Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 20 april 2021
gepubliceerd op 24 juni 2021

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 oktober 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de gelijkstellingen op het gebied van de tijdelijke werkloosheid in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2021201447
pub.
24/06/2021
prom.
20/04/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 APRIL 2021. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 oktober 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de gelijkstellingen op het gebied van de tijdelijke werkloosheid in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19 (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 22 oktober 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de gelijkstellingen op het gebied van de tijdelijke werkloosheid in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 20 april 2021.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 oktober 2020 Gelijkstellingen op het gebied van de tijdelijke werkloosheid in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19 (Overeenkomst geregistreerd op 10 december 2020 onder het nummer 162283/CO/319.02)

Artikel 1.Toepassingsgebied Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diens-ten die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap en die erkend en/of gesubsidieerd zijn door de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap of de Franse Gemeenschapscommissie, alsook op de werknemers en werkgevers van de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten die dezelfde activiteiten uitoefenen en die erkend noch gesubsidieerd zijn en waarvan de hoofdactiviteit in het Waalse Gewest wordt verricht.

Onder "werknemers" wordt verstaan : het mannelijk en vrouwelijk werklieden- en bediendepersoneel.

Art. 2.Context Deze collectieve overeenkomst wordt gesloten in de context van de COVID-19-crisis.

Art. 3.Onderwerp Voor de berekening van het bedrag van de eindejaarstoelage zoals bedoeld door de volgende collectieve overeenkomsten : - Voor de sector "AIS" - Waalse Gewest : collectieve arbeidsovereenkomst van 24 oktober 2019 tot toekenning van een eindejaarstoelage, nr. 155890; - Voor de gehandicaptensector - Waalse Gewest : collectieve arbeidsovereenkomst van 26 september 2019 tot toekenning van een eindejaarstoelage, nr. 155888; - Voor de sector opvang, huisvesting en begeleiding van in sociale moeilijkheden verkerende personen - Waalse Gewest : collectieve arbeidsovereenkomst van 26 september 2019 tot toekenning van een eindejaarstoelage, nr. 155889; - Voor de sector "AAJ - FWB" : collectieve arbeidsovereenkomst van 14 november 1989 tot toekenning van een eindejaarstoelage, nr. 25078; - Voor de sector "SASPE" : collectieve overeenkomst van 27 april 2006 tot toekenning van een eindejaarstoelage, nr. 80204; - Voor de sector van de welzijnszorg in de Duitstalige Gemeenschap : collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2008 betreffende de betaling van een dertiende maand, nr. 88962; - Voor de sectoren die erkend en/of gesubsidieerd zijn door de Franse Gemeenschapscommissie : collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2019 tot toekenning van een eindejaarspremie, nr. 157172, worden gelijkgesteld met effectief gewerkte dagen, voor de periode van 1 maart 2020 tot 31 december 2020 inbegrepen, de dagen van arbeidsonderbreking ingevolge tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door de pandemie ten gevolge van het coronavirus voor de werknemers die een erkenning van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht hebben genoten.

Art. 4.Slotbepalingen Deze collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten voor een bepaalde duur. Zij treedt in werking op 1 maart 2020 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2020.

De ondertekenende partijen kunnen via een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst deze termijn verlengen.

Overeenkomstig artikel 14 van de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités worden, voor wat betreft de ondertekening van deze collectieve arbeidsovereenkomst, de handtekeningen van de personen die deze aangaan namens de werknemersorganisaties enerzijds en namens de werkgeversorganisaties anderzijds, vervangen door de notulen van de vergadering die zijn ondertekend door de voorzitter en de secretaris en goedgekeurd door de leden.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 20 april 2021.

De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE

^