Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 2 februari 2007

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 12/01/2006 pub. 02/02/2007 numac 2007000108 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de nieuwe gemeentewet type wet prom. 31/01/2007 pub. 02/02/2007 numac 2007009117 bron federale overheidsdienst justitie Wet inzake de gerechtelijke opleiding en tot oprichting van het Instituut voor gerechtelijke opleiding type wet prom. -- pub. 02/02/2007 numac 2007011019 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst der personen op datum van 31 december 2006 erkend in toepassing van artikelen 74 en 75 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet of die het voorwerp uitmaken van een bevestiging van erkenning in toepassing van artikel 111 van deze Bekendmaking gedaan door de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in ui(...) type wet prom. -- pub. 02/02/2007 numac 2007011020 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst der personen op datum van 31 december 2006 erkend in toepassing van artikel 3, § 3, van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet Bekendmaking gedaan door de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in De hierna vermelde personen worden erkend om de verrichtingen te doen behorend bij het kenteken dat(...) type wet prom. -- pub. 02/02/2007 numac 2007011021 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst der personen op datum van 31 december 2006 geregistreerd als erkende kredietgever in toepassing van artikel 75bis van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet Bekendmaking gedaan door de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., De hierna vermelde personen worden geregistreerd als erkende kredietgever om de verrichtingen te do(...)

