Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 20 februari 2013
gepubliceerd op 29 mei 2013

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 november 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, betreffende de toekenning van het conventioneel brugpensioen op 58 jaar (1)

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2013200372
pub.
29/05/2013
prom.
20/02/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 FEBRUARI 2013. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 november 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, betreffende de toekenning van het conventioneel brugpensioen op 58 jaar (COCOF ambulante sector) (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 9 november 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, betreffende de toekenning van het conventioneel brugpensioen op 58 jaar (COCOF - ambulante sector).

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 20 februari 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector Collectieve arbeidsovereenkomst van 9 november 2011 Toekenning van het conventioneel brugpensioen op 58 jaar (COCOF - ambulante sector) (Overeenkomst geregistreerd op 22 december 2011 onder het nummer 107542/CO/332) HOOFDSTUK I. - Toepassingsveld

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de instellingen en diensten die onder de bevoegdheid vallen van het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector en die erkend en/of gesubsidieerd worden door de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Art. 2.Onder "werknemers" verstaat men : de mannelijke en vrouwelijke bedienden en arbeiders en arbeidsters. HOOFDSTUK II. - Beginsel

Art. 3.Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft tot doel een stelsel voor brugpensioen in te voeren met compenserende aanwerving.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst werd opgemaakt op basis van : a) de collectieve arbeidsovereenkomst nr.17 van 19 december 1974 die werd gesloten binnen de Nationale Arbeidsraad en algemeen verbindend werd verklaard door het koninklijk besluit van 16 januari 1975 (Belgisch Staatsblad van 31 januari 1975) en de besluiten die deze collectieve arbeidsovereenkomst wijzigen; b) het koninklijk besluit van 7 december 1992Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/12/1992 pub. 26/05/2000 numac 2000016127 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 december 1991 houdende tijdelijke maatregelen voor de uitvoering van de commautaire regeling voor de instandhouding en het beheer van de visbestanden. - Gedeeltelijke vernietiging sluiten betreffende de toekenning van werkloosheidsuitkeringen in geval van conventioneel brugpensioen en de besluiten die dit besluit wijzigen of vervangen;c) het koninklijk besluit van 3 mei 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/05/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007201609 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot regeling van het conventioneel brugpensioen in het kader van het generatiepact sluiten tot vaststelling van het conventionele brugpensioen in het kader van het Generatiepact (Belgisch Staatsblad van 8 juni 2007), en de besluiten die dit besluit wijzigen of vervangen.

Art. 4.Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst verbinden de werkgevers zich ertoe : a) het brugpensioen toe te kennen aan de ontslagen werknemers van 58 jaar en ouder die beantwoorden aan de voorwaarden die zijn opgesomd in de bovengenoemde koninklijke besluiten;b) de betaling ten laste te nemen van de aanvullende vergoeding in het kader van het brugpen-sioen;c) de werknemer die met brugpensioen gaat, te vervangen volgens de voorwaarden die worden bepaald door de bovengenoemde koninklijke besluiten. HOOFDSTUK III. - Bedrag van de aanvullende vergoeding

Art. 5.De aanvullende vergoeding wordt bepaald op 65 pct. van het verschil tussen het laatste nettoloon van de werknemer en de werkloosheidsuitkering, berekend zoals bepaald in de artikelen 5 tot en met 10 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van de 19 december 1974. Het maximumloon wordt bepaald in bovengenoemde collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17.

Art. 6.Bij overgang van het stelsel "halftijds tijdskrediet" naar het stelsel "conventioneel brugpensioen" wordt de aanvullende vergoeding berekend op dezelfde basis als de werkloosheidsuitkering.

Bij overgang van het stelsel "halftijds tijdskrediet" of van het stelsel "4/5 tijdskrediet" of van het stelsel "halftijds conventioneel brugpensioen vanaf 56 jaar" naar het stelsel "brugpensioen" wordt de aanvullende vergoeding berekend op basis van het arbeidsstelsel op het moment van de toetreding tot één van deze verminderingen van de arbeidsduur. HOOFDSTUK IV. - Geldigheidsduur

Art. 7.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2011 en loopt ten einde op 31 december 2012.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 20 februari 2013.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

^