Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 19 januari 2022
gepubliceerd op 15 februari 2022

Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitters en de leden van de Federale Raad voor de Vroedvrouwen

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2022030523
pub.
15/02/2022
prom.
19/01/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 JANUARI 2022. - Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitters en de leden van de Federale Raad voor de Vroedvrouwen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015, artikel 63;

Gelet op de wet van 20 juli 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid, artikelen 2, gewijzigd bij de wet van 17 juli 1997, en 2bis, ingevoegd bij de wet van 17 juli 1997 en gewijzigd bij de wet van 3 mei 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 augustus 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/08/1997 pub. 01/10/1997 numac 1997022623 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende samenstelling en werking van de Nationale Raad voor de Vroedvrouwen sluiten houdende samenstelling en werking van de Nationale Raad voor de Vroedvrouwen, artikel 3;

Overwegende dat de afwijking op artikel 2, § 1, en artikel 2bis, § 1, van de wet van 20 juli 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid, gemotiveerd is door het feit dat de voordragende instanties over onvoldoende mannelijke leden beschikken;

Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Worden benoemd voor een termijn van zes jaar, respectievelijk tot werkende en plaatsvervangende leden van de Federale Raad voor de Vroedvrouwen: 1° acht leden, overeenkomstig artikel 3, § 2, van wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015, gemachtigd om het beroep van vroedvrouw uit te oefenen: - Mevr.Marlene Reyns, De Klinge;

Mevr. Anne Huygevelt, Drongen. - Mevr. Régine Goemaes, Wetteren;

Mevr. Mireille Wagelmans, Mechelen. - Mevr. Alexandra Denys, Boutersem;

Mevr. Siska Van Damme, Heverlee. - Mevr. Sabine Van de Vyver, Wondelgem;

Mevr. Karima Soussi, Wommelgem. - Mevr. Chantal Robin, Herstal;

Mevr. Sylvia Lachapelle, Ham-sur-Heure. - Mevr. Myriam Simon, Ragnies;

Mevr. Vanessa Wittvrouw, Sauvenière. - Mevr. Carole Bossens, Oudergem;

Mevr. Maud Dereppe, Vottem. - Mevr. Céleste Vincent, Brussel;

Mevr. Murielle Conradt, Liège. 2° vier leden, overeenkomstig artikel 3, § 1, van dezelfde wet, gemachtigd om de geneeskunde uit te oefenen: - Dhr.Koen Kairet, Lichtaart;

Dhr. Paul De Munck, Walhain. - Mevr. Greet Van Kersschaever, Oud-Heverlee;

Mevr. Els Bartholomeeusen, Rotselaar. - Dhr. Christian Moulart, Brussel;

Dhr. Philippe Jeannin, Wondelgem. - Dhr. Johan Van Wiemeersch, Antwerpen;

Mevr. Anke Thaens, Scherpenheuvel-Zichem. 3° twee leden, overeenkomstig artikel 45, § 1, van dezelfde wet, gemachtigd om de verpleegkunde uit te oefenen: - Dhr.Jordaan Pollet, Ruisbroek;

Mevr. Françoise Mijcke, Ciply. - Mevr. Elke Troch, Humbeek;

Mevr. Loesje Crauwels, Itegem. 4° een ambtenaar van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu die de functie van secretaris uitoefent, bijgestaan door een ambtenaar van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu die de functie van adjunct-secretaris uitoefent, respectievelijk: - Mevr.Virginie Verdin, Brussel; - Mevr. Joëlle Pieters, Tubize. 5° drie ambtenaren voorgedragen door de overheden die op grond van de artikelen 127, § 1, eerste lid, 2°, en 130, § 1, eerste lid, 3°, van de Grondwet bevoegd zijn voor het onderwijs: - Dhr.Erwin Malfroy, Brussel;

Mevr. Inge Biot, Antwerpen. - Mevr. Stella Matterazzo, Brussel;

Mevr. Brigitte Twyffels, Brussel. - Mevr. Murielle Mendez, Eupen;

Mevr. Karin Cormann, Eupen.

De in 4° en 5° bedoelde ambtenaren hebben zitting met een raadgevende stem.

Art. 2.§ 1. Wordt benoemd tot voorzitter van de Federale Raad voor de Vroedvrouwen: Carole Bossens. § 2. Worden benoemd tot ondervoorzitters van de Federale Raad voor de Vroedvrouwen: - Marlene Reyns; - Johan Van Wiemeersch.

Art. 3.De minister bevoegd voor Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 19 januari 2022.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, F. VANDENBROUCKE

^