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 02/02/2007 numac 2007054461 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk **** **** nalatenschap van ****, **** ****, ****, weduwe van **** ****, geboren te **** op Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de ****, registratie en domeinen, namen(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/01/2007 pub. 02/02/2007 numac 2007003050 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de regels waarbij ambtenaren van de fiscale administraties ter beschikking worden gesteld van de procureur des Konings of van de arbeidsauditeur teneinde hen bij te staan in de uitoefening van hun taken type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 02/02/2007 numac 2007007017 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit wijzigend het koninklijk besluit van 6 februari 2003 houdende de toekenning van een forfaitaire invaliditeit aan bepaalde oud-strijders van de oorlog 1940-1945 type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/02/2007 numac 2007007021 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen. - Nationale Orden Gewapende weerstand Bij koninklijk besluit ****. 6287 van 8 december 2006 : Worden benoemd tot Ridder in de Orde van **** ****, met toekenning van twee gekruiste zwaarden met boven Verguld De heer S. ****. Hij zal op datum van 15 november 2006 rang in de Orde innemen. type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/02/2007 numac 2007007023 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Overplaatsing van korps Bij koninklijk besluit nr. 6316 van 8 december 2006, wordt luitenant vlieger J. Emaer van het korps van het varend personeel, met zijn graad en zijn anciënniteit, overgeplaatst naar het korps van he Voor verdere bevordering wordt hij na luitenant van het vliegwezen E. Evers gerangschikt. type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/02/2007 numac 2007007027 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Aanstelling van kandidaten-beroepsofficieren in de **** **** koninklijk besluit ****. 6279 van 22 november 2006 : Landmacht De leerlingen van de 45**** promotie industriële ingenieurs van wie de namen volgen, worden op 26 ****. ****, ****. ****. Luchtmacht De leerling van de 45**** promotie industriële ingenieur(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/02/2007 numac 2007007028 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Bevordering van lagere officieren van het reservekader Bij koninklijk besluit nr. 6280 van 3 december 2006, worden de lagere officieren van wie de namen volgen, benoemd tot de hogere graad in het reservekader, op datum volg Tot de graad van kapitein-commandant in het korps van de infanterie, de reservekapiteins B. Hubene,(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/02/2007 numac 2007009116 bron federale overheidsdienst justitie Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie Mandaten Bij koninklijk besluit van 15 januari 2007 wordt een derde bijkomend mandaat van assistent in het Franse taalkader van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologi Bij koninklijk besluit van 15 januari 2007 wordt het mandaat van assistent in het Nederlandse t(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/02/2007 numac 2007009120 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 23 januari 2007, in werking tredend op 28 februari 2007 's avonds, is de heer De Vos, R., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Gent, op zijn verzoek in ruste gesteld. Betrokkene mag zijn Bij koninklijk besluit van 17 januari 2007 is voorlopig benoemd tot adjunct-griffier bij de rechtba(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/02/2007 numac 2007009129 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 25 januari 2007 : - is de heer Dhaeyer Gh., emeritus raadsheer in het Hof van Cassatie, bevorderd tot Grootofficier in de Leopoldsorde. Hij zal het burgerlijk ereteken dra - is de heer Logghe, J., ere-kamervoorzitter in het hof van beroep te Gent, bevorderd tot Commandeu(...) type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 02/02/2007 numac 2007009127 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende integratie in niveau A van een bijzondere graad van het personeel van het Hoog Comité van Toezicht overgeheveld naar de Federale Overheidsdienst Justitie type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/02/2007 numac 2007009131 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 10 maart 2006, dat in werking treedt op 28 februari 2007, is de heer André, R., procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Verviers, op zijn verzoek, in ruste gesteld. Hij kan zijn Bij koninlijk besluit van 1 mei 2006, dat in werking treedt op 28 februari 2007, is de heer Pau(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/02/2007 numac 2007009133 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 10 maart 2006, dat in werking treedt op 28 februari 2007, is de heer André, R., procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Verviers, op zijn verzoek, in ruste gesteld. Hij kan zijn Bij koninklijk besluit van 1 mei 2006, dat in werking treedt op 28 februari 2007, is de heer Pa(...) type koninklijk besluit prom. 12/01/2007 pub. 02/02/2007 numac 2007011038 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 02/02/2007 numac 2007022110 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot toewijzing van een vakrichting aan de leidende ambtenaren van niveau A van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten type koninklijk besluit prom. 28/12/2006 pub. 02/02/2007 numac 2007022118 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot machtiging van de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers om de gezinsbijslag uit te betalen die verschuldigd is aan het statutair personeel van het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen en tot vaststelling van de administratiekosten die voortvloeien uit deze betaling evenals de modaliteiten van een eventuele herziening type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/02/2007 numac 2007040412 bron federale overheidsdienst financien Bekendmakingen gedaan in uitvoering van artikel 38 van het koninklijk besluit van 24 augustus 1939 Stand van de Staatsschuld op 31 december 2006 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 30/01/2007 pub. 02/02/2007 numac 2007003059 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak type ministerieel besluit prom. -- pub. 02/02/2007 numac 2007007018 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Ontslag. - Aanwijzing Bij ministerieel besluit ****. 87417 van 9 januari 2007 : Wordt kolonel **** ****. ****, ontslagen uit het ambt van commandant van de provincie **** op 30 januari 200 Wordt luitenant-kolonel ****. **** ****, aangewezen voor het ambt van commandant van de provincie ****(...) type ministerieel besluit prom. 11/01/2007 pub. 02/02/2007 numac 2007022139 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit tot samenstelling en tot aanduiding van de leden van de directieraad van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten type ministerieel besluit prom. 07/09/2006 pub. 02/02/2007 numac 2007027020 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit waarbij bepaalde gronden, gelegen op het grondgebied van de stad Moeskroen, als gemengde bedrijfsruimten bestemd worden type ministerieel besluit prom. 05/12/2006 pub. 02/02/2007 numac 2007200283 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 03 en 04 van organisatieafdeling 50 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 type ministerieel besluit prom. 05/12/2006 pub. 02/02/2007 numac 2007200285 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02, 03, 04 en 06 van organisatieafdelingen 50, 51, 52 en 53 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 type ministerieel besluit prom. 05/12/2006 pub. 02/02/2007 numac 2007200289 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 51 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 type ministerieel besluit prom. 05/12/2006 pub. 02/02/2007 numac 2007200298 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01, 02, 03, 04 en 06 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 type ministerieel besluit prom. 05/12/2006 pub. 02/02/2007 numac 2007200299 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 04 en 06 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 type ministerieel besluit prom. 05/12/2006 pub. 02/02/2007 numac 2007200300 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 06 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 type ministerieel besluit prom. 05/12/2006 pub. 02/02/2007 numac 2007200302 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 06 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 02/02/2007 numac 2007022111 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Vernietiging door de Raad van State Het arrest nr. 165.925 van de Raad van State van 13 december 2006 vernietigt het artikel 3 van het koninklijk besluit van 13 juni 2005 tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juni 2004 tot vaststelling

arrest

type arrest prom. -- pub. 02/02/2007 numac 2007200245 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 12/2007 van 17 januari 2007 Rolnummers 3867, 3868, 3872, 3880 en 3883 In zake : de beroepen tot gedeeltelijke vernietiging van de wet van 3 juli 2005 tot wijziging van bepaalde aspecten van het statuut van de perso Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters A. Arts en M. Melchior, en de rechters P. Mart(...)

