëvalueerd in de ondernemingsraad, of bij ontstentenis, met de syndicale afgevaardigden. § 3. Het opvolgen van de continuïteit van het hulpverlenen is de taak van de verantwoordelijke. Hij/zij overlegt met de werknemer/werkneemster over de praktische organisatie. Hij/zij doet hiervoor in eerste instantie beroep op vrijwilligers. Andere werknemers/werkneemsters worden zo nodig ingeschakeld.

Art. 9.Inwerkingtreding § 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst voorziet in de uitvoering van de sectorale maatregelen, deel III Sectorale koopkracht en kwaliteitsmaatregelen zoals afgesproken binnen het 6de Vlaams Intersectoraal Akkoord. § 2. De hierboven vermelde bepalingen kunnen enkel toegepast worden onder voorbehoud dat de financiering ervan is opgenomen in de betoelagingsreglementering van de subsidiërende overheid. § 3. Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 september 2021 en is geldig voor onbepaalde tijd. Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2018 (registratienummer : 146660/CO/318.02, registratiedatum : 6 juli 2018). § 4. Deze collectieve arbeidsovereenkomst kan opgezegd worden door elk der partijen, mits een opzegging van drie maanden, betekend door middel van een aangetekend schrijven gericht aan de voorzitter van het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap.

Art. 10.Ondertekening Overeenkomstig artikel 14 van de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités worden, voor wat betreft de ondertekening van deze collectieve arbeidsovereenkomst, de handtekeningen van de personen die deze aangaan namens de werknemersorganisaties enerzijds en namens de werkgeversorganisaties anderzijds, vervangen door de notulen van de vergadering die zijn ondertekend door de voorzitter en de secretaris en goedgekeurd door de leden.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 november 2021.

De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE

^