Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 18 januari 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 27/04/2018 pub. 18/01/2019 numac 2018015570 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en Japan tot het vermijden van dubbele belasting inzake belastingen naar het inkomen en tot het voorkomen van het ontduiken en het ontwijken van belasting, en met het Protocol, gedaan te Tokio op 12 oktober 2016 (2)(3) type wet prom. 21/03/2018 pub. 18/01/2019 numac 2019010140 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet op het politieambt om het gebruik van camera's door de politiediensten te regelen, en tot wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's, van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Duitse vertaling type wet prom. -- pub. 18/01/2019 numac 2019040064 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 14 december 2018, is machtiging verleend aan Mevr. ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, **** **** koninklijk besluit van 14 december 2018, is machtiging verleend aan de genaamde ****, ****(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 02/12/2018 pub. 18/01/2019 numac 2018015479 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene structuur van het Ministerie van Landsverdediging en tot vaststelling van de bevoegdheden van bepaalde autoriteiten type koninklijk besluit prom. 21/12/2018 pub. 18/01/2019 numac 2019010226 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 maart 2003 betreffende de identiteitskaarten type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/01/2019 numac 2019010245 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst der vennootschappen op datum van 31 december 2018 die erkend zijn om activiteiten uit te oefenen bedoeld in artikel 2, van het koninklijk besluit nr. 55 van 10 november 1967 tot regeling van het juridisch statuut der ondernemingen gespecialis Bekendmaking gedaan door de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in ui(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/01/2019 numac 2019010250 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 7 november 2018 zijn benoemd tot de graad van Ridder in de Leopoldsorde: De heer Adriaenssens S., rechter in ondernemingszaken in de ondernemingsrechtbank te Gent ; (...) type koninklijk besluit prom. 20/12/2018 pub. 18/01/2019 numac 2019040047 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het Justin Peeters stadion van Wavre Sports FC inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/01/2019 numac 2019040097 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 16 december 2018, dat in werking treedt op 31 januari 2019 `s avonds, is aan de heer Gouverneur, F., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Marc Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. Bij koninklijke besluiten van(...) type koninklijk besluit prom. 21/12/2018 pub. 18/01/2019 numac 2019040093 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van de dotatie voor 2018 ten bate van Sciensano type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/01/2019 numac 2019040098 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 19 december 2018, - is de heer Liesens, C., kamervoorzitter in het hof van beroep te Antwerpen, bevorderd tot Grootofficier in de Kroonorde. - is Mevr. Jérôme I., ereraadsh - is Mevr. Zegers, M., ereraadsheer in het arbeidshof te Antwerpen, bevorderd tot Commandeur in de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/01/2019 numac 2019200008 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Personeel. - Mobiliteit Bij koninklijk besluit van 21 december 2018, dat in werking treedt op 1 januari 2019, wordt de heer Decruyenaere Bart, adviseur in de klasse A3 bij de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning, in het kader van de Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 19/12/2018 pub. 18/01/2019 numac 2019200119 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van subsidies voor de uitvoering van het project Geïntegreerd Preventiebeleid inzake arbeidsgerelateerde mentale aandoeningen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/12/2018 pub. 18/01/2019 numac 2019010173 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 20 op de spoorlijn nr. 34, Luik - Hasselt, gelegen te Herstal, ter hoogte van de kilometerpaal 10.670 type ministerieel besluit prom. 11/01/2019 pub. 18/01/2019 numac 2019010308 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor de overheidsopdrachten type ministerieel besluit prom. 04/12/2018 pub. 18/01/2019 numac 2019040101 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanstelling van de leden van de Sociale Raad van de « Haute Ecole Robert Schuman » type ministerieel besluit prom. 12/12/2018 pub. 18/01/2019 numac 2019040104 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 oktober 2015 tot benoeming van de leden van de Commissie opleidingsfonds dienstencheques bij de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

