Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 21 april 2021
gepubliceerd op 28 juni 2021

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 augustus 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor het technisch onderhoud, bijstand en opleiding in de luchtvaartsector, inzake uitvoering van het sectoraal akkoord 2019-2020, luik tijdskrediet met motief en landingsbanen

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2021020697
pub.
28/06/2021
prom.
21/04/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 APRIL 2021. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 augustus 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor het technisch onderhoud, bijstand en opleiding in de luchtvaartsector, inzake uitvoering van het sectoraal akkoord 2019-2020, luik tijdskrediet met motief en landingsbanen (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor het technisch onderhoud, bijstand en opleiding in de luchtvaartsector;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 23 augustus 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor het technisch onderhoud, bijstand en opleiding in de luchtvaartsector, inzake uitvoering van het sectoraal akkoord 2019-2020, luik tijdskrediet met motief en landingsbanen.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 21 april 2021.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor het technisch onderhoud, bijstand en opleiding in de luchtvaartsector Collectieve arbeidsovereenkomst van 23 augustus 2019 Uitvoering van het sectoraal akkoord 2019-2020, luik tijdskrediet met motief en landingsbanen (Overeenkomst geregistreerd op 30 augustus 2019 onder het nummer 153514/CO/315.01) Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten ter uitvoering van het sectoraal akkoord 2019-2020.

Artikel 1.Toepassingsgebied Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en werknemers die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor het technisch onderhoud, bijstand en opleiding in de luchtvaartsector.

Art. 2.Tijdskrediet met motief - halftijds en voltijds § 1. In uitvoering van artikel 4, § 4 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van 27 juni 2012 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen, hebben de in artikel 1 bedoelde werknemers recht op 51 maanden voltijds tijdskrediet of halftijdse loopbaanvermindering in het kader van het recht voor maximaal 51 maanden voorzien in artikel 4, § 1 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103. § 2. De ondernemingen kunnen de regeling voorzien in artikel 2, § 1 met betrekking tot de halftijdse loopbaanvermindering ten uitvoer brengen door middel van een toetreding.

Deze toetreding dient te gebeuren in de vorm van een toetredingsakte, neer te leggen ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Deze toetredingsakte wordt opgemaakt overeenkomstig het model dat als bijlage 1 bij deze overeenkomst is gevoegd. In geval van toetreding kan het recht op uitoefening van de volledige schorsing of loopbaanvermindering in toepassing van artikel 4, § 1 van de voornoemde collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 voor het leidinggevend personeel en het kaderpersoneel, zoals gedefinieerd door de wetgeving inzake sociale verkiezingen, enkel uitgeoefend worden mits akkoord van de werkgever. § 3. De ondernemingen kunnen voorziene regeling ook ten uitvoer brengen door middel van het afsluiten van een collectieve arbeidsovereenkomst op ondernemingsniveau.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst dient te bepalen voor welke personeelscategorieën ze al dan niet van toepassing is.

Art. 3.Landingsbanen § 1. Landingsbaan 4/5de vanaf 55 jaar - lange loopbaan of zwaar beroep In toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 137 van de Nationale Arbeidsraad van 23 april 2019 wordt de leeftijd op 55 jaar gebracht voor de werknemers die hun arbeidsprestaties verminderen met 1/5de. § 2. Halftijdse landingsbaan vanaf 57 jaar - lange loopbaan of zwaar beroep In toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 137 van de Nationale Arbeidsraad van 23 april 2019 wordt de leeftijd op 57 jaar gebracht voor de werknemers die hun arbeidsprestaties verminderen tot een halftijdse betrekking. § 3. Landingsbaan 4/5de vanaf 50 jaar na 28 jaar loopbaan In uitvoering van artikel 8, § 3 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van 27 juni 2012 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen, hebben de in artikel 1 bedoelde werknemers van minstens 50 jaar, die een beroepsloopbaan kunnen aantonen van 28 jaar, recht op een vermindering zonder uitkering van hun arbeidsprestaties met 1/5de. § 4. De ondernemingen kunnen de regeling voorzien in artikel 3, § 2 met betrekking tot de halftijdse landingsbaan ten uitvoer brengen door middel van een toetreding.

Deze toetreding dient te gebeuren in de vorm van een toetredingsakte, neer te leggen ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Deze toetredingsakte wordt opgemaakt overeenkomstig het model dat als bijlage 2 bij deze overeenkomst is gevoegd.

