Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 21 december 2018
gepubliceerd op 18 januari 2019

Koninklijk besluit houdende toekenning van de dotatie voor 2018 ten bate van Sciensano

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2019040093
pub.
18/01/2019
prom.
21/12/2018
ELI
eli/besluit/2018/12/21/2019040093/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 DECEMBER 2018. - Koninklijk besluit houdende toekenning van de dotatie voor 2018 ten bate van Sciensano


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 22 december 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/2017 pub. 28/12/2017 numac 2017031994 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende de algemene uitgaven- begroting voor het begrotingsjaar 2018 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018, programma 25.56.5;

Gelet op de wet van 25 februari 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/02/2018 pub. 21/03/2018 numac 2018011241 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot oprichting van Sciensano sluiten tot oprichting van Sciensano;

Gelet op de goedgekeurde beheersovereenkomst 2018-2020;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 maart 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/03/2018 pub. 08/03/2018 numac 2018030588 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018 bestemd tot het dekken van de uitgaven betreffende de versterking van de genomen maatregelen alsook de nieuwe initiatieven inzake de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme sluiten houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018 bestemd tot het dekken van de uitgaven betreffende de versterking van de genomen maatregelen alsook de nieuwe initiatieven inzake de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 april 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 19/04/2018 numac 2018030835 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018 bestemd tot het dekken van gerechtskosten en schadevergoedingen, achterstallige premies voor competentieontwikkeling, cybersecurity, investeringen in Defensie en andere diverse uitgaven sluiten houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018 bestemd tot het dekken van gerechtskosten en schadevergoedingen, achterstallige premies voor competentieontwikkeling, cybersecurity, investeringen in Defensie en andere diverse uitgaven;

Gelet op het koninklijk besluit van 9 mei 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/05/2018 pub. 31/05/2018 numac 2018012238 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018 bestemd tot het dekken van de uitgaven betreffende de versterking van de genomen maatregelen alsook de nieuwe initiatieven inzake de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme sluiten houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme, van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018 bestemd tot het dekken van de uitgaven betreffende de versterking van de genomen maatregelen alsook de nieuwe initiatieven inzake de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 30 november 2018;

Overwegende het koninklijk besluit van 31 mei 1933 betreffende de verklaringen af te leggen in verband met subsidies, vergoedingen en toelagen, artikel 1;

Overwegende de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat, de artikelen 121 tot 124;

Overwegende de omzendbrief van 9 februari 2018 betreffende de mechanismen van begrotingsbehoedzaamheid voor het begrotingsjaar 2018;

Overwegende de omzendbrief van 16 mei 2018 betreffende de nieuwe procedure voor de provisie Terreur;

Overwegende dat het noodzakelijk is dit bedrag ter beschikking te stellen van Sciensano om haar uitgaven te dekken;

Op voordracht van de Minister van Volksgezondheid en de Minister van Landbouw, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een dotatie met een bedrag van zeventien miljoen vijfhonderd achtentwintigduizend en zevenhonderd en tweeënzeventig euro (17.528.772 euro), aan te rekenen op de begroting van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu voor het begrotingsjaar 2018, budgettair adres 25.56.51.4140.01, wordt toegekend aan Sciensano, ondernemingsnummer 0693.876.830.

Dit bedrag wordt samengesteld door : 1° de dotatie aan Sciensano voor 16.980.690 euro, te weten 17.906.690 euro zoals voorzien op B.A. 25.56.51.4140.01 van de wet van 22 december 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/2017 pub. 28/12/2017 numac 2017031994 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende de algemene uitgaven- begroting voor het begrotingsjaar 2018 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018 waarvan 926.000 euro is geblokkeerd in toepassing van het mechanisme van de begrotingsbehoedzaamheid zoals bepaald in de omzendbrief van 9 februari 2018 betreffende de mechanismen van begrotingsbehoedzaamheid voor het begrotingsjaar 2018; 2° een trekkingsrecht van 314.538 euro toegekend door het koninklijk besluit van 1 maart 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/03/2018 pub. 08/03/2018 numac 2018030588 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018 bestemd tot het dekken van de uitgaven betreffende de versterking van de genomen maatregelen alsook de nieuwe initiatieven inzake de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme sluiten houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018 bestemd tot het dekken van de uitgaven betreffende de versterking van de genomen maatregelen alsook de nieuwe initiatieven inzake de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme.