arrest

type arrest prom. -- pub. 18/01/2019 numac 2019200014 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 118/2018 van 4 oktober 2018 Rolnummer 6627 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 1675/15, § 3, van het Gerechtelijk Wetboek, zoals gewijzigd bij artikel 82 van de wet van 14 januari 2013 houdende d Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters F. Daoût en A. Alen en de rechters L. La(...) type arrest prom. -- pub. 18/01/2019 numac 2019200012 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 117/2018 van 4 oktober 2018 Rolnummer 6622 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 68 van de wet van 5 mei 2014 betreffende diverse aangelegenheden inzake de pensioenen van de overheidssector, gesteld door de Fr Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters F. Daoût en A. Alen, en de rechters L. L(...) type arrest prom. -- pub. 18/01/2019 numac 2019200015 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 119/2018 van 4 oktober 2018 Rolnummer 6638 In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 350, 356-1, tweede lid, en 356-4 van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg Namen, afde Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters F. Daoût en A. Alen, en de rechters L. L(...) type arrest prom. -- pub. 18/01/2019 numac 2019200049 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 172/2018 van 6 december 2018 Rolnummer 6683 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 19bis-11, § 2, van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuig Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters F. Daoût en A. Alen, en de rechters T. M(...) type arrest prom. -- pub. 18/01/2019 numac 2019200050 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 173/2018 van 6 december 2018 Rolnummer 6688 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 19bis-11, § 2, van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtui Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters F. Daoût en A. Alen, en de rechters T. M(...)

decreet

type decreet prom. 12/12/2018 pub. 18/01/2019 numac 2019010285 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 25 juni 2018 tussen de Federale Staat, de Franse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschap betreffende de culturele bescherming van het boek

beschikking

type beschikking prom. 21/12/2018 pub. 18/01/2019 numac 2019040083 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de Middelenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2019 type beschikking prom. -- pub. 18/01/2019 numac 2019040099 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Ondernemingsrechtbank te Gent Bij beschikking van 29 november 2018, werd de heer Suy, L., door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank te Gent, aangewezen om, voor een termijn van één jaar vanaf 31 januari 2019, het ambt Rechtbank van eerste aanleg Henegouwen De rechtbank, verenigd in algemene vergadering, heeft(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 30/11/2018 pub. 18/01/2019 numac 2019010095 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende het gebruik van open standaarden door de provinciale besturen en tot nadere regeling van de databank van de provinciale mandatarissen en van de databank van de leidend ambtenaren type besluit van de vlaamse regering prom. 30/11/2018 pub. 18/01/2019 numac 2019010100 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 juni 2013 betreffende het algemeen welzijnswerk

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/11/2018 pub. 18/01/2019 numac 2019010196 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 juni 2014 betreffende de verbindingen cursus/ambt genomen ter uitvoering van artikel 10 van het decreet van 11 april 2014 tot regeling van de bekwaamheidsbewijzen en ambten in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde en gesubsidieerde basis- en secundair onderwijs

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/11/2018 pub. 18/01/2019 numac 2019010246 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel voor de toewijzing van een mandaat van directeur/directrice-generaal A5 en adjunct-directeur/directrice-generaal A4+ voor de gewestelijke overheidsdienst Brussel Openbaar Ambt type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/11/2018 pub. 18/01/2019 numac 2019010248 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel voor de toewijzing van het mandaat van directeur/directrice-generaal A5 voor de Algemene directie ICT en Administratieve Vereenvoudiging bij de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/11/2018 pub. 18/01/2019 numac 2019010247 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel voor de toewijzing van het mandaat van directeur/directrice-generaal A5 voor de algemene directies HR-beheer en Facilities bij de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/12/2018 pub. 18/01/2019 numac 2019010282 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de vertegenwoordigers van de Regering van de Franse Gemeenschap binnen de collectieve structuren van het hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/01/2019 pub. 18/01/2019 numac 2019010283 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanpassing, wat betreft het Overheidsbedrijf voor Digitale Informatie- en Communicatietechnologieën , van het koninklijk besluit van 8 april 1954 ter regeling van de modaliteiten van controle vanwege de inspecteurs van financiën op sommige instellingen van openbaar nut type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/12/2018 pub. 18/01/2019 numac 2019010288 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van diverse nadere regels voor de jaarlijkse indiening van aanvragen om erkenning en subsidiëring van de opvangstructuren voor de creatie op radio, alsook het model van activiteitenverslag van deze structuren type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/12/2018 pub. 18/01/2019 numac 2019010286 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de nadere regels voor de toekenning van vergunningen aan de lokale televisiezenders