In geval van toetreding kan het recht op uitoefening van een loopbaanvermindering in toepassing van artikel 8, § 1 van de voornoemde collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 voor het leidinggevend personeel en het kaderpersoneel, zoals gedefinieerd door de wetgeving inzake sociale verkiezingen, enkel uitgeoefend worden mits akkoord van de werkgever. § 5. De ondernemingen kunnen de regeling voorzien in artikel 3, § 2 ook ten uitvoer brengen door middel van het afsluiten van een collectieve arbeidsovereenkomst op ondernemingsniveau.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst dient te bepalen voor welke personeelscategorieën ze al dan niet van toepassing is.

Art. 4.Premies Vlaams Gewest De ondertekenende partijen verklaren dat de werknemers ressorterend onder het Paritair Subcomité voor het technisch onderhoud, bijstand en opleiding in de luchtvaartsector en die voldoen aan de in bijlage 3 van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst vermelde voorwaarden gebruik kunnen maken van de aanmoedigingspremies van kracht in het Vlaamse Gewest.

Art. 5.Duur Deze collectieve arbeidsovereenkomst is afgesloten voor een bepaalde duur met ingang van 1 januari 2019 en neemt een einde op 31 december 2020.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 april 2021.

De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE

Bijlage 1 aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 augustus 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor het technisch onderhoud, bijstand en opleiding in de luchtvaartsector, inzake uitvoering van het sectoraal akkoord 2019-2020, luik tijdskrediet met motief en landingsbanen Model Uitvoering van artikel 2, § 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op datum van 23 augustus 2019 inzake tijdskrediet met motief en landingsbanen Toetredingsakte - Tijdskrediet met motief - halftijdse loopbaanvermindering

Terug te sturen aan de Griffie van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg


- Identificatie van de onderneming . . . . . - Adres . . . . . . . . . . - KBO-nummer . . . . . - Nummer paritair comité : PSC 315.01 - Paritair Subcomité voor het technisch onderhoud, bijstand en opleiding in de luchtvaartsector 315.01 Ondergetekende, ................................................, die de voornoemde onderneming vertegenwoordigt, verklaart toe te treden tot artikel 2, § 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 augustus 2019 inzake tijdskrediet met motief en landingsbanen afgesloten binnen het paritair subcomité 315.01.

Handtekening, hoedanigheid en datum, Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 april 2021.

De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE

Bijlage 2 aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 augustus 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor het technisch onderhoud, bijstand en opleiding in de luchtvaartsector, inzake uitvoering van het sectoraal akkoord 2019-2020, luik tijdskrediet met motief en landingsbanen Model Uitvoering van artikel 3, § 4 van de collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op datum van 23 augustus 2019 inzake tijdskrediet met motief en landingsbanen Toetredingsakte

Terug te sturen aan de Griffie van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg


- Identificatie van de onderneming . . . . . - Adres . . . . . . . . . . - KBO-nummer . . . . . - Nummer paritair comité : PSC 315.01 - Paritair Subcomité voor het technisch onderhoud, bijstand en opleiding in de luchtvaartsector 315.01 Ondergetekende, ................................................, die de voornoemde onderneming vertegenwoordigt, verklaart toe te treden tot artikel 3, § 4 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 augustus 2019 inzake tijdskrediet met motief en landingsbanen afgesloten binnen het paritair subcomité 315.01.

Handtekening, hoedanigheid en datum, Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 april 2021.

De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE

Bijlage 3 aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 augustus 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor het technisch onderhoud, bijstand en opleiding in de luchtvaartsector, inzake uitvoering van het sectoraal akkoord 2019-2020, luik tijdskrediet met motief en landingsbanen Premies Vlaamse Gewest De ondertekenende partijen verklaren dat de werknemers ressorterend onder het Paritair Subcomité voor het technisch onderhoud, bijstand en opleiding in de luchtvaartsector en die inzake tewerkstellingsplaats voldoen aan de voorwaarden, gebruik kunnen maken van de aanmoedigingspremies van kracht in het Vlaamse Gewest, namelijk : - zorgkrediet; - opleidingskrediet; - ondernemingen in moeilijkheden of herstructurering.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 april 2021.

De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE

^