Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 28 juni 2021

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 13/04/2019 pub. 28/06/2021 numac 2021042290 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 19 mei 2010 houdende oprichting van de kruispuntbank van de voertuigen. - Duitse vertaling type wet prom. 20/12/2019 pub. 28/06/2021 numac 2021042347 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 22 december 2009 betreffende de algemene regeling inzake accijnzen ter omzetting van richtlijn 2019/475. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/04/2021 pub. 28/06/2021 numac 2021020697 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 augustus 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor het technisch onderhoud, bijstand en opleiding in de luchtvaartsector, inzake uitvoering van het sectoraal akkoord 2019-2020, luik tijdskrediet met motief en landingsbanen type koninklijk besluit prom. 09/05/2021 pub. 28/06/2021 numac 2021031696 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van 5000 euro aan de vzw « Forum des juges de l'Union européenne pour l'environnement » type koninklijk besluit prom. 09/05/2021 pub. 28/06/2021 numac 2021031695 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van maximum 7.500 euro aan VZW « Reset.Vlaanderen » type koninklijk besluit prom. 20/06/2021 pub. 28/06/2021 numac 2021031712 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot erkenning van elektronische platformen van deeleconomie type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/06/2021 numac 2021021142 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Personeel Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 14 juni 2021 en met ingang van 1 oktober 2021 wordt aan de heer Frank DE WISPELAERE, eervol ontslag verleend uit zijn functies van adviseur-generaa(...) Het is de heer Frank DE WISPELAERE vergund op 1 oktober 2021 zijn aanspraak op het pensioen te doen(...) type koninklijk besluit prom. 20/06/2021 pub. 28/06/2021 numac 2021031742 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot aanduiding van de Belgische bevoegde autoriteit zoals bepaald in artikel 2, 2° van de wet van 2 mei 2019 tot omzetting van de Richtlijn 2017/1852 van de Raad van 10 oktober 2017 betreffende mechanismen ter beslechting van belastinggeschillen in de Europese Unie type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/06/2021 numac 2021031740 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 9 juni 2021, wordt de heer Peter VANHOPPLINUS, rijksambtenaar bij de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België in de klasse A2 met de titel van attaché, ontslag uit zijn ambt verleend met in Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 13/06/2021 pub. 28/06/2021 numac 2021042365 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 2, 236, 259, 261, en 262 van het koninklijk besluit van 22 april 2019 houdende een technisch reglement voor het beheer van het transmissienet van elektriciteit en de toegang ertoe type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/06/2021 numac 2021042416 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** **** koninklijk besluit ****. 3495 van 6 juni 2021, wordt de kolonel van het vliegwezen **** ****. **** op pensioen gesteld op 1 januari 2022. type koninklijk besluit prom. 08/06/2021 pub. 28/06/2021 numac 2021042417 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot benoeming van sommige leden van de raad van bestuur van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg type koninklijk besluit prom. 21/04/2021 pub. 28/06/2021 numac 2021201653 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, betreffende de toekenning van een uitzonderlijk bedrag in 2020 bovenop de eindejaarstoelage voor de ambulante sectoren van Brussel type koninklijk besluit prom. 21/04/2021 pub. 28/06/2021 numac 2021201655 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 november 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de gelijkstellingen inzake tijdelijke werkloosheid voor de berekening van de eindejaarspremie 2020 in het kader van de sanitaire crisis Covid-19 in de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/06/2021 pub. 28/06/2021 numac 2021021109 bron federaal agentschap voor nucleaire controle Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 maart 2016 tot vaststelling van het bedrag der vergoedingen toegekend aan de leden van de Wetenschappelijke Raad voor Ioniserende Stralingen van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle type ministerieel besluit prom. -- pub. 28/06/2021 numac 2021031715 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 27 mei 2021, is opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij het hof van beroep te Gent te vervullen aan mevr. Van de Voorde S., assistent bij de griffie van dit hof; Dit besluit treed Bij ministerieel besluit van 27 mei 2021, is opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffie(...)