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 11/01/2019 pub. 18/01/2019 numac 2019010361 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2018 houdende verscheidene tijdelijke maatregelen ter bestrijding van Afrikaanse varkenspest bij wilde zwijnen type besluit van de waalse regering prom. 20/12/2018 pub. 18/01/2019 numac 2019200137 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 7 januari 2016 tot benoeming van de leden van de Algemene Raad van het "Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles" type besluit van de waalse regering prom. 20/12/2018 pub. 18/01/2019 numac 2019200136 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 3 maart 2016 tot benoeming van de leden van het Comité "Gezinnen" van het "Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles" type besluit van de waalse regering prom. 20/12/2018 pub. 18/01/2019 numac 2019200138 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 3 maart 2016 tot benoeming van de leden van het Comité "Handicap" van het "Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles" type besluit van de waalse regering prom. 13/12/2018 pub. 18/01/2019 numac 2019200178 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot omzetting van Richtlijn 2016/1629/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 14 september 2016 tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen, tot wijziging van Richtlijn 2009/100/EG en tot intrekking van Richtlijn 2006/87/EG

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 18/01/2019 numac 2019030040 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Overeenkomst houdende oprichting van een Internationale Douaneraad, en Bijlage, gedaan te Brussel op 15 december 1950 . - Toetreding van de Republiek Suriname Op 26 november 2018, werd bij de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buite(...) Overeenkomstig artikel XVIII, paragraaf c, zijn de Overeenkomst en haar Bijlage voor de Republiek S(...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 18/01/2019 numac 2018200076 bron federale overheidsdienst financien OFFICIELE BERICHTEN PRIJSCOURANT OPGEMAAKT DOOR DE ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE PATRIMONIUMDOCUMENTATIE, OVEREENKOMSTIG DE KONINKLIJKE BESLUITEN VAN 16 DECEMBER 1926 EN 31 MAART 1936, OM DE WAARDE VAST TE STELLEN DER OPENBARE EFFECTEN, AANDE DE PRIJSCOURANT WORDT MAANDELIJKS GEPUBLICEERD; HIJ WORDT OPGEMAAKT VOLGENS DE KOERSEN DIE WERDEN T(...) type bericht prom. 20/12/2018 pub. 18/01/2019 numac 2019010064 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bericht betreffende de bijlagen 1a, 1b, 2a en 2b te voegen bij de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van den titel en van het beroep van architect, zoals gewijzigd door de wet van 21 juli 2017 type bericht prom. -- pub. 18/01/2019 numac 2019010290 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De nv ZWIJNAARDE die woonplaats kiest bij Mr. Konstantijn Deze zaak is ingeschreven onder rolnummer G/A 227.005/X-17.401 Namens de Hoofdgriffier, Isabe(...) type bericht prom. -- pub. 18/01/2019 numac 2019010291 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De nv G&V SERVICESTATIONS en de nv G&V INVEST, die Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 10 oktober 2018. Deze zaak is ingesc(...) type bericht prom. -- pub. 18/01/2019 numac 2019010292 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De NV AS24 BELGIUM, die woonplaats kiest bij Mrs. Filip De Preter en Bert Van Herreweghe, advocaten(...) type bericht prom. -- pub. 18/01/2019 numac 2019010293 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De gemeente Sint-Genesius-Rode die woonplaats kiest bij Mr Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A. 226.836/ Abis-21. Namens de Hoofdgriffier, type bericht prom. -- pub. 18/01/2019 numac 2019010294 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Eric VAN DORPE, Christine ALMEY, Katrien VAN DORPE en de l Het bestreden besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 12 oktober 2018. Deze zaak(...) type bericht prom. -- pub. 18/01/2019 numac 2019010295 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De BVBA VSS TRUCKSTOP en de NV IMMO MEER die woonplaats ki Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 10 oktober 2018. Deze zaak is ingesc(...) type bericht prom. -- pub. 18/01/2019 numac 2019010311 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Laurens STORMS, Sofie VANDERMEERSCH, en Pieterjan OSAER, d Deze besluiten zijn bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 16 oktober 2018. Deze zaak is i(...) type bericht prom. -- pub. 18/01/2019 numac 2019200154 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij beschikking van 28 november 2018 in zake Mohamed Amajod en anderen tegen de Franse Gemeenschap en anderen, waarvan(...) « Schenden de artikelen 1, 12/1, § 2, en 13 van het decreet van 29 maart 2017 betreffende de s(...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 18/01/2019 numac 2019200181 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Boek II, titel 6, codex over het welzijn op het werk Erkenning van Laboratoria Bij ministerieel besluit van 15 januari 2019 is het laboratorium A-Ulab, rue Auguste Piccard 48 te 6041 GOSSELIES, erkend geworden voor de volgende scope tot 31 de Groep: 2 Methode: PTCM-01 PTPCM-02 PTCM-03 Gebaseerd op: NBN T96-102 Verrichting en (...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 18/01/2019 numac 2019200184 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaten van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg: Administratief deskundigen (m/v/x). - Selectienummer: BNG18028 Er zijn 4 laurea(...) Deze selectie werd afgesloten op 26/04/2018. De lijst van laureaten is onbeperkt in tijd geldig.(...)

