Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 21 december 2006
gepubliceerd op 02 februari 2007

Koninklijk besluit houdende integratie in niveau A van een bijzondere graad van het personeel van het Hoog Comité van Toezicht overgeheveld naar de Federale Overheidsdienst Justitie

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2007009127
pub.
02/02/2007
prom.
21/12/2006
ELI
eli/besluit/2006/12/21/2007009127/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 DECEMBER 2006. - Koninklijk besluit houdende integratie in niveau A van een bijzondere graad van het personeel van het Hoog Comité van Toezicht overgeheveld naar de Federale Overheidsdienst Justitie


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikelen 37 en 107, tweede lid, van de Grondwet;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 juli 2004 tot vaststelling van de wedde van het personeel van het Hoog Comité van Toezicht overgeheveld naar het Ministerie van Justitie;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 4 januari 2005;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting, van 30 mei 2005;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Ambtenarenzaken, van 29 maart 2005;

Gelet op het protocol nr. 302 van 19 december 2005 van het Sectorcomité III - Justitie;

Op de voordracht van Onze Minister van Begroting en van Onze Minister van Justitie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.§ 1. De ambtenaar van niveau 1 van het Hoog Comité van Toezicht die op 1 januari 1998 ambtshalve is overgeheveld naar het voormalig Ministerie van Justitie en die op 1 december 2004 titularis is van de geschrapte graad van adviseur vermeld in kolom 1 en bezoldigd in de weddenschaal opgenomen in kolom 2, wordt ambtshalve benoemd in de klasse vermeld in kolom 3, bezoldigd in de weddenschaal opgenomen in kolom 4 en draagt de titel hier tegenover vermeld in kolom 5.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld § 2. In afwijking van § 1, behoudt de in § 1 bedoelde ambtenaar het voordeel van de weddenschaal vermeld in kolom 2 voor zover deze voordeliger is. HOOFDSTUK II. - Overgangs-, opheffings- en slotbepalingen.

Art. 2.Het koninklijk besluit van 14 juli 2004 tot vaststelling van de wedde van het personeel van het Hoog Comité van Toezicht overgeheveld naar het Ministerie van Justitie wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 december 2004.

Art. 4.Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 21 december 2006.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Begroting, Mevr. F. VAN DEN BOSSCHE De Minister van Justitie, Mevr. L. ONKELINX

^