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 02/02/2007 numac 2007200297 bron ministerie van het waalse gewest Ambtenarenzaken. - Vernietiging door de Raad van State Bij arrest van de Raad van State nr. 162.636 van 22 september 2006, Afdeling Administratie, VIIIe Kamer, wordt het besluit van de Waalse Regering van 18 juli 2000 tot wijziging van het besl

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 02/02/2007 numac 2007200341 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arrest van 7 december 2006 in zake de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening tegen Karel Schodts en Maria De Decker, waarvan de expeditie ter gr « Schendt artikel 62, derde alinea, van de wet van 28 december 1983 [houdende fiscale en begrotings(...) type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 02/02/2007 numac 2007200343 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arrest van 13 december 2006 in zake de VZW « Oikonde » tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is ing « Schenden de artikelen 12, § 1, en 153 [lees : 253] van het W.I.B. 1992, in de veronderstelli(...)

decreet

type decreet prom. 18/01/2007 pub. 02/02/2007 numac 2007200293 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming met het Verdrag inzake het merken van kneed- en bladspringstoffen ten behoeve van de opsporing ervan, gedaan te Montreal op 1 maart 1991

beschikking

type beschikking prom. 22/12/2006 pub. 02/02/2007 numac 2007031041 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de Middelenbegroting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2007

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 02/02/2007 numac 2007031043 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Privé-****. - Erkenning Bij besluit van de **** **** Regering van 11 december 2006, **** **** **** ****, ****-**** ****. **** 6, bus 5, 1040 ****, erkend als privé-**** **** - **** en selectie. Deze erkenning wordt toegekend voor een duur van 4 jaar en draagt het ****(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 15/12/2006 pub. 02/02/2007 numac 2007035103 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 1994 inzake de erkenningsvoorwaarden en de subsidienormen voor de voorzieningen van de bijzondere jeugdbijstand type besluit van de vlaamse regering prom. 08/12/2006 pub. 02/02/2007 numac 2007035108 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot overschrijving tussen vastleggingsmachtigingen en ordonnanceringskredieten van de begroting van het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden voor het begrotingsjaar 2006 type besluit van de vlaamse regering prom. 15/12/2006 pub. 02/02/2007 numac 2007035111 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende programmatie van bepaalde structuuronderdelen van scholen gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de vlaamse regering prom. 15/12/2006 pub. 02/02/2007 numac 2007035112 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende verscheidene maatregelen tot wijziging van de programmatie voor de voorzieningen op het vlak van de sociale integratie van personen met een handicap

omzendbrief

type omzendbrief prom. 08/12/2006 pub. 02/02/2007 numac 2007200318 bron ministerie van het waalse gewest Ministeriële omzendbrief tot wijziging van de ministeriële omzendbrief van 23 december 2005 betreffende de toelaatbaarheidscriteria en de uitwerkingsmodaliteiten voor de riviercontracten in het Waalse Gewest

bericht

type bericht prom. -- pub. 02/02/2007 numac 2007018011 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State De NV Tele 2 Belgium, de NV Mobistar, de NV Versatel Belgium, de NV Euphony Benelux, BT L Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummers : G/A. 179.910/IX-5534 G/A. 179.912/IX-5535 type bericht prom. -- pub. 02/02/2007 numac 2007200342 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 15 december 2006 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 18 december Die zaak is ingeschreven onder nummer 4099 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. Dutille(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 02/02/2007 numac 2007200363 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige artsen (niveau A) voor de FOD Sociale Zekerheid (ANG06858) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor de toekenning van(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handic(...) type lijst prom. -- pub. 02/02/2007 numac 2007200364 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige ICT-deskundigen "productontwikkeling" (niveau B) voor het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België (KMI) (ANG07004) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aan(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handic(...) type lijst prom. -- pub. 02/02/2007 numac 2007200373 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige selectiecorrespondenten (niveau B) voor SELOR (ANG07007) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Indien er voor de toekenning van de(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handic(...) type lijst prom. -- pub. 02/02/2007 numac 2007200372 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige selectieadviseurs (niveau A) voor SELOR (ANG07006) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Indien er voor de toekenning van de laats(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handic(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 02/02/2007 numac 2007031044 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Privé-****. - Vergunningen Bij besluit van de **** **** Regering van 11 december 2006, ontvangt ****-**** ****, **** 16, 8760 ****, een vergunning als privé-**** voor de uit - Werving en selectie; - Outplacement. **** vergunningen worden toegekend voor een duur van 1 (...)

