Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 19 januari 2022

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 19/01/2022 pub. 14/03/2022 numac 2022030600 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende boek 2, titel 3, "Relatievermogensrecht" en boek 4 "Nalatenschappen, schenkingen en testamenten" van het Burgerlijk Wetboek

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/01/2022 pub. 21/01/2022 numac 2022200328 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 19/01/2022 pub. 15/02/2022 numac 2022030523 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitters en de leden van de Federale Raad voor de Vroedvrouwen type koninklijk besluit prom. 19/01/2022 pub. 16/02/2022 numac 2022020210 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden en de modaliteiten overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen een financiële tegemoetkoming verleent aan de tandheelkundigen voor gebruik van telematica en het elektronisch beheer van de medische dossiers in 2021 en 2022 type koninklijk besluit prom. 19/01/2022 pub. 18/02/2022 numac 2022020206 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende beëindiging van de gedelegeerde opdracht toevertrouwd aan de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij door het koninklijk besluit van 12 november 2008 waarbij aan de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij een opdracht wordt toevertrouwd overeenkomstig artikel 2, § 3, van de wet van 2 april 1962 betreffende de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij en de gewestelijke investeringsmaatschappijen type koninklijk besluit prom. 19/01/2022 pub. 18/02/2022 numac 2022020207 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende beëindiging van de gedelegeerde opdracht toevertrouwd aan de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij door het koninklijk besluit van 14 november 2008 waarbij aan de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij een opdracht wordt toevertrouwd overeenkomstig artikel 2, § 3, van de wet van 2 april 1962 betreffende de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij en de gewestelijke investeringsmaatschappijen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/01/2022 pub. 25/02/2022 numac 2022030464 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de toekenning van de financiële hulp van de Staat inzake verkeersveiligheid - bedrag van het saldo 2017 toegekend aan de politiezones

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 19/01/2022 pub. 01/02/2022 numac 2022200383 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de erkenning van de verenigingen bedoeld in artikel 85sexies van het Waalse Wetboek van Duurzaam Wonen type besluit van de waalse regering prom. 19/01/2022 pub. 02/02/2022 numac 2022200409 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitstel van de inwerkingtreding van de nieuwe berekeningsformule voor de toegekende groene certificaten bedoeld in artikel 15, § 1bis/2, van het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006 tot bevordering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen of warmtekrachtkoppeling type besluit van de waalse regering prom. 19/01/2022 pub. 02/02/2022 numac 2022200410 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de vaststelling en het beheer van de gegevens met betrekking tot het minimumverbruik van water en elektriciteit, waarbij een woning in de zin van artikel 80, 3°, van het Waalse Wetboek van Duurzaam Wonen als onbewoond kan worden beschouwd type besluit van de waalse regering prom. 19/01/2022 pub. 03/02/2022 numac 2022200414 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 23 mei 2019 betreffende de overdrachten van bevoegdheden in de Waalse Overheidsdienst met het oog op de toekenning van bepaalde delegaties aan de inspecteur-generaal belast met het betaalorgaan type besluit van de waalse regering prom. 19/01/2022 pub. 03/02/2022 numac 2022200483 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de auditcel van de Inspectie van Financiën voor de Europese fondsen en tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 8 februari 2002 betreffende de auditcel van de Inspectie van Financiën voor de Europese fondsen type besluit van de waalse regering prom. 19/01/2022 pub. 09/02/2022 numac 2022200391 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de administratieve geldboetes bedoeld in artikel 85ter van het Waalse Wetboek van Duurzaam Wonen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/01/2022 pub. 10/03/2022 numac 2022030445 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de prioritaire richtlijnen voor het jaar 2022 inzake subsidiëring van de organisatie van sportmodules en van de programma's voor de bevordering en de ontwikkeling van de sport type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/01/2022 pub. 10/03/2022 numac 2022030443 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van hoofdstuk II van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 juli 2003 betreffende de deeltijdse commissarissen van de Regering en de commissarissen voor de rekeningen bij de openbare instellingen die onder de Franse Gemeenschap ressorteren

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 19/01/2022 pub. 16/03/2022 numac 2022020481 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 15 mei 2014 tot uitvoering van het decreet van 28 november 2013 betreffende de energieprestaties van gebouwen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/01/2022 pub. 10/03/2022 numac 2022030444 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 25 januari 2017 tot vaststelling van de nadere regels voor het opmaken van de rangschikking en voor de uitreiking van attesten voor de toegang tot het vervolg van het programma van de cyclus voor de studies in de diergeneeskundige wetenschappen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/01/2022 pub. 10/03/2022 numac 2022030442 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 november 2014 betreffende de samenstelling van de netoverschrijdende commissie voor de bekwaamheidsbewijzen opgericht bij het decreet van 11 april 2014 tot regeling van de bekwaamheidsbewijzen en ambten in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde en gesubsidieerde basis- en secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/01/2022 pub. 11/03/2022 numac 2022030441 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van 16 bijkomende lestijden aan één schoolinrichting voor gewoon secundair onderwijs, met toepassing van artikel 7 van het decreet van 7 februari 2019 betreffende het onthaal, de scholarisatie en de begeleiding van leerlingen die de taal niet beheersen in het onderwijs georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap, voor het schooljaar 2021-2022

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 19/01/2022 pub. 11/03/2022 numac 2022201439 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 mei 2004 houdende het statuut van de personeelsleden van het "Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises" , met betrekking tot de wijze van invulling van de betrekkingen van directeurs en de terbeschikkingstelling van ambtenaren binnen de "OFFA" en het Consortium voor de erkenning van de competenties

erratum

type erratum prom. 19/01/2022 pub. 26/04/2022 numac 2022202253 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 15 mei 2014 tot uitvoering van het decreet van 28 november 2013 betreffende de energieprestaties van gebouwen. - Erratum type erratum prom. 19/01/2022 pub. 01/07/2022 numac 2022201709 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 15 mei 2014 tot uitvoering van het decreet van 28 november 2013 betreffende de energieprestaties van gebouwen. - ERRATUM
^