Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 20 april 2021
gepubliceerd op 21 juni 2021

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 januari 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden, betreffende de nachtarbeid voor het niet-rijdend personeel

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2021201522
pub.
21/06/2021
prom.
20/04/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 APRIL 2021. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 januari 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden, betreffende de nachtarbeid voor het niet-rijdend personeel (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 16 januari 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden, betreffende de nachtarbeid voor het niet-rijdend personeel.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 20 april 2021.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden Collectieve arbeidsovereenkomst van 16 januari 2020 Nachtarbeid voor het niet-rijdend personeel (Overeenkomst geregistreerd op 19 maart 2020 onder het nummer 157716/CO/140.03) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en hun werknemers die vallen onder de bevoegdheid van het Paritair Subcomité 140.03 voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden. § 2. Met "werknemers" wordt bedoeld : de arbeiders en arbeidsters behorend tot het niet-rijdend personeel, inclusief het garagepersoneel, tewerkgesteld door bovenvermelde werkgevers. HOOFDSTUK II. - Juridisch kader

Art. 2.Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten in uitvoering van de wet van 17 maart 1987Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/03/1987 pub. 18/03/2010 numac 2010000131 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de invoering van nieuwe arbeidsregelingen in de ondernemingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten en de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 42 van 2 juni 1987. HOOFDSTUK III. - Nachtarbeid

Art. 3.§ 1. De werknemers mogen worden tewerkgesteld na 20 uur 's avonds en voor 6 uur 's ochtends. § 2. De werkgevers die gewoonlijk werknemers tewerkstellen in arbeidsregelingen met prestaties tussen 20 uur en 6 uur, met uitsluiting van : - de werknemers die uitsluitend prestaties verrichten tussen 6 uur en 24 uur; - de werknemers die gewoonlijk beginnen te werken vanaf 5 uur, passen de uitvoeringsbepalingen, zoals opgenomen in hoofdstuk II en collectieve arbeidsovereenkomst nr. 46 volgende van de Nationale Arbeidsraad toe. § 3. De werkgevers die niet ressorteren onder § 2 informeren de werknemers vooraf over de plannen tot invoering van een arbeidsregeling zoals voorzien in artikel 3, § 1.

Nadien gebeurt de invoering conform artikel 4 van deze collectieve arbeidsovereenkomst. § 4. De sectoraal voorziene toeslag voor nachtarbeid is van toepassing indien aan de toepassingsvoorwaarden is voldaan. HOOFDSTUK IV. - Invoering

Art. 4.§ 1. In de ondernemingen waar een ondernemingsraad en/of comité voor preventie en bescherming op het werk en/of een syndicale delegatie bestaat, mag deze collectieve arbeidsovereenkomst slechts worden toegepast nadat de ondernemingsraad of, bij gebrek hiervan, het comité voor preventie en bescherming op het werk of bij gebrek hiervan, de syndicale delegatie, vooraf hun instemming heeft betuigd. § 2. De ondernemingen die op het ogenblik van de inwerkingtreding van deze collectieve arbeidsovereenkomst de nieuwe arbeidsregelingen reeds hadden ingevoerd conform de wettelijke bepalingen ter zake, worden beschouwd als hebbende voldaan aan de verplichtingen bedoeld onder § 1 van dit artikel. § 3. Niemand mag weigeren het punt betreffende de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst op de agenda van de ondernemingsraad of het comité voor preventie en bescherming op het werk te plaatsen. § 4. Ingeval er geen overeenstemming bestaat over de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst, zal de met redenen omklede weigering schriftelijk worden meegedeeld aan de voorzitter van het Paritair Subcomité voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden. § 5. De procedure tot wijziging van het arbeidsreglement zoals bepaald door de wet van 8 april 1965Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot instelling van de arbeidsreglementen sluiten tot instelling van de arbeidsreglementen, wordt in alle gevallen toegepast. HOOFDSTUK V. - Geldigheidsduur

Art. 5.§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2020. § 2. Zij is gesloten voor onbepaalde tijd. § 3. Zij kan door elk van de contracterende partijen worden opgezegd.

Deze opzegging moet minstens drie maanden op voorhand geschieden bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Subcomité voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden, die zonder verwijl de betrokken partijen in kennis zal stellen. De termijn van drie maanden begint te lopen vanaf de datum van verzending van bovengenoemde aangetekende brief.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 20 april 2021.

De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE

^