Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 11 juni 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 27/12/2012 pub. 11/06/2013 numac 2013000345 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen inzake dierenwelzijn, CITES, dierengezondheid en bescherming van de gezondheid van de gebruikers. - Duitse vertaling type wet prom. 19/12/2012 pub. 11/06/2013 numac 2013000377 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bezoldiging van de personeelsleden en van de mandatarissen van de instellingen van openbaar nut, van de autonome overheidsbedrijven en de rechtspersonen waarop de Staat rechtstreeks of onrechtstreeks een overheersende invloed uitoefent, als natuurlijke persoon. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 20/02/2013 pub. 11/06/2013 numac 2013012006 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 november 1999, gewijzigd bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2003 en bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 september 2007, betreffende de vaststelling van sommige loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 20/02/2013 pub. 11/06/2013 numac 2013012007 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 november 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest, betreffende de besteding van de sommen die voor 2011 in het raam van het akkoord voor de non-profitsector van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest toegewezen werden aan de verenigingen die onder samenlevingsopbouw vallen type koninklijk besluit prom. 20/02/2013 pub. 11/06/2013 numac 2013012011 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, betreffende de ecocheques type koninklijk besluit prom. 20/02/2013 pub. 11/06/2013 numac 2013012015 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 september 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende het opleidingsCV type koninklijk besluit prom. 20/02/2013 pub. 11/06/2013 numac 2013012021 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 november 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende de vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2009 met betrekking tot de arbeidsduur type koninklijk besluit prom. 20/02/2013 pub. 11/06/2013 numac 2013012027 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 oktober 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers, betreffende de participatiegraad aan de vorming type koninklijk besluit prom. 20/02/2013 pub. 11/06/2013 numac 2013012028 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 januari 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, tot vaststelling van het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen type koninklijk besluit prom. 20/02/2013 pub. 11/06/2013 numac 2013012014 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 februari 2008 tot invoering van een sociaal sectoraal pensioenplan voor de arbeiders tewerkgesteld in de ondernemingen van de technische land- en tuinbouwwerken type koninklijk besluit prom. 20/02/2013 pub. 11/06/2013 numac 2013012033 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 februari 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de handel in brandstoffen van Oost-Vlaanderen, betreffende de bestaanszekerheidsvergoedingen type koninklijk besluit prom. 20/02/2013 pub. 11/06/2013 numac 2013012034 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, betreffende de ecocheques type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/06/2013 numac 2013014180 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer en federale overheidsdienst personeel en organisatie Nationale Orden. - Beweging van 15 november 2012 Bij koninklijke besluiten van 11 maart 2013 worden navermelde onderscheidingen verleend : Kroonorde Ridder De heer André Jean-François, technisch deskundige Mevr. Deroloffe Ginette, ad Orde van Leopold II Commandeur De heer Brébois Léon-Pierre, klasse A4, titel van adviseur ge(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/06/2013 numac 2013014181 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer en federale overheidsdienst personeel en organisatie Nationale Orden. - Beweging van 15 november 2012 Bij koninklijke besluiten van 11 maart 2013 worden navermelde onderscheidingen verleend : Leopoldsorde Ridder De heer Demarest Marc, administratief deskundige De heer Demey Dirk, techn De heer Geysemans Marcus, technisch deskundige De heer Hofman Karel, klasse A2, titel van attach(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/06/2013 numac 2013014182 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 7 mei 2013, wordt Mevr. Carine VANHESE, klasse A2 met de titel van attaché, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse naar de klasse A3, met de titel van adviseur, in het Nederlands taal Bij koninklijk besluit van 7 mei 2013, wordt Mevr. Martine SERBRUYNS, klasse A2 met de titel va(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/06/2013 numac 2013015127 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Personeel. - Aanduiding Bij koninklijk besluit van 29 april 2013 en met ingang van 1 mei 2013 werd de heer Rietjens, Paul, aangeduid als titularis van een managementfunctie N-1, in de functie van directeur-generaal Jurid Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/06/2013 numac 2013015126 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 29 april 2013 wordt, op zijn aanvraag, eervol ontslag verleend op 31 maart 2014, aan de heer Guy Genot adviseur generaal - klasse A5 bij de Federale Overheidsdienst Buitenla(...) Hij is ertoe gemachtigd zijn pensioenrechten te doen gelden op 1 april 2014 en de titel van zijn am(...) type koninklijk besluit prom. 20/02/2013 pub. 11/06/2013 numac 2013200223 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 november 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de vergoeding van de verplaatsingstijd en terugbetaling van de vervoerskosten tussen de woonplaatsen van opeenvolgende gebruikers type koninklijk besluit prom. 20/02/2013 pub. 11/06/2013 numac 2013200224 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 oktober 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, betreffende het sectoraal plan "Geneeskundige verzorging" (1) type koninklijk besluit prom. 20/02/2013 pub. 11/06/2013 numac 2013200346 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 september 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende het brugpensioen vanaf 58 jaar type koninklijk besluit prom. 20/02/2013 pub. 11/06/2013 numac 2013200448 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie voor 2011 aan het rijdend personeel van de ondernemingen van geregeld vervoer type koninklijk besluit prom. 20/02/2013 pub. 11/06/2013 numac 2013200470 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 januari 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, betreffende de arbeidsduur