wetboek van vennootschappen

type wetboek van vennootschappen prom. -- pub. 18/01/2019 numac 2019010344 bron nationale bank van belgie Nieuwe versie van de gestandaardiseerde formulieren voor de neerlegging door vennootschappen van de "jaarrekening en andere overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen neer te leggen documenten", opgesteld door de Nationale Bank van Be In toepassing van artikel 174, § 2, eerste lid van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 (...)

document

type document prom. -- pub. 18/01/2019 numac 2019200177 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Masters Douane en Accijnzen (niveau A1) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: ANG18217 Deze selectie werd afgesloten op 11/01/2019. Er zijn 61 laureaten. De lijst is 1(...) Er werd ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. Hierbij is er 1 geslaa(...) type document prom. -- pub. 18/01/2019 numac 2019200176 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Juristen financiële sancties (niveau A1) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: ANG18198 Deze selectie werd afgesloten op 13/12/2018. Er zijn 2 laureaten. De lijst is 1(...) type document prom. -- pub. 18/01/2019 numac 2019200180 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Verpleegkundigen (niveau B) voor de FOD Justitie. - Selectienummer: ANG18196 Deze selectie werd afgesloten op 18/12/2018. Er zijn 9 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig.(...) type document prom. -- pub. 18/01/2019 numac 2019200185 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende Nederlandstalige selecties voor bevordering naar niveau C voor de FOD Financiën -Fiscale dossierbeheerders niveau C (m/v/x) voor de Algemene Administratie Fiscaliteit - BNG18194 - Dossierbeheerders Inning en(...) - Documentatiebeheerders Rechtszekerheid (m/v/x) voor de Algemene Administratie van de Patrimoniumd(...) type document prom. -- pub. 18/01/2019 numac 2019200201 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige technische analisten-ontwikkelaars DWH/BI (niveau A2) voor de FOD Beleid en Ondersteuning. - Selectienummer: ANG18082 Deze selectie werd afgesloten op 07/01/2019. Er zijn ge(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/01/2019 numac 2019010274 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Personeel en Organisatie Benoeming tot Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 30 oktober 2018, worden de hiernavolgende personeelsleden benoemd in de hoedanigheid van rijksambtenaar in de klasse A2, in een betrekking waaraan de M. ARYS Yves A M-L, geboren op 16.05.1982, met ingang van 01.09.2018 M. EL AAJI Mohamed A, gebor(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 18/01/2019 numac 2019010233 bron brussels hoofdstedelijk gewest Oproep tot kandidaatstelling . - Vacante betrekking van adjunct directeur-generaal of adjunct directrice-generaal (A4+) bij het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest Het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIB(...) - Adjunct directeur-generaal of adjunct directrice-generaal (A4+) bij het Centrum voor Informatica (...) type vacante bettreking prom. -- pub. 18/01/2019 numac 2019010237 bron brussels hoofdstedelijk gewest Oproep tot kandidaatstelling . - Vacante betrekking van directeur-diensthoofd of directrice-diensthoofd (A4) bij Brussel Economie en Werkgelegenheid Dienst Werkgelegenheid in de Franstalige taalrol Brussel Economie en Werkgelegenheid (BEW(...) - Directeur-diensthoofd of directrice-diensthoofd (A4) bij Brussel Economie en Werkgelegenheid Dien(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 18/01/2019 numac 2019010234 bron brussels hoofdstedelijk gewest Oproep tot kandidaatstelling . - Vacante betrekking van directeur-generaal of directrice-generaal (A5) bij het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest Het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG) is onderworpen(...) - Directeur-generaal of directrice-generaal (A5) bij het Centrum voor Informatica voor het Brussels(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 18/01/2019 numac 2019010239 bron brussels hoofdstedelijk gewest Oproep tot kandidaatstelling . - Vacante betrekking van Adjunct-directeur-generaal (A4+) bij de Gewestelijke overheidsdienst Brussel Stedenbouw en Erfgoed in de nederlandse taalrol De Gewestelijke overheidsdienst Brussel Stedenbouw en Erf(...) - Adjunct-directeur-generaal (A4+) bij de Gewestelijke overheidsdienst Brussel Stedenbouw en Erfgoe(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 18/01/2019 numac 2019010238 bron brussels hoofdstedelijk gewest Oproep tot kandidaatstelling . - Vacante betrekking van directeur-diensthoofd/directrice-diensthoofd onderhoud (A4) bij Brussel Mobiliteit in de Nederlandse taalrol Brussel Mobiliteit is onderworpen aan de bepalingen van het besluit van d(...) - Directeur-diensthoofd/directrice-diensthoofd onderhoud (A4) bij Brussel Mobiliteit Overeenkoms(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 18/01/2019 numac 2019040060 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 19 december 2018, bladzijde 101067, akte nr. 2018/32521, Regel 5, is de vacante plaats van « Leidinggevend griffier ingeschakeld in de primaire processen bij het In het Belgisch Staatsblad van 19 december 2018, bladzijde 101068, akte nr. 2018/32521, Regel 8, Le(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 18/01/2019 numac 2019040115 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat. - Vacante betrekkingen Notaris ter standplaats te: - Antwerpen : 1 (in associatie) - Brussel (grondgebied van het eerste kanton): 1 (in associatie) Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in h(...) - Assenede: 1 Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 16 november (...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 18/01/2019 numac 2019030033 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Aanwerving via **** of externe mobiliteit. - Resultaat van de selectie voor een betrekking van assistent in de **** **** (****. 40004039) De selectie, via **** of externe mobiliteit, van een assistent (rang ****1) (...) Het aantal geslaagden bedraagt 1.