Deze schijf is voorwaardelijk en afhankelijk van de presentatie door Sciensano van stavingsstukken in verband met de gemaakte uitgaven én de goedkeuring daarvan door de betrokken controleautoriteiten, met name de FOD VVVL en de Regeringscommissaris van Begroting van Sciensano. In geval deze goedkeuringen niet voor het einde van 2018 zouden worden verkregen vervalt het recht op deze schijf; 3° een trekkingsrecht van 107.000 euro toegekend door het koninklijk besluit van 15 april 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 19/04/2018 numac 2018030835 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018 bestemd tot het dekken van gerechtskosten en schadevergoedingen, achterstallige premies voor competentieontwikkeling, cybersecurity, investeringen in Defensie en andere diverse uitgaven sluiten houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018 bestemd tot het dekken van gerechtskosten en schadevergoedingen, achterstallige premies voor competentieontwikkeling, cybersecurity, investeringen in Defensie en andere diverse uitgaven.

Deze schijf is voorwaardelijk en afhankelijk van de presentatie door Sciensano van stavingsstukken in verband met de gemaakte uitgaven én de goedkeuring daarvan door de betrokken controleautoriteiten, met name de FOD VVVL en de Regeringscommissaris van Begroting van Sciensano. In geval deze goedkeuringen niet voor het einde van 2018 zouden worden verkregen vervalt het recht op deze schijf; 4° een trekkingsrecht van 126.544 euro toegekend door het koninklijk besluit van 9 mei 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/05/2018 pub. 31/05/2018 numac 2018012238 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018 bestemd tot het dekken van de uitgaven betreffende de versterking van de genomen maatregelen alsook de nieuwe initiatieven inzake de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme sluiten houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme, van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018 bestemd tot het dekken van de uitgaven betreffende de versterking van de genomen maatregelen alsook de nieuwe initiatieven inzake de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme.

Deze schijf is voorwaardelijk en afhankelijk van de presentatie door Sciensano van stavingsstukken in verband met de gemaakte uitgaven én de goedkeuring daarvan door de betrokken controleautoriteiten, met name de FOD VVVL en de Regeringscommissaris van Begroting van Sciensano. In geval deze goedkeuringen niet voor het einde van 2018 zouden worden verkregen vervalt het recht op deze schijf.

Art. 2.Dit bedrag zal na ontvangst van een schuldvordering gestort worden op rekening BE07 6790 0011 3366 van Sciensano Juliette Wytsmanstraat 14 te 1050 Brussel, als volgt : 1° een eerste schijf 17.425.513 euro (16.980.690 + 314.538 + 107.000 + 23.285) zal worden gestort na kennisgeving van dit besluit en op grond van een ondertekende schuldverklaring van Sciensano; 2° een schijf van 103.259 euro als zijnde het resterende trekkingsrecht toegekend door het koninklijk besluit van 9 mei 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/05/2018 pub. 31/05/2018 numac 2018012238 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018 bestemd tot het dekken van de uitgaven betreffende de versterking van de genomen maatregelen alsook de nieuwe initiatieven inzake de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme sluiten houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet voor wat de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme alsook de nieuwe initiatieven inzake de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme, zal worden gestort op grond van een ondertekende schuldverklaring van het Sciensano. Naast de schuldvordering, heeft de betaling van deze schijf ook als voorwaarde het voorleggen van de verantwoordingsstukken in overeenstemming met de bepalingen voorzien in de omzendbrief van 16 mei 2018 betreffende de nieuwe procedure voor de provisie Terreur.

De schuldvordering en, indien nodig, de verantwoordingsstukken betreffende deze uitgaven, dienen voor 31 december 2018, op volgend adres, te worden verstuurd : FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu Stafdienst Budget en Beheerscontrole Eurostation II Victor Hortaplein 40, bus 10 1060 Brussel.

Art. 3.De minister bevoegd voor Volksgezondheid en de minister bevoegd voor Landbouw zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 21 december 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, M. DE BLOCK De Minister van Landbouw, D. DUCARME

^