Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 9 oktober 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 17/12/2017 pub. 09/10/2018 numac 2018014060 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - **** vertaling type wet prom. 21/11/2017 pub. 09/10/2018 numac 2018014062 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van **** en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen. - **** vertaling type wet prom. -- pub. 09/10/2018 numac 2018040684 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 18 september 2018 is machtiging verleend aan de heer **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens ****(...) Bij koninklijk besluit van 18 september 2018 is machtiging verleend aan de genaamde **** ****(...) type wet prom. -- pub. 09/10/2018 numac 2018040682 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 13 september 2018 is machtiging verleend aan mevrouw ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens tijd(...) Bij koninklijk besluit van 13 september 2018 is machtiging verleend aan de genaamde **** ****(...) type wet prom. -- pub. 09/10/2018 numac 2018040683 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 13 september 2018 is machtiging verleend aan de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****; en juffrouw ****, ****, ge(...) Bij koninklijk besluit van 13 september 2018 is machtiging verleend aan de heer ****, ****(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 09/10/2018 numac 2018013235 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende het aanleggen en bijhouden van de kadastrale documentatie en tot vaststelling van de modaliteiten voor het afleveren van kadastrale uittreksels type koninklijk besluit prom. 19/07/2018 pub. 09/10/2018 numac 2018013537 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 2015 tot goedkeuring van de statuten van het Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening type koninklijk besluit prom. 13/09/2018 pub. 09/10/2018 numac 2018014070 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2018 aan de Wereldorganisatie voor de dierengezondheid vroeger "Office International des Epizooties" genoemd type koninklijk besluit prom. 23/09/2018 pub. 09/10/2018 numac 2018014172 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 mei 2000 tot bepaling van de voorwaarden voor de aflevering van de farmaceutische specialiteit Mifegyne

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/09/2018 pub. 09/10/2018 numac 2018014131 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende benoeming van Pauline DE BO in de hoedanigheid van Attaché type ministerieel besluit prom. 04/10/2018 pub. 09/10/2018 numac 2018014178 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 10/09/2018 pub. 09/10/2018 numac 2018205033 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot toekenning van een afwijking van de specifieke spreidingsperiodes bedoeld in artikel R.203, § 2, van het Waterwetboek type ministerieel besluit prom. 13/09/2018 pub. 09/10/2018 numac 2018205048 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot uitvoering van het artikel 2/1 van het besluit van de Waalse Regering van 2 december 2004 houdende uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de incentives om de milieubescherming en het duurzame energiegebruik te begunstigen type ministerieel besluit prom. 21/09/2018 pub. 09/10/2018 numac 2018205152 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 september 2018 houdende een tijdelijk verbod op het verkeer in bossen om de verspreiding van Afrikaanse varkenspest te beperken

arrest

type arrest prom. -- pub. 09/10/2018 numac 2018204375 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 97/2018 van 19 juli 2018 Rolnummer 6616 In zake : de prejudiciële vraag over de artikelen 19 tot 75 van de wet van 5 mei 2014 betreffende de internering, gesteld door de Franstalige Strafuitvoeringsrechtbank te Bruss Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en A. Alen, en de rechters (...)

decreet

type decreet prom. 13/09/2018 pub. 09/10/2018 numac 2018014116 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 24 juli 1997 dat de prioritaire taken bepaalt van het basisonderwijs en van het secundair onderwijs en de structuren organiseert die het mogelijk maken ze uit te voeren, om een nieuw sturingskader te ontwikkelen, waarbij de betrekkingen tussen de Franse Gemeenschap en de schoolinrichtingen contractueel worden vastgelegd type decreet prom. 13/09/2018 pub. 09/10/2018 numac 2018014153 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot oprichting van de Algemene sturingsdienst voor de scholen en psycho-medisch-sociale centra en tot bepaling van het statuut van de zonedirecteurs en afgevaardigden voor de doelstellingenovereenkomst

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 22/06/2018 pub. 09/10/2018 numac 2018014017 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van het infrastructuurforfait binnen de persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap, verstrekt door het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 14/09/2018 pub. 09/10/2018 numac 2018014093 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van de Leden van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad bevoegd voor het Openbare Ambt tot aanwijzing van de secretarissen van de evaluatiecommissie voor de mandaathouders van de diensten van het Verenigd College en van de bicommunautaire Dienst voor gezondheid, bijstand aan personen en gezinsbijslag van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 14/09/2018 pub. 09/10/2018 numac 2018014094 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van de Leden van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad bevoegd voor het Openbare Ambt tot aanwijzing van de secretarissen van de selectiecommissies voor de toekenning van de mandaatbetrekkingen bij de Diensten van het Verenigd College en bij de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, bijstand aan personen en gezinsbijslag

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 14/09/2018 pub. 09/10/2018 numac 2018014113 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van bijlage II bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 mei 2014 tot vastlegging van de regels voor de erkenning en de subsidiëring van partnerorganisaties ter uitvoering van artikel 68, § 1, van het Woonzorgdecreet van 13 maart 2009 type besluit van de vlaamse regering prom. 14/09/2018 pub. 09/10/2018 numac 2018014114 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van artikel 2 en 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 oktober 2012 tot bepaling van de regierol van gemeenten op het vlak van de lokale sociale economie, vermeld in artikel 15 van het decreet van 17 februari 2012 betreffende de ondersteuning van het ondernemerschap op het vlak van de sociale economie en de stimulering van het maatschappelijk verantwoord ondernemen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/09/2018 pub. 09/10/2018 numac 2018014196 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 februari 2013 tot aanwijzing van de leden van het Comité REACH en van het Forum Nationaal REACH in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met het oog op de tenuitvoerlegging van het Samenwerkingsakkoord van 17 oktober 2011 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/04/2018 pub. 09/10/2018 numac 2018014199 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 2 juli 2015 houdende benoeming van de leden van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 06/09/2018 pub. 09/10/2018 numac 2018205034 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende het vervoer van wild van of naar een revalidatiecentrum voor in het wild levende diersoorten en hun vrijlating en tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 16 oktober 1997 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de revalidatiecentra voor in het wild levende inheemse diersoorten type besluit van de waalse regering prom. 13/09/2018 pub. 09/10/2018 numac 2018205047 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 2 december 2004 houdende uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de incentives om de milieubescherming en het duurzame energiegebruik te begunstigen