document

type document prom. -- pub. 18/01/2019 numac 2019010235 bron brussels hoofdstedelijk gewest Tweede oproep tot kandidaatstelling met het oog op de toewijzing van het mandaat van directeur-diensthoofd HRM en transversale administratieve diensten (A4) bij de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp van het Brussels Hoo(...) De DBDMH is een is een instelling van openbaar nut van categorie A. Deze instelling is belast met d(...) type document prom. -- pub. 18/01/2019 numac 2019010236 bron brussels hoofdstedelijk gewest Tweede oproep tot kandidaatstelling met het oog op de toewijzing van twee mandaten van officier-Departementshoofd (A4) bij de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (hierna DBDMH) D(...) Voor zijn operationeel personeel is de DBDMH onderworpen aan de bepalingen van het besluit van de B(...) type document prom. -- pub. 18/01/2019 numac 2019010275 bron gewestelijke overheidsdienst brussel fiscaliteit Oproep tot mobiliteit naar de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit 1) Een adjunct payroll - voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit - Directie Personeel en Organisatie (ref. 2019/P&O_NL/payroll) : Er i(...) De intraregionale mobiliteit geldt voor het ministerie en de in artikel 3 vermelde instellingen van(...) type document prom. -- pub. 18/01/2019 numac 2019040096 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat De heer Maelfait, Fr., notaris ter standplaats Harelbeke, en Mevr. Strobbe, B., notaris ter standplaats Waregem, zijn overgegaan tot de vorming van de associatie "NOTARIA" met zetel te Harelbeke. De associatie heeft een an Deze associatie treedt in werking op 1 maart 2019.
^