Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 20 februari 2013
gepubliceerd op 11 juni 2013

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 november 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende de vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2009 met betrekking tot de arbeidsduur

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2013012021
pub.
11/06/2013
prom.
20/02/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 FEBRUARI 2013. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 november 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende de vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2009 met betrekking tot de arbeidsduur (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van23 november 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende de vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2009 met betrekking tot de arbeidsduur.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 20 februari 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking Collectieve arbeidsovereenkomst van 23 november 2011 Vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2009 met betrekking tot de arbeidsduur (Overeenkomst geregistreerd op 22 december 2011 onder het nummer 107551/CO/126) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers, werklieden en werksters van de ondernemingen die ressorteren onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking. HOOFDSTUK II. - Arbeidsduurregeling

Art. 2.In toepassing van artikel 3 en artikel 4 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2011 zijn onderstaande arbeidsduurregelingen mogelijk :

Jours de compensation

Nombre de jours de travail requis pour obtenir le droit (*)

-

-

Compensatiedagen

Aantal arbeidsdagen nodig om het recht te verkrijgen (*)

semaine de 37 h 20 37 u. 20/week

Aucun geen

n'est pas applicable niet van toepassing

semaine de 37 h 30 37 u. 30/week

1 jour/dag

260 jours/dagen

semaine de 38 h 00 38 u. 00/week

4 jours/dagen

65 jours/dagen

semaine de 38 h 20 38 u. 20/week

6 jours/dagen

43 jours/dagen

semaine de 38 h 30 38 u. 30/week

7 jours/dagen

37 jours/dagen

semaine de 39 h 00 39 u. 00/week

10 jours/dagen

26 jours/dagen


semaine de 39 h 30 39 u. 30/week

13 jours/dagen

20 jours/dagen

semaine de 40 h 00 40 u. 00/week

16 jours/dagen

16 jours/dagen


(*) Wanneer, bij de berekening van het aantal compensatiedagen geen volledige schijf van arbeidsdagen wordt verkregen, wordt een afrondingsregel toegepast. De werknemer krijgt dan recht op één bijkomende compensatiedag als er een saldo overblijft van : 37 u. 30/week : 131 dagen 38 u. 00/week : 33 dagen 38 u. 20/week : 22 dagen 38 u. 30/week : 19 dagen 39 u. 00/week : 13 dagen 39 u. 30/week : 11 dagen 40 u. 00/week : 8 dagen die werkelijk gepresteerd werden of met gepresteerde dagen zijn gelijkgesteld.

Art. 3.In toepassing van artikel 9 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 35 van de Nationale Arbeidsraad van 27 februari 1981, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 21 september 1981, heeft de deeltijdse werknemer een geproratiseerd recht op betaalde compensatiedagen (**). (**) Voorbeeld 1 : toepassing 39-urenweek, 10 betaalde compensatiedagen. Een deeltijdse werknemer werkt alle dagen van de week, 4 uren per dag. Hij heeft recht op 10 compensatiedagen in zijn arbeidsregime.

Voorbeeld 2 : toepassing 39-urenweek, 10 betaalde compensatiedagen.

Een deeltijdse werknemer werkt 2 dagen op 5. Bij volledige tewerkstelling gedurende het jaar heeft deze werknemer recht op 2/5 x 10 = 4 betaalde compensatiedagen, die samenvallen met dagen waarop hij normaal tewerkgesteld zou zijn geweest. Is er geen volledige tewerkstelling geweest, dan wordt het recht op betaalde compensatierust vastgelegd volgens de algemene regel van 1 dag per schijf van 26 gewerkte of gelijkgestelde dagen. HOOFDSTUK III. - Geldigheid

Art. 4.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 15 juni 2011 en is gesloten voor onbepaalde duur. Zij kan door één der partijen worden opgezegd mits een opzegging van drie maanden betekend bij een ter post aangetekend schrijven, gericht aan de voorzitter van de Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking.

Zij vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2009, die ophoudt van toepassing te zijn vanaf 15 juni 2011.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 20 februari 2013.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

^