Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 19 juli 2018
gepubliceerd op 09 oktober 2018

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 2015 tot goedkeuring van de statuten van het Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2018013537
pub.
09/10/2018
prom.
19/07/2018
ELI
eli/besluit/2018/07/19/2018013537/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 JULI 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/08/2015 pub. 23/09/2015 numac 2015024212 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot goedkeuring van de statuten van het Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening sluiten tot goedkeuring van de statuten van het Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 8 juli 1964Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/07/1964 pub. 14/11/2006 numac 2006000610 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening Duitse vertaling sluiten betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening, artikel 7, § 2;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 augustus 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/08/2015 pub. 23/09/2015 numac 2015024212 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot goedkeuring van de statuten van het Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening sluiten tot goedkeuring van de statuten van het Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 28 juni 2018;

Overwegende dat wijzigingen van de statuten van de vereniging zonder winstoogmerk "Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening" werden goedgekeurd door de algemene vergadering van het Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening van 24 april 2018.

Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In de bijlage van het koninklijk besluit van 10 augustus 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/08/2015 pub. 23/09/2015 numac 2015024212 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot goedkeuring van de statuten van het Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening sluiten tot goedkeuring van de statuten van het Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° In artikel 11 wordt het eerste lid vervangen als volgt : "De vereniging komt ten minste één keer per jaar tijdens de eerste helft van de maand maart volgende op de afsluiting van het boekjaar in gewone algemene vergadering bijeen.". 2° In artikel 17 worden de woorden "vijf leden" vervangen door de woorden "vier leden". 3° In artikel 19 wordt het eerste lid vervangen als volgt : "De raad van bestuur verkiest in zijn midden een voorzitter en twee ondervoorzitters, die deze hoedanigheid voor de duur van hun mandaat behouden en herkiesbaar zijn.". 4° Artikel 26 wordt vervangen als volgt : "Art.26. Het beheer van de bestuurders en de rekeningen worden nagezien door één commissaris door de algemene vergadering benoemd, op voorstel van de raad van bestuur, voor een duur van zes jaar.

Deze commissaris heeft de opdracht de boeken en de kastoestand na te zien en verslag uit te brengen aan de gewone algemene vergadering betreffende de controle die hij uitgeoefend heeft.".

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 24 april 2018.

Art. 3.De minister bevoegd voor Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 19 juli 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, M. DE BLOCK

^