Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 19 december 2017
gepubliceerd op 25 januari 2018

Koninklijk besluit betreffende de aanwijzing van de ambtenaren en agenten gemachtigd om toezicht te houden op de toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid en haar uitvoeringsbesluiten

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2018010045
pub.
25/01/2018
prom.
19/12/2017
ELI
eli/besluit/2017/12/19/2018010045/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

19 DECEMBER 2017. - Koninklijk besluit betreffende de aanwijzing van de ambtenaren en agenten gemachtigd om toezicht te houden op de toepassing van de wet van 2 oktober 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/10/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017031388 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid sluiten tot regeling van de private en bijzondere veiligheid en haar uitvoeringsbesluiten


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 2 oktober 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/10/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017031388 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid sluiten tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, artikel 208;

Overwegende dat deze wet een uitbreiding van de bevoegdheden van de inspecteurs inhoudt;

Gelet op de hoogdringendheid gemotiveerd door de goedkeuring van de nieuwe wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid op 8 juni 2017;

Overwegende dat dwingende redenen, zoals de handhaving van een toezicht en een effectieve regeling van de sector van de private veiligheid, rechtvaardigen dat deze wet zo snel mogelijk wordt uitgevoerd en dat de inspecteurs kunnen handelen vanaf de inwerkingtreding van de wet;

Gelet op advies 62.451/2 van de Raad van State, gegeven op 16 november 2017, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, vervangen bij de wet van 2 april 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en tot regeling van de overdracht van sommige personeelsleden van de Dienst Veiligheid van de Staat op het gebied van de kernenergie type wet prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van sommige aspecten van de wetgeving met betrekking tot de inrichting en de werkwijze van de afdeling wetgeving van de Raad van State type wet prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen, en van het Kieswetboek sluiten;

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken, Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Gemachtigd om toezicht te houden op de toepassing van de wet van 2 oktober 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/10/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017031388 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid sluiten tot regeling van de private en bijzondere veiligheid en de uitvoeringsbesluiten ervan, zijn : 1° de ambtenaren en de agenten van de Algemene Directie Veiligheid en Preventie bij de Federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken die met dat doel door de minister van Binnenlandse Zaken worden aangewezen;2° de sociaal inspecteurs van de hierna vermelde diensten en instellingen bij de uitoefening van hun opdrachten, overeenkomstig de bepalingen van het Sociaal Strafwetboek : - de Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten van de Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg; - de Algemene Directie Inspectie van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid; - de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening.

Art. 2.Het koninklijk besluit van 11 september 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/09/2014 pub. 30/09/2014 numac 2014000746 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de aanwijzing van de ambtenaren en agenten gemachtigd om toezicht te houden op de toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, en van de besluiten tot uitvoering van die wet type koninklijk besluit prom. 11/09/2014 pub. 04/02/2016 numac 2016000055 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de aanwijzing van de ambtenaren en agenten gemachtigd om toezicht te houden op de toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, en van de besluiten tot uitvoering van die wet. - Duitse vertaling sluiten betreffende de aanwijzing van de ambtenaren en agenten gemachtigd om toezicht te houden op de toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private et bijzondere veiligheid, en van de besluiten tot uitvoering van die wet, gewijzigd door de koninklijke besluiten van 18 november 2015 en 22 juni 2017, wordt opgeheven.

Art. 3.Onze Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en Onze Minister van Werk zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 19 december 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Veiligheid en Binnenlandse zaken J. JAMBON De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, M. DE BLOCK De Minister van Werk, K. PEETERS

^