Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 21 december 2006
gepubliceerd op 28 december 2006

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 juni 2003 op de openbaarmaking van akten en stukken van verenigingen zonder winstoogmerk, van internationale verenigingen zonder winstoogmerk en van stichtingen

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2006010029
pub.
28/12/2006
prom.
21/12/2006
ELI
eli/besluit/2006/12/21/2006010029/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 DECEMBER 2006. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 juni 2003 op de openbaarmaking van akten en stukken van verenigingen zonder winstoogmerk, van internationale verenigingen zonder winstoogmerk en van stichtingen


VERSLAG AAN DE KONING Sire, Bijgaand ontwerp van koninklijk besluit strekt tot uitvoering van de artikelen 49 en 50 van de wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening en wijzigt het koninklijk besluit van 26 juni 2003 op de openbaarmaking van akten en stukken van verenigingen zonder winstoogmerk, van internationale verenigingen zonder winstoogmerk en van stichtingen.

Voornoemde wet voorziet in een nieuwe rechtsvorm, "organisme voor de financiering van pensioenen" genaamd, die moet worden aangenomen door alle nieuwe instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening naar Belgisch recht.

Bovendien moeten alle thans onder de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk of onderlinge verzekeringsvereniging bestaande instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening zich uiterlijk tegen 1 januari 2012 hebben omgevormd in een organisme voor de financiering van pensioenen.

De artikelen 49 en 50 van de wet zijn overgenomen uit artikel 26novies van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, hierna "de VZW-wet" genaamd.

Aangezien voornoemd artikel 26novies is uitgevoerd bij koninklijk besluit van 26 juni 2003 op de openbaarmaking van akten en stukken van verenigingen zonder winstoogmerk, van internationale verenigingen zonder winstoogmerk en van stichtingen, zoals gewijzigd bij koninklijk besluit van 31 mei 2005, hierna "koninklijk besluit van 26 juni 2003" genaamd, moet dit koninklijk besluit worden gewijzigd om het eveneens van toepassing te maken op organismen voor de financiering van pensioenen.

Gelet op de datum van inwerkingtreding van artikel 8 van de wet van 27 oktober 2006, dewelke vastgesteld is op 1 januari 2007, en het louter formeel karakter van de aangebrachte wijzigingen, is voor dit besluit ten slotte de hoogdringendheid ingeroepen.

21 DECEMBER 2006. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 juni 2003 op de openbaarmaking van akten en stukken van verenigingen zonder winstoogmerk, van internationale verenigingen zonder winstoogmerk en van stichtingen ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening, inzonderheid op artikelen 49 en 50;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 juni 2003 op de openbaarmaking van akten en stukken van verenigingen zonder winstoogmerk, van internationale verenigingen zonder winstoogmerk en van stichtingen, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 12 juli 2004 en 31 mei 2005, inzonderheid op artikelen 5 en 6;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 19 december 2006;

Gelet op de gecoördineerde wetten op de Raad van State, inzonderheid op artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening, een nieuwe rechtsvorm heeft ingesteld, genaamd "organisme voor de financiering van pensioenen" welke door iedere instelling voor bedrijfspensioenvoorziening naar Belgisch recht moet aangenomen worden;

Overwegende dat de artikelen 49 en 50 van voormelde wet overgenomen werden van artikel 26novies van de wet van 27 juni 1921 op de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen;

Dat het ministerieel besluit van 30 juni 2003 bijgevolg zo snel als mogelijk dient aangepast te zijn op de datum van inwerkingtreding van artikel 8 van voormelde wet van 27 oktober 2006;

Dat deze datum werd vastgelegd op 1 januari 2007;

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het opschrift van het koninklijk besluit van 26 juni 2003 op de openbaarmaking van akten en stukken van verenigingen zonder winstoogmerk, van internationale verenigingen zonder winstoogmerk en van stichtingen wordt vervangen als volgt : "Koninklijk besluit van 26 juni 2003 op de openbaarmaking van akten en stukken van verenigingen zonder winstoogmerk, van internationale verenigingen zonder winstoogmerk, van stichtingen en van organismen voor de financiering van pensioenen."

Art. 2.In hetzelfde besluit wordt een artikel 12bis ingevoegd luidend als volgt : "Art. 12bis Behoudens artikel 9 zijn de bepalingen van dit koninklijk besluit van overeenkomstige toepassing op de openbaarmaking van akten en stukken van de organismen voor de financiering van pensioenen voorgeschreven door de wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening."

Art. 3.De formulieren I en II, waarvan het model gevoegd is bij hetzelfde besluit, worden vervangen door de formulieren die bij dit besluit zijn gevoegd, maar blijven echter nog een maand geldig na de inwerkingtreding van dit besluit.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op de datum van de inwerkingtreding van artikel 8 van de wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening.

Art. 5.Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 21 december 2006.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Justitie, Mevr. L. ONKELINX Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^