Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 6 september 2007

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 07/05/2007 pub. 06/09/2007 numac 2007003403 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet betreffende de bijdrage van België aan het HIPC Initiatief in het kader van de veertiende wedersamenstelling van de werkmiddelen van de Internationale Ontwikkelingsassociatie (IOA) (1)

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 06/09/2007 numac 2007054478 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk **** **** nalatenschap van ****, **** ****, **** **** **** ****, ongehuwd, geboren te Nam Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de ****, registratie en domeinen, namen(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/09/2007 numac 2007009794 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 2 augustus 2007, is Mevr. De Maeght, M., secretaresse bij de Nationale Kamer van Notarissen, benoemd tot de graad van Ridder in de Kroonorde. type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/09/2007 numac 2007009792 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 17 augustus 2007, dat in werking treedt op 30 september 2007, is het aan de heer Marstboom, E., vergund de titel van zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Antwerpen e Bij koninklijk besluit van 13 februari 2007 is de aanwijzing van de heer Joly, E., substituut-p(...) type koninklijk besluit prom. 17/08/2007 pub. 06/09/2007 numac 2007023241 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 31/08/2007 pub. 06/09/2007 numac 2007023279 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 februari 1996 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden voor sommige tandheelkundige verstrekkingen type koninklijk besluit prom. 31/08/2007 pub. 06/09/2007 numac 2007023278 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 19/06/2007 pub. 06/09/2007 numac 2007014272 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk Besluit tot toewijzing van een subsidie van 5.000.000 EUR in 2007 aan de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel in toepassing van bijakte nr. 9 van het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende bepaalde initiatieven bestemd om de internationale rol en de functie van hoofdstad van Brussel te bevorderen type koninklijk besluit prom. 19/06/2007 pub. 06/09/2007 numac 2007014273 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit ter toewijzing van een subsidie van 10.000.000,- EUR aan het « Brussels Hoofdstedelijk Gewest » in toepassing van bijakte nr. 9 van het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende bepaalde initiatieven bestemd om de internationale rol en de functie van hoofdstad van Brussel te bevorderen type koninklijk besluit prom. 17/08/2007 pub. 06/09/2007 numac 2007023286 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 20, § 1, e), en 34, § 1, b), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/09/2007 numac 2007036493 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Cultuur, Jeugd, Sport en Media. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 2 juli 2007 wordt de heer DE BOEVER, Eric , voorzitter van de Koninklijke Belgische Bond voor Lichamelijke Opvoeding, benoemd tot ridder in de Leop(...) Hij zal het burgerlijk ereteken dragen. Hij neemt zijn rang in de Orde in op de datum van vandaa(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 16/08/2007 pub. 06/09/2007 numac 2007000791 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Hoge Raad voor beveiliging tegen brand en ontploffing type ministerieel besluit prom. 13/08/2007 pub. 06/09/2007 numac 2007036492 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de erkenning van de fokkersvereniging Belgisch Stamboek van het Friese Paard VZW en tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 oktober 2005 houdende de organisatie van de uitbouw van fokkerijstructuren in Vlaanderen

arrest

type arrest prom. 21/06/2007 pub. 06/09/2007 numac 2007031375 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Onteigeningsbesluit betreffende het terrein van Landsverdediging gelegen in het Kwartier Koning Albert I, te 1130 Brussel

decreet

type decreet prom. 13/07/2007 pub. 06/09/2007 numac 2007036487 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van de decreten inzake voorzieningen voor bejaarden, gecoördineerd op 18 december 1991, en houdende wijziging van het decreet van 14 juli 1998 houdende de erkenning en subsidiëring van verenigingen en welzijnsvoorzieningen in de thuiszorg

beschikking van de rechtbank van koophandel

type beschikking van de rechtbank van koophandel prom. -- pub. 06/09/2007 numac 2007009797 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Antwerpen Bij beschikking van 13 maart 2007 werd de heer Marstboom, E. door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Antwerpen aangewezen, vanaf 1 oktober 2007, om het ambt van plaatsvervangend rechter in hand

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/07/2007 pub. 06/09/2007 numac 2007029217 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 21 januari 2005 houdende benoeming van de leden van de bestuursraden van de publiekrechtelijke maatschappijen voor het beheren van de schoolgebouwen van het door de overheid georganiseerd onderwijs

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/07/2007 pub. 06/09/2007 numac 2007031374 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende bepaling van de regels voor de toekenning en de intrekking van de vergunning voor groene levering, alsook van de nadere regels betreffende deze levering, en houdende wijziging van het besluit van 18 juli 2002 houdende de criteria en de procedure tot toekenning, hernieuwing, overdracht en intrekking van een leveringsvergunning voor elektriciteit type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/05/2007 pub. 06/09/2007 numac 2007031376 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende mededeling van de datums van de schoolvakanties voor het schooljaar 2007-2008 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/07/2007 pub. 06/09/2007 numac 2007031377 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende vaststelling van de modaliteiten voor de toekenning van labels van garantie van oorsprong, houdende bepaling van de plichten opgelegd aan de leveranciers, en houdende wijziging van het besluit van 6 mei 2004 betreffende de promotie van groene elektriciteit en van kwaliteitswarmtekrachtkoppeling

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 30/08/2007 pub. 06/09/2007 numac 2007202676 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot sluiting van de zitting 2006-2007 van het Waals Parlement type besluit van de waalse regering prom. 30/08/2007 pub. 06/09/2007 numac 2007202678 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij op 16 september 2007 aan de deelnemers van een hengelwedstrijd die door het comité "Les Amis du Télévie" ten gunste van Télévie gehouden wordt langs het "Vieux Canal", te Callenelle een vrijstelling op het visverlof toegekend wordt

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 06/09/2007 numac 2007000797 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij ministerieel besluit van 23 juli 2007, wordt de vergunning tot het exp De vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten van : - toezicht op en bescher(...) type vergunning prom. -- pub. 06/09/2007 numac 2007000799 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Weigering tot vergunning Bij ministerieel besluit van 19 juli 2007 wordt de vergunning type vergunning prom. -- pub. 06/09/2007 numac 2007000798 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Intrekking Bij ministerieel besluit van 14 augustus 2007 wordt de vergunning tot het e

erratum

type erratum prom. -- pub. 06/09/2007 numac 2007000781 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Nationale Orden. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 8 december 2006 verscheen : « Bij koninklijk besluit van 23 november 2006 zijn de volgende promoties, benoemingen en decoraties verleend : Kroonordre Ridder De heer Jeanen, Gouden Palmen De heer Odeur, Eddy, operationeel medewerker bij de Federale Overheidsdienst Binne(...)

document

type document prom. -- pub. 06/09/2007 numac 2007009793 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Antwerpen De aanwijzing van Mevr. Transaux, K., raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen, tot kamervoorzitter in dit hof, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 16 september 2007. De aanwijzing va type document prom. -- pub. 06/09/2007 numac 2007202648 bron ministerie van het waalse gewest Agentschap voor technologische stimulering Op 20 juni 2007 is het beheerscontract gesloten tussen de Waalse Regering, vertegenwoordigd door de Minister-President en de Minister van Onderzoek, Nieuwe Technol(...) Een afschrift kan worden verkregen door een schrijven te sturen naar het Agentschap, gelegen rue du(...)
^