Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 19 april 2014
gepubliceerd op 30 mei 2014

Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van 15.000 EUR aan het Belgisch Netwerk Armoedebestrijding - BAPN, voor het begrotingsjaar 2014

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2014022227
pub.
30/05/2014
prom.
19/04/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 APRIL 2014. - Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van 15.000 EUR aan het Belgisch Netwerk Armoedebestrijding - BAPN, voor het begrotingsjaar 2014


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, de artikelen 121 tot 124;

Gelet op de wet van 19 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/2013 pub. 27/12/2013 numac 2013003425 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2014 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2014;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en begrotingscontrole, de artikelen 14 en 15;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 10 april 2014;

Overwegende dat het Belgisch Netwerk Armoedebestrijding - BAPN een nationaal netwerk is, dat rechtstreeks werkt met gezinnen in armoede;

Overwegende dat het over de nodige instrumenten en kanalen beschikt voor inspraak voor de gezinnen over onderwerpen die hen aangaan;

Op de voordracht van de Staatssecretaris voor Gezinnen, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een toelage van 15.000 EUR, aan te rekenen op het krediet ingeschreven in artikel 57.23.33.00.01 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, begrotingsjaar 2014, wordt toegekend aan het Belgisch Netwerk Armoedebestrijding - BAPN, Vooruitgangstraat 333/6, te 1030 Brussel, rekeningnummer IBAN BE58 8803 2919 2179, voor de periode van 1 mei 2014 tot 30 april 2015.

Art. 2.De toekenning van deze toelage hangt af van de uitvoering door de vzw van een project dat meer inzicht moet geven in het niet laten gelden van sociale rechten en de invloed daarvan op gezinnen in armoede. Dit project zal worden uitgevoerd samen met kansarme gezinnen.

Art. 3.De toelage dient voor het dekken van werkings- en personeelskosten met betrekking tot het voormelde project.

Art. 4.Alle in het kader van deze toelage ondernomen verspreidings- en promotieacties zullen de steun van de Staatsecretaris voor Gezinnen vermelden. Iedere drager in het kader van deze programma's zal eveneens het federaal logo en de volgende vermelding hebben : « met de steun van de Staatssecretaris voor Gezinnen ».

Art. 5.De toelage zal worden uitbetaald in twee schijven, als volgt opgesplitst : - een eerste schijf van 10.000 EUR zal worden uitbetaald na de ondertekening van dit besluit; - het saldo van 5.000 EUR zal worden uitbetaald na ontvangst van het eindrapport en de verantwoordingsstukken betreffende de periode waarop de toelage betrekking heeft, of op basis van een schuldvorderingsaangifte.

Het eindrapport en de verantwoordingsstukken zullen in tweevoud worden bezorgd aan het Kabinet van de Staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, Ernest Blérotstraat 1, 1070 Brussel, uiterlijk op 30 juni 2015.

Art. 6.Alle bewijsstukken moeten gedateerd en voor waar en oprecht verklaard zijn door de verantwoordelijke van de betrokken vzw.

Art. 7.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 mei 2014.

Art. 8.De staatssecretaris bevoegd voor Gezinnen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 19 april 2014.

FILIP Van Koningswege : De Staatssecretaris voor Gezinnen, Ph. COURARD

^