Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 19 juni 2007
gepubliceerd op 06 september 2007

Koninklijk besluit ter toewijzing van een subsidie van 10.000.000,- EUR aan het « Brussels Hoofdstedelijk Gewest » in toepassing van bijakte nr. 9 van het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende bepaalde initiatieven bestemd om de internationale rol en de functie van hoofdstad van Brussel te bevorderen

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2007014273
pub.
06/09/2007
prom.
19/06/2007
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 JUNI 2007. - Koninklijk besluit ter toewijzing van een subsidie van 10.000.000,- EUR aan het « Brussels Hoofdstedelijk Gewest » in toepassing van bijakte nr. 9 van het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende bepaalde initiatieven bestemd om de internationale rol en de functie van hoofdstad van Brussel te bevorderen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 20 december 2005 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2007, inzonderheid op artikel 1-01-9;

Gelet op de wetten betreffende de rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, inzonderheid de artikelen 55 tot 58;

Gelet op de ordonnantie van 20 juli 2005 betreffende de maatschappij voor de verwerving van vastgoed;

Gelet op het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende bepaalde initiatieven bestemd om de internationale rol en de functie van hoofdstad van Brussel te bevorderen, en meer in het bijzonder zijn bijakte nr. 9;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en begrotingscontrole;

Overwegende dat het begrotingsprogramma van bijakte nr. 9 bij het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 voor het jaar 2007, 10.000.000,- EUR subsidies voorziet voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Overwegende dat het begrotingsprogramma van bijakte nr. 9 bij het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest eveneens 10.000.000,- EUR subsidies voorziet voor het jaar 2007;

Overwegende dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de Maatschappij voor de Verwerving van Vastgoed (M.V.V.) heeft opgericht, een vennootschap van publiek recht met tot doel de deelname, in het algemeen belang, aan het grondbeleid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Overwegende dat de verwerving door de M.V.V. van grote vastgoedreserves van de N.M.B.S. op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, van groot belang is voor het gewestelijk beleid (inzake woningen, sociale zaken, vastgoed, ruimtelijke ordening, tewerkstelling,...).

Overwegende dat deze vastgoedaankopen van nationaal en gewestelijk belang zijn;

Overwegende dat de Federale Staat de M.V.V. wenst te helpen bij de verwerving van deze terreinen door het Brussels Hoofdstedelijke Gewest te subsidiëren, opdat die laatste kan bijdragen in de kapitaalverhoging, met een bedrag dat minstens even groot is als het bedrag van de subsidie van de Federale Staat.

Overwegende dat de volkomen uitzonderlijke omstandigheden van dit dossier de aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest toegekende subsidie verantwoorden;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën van 29 maart 2007;

Op de voordracht van Onze Vice Eerste Minister en Minister van Justitie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Er wordt een subsidie van TIEN miljoen euro (10.000.000,- EUR) toegekend aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (B.H.G.).

De subsidie wordt geboekt bij de basisuitkering 56.22.45.31.50 van het algemene budget van de uitgaven van het Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer van het begrotingsjaar 2007.

Art. 2.De subsidie vertegenwoordigt het aandeel van de Federale Staat in het kader van het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993, bij de verwerving van de vastgoedreserves die momenteel in het bezit zijn van het Fonds voor Spoorweginfrastructuur.

De subsidie heeft als doel de aankoop door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van aandelen van de M.V.V. te financieren door middel van een kapitaalverhoging teneinde de M.V.V. toe te laten de eigendom te verwerven van de vastgoedreserves die momenteel in het bezit zijn van het Fonds voor Spoorweginfrastructuur op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Art. 3.§ 1 - De in artikel 1 bedoelde subsidie zal aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden betaald in een of meerdere variabele schijven in functie van de vorderingsstaat van de verwerving van terreinen, en dit volgens de ordonnanceringsvoorwaarden die vastgelegd zullen worden in het in § 1 vermelde protocolakkoord. De betaling van de verschillende schijven kan indien nodig over meerdere jaren worden verspreid.

De vrijgave van elke voornoemde schijf van de subsidie moet uitdrukkelijk door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden aangevraagd door middel van in drievoud opgemaakte, gedateerde en ondertekende schuldvorderingsverklaringen. § 3. De Directie Vervoerinfrastructuur van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, Voorlopig Bewindstraat 9-15, 1000 Brussel, staat in voor de administratieve behandeling. Alle briefwisseling met betrekking tot de administratieve behandeling in het kader van dit besluit wordt naar het voornoemde adres gestuurd.

Art. 4.Onze Vice Eerste Minister en Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 19 juni 2007.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Justitie Mevr. L. ONKELINX

^