Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 20 juli 2006
gepubliceerd op 07 augustus 2006

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen en het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, betreffende de door arbeidsongeschikte zelfstandigen verschuldigde bijdragen

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2006022788
pub.
07/08/2006
prom.
20/07/2006
ELI
eli/besluit/2006/07/20/2006022788/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 JULI 2006. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen en het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, betreffende de door arbeidsongeschikte zelfstandigen verschuldigde bijdragen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, inzonderheid op artikel 15, § 3, vervangen bij het koninklijk besluit nr. 74 van 10 november 1967;

Gelet op het koninklijk besluit nr. 72 van 10 november 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, inzonderheid op artikel 14;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, inzonderheid op artikel 50, vervangen bij het koninklijk besluit van 6 oktober 1977;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, inzonderheid op artikel 28, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 21 april 1999;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 3 november 2005;

Gelet op de weigering tot akkoord van Onze Minister van Begroting, gegeven op 3 januari 2006;

Gelet op de beraadslaging van de Ministerraad van 31 maart 2006 die het toeliet de weigering tot akkoord van onze Minister van Begroting naast zich neer te leggen;

Gelet op advies 40.433/1 van de Raad van State, gegeven op 1 juni 2006, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken, Onze Minister van Middenstand en Onze Minister van Pensioenen, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 50 van het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, gewijzigd bij koninklijk besluit van 6 oktober 1977, wordt aangevuld met de volgende leden : « Er is eveneens geen enkele bijdrage verschuldigd voor het kwartaal in de loop waarvan de non-activiteit omwille van ziekte of invaliditeit aanvangt op voorwaarde dat deze aanvangt in de loop van de eerste maand van het kwartaal en dat dit kwartaal gelijkgesteld wordt met een periode van activiteit in het raam van de pensioenregeling voor zelfstandigen.

Er is eveneens geen enkele bijdrage verschuldigd voor het kwartaal in de loop waarvan de activiteit wordt hervat volgend op een periode van non-activiteit omwille van ziekte of invaliditeit op voorwaarde dat deze hervatting plaatsvindt in de loop van de derde maand van het kwartaal en dat dit kwartaal gelijkgesteld wordt met een periode van activiteit in het raam van de pensioenregeling voor zelfstandigen. »

Art. 2.In artikel 28 van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 21 april 1999, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° § 5, eerste lid, 2° wordt aangevuld als volgt : « en, voor de gevallen van non-activiteit omwille van ziekte of invaliditeit die aanvangen in de loop van de eerste maand van het kwartaal, vanaf de eerste dag van het kwartaal van onderwerping waarin zich het begin van de non-activiteit situeert.» 2° § 6, 1°, b) wordt aangevuld als volgt : « , behalve wanneer deze hervatting van activiteit volgt op een periode van non-activiteit omwille van ziekte of invaliditeit en plaatsvindt in de loop van de derde maand van het kwartaal van onderwerping, in welk geval de gelijkstelling op het einde van dat kwartaal een einde neemt;» .

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2006.

Art. 4.Onze Minister van Sociale Zaken, Onze Minister van Middenstand en Onze Minister van Pensioenen zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 20 juli 2006.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken, R. DEMOTTE De Minister van Middenstand, Mevr. S. LARUELLE De Minister van Pensioenen, B. TOBBACK

^