arrest

type arrest prom. -- pub. 28/06/2021 numac 2021020362 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 19/2021 van 4 februari 2021 Rolnummer 7352 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 4, 8, 9 en 25 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 24 mei 2019 « houdende wijziging van het decreet van 5 april Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters L. Lavrysen en F. Daoût, en de rechters (...) type arrest prom. -- pub. 28/06/2021 numac 2021202174 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 57/2021 van 22 april 2021 Rolnummers 6590, 6597, 6599 en 6601 In zake : de beroepen tot vernietiging van de wet van 29 mei 2016 « betreffende het verzamelen en het bewaren van de gegevens in de sector van de elektron Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters F. Daoût en L. Lavrysen, en de rechters (...) type arrest prom. -- pub. 28/06/2021 numac 2021202462 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 24/2021 van 25 februari 2021 Rolnummer 7060 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 187ter van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door de Raad van State. Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de v wijst na beraad het volgende arrest : I. Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 28/06/2021 numac 2021202849 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidsrechtbank van Luik, arrondissement Luik Bij beschikking van 20 februari 2019 werd de heer SEBOK Ferenc, rechter in sociale zaken als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Luik arrondissement Luik door de Voorzitter type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 28/06/2021 numac 2021202850 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidsrechtbank van Luik, arrondissement Luik Bij beschikking van 2 juni 2021 werd de heer SEBOK Ferenc, voorheen rechter in sociale zaken als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Luik arrondissement Luik door de Voorzit Dit mandaat wordt uitgeoefend gedurende een jaar, van 29 mei 2022 tot en met 28 mei 2023.

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 28/06/2021 numac 2021202881 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidshof van Brussel Bij beschikking van 7 juni 2021 werd mevrouw KOHNENMERGEN Sonja, voorheen raadsheer in sociale zaken als werkgever bij het Arbeidshof van Brussel door de Eerste Voorzitter van dit hof aangewezen om h Dit mandaat wordt uitgeoefend gedurende een jaar, van 21 september 2021 tot en met 20 september 202(...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/06/2021 pub. 28/06/2021 numac 2021021118 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 maart 2021 houdende benoeming van de leden van het Follow-upcomité van het plan "Vrouwenrechten" type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/06/2021 pub. 28/06/2021 numac 2021021119 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het College voor toelating en toezicht van de Hoge Raad voor de audiovisuele sector type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/06/2021 pub. 28/06/2021 numac 2021021121 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het bureau van de Hoge Raad voor de audiovisuele sector

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 18/06/2021 pub. 28/06/2021 numac 2021031734 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2020 tot regeling van een algemene en selectieve subsidie voor de organisatoren van kinderopvang en buitenschoolse opvang en van maatregelen voor de gezinnen in de kinderopvang en de buitenschoolse opvang naar aanleiding van de gevolgen van het COVID-19-virus, wat betreft de verlenging van de subsidie

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. -- pub. 28/06/2021 numac 2021031748 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2021/1006 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de samenstelling van de jury waarin voorzien is door de verordening van 13 november 2020 betreffende het I.M.P.A.C.T.-LABEL Het college van de Franse Gemeenschapsc Gelet op het decreet van 18 juni 1990 van de Raad van de Franse Gemeenschap houdende regeling van h(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 04/06/2021 pub. 28/06/2021 numac 2021042292 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 2019 betreffende zorgstrategische planning, wat betreft het uitstel van de inwerkingtreding ervan type besluit van de vlaamse regering prom. 07/05/2021 pub. 28/06/2021 numac 2021042346 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van diverse bepalingen uit de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, wat betreft het toezicht op de naleving van de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 17/06/2021 pub. 28/06/2021 numac 2021042383 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 24 oktober 2019 tot vaststelling van de toekenningsvoorwaarden van de kinderbijslag voor jongeren ingeschreven als werkzoekende

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 10/06/2021 pub. 28/06/2021 numac 2021203050 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de leden van het gemeenschappelijke auditcomité van het Ministerie van de Franse Gemeenschap en de Waalse Overheidsdienst

