Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 20 december 2012
gepubliceerd op 17 januari 2013

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 september 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 februari 2008 betreffende de vaststelling van de minimumlonen in de horecasector

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2012206373
pub.
17/01/2013
prom.
20/12/2012
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 DECEMBER 2012. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 september 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 februari 2008 betreffende de vaststelling van de minimumlonen in de horecasector (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het hotelbedrijf;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 20 september 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 februari 2008 betreffende de vaststelling van de minimumlonen in de horecasector.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 20 december 2012.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor het hotelbedrijf Collectieve arbeidsovereenkomst van 20 september 2011 Wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 februari 2008 betreffende de vaststelling van de minimumlonen in de horecasector (Overeenkomst geregistreerd op 3 november 2011 onder het nummer 106716/CO/302)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en werknemers van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor het hotelbedrijf.

Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt onder "werknemers" verstaan : de mannelijke en vrouwelijke werknemers die bezoldigd worden op basis van een vast loon.

Art. 2.In de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 februari 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende de vaststelling van de minimumlonen in de horecasector, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 18 november 2009, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomsten van 15 mei 2008, 11 december 2008 en 15 december 2009, wordt een artikel 10bis toegevoegd. " § 1. Op 1 januari 2012 worden alle sectorale minimumlonen (van categorieën I tot en met IX), na toepassing van de verhoging bepaald in artikel 4, § 5, en na indexatie verhoogd met 0,3 pct. § 2. De effectieve lonen van toepassing in de ondernemingen op 1 januari 2012 die hoger liggen dan de minimumlonen bedoeld in § 1, worden na indexatie verhoogd met 0,3 pct. § 3. De ondernemingen die op 1 januari 2012 effectieve lonen toepassen die meer dan 0,3 pct. hoger liggen dan de minimumlonen bedoeld in § 1, kunnen de verhoging bepaald in § 2 vervangen door een gelijkwaardig voordeel beperkt tot 0,3 pct. van de effectieve lonen, verhoogd met de patronale lasten en dit vanaf 1 januari 2012.

Hiertoe dient er op ondernemingsniveau uiterlijk op 31 oktober 2011 een overeenkomst te worden afgesloten tussen werknemers en werkgever.

Bij ontstentenis van dergelijke overeenkomst op deze datum zal de verhoging in de vorm van § 2 dienen toegepast te worden.".

Art. 3.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2012 en is gesloten voor een onbepaalde duur. Zij kan door elk van de partijen worden opgezegd met een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor het hotelbedrijf en de daarin vertegenwoordigde organisaties.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 20 december 2012.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

^