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/05/2002 pub. 11/06/2013 numac 2013000341 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 8 februari 2001 tot uitvoering van de wet van 24 maart 1999 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakverenigingen van het personeel van de politiediensten. - Officieuze coördinatie in het Duits type ministerieel besluit prom. 17/05/2013 pub. 11/06/2013 numac 2013000361 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende het gebruik van de Eurocodes als berekeningsmethode voor de brandweerstand van bouwelementen type ministerieel besluit prom. 29/05/2013 pub. 11/06/2013 numac 2013011278 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 78 houdende erkenning van een onderneming gespecialiseerd in financieringshuur type ministerieel besluit prom. -- pub. 11/06/2013 numac 2013015134 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Dienst. - Overplaatsingen Bij ministeriele besluiten van 8 mei 2013 worden de heren Thomas LAMBERT en Jean-Cédric JANSSENS de BISTHOVEN als Ministerraad toegevoegd aan de Ambassade van België te Washington. Bij min(...) GASPART Arnaud : Ambassade van België te New Delhi. GHYS An : Permanente Vertegenwoordigin(...) type ministerieel besluit prom. 22/05/2013 pub. 11/06/2013 numac 2013024206 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Erkenningscommissie van artsen, houders van een bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist in de pneumologie type ministerieel besluit prom. 22/05/2013 pub. 11/06/2013 numac 2013024207 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de functionele en professionele revalidatie van gehandicapten type ministerieel besluit prom. 22/05/2013 pub. 11/06/2013 numac 2013024205 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Erkenningscommissie van artsen, houders van een bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist in de cardiologie type ministerieel besluit prom. 19/04/2013 pub. 11/06/2013 numac 2013029344 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij taalbadonderwijs wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 02/05/2013 pub. 11/06/2013 numac 2013029360 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het leren door taalbad wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 24/04/2013 pub. 11/06/2013 numac 2013035459 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 10 en 26 van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 februari 2008 tot toekenning van strategische investerings- en opleidingssteun aan ondernemingen in het Vlaamse Gewest

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/05/2013 pub. 11/06/2013 numac 2013029369 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 mei 2007 tot benoeming van de leden van het College voor advies en het College voor vergunning en controle van de « Conseil supérieur de l'Audiovisuel » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/05/2013 pub. 11/06/2013 numac 2013029371 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap genomen ter uitvoering van artikel 4bis van het koninklijk besluit nr. 456 van 10 september 1986, gewijzigd bij het decreet van 25 oktober 2012 betreffende sommige internaten en opvangtehuizen ingericht of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 19/04/2013 pub. 11/06/2013 numac 2013035420 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot verlening van een opsporingsvergunning voor koolwaterstoffen aan Mijnen nv voor een gebied van 363,09 km2 op het grondgebied van de gemeenten As, Beringen, Dilsen-Stokkem, Genk, Ham, Hasselt, Heusden-Zolder, Houthalen-Helchteren, Leopoldsburg, Maasmechelen, Meeuwen-Gruitrode, Opglabbeek, Zonhoven en Zutendaal type besluit van de vlaamse regering prom. 29/03/2013 pub. 11/06/2013 numac 2013035498 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie productieoperator Hout type besluit van de vlaamse regering prom. 29/03/2013 pub. 11/06/2013 numac 2013035497 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie procesoperator Chemische en farmaceutische industrie