document

type document prom. -- pub. 02/02/2007 numac 2007008004 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van de directeur netwerkbeheer en -controle voor het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers (FEDASIL) (ANG07705) Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute voorwaarde voor deelname aan een(...) Op de uiterste inschrijvingsdatum dienen de kandidaten : - houder te zijn van een basisdiploma v(...) type document prom. -- pub. 02/02/2007 numac 2007008002 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van de directeur-generaal « Ontwikkelingssamenwerking » FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (ANG07701) Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute voorwaarde voor de(...) - houder te zijn van een basisdiploma van de 2e cyclus (vb. licentiaat) van universitair onderwijs (...) type document prom. -- pub. 02/02/2007 numac 2007008003 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een directeur-generaal « Departement Toekenning » voor de Rijksdienst voor pensioenen (ANG07704) Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute voorwaarde voor deelname aan een selectieprocedure bij(...) Op de uiterste inschrijvingsdatum dienen de kandidaten : - houder te zijn van een basisdiploma v(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 02/02/2007 numac 2007011046 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen en de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/02/2007 numac 2007007020 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoemingen in de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Ingetrokken bepalingen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit ****. 6286 van 8 december 2006 : De volgende koninklijke besluiten worden ingetrokken : type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/02/2007 numac 2007007022 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit ****. 6296 van 8 december 2006 wordt **** ****. **** benoemd op 28 december 2006 in de graad van ****-kolonel **** **** koninklijk besluit ****. 6297 van 8 december 2006 wordt **** ****. **** benoemd op 28 (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/02/2007 numac 2007007024 bron ministerie van landsverdediging Burgerlijk onderwijzend personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 6317 van 8 december 2006 wordt de heer Rémy Dénos, doctor in de toegepaste wetenschappen, op 1 juli 2006 voor een periode van drie academiejaren tot deeltijds docent aan d type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/02/2007 numac 2007009132 bron federale overheidsdienst justitie Commissie voor de Modernisering van de Rechterlijke Orde Benoeming van de voorzitter, ondervoorzitter en leden Bij koninklijk besluit van 30 januari 2007 dat in werking treedt op 1 maart 2007, worden benoemd tot : Voorzitter van de Commi - de heer Jean-Paul Janssens, voor de eerste drie jaar van het mandaat van zes jaar. Hij zal het vi(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/02/2007 numac 2007014041 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 21 oktober 2005, wordt de heer Jo Vanderwegen, vast benoemd in de klasse A2, met de titel van attaché, in de vakrichting « Informatie en Communicatietechnologie », en ranginneming op 15 mei 20 Bij koninklijk besluit van 7 maart 2006, wordt de heer Wim Camps, vast benoemd in de klasse A2,(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 02/02/2007 numac 2007009121 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - hoofdgriffier van het vredegerecht van het kanton Jette : 1, vanaf 1 september 2007 ; - griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Gent : 1, vanaf 1 maart 2007. De kandidaturen voor een be(...) De kandidaten dienen een afschrift bij te voegen van het bewijs dat zij geslaagd zijn voor het exam(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 02/02/2007 numac 2007009130 bron federale overheidsdienst justitie Gerechtsdeurwaarders. - Vacante betrekking - gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Gent : 1 . De kandidaat voor een ambt van gerechtsdeurwaarder richt zijn aanvraag bij een ter post aangetekende brief t(...) Hij zendt eveneens aangetekend, een afschrift van zijn verzoekschrift samen met zijn dossier, bevat(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 02/02/2007 numac 2007009128 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat. - Vacante betrekkingen notaris ter standplaats : - Dessel : 1. Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 8 december 2006; - Herselt : 1. Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch - Brussel : 1. In toepassing van artikel 43, § 12, van de wet van 15 juni 1935 op het gebru(...)
^