bericht

type bericht prom. -- pub. 09/10/2018 numac 2018013770 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht. - Bekendmaking van Resolutie MSC.171 die verscheidene amendementen aanbrengt aan het Protocol van 1988 aangaande het Internationaal Verdrag van 1974 voor de beveiliging van mensenlevens op zee In overeenstemming met de wet van 24 (...) type bericht prom. -- pub. 09/10/2018 numac 2018013769 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht. - Bekendmaking van Resolutie MSC.154 die verscheidene amendementen aanbrengt aan het Protocol van 1988 aangaande het Internationaal Verdrag van 1974 voor de beveiliging van mensenlevens op zee In overeenstemming met de wet van 24 (...) type bericht prom. -- pub. 09/10/2018 numac 2018013774 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht. - Bekendmaking van Resolutie MSC.309 die verscheidene amendementen aanbrengt aan het Protocol van 1988 aangaande het Internationaal Verdrag van 1974 voor de beveiliging van mensenlevens op zee In overeenstemming met de wet van 24 a(...) type bericht prom. -- pub. 09/10/2018 numac 2018013772 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht. - Bekendmaking van Resolutie MSC.395 die verscheidene amendementen aanbrengt aan het Protocol van 1988 aangaande het Internationaal Verdrag van 1974 voor de beveiliging van mensenlevens op zee In overeenstemming met de wet van 24 a(...) type bericht prom. -- pub. 09/10/2018 numac 2018013773 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht. - Bekendmaking van Resolutie MSC.344 die verscheidene amendementen aanbrengt aan het Protocol van 1988 aangaande het Internationaal Verdrag van 1974 voor de beveiliging van mensenlevens op zee In overeenstemming met de wet van 24 a(...) type bericht prom. -- pub. 09/10/2018 numac 2018013771 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht. - Bekendmaking van Resolutie MSC.204 die verscheidene amendementen aanbrengt aan het Protocol van 1988 aangaande het Internationaal Verdrag van 1974 voor de beveiliging van mensenlevens op zee In overeenstemming met de wet van 24 (...) type bericht prom. -- pub. 09/10/2018 numac 2018013778 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht. - Bekendmaking van Resolutie MSC.227 die verscheidene amendementen aanbrengt aan het Protocol van 1988 aangaande het Internationaal Verdrag van 1974 voor de beveiliging van mensenlevens op zee In overeenstemming met de wet van 24 a(...) type bericht prom. -- pub. 09/10/2018 numac 2018013777 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht. - Bekendmaking van Resolutie MSC.240 die verscheidene amendementen aanbrengt aan het Protocol van 1988 aangaande het Internationaal Verdrag van 1974 voor de beveiliging van mensenlevens op zee In overeenstemming met de wet van 24 a(...) type bericht prom. -- pub. 09/10/2018 numac 2018013776 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht. - Bekendmaking van Resolutie MSC.258 die verscheidene amendementen aanbrengt aan het Protocol van 1988 aangaande het Internationaal Verdrag van 1974 voor de beveiliging van mensenlevens op zee In overeenstemming met de wet van 24 a(...) type bericht prom. -- pub. 09/10/2018 numac 2018013775 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht. - Bekendmaking van Resolutie MSC.283 die verscheidene amendementen aanbrengt aan het Protocol van 1988 aangaande het Internationaal Verdrag van 1974 voor de beveiliging van mensenlevens op zee In overeenstemming met de wet van 24 a(...)

erratum

type erratum prom. 06/09/2018 pub. 09/10/2018 numac 2018040711 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 55, § 2, 3°, van de wet van 25 februari 2018 tot oprichting van Sciensano. - Erratum

publicatie(s) ter kritiek

type publicatie(s) ter kritiek prom. -- pub. 09/10/2018 numac 2018040702 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bureau voor Normalisatie . - Publicatie ter kritiek Het Bureau voor normalisatie (NBN) publiceert ter kritiek het hierna volgende Belgische normontwerp. Dit ontwerp is verkrijgbaar tegen betaling bij het Bureau voor normalisatie, Jozef I(...) Opmerkingen en suggesties mogen overgemaakt worden aan het NBN (pe.nbn.be) tot op de sluitingsdatum(...)

document

type document prom. -- pub. 09/10/2018 numac 2018205122 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. De teksten van de ter Griffie neergelegde collectieve arbeidsovereenkomsten zijn beschikbaar op de (...) type document prom. -- pub. 09/10/2018 numac 2018014011 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Afwijking Mevrouw Muriel VANDERHELST, auditeur bij de Raad van State, wordt gemachtigd om, vanaf het academiejaar 2018-2019, het mandaat van praktijkassistente uit te oefenen aan de « Faculté de Droit et Criminologie de l'Unive type document prom. -- pub. 09/10/2018 numac 2018014012 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Afwijking De heer Benoit CUVELIER, eerste auditeur-afdelingshoofd bij de Raad van State, wordt toestemming verleend om tijdens het academiejaar 2018-2019, in de hoedanigheid van lector, aan de « Université de Namur », de cursus
^