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 30/05/2013 pub. 11/06/2013 numac 2013203326 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 januari 2011 tot benoeming van de leden, de voorzitter en de ondervoorzitters van de « Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable » type besluit van de waalse regering prom. 30/05/2013 pub. 11/06/2013 numac 2013203324 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot hernieuwing van de samenstelling van de algemene vergadering van de "Conseil économique et social de Wallonie" type besluit van de waalse regering prom. 30/05/2013 pub. 11/06/2013 numac 2013203329 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 23 april 2009 betreffende de modaliteiten voor de belegging van de beschikbare middelen van de openbare huisvestingsmaatschappijen en de bestemming van de netto-opbrengst van de overdracht van zakelijke rechten van een onroerend goed

omzendbrief

type omzendbrief prom. 30/05/2013 pub. 11/06/2013 numac 2013203325 bron waalse overheidsdienst Omzendbrief van de Waalse Regering betreffende de invasieve exotische planten

lijst

type lijst prom. -- pub. 11/06/2013 numac 2013203492 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige attachés HR 112 (niveau A) voor de FOD Binnenlandse Zaken (ANG13086) Na de selectie wordt een lijst met maximum 12 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst van gesl(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? ofw(...)

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 11/06/2013 numac 2013029363 bron ministerie van de franse gemeenschap Samenstelling van de Commissie opgericht bij artikel 42 van de wet van 29 mei 1959. - Wijziging Bij ministerieel besluit van 7 mei 2013, in artikel 1, vijfde streepje, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 mei 2007 betr

document

type document prom. -- pub. 11/06/2013 numac 2013203479 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige facility managers - Antwerpen (niveau A) voor de Regie der Gebouwen (ANG13088) Na de selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijs(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? dip(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/06/2013 numac 2013015120 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur Personeel. - Vaste benoeming Bij koninklijk besluit van 29 april 2013 en met ingang van 1 maart 2013 wordt Mevr. Marina LAMBERTS, in vast verband benoemd met de titel van attaché, in het Nederlands taalkader, met ranginn Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/06/2013 numac 2013022299 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Gewestelijke commissie van de Geneeskundige Raad voor invaliditeit van de provincie Henegouwen, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklij Bij hetzelfde besluit, wordt Mevr. ARFA, Nadia, benoemd tot plaatsvervangend lid bij genoemde Gewes(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/06/2013 numac 2013022302 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Gewestelijke commissie van de Geneeskundige Raad voor invaliditeit van de provincie Antwerpen. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 23 mei 2013, dat uitwerking hee Bij hetzelfde besluit, wordt de heer PLATTEAUX, Steven, benoemd bij genoemde Gewestelijke commissie(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/06/2013 numac 2013022301 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Gewestelijke commissie van de Geneeskundige Raad voor invaliditeit van de provincie Waals-Brabant, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninkli Bij hetzelfde besluit, wordt de heer GODY, Michel benoemd tot werkend lid, bij genoemde Gewestelijk(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/06/2013 numac 2013015125 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofbestuur. - Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 29 april 2013, wordt de heer Rudy LAGNAUX stagedoend attaché in de klasse A1, met ingang van 1 maart 2013 met ranginneming op vanaf 1 maart 2012, in het Franse taalkader v Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/06/2013 numac 2013022300 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 21 mei 2013, wordt eervol ontslag uit hun functies van leden va Bij hetzelfde besluit, worden benoemd bij het genoemd Comité, als vertegenwoordigers van de Nationa(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 11/06/2013 numac 2013203469 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van **** **** **** vergelijkende selectie van **** **** (niveau ****) voor de **** **** (****13009) werd afgesloten op 28 mei 2013. Er zijn 122 geslaagden.

document

type document prom. 29/04/2013 pub. 11/06/2013 numac 2013203265 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden type document prom. 13/03/2013 pub. 11/06/2013 numac 2013203266 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Wijziging van 2 koninklijke besluiten "houdende toekenning van onderscheidingen in de Nationale Orden aan sommige personeelsleden van de lokale besturen in het Vlaams Gewest" type document prom. -- pub. 11/06/2013 numac 2013203127 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest Bij besluit van de Directeur-generaal van 22 mei 2013, dat in werkin worden benoemd tot leden van het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Brusse(...) type document prom. -- pub. 11/06/2013 numac 2013203189 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de meester-kleermakers, de kleermaaksters en naaisters Bij besluit van de Directeur-generaal van 24 mei 2013, dat in werking treedt de dag worden benoemd tot leden van het Paritair Comité voor de meester-kleermakers, de kleermaaksters en (...) type document prom. -- pub. 11/06/2013 numac 2013203466 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht. - Hof van beroep te Bergen Het hof, verenigd in algemene vergadering op 17 mei 2013, heeft Mevr. Putzeys, F., raadsheer in het hof van beroep te Bergen, aangewezen tot kamervoorzitter in dit hof, voor een termijn van drie ja
^