Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 19 april 2014
gepubliceerd op 30 mei 2014

Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van 5.000 EUR aan de vzw "Centre d'Epanouissement relationnel par l'Ecoute et le Soutien, afgekort : CERES", voor het begrotingsjaar 2014

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2014022225
pub.
30/05/2014
prom.
19/04/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 APRIL 2014. - Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van 5.000 EUR aan de vzw "Centre d'Epanouissement relationnel par l'Ecoute et le Soutien, afgekort : CERES", voor het begrotingsjaar 2014


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, de artikelen 121 tot 124;

Gelet op de wet van 19 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/2013 pub. 27/12/2013 numac 2013003425 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2014 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2014;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en begrotingscontrole, de artikelen 14 en 15;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 3 april 2014;

Overwegende dat de vzw "Centre d'Epanouissement relationnel par l'Ecoute et le Soutien, afgekort : CERES" de preventie van conflicten tussen gescheiden ouders tot doel heeft, met het oog op co-ouderschap, in het belang van het kind;

Overwegende dat de vzw over de nodige instrumenten en kanalen beschikt om dergelijke preventie te organiseren, door middel van informatie- en opleidingsacties over onderwerpen die van belang zijn voor gescheiden gezinnen en gezinnen die aan het scheiden zijn;

Op de voordracht van de Staatssecretaris voor Gezinnen, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een projectsubsidie van 5.000 EUR, aan te rekenen op het krediet ingeschreven in artikel 57.23.33.00.01 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, begrotingsjaar 2014, wordt toegekend aan de vzw "Centre d'Epanouissement relationnel par l'Ecoute et le Soutien, afgekort : CERES", rue Haute 2 bte 1 - 6990 Hotton, rekeningnummer IBAN BE70 0010 0904 8225 - BIC : GEBABEBB, voor de periode van 1 april 2014 tot 31 maart 2015.

Art. 2.De toekenning van deze toelage hangt af van de uitvoering door de vzw van sensibiliseringsprogramma's voor ouders en stiefouders, met als hoofdthema het bewerkstelligen van een efficiënt co-ouderschap in het belang van het kind en met het oog op ieders welzijn.

De programma's passen in het kader van conflictpreventie en in het kader van alternatieve conflictoplossing, zoals gezinsbemiddeling zoals bedoeld in artikelen 1724 e.v. van het Gerechtelijk Wetboek en in Richtlijn 2008/52/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2008 betreffende bepaalde aspecten van bemiddeling/mediation in burgerlijke en handelszaken en het collaboratief familierecht, een vrijwillig en vertrouwelijk proces voor het oplossen van conflicten door onderhandeling tussen de ouders, bijgestaan door hun advocaten.

Art. 3.Deze projectsubsidie dient voor het dekken van werkings- en personeelskosten met betrekking tot de voormelde programma's.

Art. 4.Alle in het kader van deze toelage gedane verspreidings- en promotieacties zullen de steun van de Staatsecretaris voor Gezinnen vermelden. Iedere drager in het kader van deze programma's zal eveneens het federaal logo en de volgende vermelding hebben : « met de steun van de Staatssecretariaat voor Gezinnen ».

Art. 5.De toelage zal worden uitbetaald in twee schijven, als volgt opgesplitst : - een eerste schijf van 4.000 EUR zal worden uitbetaald na de ondertekening van dit besluit; - het saldo van 1.000 EUR zal worden uitbetaald na ontvangst van het eindrapport en de verantwoordingsstukken betreffende de periode waarop de subsidie betrekking heeft, of basis van een schuldvorderingsaangifte.

Het eindrapport en de verantwoordingsstukken zullen in tweevoud worden bezorgd aan het Kabinet van de Staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, Ernest Blérotstraat 1, 1070 Brussel, uiterlijk op 31 mei 2015.

Art. 6.Alle bewijsstukken zullen gedateerd en voor waar en oprecht verklaard worden door de verantwoordelijke van de betrokken vzw.

Art. 7.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 april 2014.

Art. 8.De staatssecretaris bevoegd voor Gezinnen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 19 april 2014.

FILIP Van Koningswege : De Staatssecretaris voor Gezinnen, Ph. COURARD

^