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 28/06/2021 numac 2021031735 bron federale overheidsdienst financien Algemene Administratie voor Beleidsexpertise en -ondersteuning. - Dienst Reglementering. - Overeenkomst tussen de bevoegde autoriteiten van Nederland en België ter verlenging van de overeenkomst met betrekking tot de situatie van de grensarbeiders 1. Inleiding Op 30 april 2020 sloten Nederland en België een overeenkomst op basis van artikel 2(...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 28/06/2021 numac 2021042446 bron waalse overheidsdienst Waalse Overheidsdienst Fiscaliteit. - Departement Vestiging en Controle. - Directie Vestiging Fiscaliteit Voertuigen. - Bericht in verband met de aanpassing van de verkeersbelasting ter uitvoering van artikel 11 van het Wetboek van de met inkomsten Voor de voertuigen vermeld in de eerste kolom van hieronder afgedrukte tabel waarvoor de belastings(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 28/06/2021 numac 2021203126 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Penitentiair Bewakingsassistenten - gevangenis Antwerpen (niveau C) voor de FOD Justitie. - Selectienummer: ANG21214 Solliciteren kan tot en met 13/07/2021 via www.selor.be De gedetailleer(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van laurea(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 28/06/2021 numac 2021042354 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning als onderneming voor alarmsystemen in toepassing van artikel 16 van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijziging Bij besluit van 8/2/2021 wordt het enig artikel van het besluit van 19/12 "Enig artikel. De vergunning als onderneming voor alarmsystemen verleend aan de onderneming RO(...) type vergunning prom. -- pub. 28/06/2021 numac 2021042355 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning als onderneming voor alarmsystemen in toepassing van artikel 16 van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij besluit van 4/01/2021, wordt de onderneming FORTIFY SECURITY PARTNERS, met als onde Bij besluit van 4/01/2021, wordt de onderneming TECHNI HOME SERVICES (afgekort: THS), met als o(...) type vergunning prom. -- pub. 28/06/2021 numac 2021042356 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning als onderneming voor alarmsystemen in toepassing van artikel 16 van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij besluit van 4/01/2021, wordt de vergunning als onderneming voor ala Bij besluit van 4/1/2021, wordt de vergunning als onderneming voor alarmsystemen verleend aan d(...) type vergunning prom. -- pub. 28/06/2021 numac 2021042359 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning als onderneming voor alarmsystemen in toepassing van artikel 6 van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Intrekking Bij besluit van 4/01/2021 wordt, de erkenning als beveiligingsonderneming, Bij besluit van 04/01/2021 wordt de vergunning als onderneming voor alarmsystemen, verleend bij(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/06/2021 numac 2021021131 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 3507 van 10 juni 2021, wordt mijnheer Gia Nguyen, op 1 februari 2021, in vast verband benoemd in de klasse A1. Hij draagt de titel van attaché. Voor de vaststelling van zijn anciënniteit Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 februari 2021, met uitzondering van het tweede lid, d(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/06/2021 numac 2021021133 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 16 december 2020, wordt de heer Olivier ASPEEL, benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een betrekking van het Frans Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/06/2021 numac 2021042285 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Personeel en Organisatie Benoeming tot Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 27 mei 2021, worden de hiernavolgende personeelsleden benoemd in de hoedanigheid van rijksambtenaar in de klasse A2, in een betrekking waaraan de titel M. DE NUTTE HELMUT, met ingang van 15.03.2021 M. DEMILITO FREDERIC, met ingang van 01.04.2021 type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/06/2021 numac 2021042284 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Personeel en Organisatie Benoeming tot Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 27 mei 2021, worden de hiernavolgende personeelsleden benoemd in de hoedanigheid van rijksambtenaar in de klasse A1, in een betrekking waaraan de titel M. DEZUTTER SERGE, met ingang van 20.02.2021 M. BLOMMAERTS JEFFREY, met ingang van 01.03.2021 type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/06/2021 numac 2021202642 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 8 juni 2021, is de heer NOSSENT Jean-François benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende bij de Arbeidsrechtbank van Luik arrondissement Luik ter vervanging van

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 28/06/2021 numac 2021042407 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende Nederlandstalige plaatsen van griffiers niveau B voor de Rechterlijke orde worden vacant verklaard voor benoeming via bevordering, er wordt geen bijkomende proef georganiseerd: Griffi(...) Griffier dossierbeheer hoofdzakelijk ingeschakeld in de primaire processen bij de vredegerechten va(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 28/06/2021 numac 2021042408 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende Nederlandstalige plaats van assistent niveau C voor de Rechterlijke orde wordt vacant verklaard voor benoeming via bevordering, er wordt geen bijkomende proef georganiseerd: Assistent(...) Voor bovenvermelde plaats kan men zich kandidaat stellen wanneer men in het bezit is van een attest(...)

document

type document prom. -- pub. 28/06/2021 numac 2021203061 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Milieucoördinatoren (niveau B) voor het Ministerie Van Defensie. - Selectienummer: AFG21063 Deze selectie werd afgesloten op 18/06/2021. Er zijn 15 laureaten. De lijst is 1 (...) type document prom. -- pub. 28/06/2021 numac 2021203087 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Duitstalige E-Auditoren (niveau A1) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: ADG21006 Deze selectie werd afgesloten op 22/06/2021. Er is 1 laureaat. (...) type document prom. -- pub. 28/06/2021 numac 2021203101 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Controleurs van de werken - orientatie elektromechanisch (niveau B) voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Selectienummer: AFB21022 Solliciteren kan tot 27/07/2021 via www.selor.be De (...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 28/06/2021 numac 2021202984 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven Bij besluit van de Directeur-generaal v worden benoemd tot leden van het Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkpla(...) type document prom. -- pub. 28/06/2021 numac 2021203112 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige juristen (niveau A2) voor het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België. - Selectienummer: AFG20162 Deze selectie werd afgesloten op 23/06/2021. Er is 1 laureaat. De li(...) type document prom. -- pub. 28/06/2021 numac 2021203111 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de Rechterlijke Orde: secretarissen-hoofd van dienst (A2) bij het parket Limburg (m/v/x). - Selectienummer: BNG20163 Er zijn 2 laureaten.
^